Άρθρο 20 – Γνωστοποίηση λειτουργίας

1.Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου με εξαίρεση τις δραστηριότητες υπ’ αριθμόν 24, 32 υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 4. Η γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική για την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας.
2.Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ) του άρθρου 15.
3.Μέχρι την ενεργοποίηση του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 15 παρ.3β, η γνωστοποίηση υποβάλλεται από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας κατά τον ν. 3852/2010 (Α΄/87) και το π.δ. 78/2006 (Α΄/80) ή στα κατά τόπο αρμόδια για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιμελητήρια και τις ενώσεις τους σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου 2 του ν. 2081/1992 (Α΄154) ή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. της 27.11/14.12.1926 (Α΄430), τα οποία υποχρεούνται να την κοινοποιούν αμελλητί στις αρμόδιες αρχές προκειμένου αυτές να ασκούν τα ελεγκτικά τους καθήκοντα για τη προστασία των πτυχών δημοσίου συμφέροντος.
4.Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται η κατάθεση παραβόλου για το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 1Β της υπ’αριθμόν οικ. 14684/914/Φ.15/2012 (Β’ 3533) κοινής υπουργικής απόφασης.
5.Οι κατά νόμο εκ των προτέρων έλεγχοι για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας ή από τα κατά τόπο αρμόδια για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιμελητήρια και τις ενώσεις τους και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διενεργούνται στο εξής μετά την υποχρέωση υποβολής της γνωστοποίησης.
6.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζεται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, ο τρόπος μεταβολής των γνωστοποιηθέντων στοιχείων, τα θέματα εφαρμογής της γνωστοποίησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 16, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4.
7.Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών δύναται να ανακαθορίζεται το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταφορά των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10.

 • Αξιότιμη κ. Τζάκρη,
  Για την παράγραφο 6, τού άρθρου 20, σχετικά με τις επιβαλλόμενες ποινές μετά την γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, επανυποβάλλομε το υπόμνημα μας όπου ζητούμε ο πρώτος έλεγχος να είναι συμβουλευτικός, να δίνει προθεσμία προσαρμογής, καί όχι να επιβάλει ποινές. Η απειλή επιβολής ποινών οδηγεί τον επιχειρηματία στην σκέψη ότι καλύτερα να προηγηθεί ο έλεγχος της λειτουργίας για να αποφύγει πιθανές ποινές καί έτσι ακυρώνει την διευκόλυνση της εκ των προτέρων λειτουργίας πού επιθυμεί ο νομοθέτης να προωθήσει.
  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 19-4-2016
  Αξιότιμη κ. Τζάκρη,
  Σας έχουμε ήδη κάνει γνωστή την ευαισθησία του Συνδέσμου μας σε θέματα αδειοδοτήσεων καθώς το όλο διαδικαστικό σύστημα έχει, για πολλά χρόνια, λειτουργήσει ανασταλτικά ακόμη και στον εκσυγχρονισμό των μεταποιητικών επιχειρήσεων της Αττικής.
  Σημειώστε ότι οι αδυναμίες επεκτάσεων και εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων της Αττικής είναι αισθητά σε βάρος και της απορρόφησης ανέργων σε νέες θέσεις απασχόλησης.
  Λόγω της τεταμένης προσοχής μας στον αντικείμενο αυτό παρακολουθούμε ακόμη και όσα διαρρέουν για παρεμβάσεις και αλλαγές.
  Προς τούτο, ανησυχούμε από όσα πληροφορούμεθα για επικείμενες αλλαγές στην αδειοδότηση και στην γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με τις οποίες οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ελέγχουν εκ των υστέρων εάν ο γνωστοποιών επιχειρηματίας έχει συμμορφωθεί προς την υφιστάμενη νομοθεσία και σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλουν προβλεπόμενες κυρώσεις.
  Εν προκειμένω η αντίρρηση μας είναι ότι ο εκ των υστέρων έλεγχος, με τον κίνδυνο επιβολής αυστηρότατων κυρώσεων, που φθάνουν μέχρι την διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, λειτουργεί αποτρεπτικά και αναιρεί την επιθυμητή απλοποίηση της αδειοδότησης καθώς ουδείς επιχειρηματίας θα αναλάβει τον σχετικό κίνδυνο προτιμώντας τον προ της λειτουργίας έλεγχο, με επιπρόσθετο λόγο την πολύπλοκη και διάσπαρτη νομοθεσία που διέπει την λειτουργία των επιχειρήσεων και την έλλειψη προδιαγραφών λειτουργίας ανά κλάδο δραστηριότητας που αυξάνουν την πιθανότητα σύγνωστου λάθους που, όπως προαναφέραμε, θα επιφέρει ποινές.
  Εξ’άλλου, οι εκθέσεις του Επιθεωρητού Δημόσιας Διοίκησης αποτελούν ένα ζοφερό ανάγνωσμα, και σχετικά με την ποιότητα του έργου των ελεγκτικών αρχών, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον αμφιβολίες για τους κινδύνους που διατρέχει ο μελλοντικός επενδυτής.
  Για όλους τους πιο πάνω λόγους προτείνομε οι έλεγχοι των Αρχών για συμμόρφωση της επιχείρησης προς το νομοθετικό πλαίσιο να έχουν πρωτίστως συμβουλευτικό χαρακτήρα και να δίνουν εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης πριν την επιβολή ποινών. Έτσι οι επιχειρηματίες, και ειδικά οι ξένοι, θα αισθανθούν ότι βρίσκονται σε περιβάλλον ασφάλειας Δικαίου και η επιθυμητή απλοποίησης της αδειοδότησης θα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς την υλοποίησης της.

