Άρθρο 38 – Μεταβατικές Διατάξεις

1. Το άρθρο 80 του ν. 3463/2006 εξακολουθεί να εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου εκτός των ειδικότερων διατάξεων για την έναρξη λειτουργίας.
2. Όσες δραστηριότητες εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και έχουν άδεια λειτουργίας η λειτουργία τους εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους. Σε περίπτωση που μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου με βάση το οποίο χορηγήθηκε η άδεια, ο φορέας του καταστήματος υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τη διάταξη του άρθρου 29 του παρόντος κεφαλαίου και εφεξής η λειτουργία του θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.
3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας για τα καταστήματα που υπόκεινται σε γνωστοποίηση.
4. Για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο παρόν κεφάλαιο, όπου στο Π.Δ. 180/1979 γίνεται λόγος για «άδεια λειτουργίας», νοείται εφεξής η γνωστοποίηση.
5. Για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο παρόν κεφάλαιο, όπου γίνεται λόγος για «άδεια» στο άρθρο 10 του Α.Ν. 2520/1940, νοείται εφεξής η γνωστοποίηση.
6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υπαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης απαλλάσσει τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας. Όπου απαιτείται η προσκόμιση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωσης κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης, προσκομίζεται εφεξής το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.
7. Όπου αναφέρεται η θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ ΑΔΕ του άρθρου 15, αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

 • 29 Αυγούστου 2016, 11:11 | Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο

  Παρ 1 το αρ 80 του 3464 (που διατηρείται σε ισχύ) ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ισχυροποιηθεί ώστε να είναι αποτελεσματικές οι κανονιστικές αποφάσεις των δ.σ.
  Παρ 2 δίνει την δυνατότητα άμεση υπαγωγής ακόμα και λειτουργούντων καταστημάτων

 • Παρ 2: Εφόσον οι ήδη εκδοθείσες άδειες λειτουργίας διέπονται από το προηγούμενο καθεστώς, βάσει του οποίο εκδόθηκαν, εφόσον ο εκμεταλλευτής ή η επιχείρηση επιθυμεί να προχωρήσει σε πρόσθετη πράξη προσδιορισμού ή σε κατάληψη κοινόχρηστου χώρου θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία της γνωστοποίησης, ακυρώνοντας την άδεια λειτουργίας του καταστήματος;

  Παρ 3: Προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος σημαίνει σφράγιση αυτού;

 • Παρ 2: Εφόσον οι ήδη εκδοθείσες άδειες λειτουργίας διέπονται από το προηγούμενο καθεστώς, βάσει του οποίο εκδόθηκαν, εφόσον ο εκμεταλλευτής ή η επιχείρηση επιθυμεί να προχωρήσει σε πρόσθετη πράξη προσδιορισμού ή σε κατάληψη κοινόχρηστου χώρου θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία της γνωστοποίησης, ακυρώνοντας την άδεια λειτουργίας του καταστήματος;

  Παρ 3: Προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος σημαίνει σφράγιση αυτού;

 • 16 Αυγούστου 2016, 09:15 | Γαλάνης Κώστας

  Άρθρο 38

  Παρ. 2
  Να προστεθεί «μετά την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 34 ΚΥΑ». Άλλως εξηγείστε πως θα εφαρμοστεί στο μεσοδιάστημα δημοσίευσης νόμου και ΚΥΑ

  Παρ. 3
  1. Καταρχήν, πρέπει να συμπεριληφθεί αντίστοιχη αναφορά και για τις άδειες μουσικής που, ομοίως, καταργούνται με το άρθρο 30 του σχεδίου

  2. Πώς εφαρμόζεται στην πράξη η «προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας Κ.Υ.Ε.»; Μέχρι σήμερα αφαιρείται η άδεια.

  Δυσκολίες ελέγχων – εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων
  α) Δεδομένου ότι η γνωστοποίηση δεν έχει χαρακτήρα διοικητικής πράξης, δεν αφαιρείται προσωρινά και δεν ανακαλείται.
  Αποτέλεσμα αυτού, αποτελεί η δυσκολία κατά τη διάρκεια των ελέγχων, αφού κάθε ελεγκτικός μηχανισμός είναι αδύνατο να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο αν έχει επιβληθεί κύρωση σε Κ.Υ.Ε.. Σήμερα δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα αφού κάθε επιβολή κύρωσης έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις την σφράγιση του.
  Μέχρι να λειτουργήσει, το ΟΠΣ-ΑΔΕ, και υπό την προϋπόθεση της άμεσης ενημέρωσης αυτού για κάθε επιβληθείσα διοικητική κύρωση και ως εκ τούτου τη δυνατότητα άμεσης και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωσης κάθε ελεγκτικού μηχανισμού, οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται με δυσκολίες.
  Περαιτέρω, στο σχέδιο δεν γίνεται ουδεμία μνεία για την ενσωμάτωση των ήδη ισχυουσών αδειών καθώς και των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο ΟΠΣ – ΑΔΕ, με αποτέλεσμα την προβληματική λειτουργία του σε ότι αφορά στην ενημέρωση αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών αναφορικά με τις επιβληθείσες κυρώσεις, την εκτέλεση ή την αναστολή αυτών κλπ.

  β) Σε ότι αφορά στην εκτέλεση των κυρώσεων που επιβάλλονται, θεωρώ ότι με τις προτεινόμενες διατάξεις καθίσταται αδύνατη, δεδομένου ότι με τη διαδικασία της γνωστοποίησης είναι δυνατή η, σχεδόν, καθημερινή αλλαγή ιδιοκτήτη καταστήματος και σε κάθε περίπτωση πριν την εκτέλεσή τους.
  Περαιτέρω, τα διοικητικά πρόστιμα (το ύψος των οποίων ξεκινάει από μόλις 100 ευρώ), τα οποία επισημαίνεται ότι δεν αποτελούν έσοδα των δήμων, δεν κρίνονται αποτρεπτικά παραβατικών συμπεριφορών αφού μπορούν εύκολα να παρακαμφτούν με την γνωστή διαδικασία συστάσεων νέων νομικών προσώπων, η οποία (διαδικασία), προς χάριν ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, αποτελεί εύκολη υπόθεση.

  Επιπλέον, η πιθανή κατάργηση των ποινικών κυρώσεων διευκολύνει, προφανώς, παραβατικές συμπεριφορές.

  Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.

 • 9 Αυγούστου 2016, 15:59 | Γεώργιος Μηνούδης

  Παρόλο το άρθρο 37 παρ. 1, καλό θα ήταν να προσδιορίζεται με ακρίβεια τι είναι αυτό που από πλευράς άρθρου 80 του ν. 3463/2006 εφαρμόζεται. Άλλωστε, όπως και το ίδιο το σχέδιο νόμου αναφέρει, η ασφάλεια δικαίου είναι το διακύβευμα, προκειμένου πράγματι να μπορούν να οι επιχειρήσουν να ξεκινούν τη λειτουργία τους γρήγορα και χωρίς προβλήματα.