Κεφάλαιο Β΄ Άρθρο 4 – Γνωστοποίηση

1.Ως γνωστοποίηση ορίζεται η ενημέρωση της διοίκησης από τον ενδιαφερόμενο σχετικά με τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας. Για όσες οικονομικές δραστηριότητες προβλέπεται γνωστοποίηση, αυτή τίθεται ως αναγκαία προϋπόθεση άσκησης της δραστηριότητας και στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος μπορεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.
2.Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει το όνομα, τη διεύθυνση της επιχείρησης το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων. Μόνον εφόσον κρίνεται σκόπιμο και απολύτως αναγκαίο, η γνωστοποίηση δύναται να περιλαμβάνει και επιπρόσθετες πληροφορίες όπως ενδεικτικά πληροφορίες για την εγκατάσταση και τις ακολουθούμενες παραγωγικές διαδικασίες.
3.Σε περίπτωση μεταβολής για οποιαδήποτε αιτία των γνωστοποιηθέντων στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε μεταβολή της γνωστοποίησης εντός προθεσμίας 5 ημερών από της μεταβολής. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε υποβολή νέας γνωστοποίησης.
4.H υπαγωγή οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης κρίνεται δικαιολογημένη για την προστασία συγκεκριμένης πτυχής δημοσίου συμφέροντος μόνο όταν συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) η άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας δημιουργεί κίνδυνο για συγκεκριμένη πτυχή δημοσίου συμφέροντος και το επίπεδο του κινδύνου είναι τέτοιο που λαμβανομένων υπόψη της πιθανότητας επέλευσης και των επιπτώσεών του, δικαιολογεί την υπαγωγή,
β) η υπαγωγή της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 1, είναι το απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή του κινδύνου.
Στη περίπτωση αυτή δύναται να προβλέπεται η υποχρέωση γνωστοποίησης εντός των ορίων της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας. Κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον δημιουργείται όταν με βάση αντικειμενικά κριτήρια και με βάση τις υπάρχουσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις η άσκηση της οικονομικής δραστηριότητα δύναται να προκαλέσει βλάβη σε αυτό.
5.Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (συνεστημένου ή υπό σύσταση) που θα ασκήσει την οικονομική δραστηριότητα και λαμβάνει χώρα ηλεκτρονικά μέσω του προβλεπόμενου στο άρθρο 15 του παρόντος Νόμου, ηλεκτρονικού συστήματος. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ανωτέρω συστήματος, η γνωστοποίηση θα πραγματοποιείται δια καταθέσεως στην αρμόδια κατά περίπτωση αρχή. Εναλλακτικά δύναται να πραγματοποιείται ή μέσω ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία της γνωστοποίησης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της επιστολής (ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής) από την αρμόδια δημόσια αρχή όπως αυτή ορίζεται στις επιμέρους ανα κλάδο δραστηριοτήτων διατάξεις.
6.Τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου δύνανται να λαμβάνουν αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης για την έναρξη άσκησης συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας ή των συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του άρθρου 15 του παρόντος Νόμου το αποδεικτικό υποβολής παρέχεται από την αρμόδια αρχή της παραγράφου 5 κατόπιν αιτήσεως τους.
7.Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, η δραστηριότητα αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές. Οι έλεγχοι διενεργούνται μετά την υποβολή της γνωστοποίησης. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν προέβη στην υποβολή αυτής, καθίσταται υποκείμενο ελέγχου ήδη από το χρόνο που είχε υποχρέωση υποβολής της. Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού για κάθε οικονομική δραστηριότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος καθορίζεται η υπαγωγή σε υποχρέωση γνωστοποίησης, το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, η υποχρέωση μεταβολής των σημαντικών στοιχείων της γνωστοποίησης και η σχετική διαδικασία, τα θέματα εφαρμογής της γνωστοποίησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος, καθώς και τα επιμέρους ζητήματα εφαρμογής της επιβολής υποχρέωσης γνωστοποίησης για την εκάστοτε οικονομική δραστηριότητα.

 • 29 Αυγούστου 2016, 11:50 | Π.Ε.Ε.Δ.Υ.