  Με εκτίμηση,
  Ο πρόεδρος
  Δημήτρης Μαθιός

 • 29 Αυγούστου 2016, 01:18 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ

  Τα παράβολα για τις εγκαταστάσεις που εφοδιάζονται μεχρι σημερα με ενημέρωση είχαν καταργηθεί. Τωρα επανέρχονται για ολες τις εγκαταστάσεις, ακόμα και για αυτές που εφοδιάζονται με ενημέρωση;6

 • 25 Αυγούστου 2016, 11:38 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ

  Εν γένει συμφωνώ με τα σχόλια της κας Μυλωνά.
  Παρεμπιπτόντως νομίζω ότι πρέπει να επαναφέρετε την λειτουργία θετικής ψήφου ενός σχολίου ώστε να φαίνονται τα πλειοψηφικά ρεύματα που δημιουργούνται.

 • 23 Αυγούστου 2016, 08:10 | Καίτη Μυλωνά

  Εκτός των άλλων, ο επιχειρηματίας πρέπει να γνωρίζει την πολυδαίδαλη νομοθεσία και να μπορεί να την καταλάβει και να την ερμηνεύσει, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη παράγραφο του Σχ. Νόμου, αφού απαιτείται η επιχείρηση να εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία. Πώς θα γίνει αυτό; Δεν είναι πιο «εύκολο» να την εφαρμόζει από πριν και να ελέγχεται για την εφαρμογή της; Μια υποχρέωση, που περιλαμβάνεται στο HACCP, είναι ο μελετητής να εφοδιάζει τον επιχειρηματία με όλη τη σχετική για την επιχείρησή του νομοθεσία και να του εξηγεί τι σημαίνουν κάποια πράγματα.
  Με τις διατάξεις αυτού του Άρθρου καταργείται η Αρχή της Προφύλαξης και όλο το αξιακό σύστημα που διέπει την ασφάλεια των τροφίμων και μας έκανε σχετικά περήφανους ως προς την επιδίωξη των ευρωπαϊκών αρχών. Γίνεται φανερό, ότι καταργείται η ευθύνη των επιχειρηματιών να διασφαλίσουν συνθήκες παραγωγής ποιοτικών και υγιεινών τροφίμων, ασφαλών για την υγεία των πολιτών – καταναλωτών. Αυτή η ευθύνη μετατίθεται στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες «ευθύς ως λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, δύνανται να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα». Δηλαδή μεταθέτει την ευθύνη στο πουθενά, όταν είναι γνωστή η κατάσταση που επικρατεί στις αρμόδιες αρχές, έλλειψη προσωπικού για τη διενέργεια των ελέγχων, οι οποίοι ούτως ή άλλως ήταν και θα είναι δειγματοληπτικοί και έλλειψη των αναγκαίων πόρων για τις μετακινήσεις των ελεγκτών. Αν, βέβαια, γίνει κάποια καταγγελία (θα ευχόμαστε να υπάρξουν ρουφιάνοι) ή αν συμβεί κάποια δηλητηρίαση ή αν προκύψει κάποια επιδημία ή μεγάλης έκτασης ζωονόσος ή ζωοανθρωπονόσος (π.