Άρθρο 37 – Τροποποιούμενες, καταργούμενες διατάξεις

1.Στο τέλος του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής: «Για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Ζ΄ του ν…/2016 (ΦΕΚ…) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος) εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις αυτού όσον αφορά στην έναρξη λειτουργίας και τα λοιπά οριζόμενα στο κεφάλαιο αυτό.
2.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α) Η απαίτηση για άδεια μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 3/1996 Αστυνομική Διάταξη (Β`15) και στην Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 (Β’ 2718) καθώς και οποιαδήποτε διάταξη προβλέπεται η άδεια αυτή.
β) Τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια συμβούλια που περιγράφονται στους Α.Ν. 445/1937 και 446/1937 καθώς και οι επιτροπές επιθεώρησης.
γ) Οι Υπουργικές Αποφάσεις 24241/2005 (Β’ 1704), 29563/2006 (Β’ 1943).
δ) Το γ’ εδάφιο του άρθρου 1 της υπ΄ αρίθμ 27336/2013 (Β’ 2592) Υπουργικής Απόφασης.
ε) Τα πρωτοβάθμια συμβούλια που γνωμοδοτούν για την άδεια λειτουργίας των Κέντρων Διασκέδασης, όπως ορίζεται στο εδάφιο τρίτο του σημείου 2 της παραγράφου Β του άρθρου 14 της Υπουργικής Απόφασης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ Β 2718).
3.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου καταργείται κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη, η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που
ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

 • 27 Αυγούστου 2016, 22:44 | Αγανακτισμένος Πολίτης

  Εφόσον στο Κεφάλαιο Ζ του παρόντος σχεδίου νόμου ρητά ορίζεται ότι στις διατάξεις του ΔΕΝ εμπίπτουν τα Κέντρα Διασκέδασης, με ποιο ακριβώς σκεπτικό καταργούνται τα πρωτοβάθμια συμβούλια που γνωμοδοτούν για την αδειοδότηση των Κέντρων Διασκέδασης (παρ. 2, περίπτωση ε’);

  Η ως άνω κατάργηση είναι αναιτιολόγητη και εκτός σκοπού του σχεδίου νόμου και ως εκ τούτου θα πρέπει να απαλειφθεί.

 • 22 Αυγούστου 2016, 14:02 | Κατερίνα Μιχελή

  -Αναφέρεται ότι καταργούνται τα πρωτοβάθμια συμβούλια που γνωμοδοτούν για την άδεια λειτουργίας Κέντρων Διασκέδασης.
  Και πως θα αδειοδοτούνται αυτά;

 • 20 Αυγούστου 2016, 15:27 | Η.Μ.

  Εάν τεθεί σε εφαρμογή ο παρόν Νόμος, Θα πρέπει να γνωρίζουμε ξεκάθαρα και με απόλυτη σαφήνεια αλλά και ειλικρίνεια από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ποια είναι η θέση του από δω και στο εξής ως προς τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της χώρας.
  Πλέον, καθίσταται σαφές πως διακυβεύεται τόσο η ύπαρξη όσο και ο σκοπός ύπαρξης των Τοπικών Συμβουλίων των Δήμων. Από την θεσμοθέτηση του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) συστάθηκαν τα εν λόγω συμβούλια τα όποια και έλαβαν τις επιμέρους αρμοδιότητες τους από την εγκύκλιο του τότε Υπ.Εσωτερικών με αριθμό πρωτ. 74572/2010. Οι αρμοδιότητες αυτές διαχωρίζονται μέχρι και σήμερα σε αποφασιστικές και γνωμοδοτικές, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές όλα αυτά τα 6 περίπου χρόνια που εκατοντάδες αιρετοί τοπικοί σύμβουλοι εκφράζουν την δυσαρέσκεια τους για την περιθωριοποίηση και αποψίλωση του ρόλου των συμβουλίων γενικότερα με τις υπάρχουσες αρμοδιότητες που κατά κόρον είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Εάν λοιπόν από τις αποφασιστικές (με δικαίωμα υπογραφής του Προέδρου του Συμβουλίου) μέχρι σήμερα αρμοδιότητες των τοπικών συμβουλίων που είναι ΜΟΝΟΝ η χορήγηση προέγκρισης, η άδεια μουσικής-μουσικών οργάνων και η απόφαση παράτασης ωραρίου επί της άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ και αυτές τότε όπως γίνεται ευρέως αντιληπτό δεν μιλάμε απλά και μόνο για μια αποψίλωση ή περικοπή των έως σήμερα εκτελεστικών αρμοδιοτήτων των Σ/λιων, αλλά για την πλήρη και ολοκληρωτική τους απαξίωση και παραγκώνιση.
  Νομίζω λοιπόν πως είναι υποχρέωση της πολιτείας και της κυβέρνησης που έχουμε στηρίξει και συνεχίζουμε να στηρίζουμε να οριοθετήσει ποιος θα είναι ο ρόλος των τοπικών συμβουλίων από την επόμενη ημέρα που θα τεθεί σε εφαρμογή ο παρόν νόμος. Δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς πως οι Δημοτικές και Τοπικές Ενότητες της χώρας είναι περισσότερες από 1200 τον αριθμό που αυτό συνεπάγεται ότι υπάρχουν 1200 εκλεγμένοι Πρόεδροι Δ.Κ. και περί τους 6500 και πλέον εκλεγμένοι αιρετοί σύμβουλοι. Ο λαός τους ψήφισε με εκατοντάδες χιλιάδες σταυρούς και τους εξέλεξε με βάση συγκεκριμένο και θεσμοθετημένο μοντέλο την περίοδο εκείνη, δεν νομίζω ότι αρμόζει σε όλους αυτούς λοιπόν να μείνουν για τα υπόλοιπα 3 χρόνια της θητείας τους δίχως ουσιαστικά ΚΑΝΕΝΑ αντικείμενο.
  Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη αυτή η τοποθέτηση…