  Η πολυετής εμπειρία του κλάδου στον έλεγχο των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και η εφαρμογή της διαδικασίας γνωστοποίησης τα τελευταία δύο χρόνια για κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων έδειξε σημαντικές παραλείψεις που αφορούσαν κυρίως πλημμελή ενημέρωση των ελεγκτικών υγειονομικών αρχών για τις γνωστοποιήσεις και προβλήματα από την πλευρά των επιχειρηματιών στην κατανόηση και συμπλήρωση των εντύπων γνωστοποιήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων. Έτσι, σε μεταγενέστερο έλεγχο της επιχείρησης διαπιστώνονταν ασυμφωνίες ανάμεσα στην πραγματική εικόνα μίας επιχείρησης και στη δήλωση γνωστοποίησης που είχε κατατεθεί. Κατά συνέπεια το έντυπο της γνωστοποίησης πρέπει να προβλεφθεί με τρόπο ώστε να αποτελέσει εργαλείο οδηγιών για τους επιχειρηματίες προς την κατεύθυνση της διασφάλιση της Δημόσιας υγείας. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι και το θέμα της χρήσης μουσικής που εισάγεται με τη διαδικασία της γνωστοποίησης πρέπει να προσεχθεί σημαντικά, λόγω του μεγάλου αριθμού οχλήσεων που έχουν παρατηρηθεί εξαιτίας μη τήρησης της σχετικής νομοθεσίας. Κατά συνέπεια θα πρέπει να προβλεφθούν διαδικασίες για την προστασία τόσο του ακουστικού περιβάλλοντος, όσο και της υγείας των περιοίκων καθώς και της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές.

  Η γνωστοποίηση να συνοδεύεται από φάκελο δικαιολογητικών και σχεδιάγραμμα απεικόνισης όλων των χώρων του καταστήματος θεωρημένο από την αδειοδοτούσα αρχή.

  Οι υγειονομικά υπεύθυνοι να δεσμεύονται ότι θα τηρούν απαρέγκλιτα τα δηλωθέντα στην αίτησης γνωστοποίησης, θα εφαρμόζουν τις υγειονομικές διατάξεις και να γνωρίζουν εξ αρχής τις κυρώσεις (εφαρμογή κατά περίπτωση του εκάστοτε σε ισχύ κυρωτικού νόμου).

  Πανελλήνια Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Ε.Δ.Υ.)

 • Η περιγραφή της έννοιας της γνωστοποίησης προσομοιάζει αρκετά τη διαδικασία της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας που καθιερώθηκε με την Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 12684/92/27-11-2014, (ΦΕΚ 3181Β΄/2014) και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι δεν είναι αναγκαίο να καταργηθεί η εν λόγω Κ.Υ.Α. για τις μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, καθόσον αυτή θα ισχύει για τις υπόλοιπες μεταποιητικές δραστηριότητες.
  Σε κάθε περίπτωση, για να υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τη διαδικασία της γνωστοποίησης, θα πρέπει να δημοσιευθεί η προβλεπόμενη νέα Κ.Υ.Α.

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:06 | Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο

  Τα κριτήρια με τα οποία μια οικονομική δραστηριότητα εντάσσεται σε καθεστώς έγκρισης η γνωστοποίησης είναι απολύτως ασαφή και επιδέχονται ερμηνειών άρα διαιωνίζουν ένα καθεστώς που δεν εξασφαλίζει επενδυτική ασφάλεια, αλλά ούτε και σαφήνεια στους πολίτες. Αν υπάρχει το παράρτημα πρέπει να δημοσιοποιηθεί και να δοθεί παράταση στη διαβούλευση, ώστε να υπάρχει ουσιαστική εικόνα των ρυθμίσεων που επιφέρει το ΣΝ.
  Με το καθεστώς γνωστοποίησης δεν μπορεί να καταργείται η βεβαίωση συμβατότητας με τις χρήσεις γης. Να γινει ανάλογη εφαρμογή σε όλες τις δραστηριότητες όπως προβλέπεται για τα ΚΥΕ στο αρ 29 παρ 2 (με την σημείωση ότι εξετάζονται οι θεσμοθετημένες και όχι οι υπάρχουσες χρήσεις γης)
  ΑΡ 4 ΠΑΡ 7 οι εκάστοτε αρχές ελέγχου πρέπει να ορίζονται στην έγκριση η την γνωστοποίηση
  Παρ 1 και 7 Η γνωστοποίηση δεν πρέπει να είναι αμέσου εφαρμογής αλλά να ενεργοποιηθεί μετά την έκδοση της ΚΥΑ της παρ 7 και μετά την εξασφάλιση της λειτουργίας του ΟΠΣ

 • 27 Αυγούστου 2016, 20:37 | nomotagis

  ΠΡΌΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

  Ν.4332/2015
  Ν.3838/2010
  Ν.3284/2004

  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
  ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ 10 ΕΤΗ
  ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ.
  ΓΙΑ ΓΟΝΈΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΜΕΔΑΠΏΝ.
  ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ.
  ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ 5 η 10 ΕΤΗ
  ΧΩΡΊΣ 3,η 6 ΈΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ.
  ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ 10 ΕΤΗ ΈΧΟΝΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΔΕΣΜΌ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΚΡΆΤΟΣ.

