Άρθρο 23 – Κατάργηση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων

1.Το στοιχείο 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 4303/2014 (Α’/231) όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής: «1. Η παραγωγή ξυδιού κάθε κατηγορίας γίνεται από τα οξοποιεία. Το ξύδι διατίθεται προς εμπορία είτε προσυσκευασμένο είτε χύμα. Η εμφιάλωση του ξυδιού γίνεται από τα οξοποιεία καθώς και από τα εμφιαλωτήρια ξυδιού.»
2.H παράγραφος 4 του ν. 4303/2014 (Α’/231) τροποποιείται ως εξής: «1. Στο οξοποιείο ή/και εμφιαλωτήριο ξυδιού τηρείται αρχείο σχετικά με τις πρώτες ύλες που παραλαμβάνονται προς κατεργασία, τις κατηγορίες ξυδιών που παράγονται ή/ και εμφιαλώνονται και το σχετικό διάγραμμα ροής.
Στη περίπτωση που μεταξύ των κατά τα ανωτέρω πρώτων υλών περιλαμβάνεται και η αιθυλική αλκοόλη ή/και άλλη πρώτη ύλη στην οποία, είτε αυτοτελώς, είτε στα παραγόμενα ενδιαμέσως από την κατεργασία αυτής προϊόντα, εφαρμόζεται Ε.Φ.Κ. με μη μηδενικό συντελεστή, ο υπεύθυνος της επιχείρησης ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές κατά την υποπαράγραφο 2, της παραγράφου 2, του παρόντος άρθρου, οι οποίες ελέγχουν τις οικείες εγκαταστάσεις συντάσσοντας σχετική έκθεση επί τη βάση της οποίας και αναλόγως του αποτελέσματος αυτής επιτρέπεται η παραλαβή των εν λόγω πρώτων υλών, προς κατεργασία, από το οξοποιείο.
3.Το στοιχείο 2 της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του ν. 4303/2014 (Α’/231) καταργείται.
4.Η Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει και τηρεί «Μητρώο Επιχειρήσεων ξυδιού» για την παραγωγή/εμφιάλωση ξυδιού όλων των κατηγοριών, σε εθνικό επίπεδο, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο οποίο εγγράφονται όλες οι επιχειρήσεις ξυδιού.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά τη τήρηση, οργάνωση και λειτουργία του «Μητρώου Επιχειρήσεων ξυδιού», καθώς και την τήρηση από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχου μητρώου για τις επιχειρήσεις της περιοχής αρμοδιότητάς τους.»
5.Το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης 5045/116550/2015 (Β’/2323) καταργείται.
6.Στο άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης 5045/116550/2015 (Β’/2323) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας εγκατάστασης παραγωγής ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους που επιβάλλεται μετά από έλεγχο η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
7.Το άρθρο 6 της υπουργικής απόφασης 5045/116550/2015 (Β’/2323) καταργείται.
8.Το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης 5042/116548/2015 (Β’/2323) καταργείται.
9.Στο άρθρο 6 της υπουργικής απόφασης 5042/116548/2015 (Β’/2323) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας εμφιαλωτηρίου οίνου που επιβάλλεται μετά από έλεγχο η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
10.Το άρθρο 7 της υπουργικής απόφασης 5042/116548/2015 (Β’/2323) καταργείται.

  • 27 Αυγούστου 2016, 10:16 | Παπακωνσταντίνου Σωκράτης

    Για την παραγωγή προιόντων ξυδιού: Στην προηγούμενη νομοθεσία υπάρχει σχετική παράγραφος με νομολογία του 1950 περίπου που απαγορεύει την ανάμιξη φυσικών φυτικών αρωματικών ουσιών με τα προιόντα ξυδιού, επιτρέπει μόνο την περίπτωση όπου το αρωματικό φυτό είναι ενσωματωμένο στο ξύδι ως δρόγη. Αυτό δεν γνωρίζω αν ισχύει στην ευρωπαική νομοθεσία, αλλά δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στην εμφάνιση, στη χρήση και στην κατανάλωση των προιόντων ξυδιού. Με δεδομένο ότι σήμερα έχουν λυθεί προβλήματα πιστοποίησης φυσικών αρωματικών ουσιών για πρόσμιξη με προιόντα ξυδιού, κρίνεται απαραίτητο να καταργηθεί η παλαιά παράγραφος που είναι αναχρονιστική και δυσλειτουργική.

  • 25 Αυγούστου 2016, 09:32 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ

    Τιξύδια λέει; Ασχετο το άρθρο με τον τιτλο του. Έχει γίνει λάθος;