Άρθρο 17 – Διοικητική προσφυγή κατά προστίμων

1. Κατά πράξεων που επιβάλλουν κυρώσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 16, προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άλλως αν δεν ορίζεται, προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση των ανωτέρω πράξεων στον υπόχρεο.
2. Το αρμόδιο διοικητικό όργανο μπορεί να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει την πράξη επιβολής της κύρωσης ή να απορρίψει την προσφυγή. Εάν δεν ορίζεται ειδικότερα, η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται εντός 30 ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή χωρίς την έκδοση αποφάσεως, τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψή της. Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια απευθείας κατά οποιασδήποτε πράξης επιβολής προστίμου είναι απαράδεκτη.
3. Κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των προσφυγών, συμπεριλαμβανομένης και της σιωπηρής απόρριψης τους, που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

  • 29 Αυγούστου 2016, 10:10 | Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο

    Αρ 17 να προβλεφθεί διαδικασία επίσπευσης της επιβολής ποινών και χρονικού ή άλλου περιορισμού της αναστολής εφαρμογής της ποινής (πχ να προπληρωθεί ποσοστό του προστίμου 30%)
    Για την διοικητική προσφυγή θα πρέπει να αποσαφηνίζεται ήδη στην έγκριση ή την γνωστοποίηση σε ποιον φορέα γίνεται η προσφυγή