  ΠΡΌΤΑΣΗ ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΤΟΥ
  ΑΡΘΡΟ 5Α ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  ΑΡΘΡΟ 5Α ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  ΑΡΘΡΟ 5Α ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  ΑΡΘΡΟ 7 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 • Απαιτείται αποσαφήνιση των επιπρόσθετων πληροφοριών που ενδέχεται να περιλαμβάνει η γνωστοποίηση. Επίσης, απαραίτητο κρίνεται το Παράρτημα του εν λόγω Σχεδίου Νόμου, ώστε να αποσαφηνιστεί ποιες δραστηριότητες θα εμπίπτουν στη διαδικασία της γνωστοποίησης.

 • Απαιτείται αποσαφήνιση των επιπρόσθετων πληροφοριών που ενδέχεται να περιλαμβάνει η γνωστοποίηση. Επίσης, απαραίτητο κρίνεται Παράρτημα του εν λόγω Σχεδίου Νόμου, ώστε να αποσαφηνιστεί ποιες δραστηριότητες θα εμπίπτουν στη διαδικασία της γνωστοποίησης.

 • 23 Αυγούστου 2016, 08:31 | Καίτη Μυλωνά

  Αυτές οι διαδικασίες γίνονται και τώρα με την υποβολή μιας Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Δραστηριότητας, στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 4 του Σχεδίου Νόμου.
  Αιτιολόγηση: Αν δεν καταργηθεί η Άδεια Καταλληλότητας δεν χρειάζεται καμιά αλλαγή, εκτός από κάποια διαδικαστικά θέματα μεταξύ των υπηρεσιών. Εάν το θέμα είναι να καταργηθεί η Καταλληλότητα, τότε έχει νόημα το Σχέδιο Νόμου.
  Η επιχειρηματολογία από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι έτσι θα ιδρύονται γρήγορα και εύκολα επιχειρήσεις χωρίς να ταλαιπωρούνται οι επιχειρηματίες μικροί και μεγάλοι σημαίνει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Στο σημείο αυτό επιχειρείται η κατάργηση της αρχής της προφύλαξης.

 • 16 Αυγούστου 2016, 09:03 | Γαλάνης Κώστας

  Άρθρο 4

  Παρ. 2
  Αποδεικτικό ταυτότητας του προσώπου που κάνει τη γνωστοποίηση απαιτείται;

  Παρ. 3
  Η δυνατότητα δήλωσης «μεταβολής γνωστοποιηθέντων στοιχείων» εντός πέντε ημερών από την πραγματοποίησή τους, συνεπάγεται δυνατότητα απόκρυψης στοιχείων εσαεί ή μέχρι η δραστηριότητα να ελεγχθεί.

  Παρ. 6
  Ποιο είναι το περιεχόμενο του «αποδεικτικού υποβολής» της γνωστοποίησης. Έχει γίνει κάποια προεργασία στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής;

  Παρ. 7
  Τι νόημα έχουν τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 7; Μια οικονομική δραστηριότητα μπορεί να ελεγχθεί οποτεδήποτε ασκείται.

  Νομοτεχνικά ορθή είναι η αναγραφή «με απόφαση του Υπουργού……» αντί του αναγραφόμενου «με κοινή υπουργική απόφαση….» που αναγράφεται και σε άλλα σημεία του σχεδίου

  Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.

 • 12 Αυγούστου 2016, 20:11 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  Με το θέμα της πυρασφάλειας που αναφέρεται και ποιο κάτω η μη τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, θα μπορούσε ο ενδιαφερόμενος μe την υποβολή της αίτησης γνωστοποίησης να συμπληρώνει (τυποποιημένο) έντυπο στο οποίο θα αναγράφει τον ελάχιστο-απαιτούμενο αριθμό πυροσβεστήρων, την ύπαρξη άλλων κατασταλτικών-προληπτικών πυροσβεστικών μέσων (σημεία υδροληψίας, πυρανίχνευση κ.α.), καθώς την χρήση υγραερίου και την ύπαρξη συστήματος απαγωγής καπνού-ατμών με την υποχρέωση λήψης επιπλέον πυροσβεστικών μέτρων και σε αυτά.
  Σαφώς οι εκμεταλλευτές με αυτό τον τρόπο λαμβάνων γνώση και των μέσων και μέτρων πυροπροστασίας που οφείλουν και υποχρεούνται να λαμβάνουν.

