Κεφάλαιο Ε΄ – Άρθρο 16 – Διοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα

1. Στις περιπτώσεις άσκησης οικονομικής δραστηριότητας με γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου, η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, η παράλειψη μεταβολής γνωστοποιηθέντων στοιχείων ή η παροχή αναληθών στοιχείων στην γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ λαμβανομένων υπόψη των παρακάτω κριτηρίων:
α) Εάν η παράλειψη αφορά στην αρχική γνωστοποίηση ή στη μεταβολή των γνωστοποιηθέντων στοιχείων.
β) Σε περίπτωση παράλειψης μεταβολής γνωστοποιηθέντων στοιχείων ή σε περίπτωση γνωστοποίησης αναληθών στοιχείων, εάν η παράβαση αφορά σε ένα ή περισσότερα στοιχεία και ο βαθμός σπουδαιότητας αυτών
γ) Το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας
δ) Η διάρκεια της παράβασης και η τυχόν επανάληψή της
ε) Εάν η παράβαση περί γνωστοποίησης αποτελεί τυπική παράβαση ή συνοδεύεται και από παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.
στ) Εάν από την άσκηση της δραστηριότητας τέθηκε σε διακινδύνευση ή προκλήθηκε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον.
ζ) Η τυχόν άμεση συνεργασία ή ανταπόκριση του οικονομικού φορέα να συμμορφωθεί.
Τα ελεγκτικά όργανα, εάν κρίνουν ότι η παράβαση με βάση τα ανωτέρω κριτήρια είναι ήσσονος σημασίας, δύνανται αντί της επιβολής του προστίμου να προβούν σε σύσταση.
Ο συντελεστής βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων, η επιμέτρησή τους καθώς και το εύρος των κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1, η, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
2.Στις περιπτώσεις άσκησης οικονομικής δραστηριότητας με προηγούμενη έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου, η έλλειψη αυτής επισύρει διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες τέλεσης της παράβασης, το μέγεθος της επιχείρησης, τη προσβαλλόμενη πτυχή του δημοσίου συμφέροντος και την ένταση της προσβολής. Επιπλέον συνεκτιμάται:
α) Το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας
β) Η διάρκεια της παράβασης και η τυχόν επανάληψή της
γ) Εάν η παράβαση περί γνωστοποίησης αποτελεί τυπική παράβαση ή συνιστά και παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας.
δ) Η τυχόν άμεση συνεργασία ή ανταπόκριση του οικονομικού φορέα να συμμορφωθεί.
ε) Εάν από την άσκηση της δραστηριότητας τέθηκε σε διακινδύνευση ή προκλήθηκε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον προκύπτει άμεσος κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού, δύναται να επιβάλλεται η ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.
Τo εύρος των κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1, τα κριτήρια επιμέτρησης των ως άνω κυρώσεων, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής τους καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα καθορίζονται για περιπτώσεις υφιστάμενων εγκρίσεων με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, ενώ για περιπτώσεις νέων εγκρίσεων και για επέκταση υποχρέωσης λήψης υφιστάμενης έγκρισης σε νέα οικονομική δραστηριότητα καθορίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.
3.Η διαπίστωση παράβασης όρων της κείμενης νομοθεσίας επισύρουν τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.»

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:06 | Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο

  Να προβλεφθεί αφαίρεση της άδειας

 • 29 Αυγούστου 2016, 01:48 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ

  Θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία και έντυπο ανάκλησης γνωστοποιησης, μιας και δεν αποτελεί διοικητική πράξη

 • 24 Αυγούστου 2016, 14:18 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ

  «3.Η διαπίστωση παράβασης όρων της κείμενης νομοθεσίας επισύρουν τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»

  Αυτό ενέχει τον κίνδυνο αλληλοεπικάλυψης των διατάξεων περί κυρώσεων (δυο κυρώσεις για την ίδια παράβαση)

 • 22 Αυγούστου 2016, 14:08 | Κατερίνα Μιχελή

  -Αναφέρεται ότι ¨Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων που τίθεται από την ειδική νομοθεσίας από την οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος…δ) για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών επιβάλλεται η ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας…¨
  Εάν κατά τους ελέγχους διαπιστωθεί «άμεσος κίνδυνος» σημαίνει ότι ήδη έχουν τεθεί σε κίνδυνο πολίτες, εφόσον δεν έχει προβεί το κράτος σε οποιονδήποτε έλεγχο παρά μόνο οικονομικό.
  Εάν κατά τους ελέγχους διαπιστωθεί «έμμεσος κίνδυνος», τότε δεν πειράζει να τεθούν σε αυτόν τον κίνδυνο πολίτες;

  -Αναφέρονται Διοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα.
  Τι θα συμβεί με τα οριζόμενα στον υπ’ αριθ. 4235/2014 (Φ.Ε.Κ. 32/2014 τ. Β’) Νόμο;

 • 16 Αυγούστου 2016, 09:52 | Γαλάνης Κώστας

  Άρθρο 16

  Παρ. 1
  1. «Η παράληψη γνωστοποίησης μεταβληθέντων στοιχείων» αντί του «η παράληψη μεταβολής γνωστοποιηθέντων στοιχείων», προφανώς.

  2. Μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ τι εφαρμόζεται;

  Για περισσότερα σε ότι αφορά σε επιβολή διοικητικών κυρώσεων βλέπε σχόλια για άρθρα 35 και 38

  Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.

 • 12 Αυγούστου 2016, 13:16 | ΑΜΑΛΙΑ ΤΖΙΚΟΥ

  σε περίπτωση που για παράβαση συγκεκριμένων όρων γνωμοδότησης προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα)και από άλλη νομοθεσία, ποιές θα επιβληθούν; Αυτές της αδειοδοτούσας αρχής, αυτές της ελέγχουσας αρχής, οι και οι δύο;