Άρθρο 25 – Κυρώσεις

1.Για έλλειψη γνωστοποίησης, για γνωστοποίηση με αναληθή στοιχεία ή για παράλειψη μεταβολής γνωστοποιηθέντων στοιχείων, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 16.
2.Για παραβίαση των όρων που τίθενται από την ειδική νομοθεσία αναφορικά με τη λειτουργία δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε γνωστοποίηση επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται σε αυτή. Σε περίπτωση που δεν προβλέπονται ειδικές διατάξεις επιβολής κυρώσεων, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29 του νόμου 3982/2011, όπως εξειδικεύονται στην υπ’ αριθμόν 484/36/Φ.15/2012 (Β΄230) υπουργική απόφαση, αναλόγως εφαρμοζόμενες για την κατηγορία παραβάσεων της περ. (Β) στοιχείο (ε) του άρθρου 1 αυτής.
3.Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων που τίθενται από την ειδική νομοθεσία από την οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος για α) την προστασία του περιβάλλοντος, β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων, γ) την ασφάλεια των περιοίκων και δ) την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών, επιβάλλεται η ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 3982/2011.
4.Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, με τη σφράγιση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της εγκατάστασης και του παραγωγικού της εξοπλισμού.
5.Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010.

 • 19 Αυγούστου 2016, 20:32 | Σοφία Χριστοφόρου

  Στο εν λόγω άρθρο θεωρώ ότι θα πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι, πέραν των άλλων κυρώσεων που επιβάλλονται από άλλες διατάξεις, για περιπτώσεις που διαπιστώνεται ρύπανση-υποβάθμιση περιβάλλοντος και γενικότερα παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το Ν.1650/86 . Οι κυρώσεις με το Ν 3982/11 δεν καλύπτουν περιπτώσεις ρύπανσης περιβάλλοντος

 • 16 Αυγούστου 2016, 09:21 | Γαλάνης Κώστας

  Άρθρο 25

  Παρ. 5
  Το κώλυμα προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια που ορίζεται στο άρθρο 17 παρ. 2 του σχεδίου, ισχύει εν προκειμένω;

  Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.