Άρθρο 18 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως 34 του ν. 4262/2014.
2. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 πρέπει να έχουν εκδοθεί οι Υπουργικές Αποφάσεις των άρθρων 4 και 5 περί υπαγωγής των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 σε καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης υπό τις αρχές του παρόντος. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος αυτού κάθε άδεια, βεβαίωση, πιστοποιητικό ή κάθε άλλη συναφής πράξη ή διαδικασία, η οποία δεν έχει υπαχθεί στην έννοια της έγκρισης, ως αυτή ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5, και αντίκειται στις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφο 2, καταργείται. Η πρόβλεψη έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος της παραγράφου 5 του άρθρου 5 δεν θίγεται.
3. Εντός έξι μηνών από την πάροδο της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, τα αρμόδια υπουργεία υποχρεούνται να κωδικοποιήσουν με κανονιστική πράξη, τις διατάξεις νόμων, τις κανονιστικές πράξεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους αρμοδιότητας τους που έχουν καταργηθεί δυνάμει της προηγούμενης παραγράφου. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου συνυπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
4. Για τις δραστηριότητες που υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 4 για τις οποίες παύει να ισχύει η άδεια λειτουργίας, και για τις οποίες μέχρι την υπαγωγή στους στο νέο καθεστώς απαιτείτο για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία της διοίκησης ή από ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ ή άλλο φορέα αντίγραφο της άδειας λειτουργίας, ζητάται μετά την υπαγωγή τους στο καθεστώς γνωστοποίησης το αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης της παραγράφου 6 του άρθρου 4.
5. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται η θέση σε λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 15 αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
6. Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου συστήνεται Ομάδα Διαχείρισης Έργου, στην οποία μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, εκπρόσωπος του Γραφείου του Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων. Η ομάδα Διαχείρισης Έργου προγραμματίζει, παρακολουθεί, συντονίζει και προωθεί τις απαραίτητες δράσεις για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:08 | WWF

  Η κατάργηση (μετά την 31.12.2018) «κάθε άδειας, βεβαίωσης, πιστοποιητικού ή κάθε άλλη συναφούς πράξης ή διαδικασίας, η οποία δεν έχει υπαχθεί στην έννοια της έγκρισης», και η οποία αντίκειται στις του άρθρου 5, είναι ένα δείγμα ιδιαίτερα κακής και αδιαφανούς νομοθέτησης. Πόσο μάλλον που το άρθρο 5 παρ. 1 αναφέρει ότι «η έγκριση μπορεί να περιλαμβάνει κάθε μορφή άδειας, βεβαίωσης, πιστοποιητικου ή κάθε άλλη συναφή πράξη ή διαδικασία που προβλέπεται από τη κείμενη νομοθεσία και εκδίδεται από οποιαδήποτε δημόσια αρχή». Σε μερικές περιπτώσεις, η σαρωτική αυτή απορρύθμιση μπορεί να είναι αντίθετη στο Σύνταγμα, στο ενωσιακό ή διεθνές δίκαιο, (τα οποία απαιτούν «εγκρίσεις» για κάποιες δραστηριότητες) και σε βασικές αρχές της διοικητικής δράσης (όπως η διαφάνεια). Επιπλέον, δεν είναι σαφές πώς (και από ποιόν) θα κριθεί ότι μία «έγκριση» είναι εφεξής αντίθετη στις μάλλον γενικόλογες διατάξεις του άρθρου 5. Στην πράξη, θα δημιουργηθεί μία χαοτική κατάσταση, μέσα στην οποία κανείς δεν θα γνωρίζει ποια πράξη, έγκριση ή διαδικασία παραμένει σε ισχύ, και ποια όχι. Η κατάργηση θα πρέπει τουλάχιστον να γίνει με ρητή πράξη, η οποία θα αναφέρει τις διατάξεις που καταργούνται, και θα επιτρέπει την ενημέρωση του κοινού και των υπηρεσιών, καθώς και τον δικαστικό έλεγχο.

