Άρθρο 12 – Υποχρέωση εχεμύθειας

1. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 37 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι υπάλληλοι των κατά περίπτωση αρμόδιων Αρχών που λαμβάνουν πληροφορίες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή γνώση απόρρητων στοιχείων επιχειρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που δεν έχουν σχέση με την εφαρμογή του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να τηρούν για τα στοιχεία αυτά εχεμύθεια.
2. Σε όποιον παραβαίνει την υποχρέωση εχεμύθειας επιβάλλονται ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις