Κεφάλαιο Γ’ – Άρθρο 11 – Αρχές ελέγχου και εποπτείας

1.Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 του παρόντος ελεύθερη άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων δεν κωλύει την από πλευράς των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας άσκηση της εποπτείας των δραστηριοτήτων αυτών.
2.Η εποπτεία αποσκοπεί στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία, και συνίσταται:
α) στον έλεγχο ενδεικτικά, μέσω της αυτοψίας και του ελέγχου δικαιολογητικών εγγράφων και αναφορών,
β) στη σύσταση προς τον εποπτευόμενο για την εφαρμογή μέτρων προς συμμόρφωση με τη κείμενη νομοθεσία και
γ) στην έκδοση κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της συμμόρφωσης ιδίως μέσω της παροχής πληροφόρησης προς τον εποπτευόμενο για τον επαπειλούμενο κίνδυνο προσβολής πτυχής του δημοσίου συμφέροντος, τις νομικές απαιτήσεις και την αναγκαιότητα λήψης των απαιτούμενων μέτρων συμμόρφωσης.
3.Η εποπτεία βασίζεται στις παρακάτω αρχές:
i.Της νομιμότητας.
ii.Της ανεξαρτησίας του εποπτεύοντος οργάνου από το εποπτευόμενο μέρος και κάθε άλλον έχοντα σχετικό έννομο συμφέρον.
iii.Της διαφάνειας, σαφήνειας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.
iv.Του σεβασμού των νομίμων δικαιωμάτων του εποπτευόμενου.
v.Της αναλογικότητας των εφαρμοστικών μέτρων σε σχέση με τη βαρύτητα του κινδύνου της πιθανότητας επέλευσής του, το ιστορικό συμμόρφωσης του φορέα.
vi.Της επιείκειας προς τον εποπτευόμενο σε περίπτωση αμφιβολίας και της κλιμάκωσης των κυρώσεων ανάλογα με το μέγεθος της μη συμμόρφωσης και τις συνέπειες αυτής. Σε κάθε περίπτωση η επιβολή μέτρων και κυρώσεων επιλέγεται ως έσχατο μέσο.

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:34 | Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο

  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 του παρόντος ελεύθερη άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων δεν κωλύει την από πλευράς των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας άσκηση της εποπτείας των δραστηριοτήτων αυτών.
  Απολογιτική διατύπωση. Θα έπρεπε να λέει: λόγω της προβλεπόμενης ελεύθερης άσκησης οικονομικής δραστηριότητας η Πολιτεία επικεντρώνεται στην άσκηση εποπτείας και ελέγχων κατά την λειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων
  Αρ 11 παρ 2 -3
  Στις αρχές ελέγχου και εποπτείας πρέπει να προστεθεί η όχληση που προκαλείται στο περιβάλλον και στις γειτνιάζουσες δραστηριότητες μεταξύ των οποίων και η κατοικία
  Να προβλεφθεί ότι έλεγχοι ασκούνται υποχρεωτικά μετά από καταγγελίες και αν βεβαιωθεί η παράβαση, ο παραβάτης αναλαμβάνει το κόστος του ελέγχου που είναι άμεσα οφειλόμενο (ανεξαρτήτως προστίμου)

 • 24 Αυγούστου 2016, 13:59 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ

  » vi. Της επιείκειας προς τον εποπτευόμενο σε περίπτωση αμφιβολίας και της κλιμάκωσης των κυρώσεων ανάλογα με το μέγεθος της μη συμμόρφωσης και τις συνέπειες αυτής. Σε κάθε περίπτωση η επιβολή μέτρων και κυρώσεων επιλέγεται ως έσχατο μέσο.»