 • 12 Αυγούστου 2016, 08:45 | Σταματης Παπαποστολου

  Η γνωστοποίηση για ΚΥΕ να ισχύει και στα διατηρητέα / παραδοσιακά κτίρια εφόσον βέβαια υπάρχει βεβαίωση της πολεοδομίας για το επιτρεπτό της χρήσης γης για τα ακίνητα αυτά (ανάλογα σε ποια περιοχή βρίσκονται). Το συμβούλιο αρχιτεκτονικής (πρόσφατη εμπειρία με ΣΑ Ροδου και ΚΕΣΑ Μυτιλήνης) αποτελούν το μέγιστο δυνατό εμπόδιο που υπάρχει στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας και λόγω της τεράστιας γραφειοκρατίας και των παρεμβαςεων (υπέρ ή κατά υπόθεσης ) που δέχονται για να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους (αναβάλλουν αποφάσεις για μια «τελεία», πρόσφατες πολύμηνες απεργιακές τους κινητοποιήσεις , ζητάνε έγγραφα που δεν προβλέπονται απο το Νόμο κοκ), προκαλούν τεράστια προβλήματα σε υποθέσεις που ειναι απολύτως νόμιμη η λειτουργία ενός ΚΥΕ.
  Τα συμβούλια αυτά πρέπει να καταργηθούν αμεςα ή να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας τους (κυρίως ως προς την ταχύτητα λήψης αποφαςεων) γιατί όπως τα ίδια μέλη των συμβουλίων σχολιάζουν (δεν πληρωνόμαστε, μας κάνουν μηνύσεις κοκ).
  Προςφατη περιπτωση καθολα νόμιμη στην Πόλη της Ροδου για διατηρητέο κτίριο , με βεβαίωση της πολεοδομίας για το επιτρεπτό της χρήσης ΚΥΕ , καθυστερει αδικαιολόγητα απο τα ΣΑ και ΚΕΣΑ , απο τΙς αρχες Ιουνίου , όταν ο επιχειρηματίας πληρώνει ενοίκια, λογιστή, προκαταβολές και δεν μπορεί να ανοίξει το κατάστημα για το οποίο δεν του επιτρέπουν να προβεί σε καμία εργασια εάν δεν εκδοθεί η μικρής κλίμακας και η αδεια λειτουργίας. Ο επιχειρηματίας έχει χάσει ήδη τη σαιζόν στη Ρόδο και θα ανοίξει την επόμενη σαιζόν με τεράστια έξοδα μέχρι τότε. Η αδεια μικρής κλίμακας δεν εκδίδεται απο την πολεοδομία λόγω ΣΑ (λόγω αδικαιολόγητων αναβολών), κάτι απαράδεκτο αφού το κατάστημα μέσα δεν μπορεί να ανακαινιστεί χωρίς την γνωμοδότηση του ΣΑ. Επίσης αυτή η λειτουργία του ΣΑ, δεν προσφέρει τίποτα στις τεράστιες παρανομίες που έχουν γίνει απο άλλους ιδιοκτήτες στο ένα λόγω κτίριο στη Ρόδο ( και για τις οποίες ειναι ενήμερο). Δηλαδή έχουμε το οξύμωρο σχήμα, το ΣΑ να προστατεύει τα διατηρητέο κτίρια όταν ζητείται η γνωμοδότηση του και για εμφανείς παρανομίες εκ των υστέρων στα διατηρητέα , να μην κάνει τίποτα. Επίσης σε απόσταση ολίγων μέτρων υπάρχει πλήθος αντίστοιχων ΚΥΕ και το 2009 εδόθη αδεια λειτουργίας ΚΥΕ στο ίδιο κτίριο, καθώς επίσης το συγκεκριμένο κατάςτημα ήτο εστιατόριο την δεκαετία του 70).
  Επίσης υπάρχει μεγάλη εξάρτηση του ΣΑ με τους ιδιωτες μηχανικούς οι οποίοι πρέπει να «τα έχουν καλά» με τα μέλη του ΣΑ μήπως και δεν τους εγκρίνουν κάποια μελλοντική δουλειά για εκδικητικός λόγους.
  Απο τη στιγμή που η κυβέρνηση επιθυμεί την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας πρέπει να φροντίσει να λύσει αυτό το θέμα με τα συμβούλια αρχιτεκτονικής , ώστε να μην αποτελούν εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα.
  Επίσης αιτήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη (πχ σε αναμονή γνωμοδότησης απο το ΣΑ) , με την ψήφιση του νόμου να μπορούν να κάνουν άμεσα γνωστοποίηση ώστε να ξεκινήσουν τη λειτουργία άμεσα .