 • 29 Αυγούστου 2016, 09:17 | ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ – Πρόεδρος Ενωσεως Συντακτών Αθηναικού Τύπου

  Στο άρθρο 18 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», πρέπει να προστεθεί παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής:
  «Κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου δεν θίγονται αποκτημένα νομίμως δικαιώματα επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, τα οποία ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ του παρόντος και λειτουργούν στο όνομα του ιδίου φορέα, όλως ενδεικτικά, όπως είναι ο μέγιστος αριθμός καθισμάτων που είναι δυνατόν να αναπτύσονται στην αίθουσα πελατών των καταστημάτων της κατηγορίας «επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής», ο οποίος έχει υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες κατά τη διαδικασία της έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομικές διατάξεις, η ισχύς της άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του στη ΔΟΥ για διάφορες αιτίες για χρονικό διάστημα έως ένα έτος και πέραν του έτους για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ.: σεισμός, βεβαιωμένη ασθένεια, Α.Μ.Ε.Α., πλημμύρες, πυρκαγιά, κ.λπ.), και εν συνεχεία της επανέναρξης στην οικεία Δ.Ο.Υ. της λειτουργίας του ιδίου καταστήματος, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 6 του κεφαλαίου 2 της υπ’ αριθμόν ΑΙβ/8577 Απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β’ 526/1983),η μεταβίβαση αυτών των επιχειρήσεων σε άλλα πρόσωπα, κ.λπ.»

 • 24 Αυγούστου 2016, 14:14 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ

  Να μην καταργηθούν αυτοδικαίως μετά τις 31-12-2018 όλες οι υπόλοιπες εγκρίσεις/βεβαιώσεις κλπ. Κάθε Υπ. Απόφαση που θα θέτει μια δραστηριότητα σε καθεστώς έγκρισης να αναφέρει και τις αντίστοιχες υφιστάμενες καταργούμενες άδειες/εγκρίσεις.

 • 23 Αυγούστου 2016, 08:28 | Καίτη Μυλωνά

  Στα άρθρα που καταργούνται είναι και το Άρθρο 33 του Ν.4261/2014 – Ευθύνη νομίμων εκπροσώπων
  Παρατήρηση: Καταργείται και αυτό το άρθρο και μαζί και η ευθύνη των επιχειρηματιών. Όλα τα ενδιάμεσα άρθρα περιλαμβάνουν τη διαδικασία αδειοδότησης, η οποία καταργείται.
  2.Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 πρέπει να έχουν εκδοθεί οι Υπουργικές Αποφάσεις των άρθρων 4 και 5 περί υπαγωγής των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 σε καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης υπό τις αρχές του παρόντος. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος αυτού κάθε άδεια, βεβαίωση, πιστοποιητικό ή κάθε άλλη συναφής πράξη ή διαδικασία, η οποία δεν έχει υπαχθεί στην έννοια της έγκρισης, ως αυτή ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5, και αντίκειται στις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφο 2, καταργείται. Η πρόβλεψη έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος της παραγράφου 5 του άρθρου 5 δεν θίγεται.
  Παρατήρηση: Να μην καταργηθεί.
  4. Για τις δραστηριότητες που υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 4 για τις οποίες παύει να ισχύει η άδεια λειτουργίας, και για τις οποίες μέχρι την υπαγωγή στους στο νέο καθεστώς απαιτείτο για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία της διοίκησης ή από ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ ή άλλο φορέα αντίγραφο της άδειας λειτουργίας, ζητείται μετά την υπαγωγή τους στο καθεστώς γνωστοποίησης το αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης της παραγράφου 6 του άρθρου 4.
  Να μην καταργηθεί.

 • 23 Αυγούστου 2016, 08:59 | Καίτη Μυλωνά

  Σε όλες αυτές τις ομάδες δραστηριοτήτων καταργείται η Αρχή της Προφύλαξης και σε ό, τι έχει σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά και σε ό, τι έχει σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε, ότι για την Ομάδα 7, καταργείται η έκδοση Άδειας Λειτουργίας, δηλαδή η βιοασφάλεια στις πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με επιπτώσεις για την Ομάδα 9 – αφού καταργείται η απαίτηση οι πρώτες ύλες να προέρχονται από ζώα τα οποία είναι υγιή, δηλαδή καταργείται η δημιουργία συνθηκών ελέγχου των ασθενειών, μη μετάδοσής τους και μη μετάδοσης ασθενειών από τις τοξίνες των νοσογόνων παραγόντων που μεταφέρονται στα τρόφιμα.