 • 16 Αυγούστου 2016, 09:54 | Γαλάνης Κώστας

  Άρθρο 37

  Παρ. 1
  «….που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου», αντί όλου αυτού που γράψατε…

  Παρ. 2β
  Τα Συμβούλια που προβλέπονται στους α.ν. 445 & 446/1937 γνωμοδοτούν ΚΑΙ για την αδειοδότηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (π.χ. λούνα παρκ, Τσίρκο κλπ). Συνεπώς, η προτεινόμενη διατύπωση δημιουργεί κενό ως προς τις εν λόγω δραστηριότητες (εκτός κι αν πρόθεση σας είναι να ρυθμίσετε και αυτές τις δραστηριότητες κάτι που δεν προκύπτει από το σύνολο του σχεδίου).

  Παρ. 2ε
  Αφού εξαιρούνται τα κέντρα διασκέδασης του πεδίου εφαρμογής του νόμου, με ποια διαδικασία αδειοδοτούνται και ελέγχονται, δεδομένης της κατάργησης των συμβουλίων;

  Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.

 • 11 Αυγούστου 2016, 09:53 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ

  Άρθρο 37 Τροποποιούμενες, καταργούμενες διατάξεις

  Πανομοιότυπα κείμενα διατάξεων βρίσκονται κατά πλεονασμό και από υπερβάλλοντα ζήλο ιδίως Υπουργικών αποφάσεων, σε πλείονα του ενός νομοθετήματα. Καταργούμενης ή τροποποιούμενης μιας διάταξης από το ένα νομοθέτημα, πλειστάκις δημιουργείται σύγχιση αν η διάταξη παύει να ισχύει ή να τροποποιείται και στο άλλο. Για το λόγο αυτό το άρθρο 5 παρ. ΟΙΚΗΜΑ της Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 Υ.Α., πρέπει ρητά να παραλειφθεί ή να τροποποιηθεί αναλόγως, διότι είναι σίγουρο ότι θα δημιουργηθούν σειρά προβλημάτων ερμηνείας και εφαρμογής του από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες. Εξ άλλου οι Υγειονομικές Υπηρεσίες δεν πρέπει να έχουν – και δεν έχουν – καμία αρμοδιότητα επί αλλοτρίων του αντικειμένου τους θεμάτων. Μεταξύ αυτών και Πολεοδομικών θεμάτων που με το άρθρο 29 αναλαμβάνει πλέον η Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου. Εναλλακτικά και αν δεν παραλειφθεί, προτείνεται η τροποποίηση με το παρόν νομοθέτημα ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ της παρ. ΟΙΚΗΜΑ του άρθρο 5 της υπ. Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 Υ.Α., αποκλειστικά και μόνο με τη φράση: “Ο χώρος στον οποίο θα στεγάζεται η επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πληροί τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί νομιμότητάς του”. Η τροποποίηση αυτή, απλά και χωρίς περεταίρω πλεονασμούς και περιττολογίες αρκεί για να μην δημιουργηθούν και πάλι νέες εμπλοκές και προβλήματα μεταξύ Υπηρεσιών και εις βάρος του πολίτη, όπως αποδεδειγμένα έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν. Ο σκοπός του παρόντος σχεδίου Νόμου είναι η απλοποίηση και ευελπιστούμε να επιτευχθεί.