χ. νόσος των τρελών αγελάδων) τότε το κράτος θα πάρει μέτρα. Αν μπορέσει βέβαια, γιατί η διαδικασία αυτή θα αντίκειται στα συμφέροντα της επιχείρησης (που μπορεί να είναι ελληνική, αλλά μπορεί να είναι αμερικάνικη επιχείρηση που εξάγει κοτόπουλα πλυμένα με χλώριο και να έχει, ας πούμε, προκαλέσει κρίσεις άσθματος σε παιδιά) και ίσως να εμπίπτει στη δικαιοδοσία του ISDS.

 • 23 Αυγούστου 2016, 08:07 | Καίτη Μυλωνά

  Να μην καταργηθεί η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας όπως αυτή προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β’ 158) .

 • 23 Αυγούστου 2016, 08:13 | Καίτη Μυλωνά

  : Όσα αναφέρονται ως γνωστοποίηση, γίνονται και τώρα με το έγγραφο «ερωτηματολόγιο» στο ΠΑΡ. Ι της Απόφ. 483/35.Φ15.2012, εκτός από την άδεια Καταλληλότητας, αυτό δηλαδή ακριβώς που έχει σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων!
  Στο ΠΑΡ ΙΙ, υπάρχει το έγγραφο που σε απάντηση του προηγουμένου εγγράφου, προσδιορίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια, μεταξύ των οποίων η Βεβαίωση Καταλληλόλητας για τα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης.
  Με το έγγραφο στο ΠΑΡ ΙΙΙ δίνεται η άδεια, αφού γίνει επιτόπιος έλεγχος από κλιμάκιο των αρμοδίων αρχών.

 • Σημείο 20.3 Βλέπουμε την αποθέωση της συντεχνιακής λογικής στο σημείο αυτό, όπου έμμεσα θέλει να περνά η γνωστοποίηση λειτουργίας των μονάδων τροφίμων μέσω του Τ.Ε.Ε και των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων!
  Είναι σε αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου που εκφράζεται στην εισαγωγή του ν.σ στο άρθρο 1.6 «οι διατάξεις του παρόντος (νόμου) εφαρμόζονται με σκοπό την διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού ,….»

  Προτείνεται να διαγραφεί το ΤΕΕ και Επαγγελματικά Επιμελητήρια Γιατί με την ίδια λογική πρέπει να προστεθεί ότι μπορεί η γνωστοποίηση λειτουργίας των Μονάδων τροφίμων να γίνεται και από το ΓΕΩΤΕΕ ως πιο οικέιος χώρος στις οικοτεχνίες τροφίμων ή τα ίδια μπορεί να ισχυριστεί και το Οικονομικό Επιμελητήριο.!!

  Δεν νομοθετούμε πλέον για τις συντεχνίες αυτό πρέπει να γίνεται καθαρό στο ν.σ που πραγματικά βλέπουμε να εισάγει καινοτομίες και να μας εξισώνει με σύγχρονες Ευρωπαϊκές πόλεις.