  Δεν φτάνει τόση ασυλία που τους παρέχεται, νιώθετε την ανάγκη να θεσμοθετήσετε και την επιείκεια για τους παραβατες;;

  Ο νόμος αυτός τόσο κατ΄αρχήν όσο και κατ΄άρθρο έχει πολύ μικρή σχέση με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Εκτός και αν εννοείται ως δημόσιο το επιχειρηματικό συμφέρον (φαίνεται είμαστε ή πρέπει να γίνουμε όλοι επιχειρηματίες ώστε να ωφεληθούμε απο τα δικαιώματα που φτιάχνεται αποκλειστικά για αυτούς).

 • 22 Αυγούστου 2016, 14:37 | Κατερίνα Μιχελή

  -Αναφέρεται ότι ¨Σε κάθε περίπτωση η επιβολή μέτρων και κυρώσεων επιλέγεται ως έσχατο μέτρο.¨
  Άρα προτεραιότητα του κράτους είναι η προάσπιση της υγείας των πολιτών ή η οικονομική ελευθερία;
  -Δεν αναφέρεται στο νομοσχέδιο όχι μόνο η προτεραιότητα, αλλά ούτε ως απλή αναφορά, η σημαντικότητα της διασφάλισης της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών.

 • 12 Αυγούστου 2016, 11:40 | ΑΜΑΛΙΑ ΤΖΙΚΟΥ

  Από την στιγμή που ουσιαστικά ο πολίτης «αυτοαδειοδοτείται» θα πρέπει να έχει γνώση του νομικού παλισίου και την πλήρη ευθύνη των όσων δηλώνει σχετικά με την επιχείρησή του.
  Η λίγων χρόνων εμπειρία μας για τις γνωμοδοτήσεις έχει δείξει ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων λίγο λαμβάνουν υπ όψιν τους τα όσα «υπεύθυνα» δηλώνουν στα check list των γνωμοδοτήσεων που υπογράφουν, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να μπαίνουν σε ένα καθεστώς συμμορφώσεων επί συμμορφώσεων από τις αρμόδιες αρχές με ελέγχους και επανελέγχους που είναι χρονοβόρες και κοστοβόρες. Η επιβολή μέτρων και κυρώσεων που σε καμιά περίπτωση δεν είναι ζητούμενο, αποτελεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μια σειρά πολύπλοκων και χρονοβόρων διοικητικών πράξεων που πολλές φορές ενθαρύνει τη μη συμμόρφωση παρά την συμμόρφωση.
  Σε περιπτώσεις που σε έλεγχο των αρμοδίων αρχών- που θα πρέπει με ακρίβεια να οριστούν ποιές είναι – διαπιστωθούν ψευδή/ανακριβή στοιχεία ή ελλείψεις στο πεδίο αρμοδιότητάς τους, που αφορούν στους όρους της γνωστοποίησης που δηλώνει ότι πληροί ο υπεύθυνος και μόνο σε αυτές, να υπάρχει η δυνατότητα της άμεσης/επιτόπιας πράξης επιβολής προστίμου από την ελέγχουσα αρχή.
  Στα πλαίσια της εποπτίας λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των επιχειρήσεων που τηρούν τους όρους της γνωμοδότησης αλλά έχουν αποκλίσεις από το γενικότερο νομικό πλαίσιο που ισχύει και θα πρέπει να τύχουν κατευθυντήριων οδηγιών συμμόρφωσης, από εκείνους που ψευδώς δηλώνουν ότι ικανοποιούν όρους και απαιτήσεις.

 • 11 Αυγούστου 2016, 23:55 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Οι μοναδικές υπηρεσίες που εκτελούν ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών και των εργαζομένων είναι το υγειονομικό και η πυροσβεστική υπηρεσία ζητώντας για την αδειοδότηση ΚΥΕ ορισμένα δικαιολογητικά κατ ελάχιστον για την αδειοδοτηση τους όπως πχ αν ο χώρος είναι κύριας χρήσης έλεγχος εγκατάστασης ( προδιαγραφές κουζίνας , wc, ΑΜΕΑ , προσβασιμότητας , αγορά πυροσβεστήρων , συστημάτων πυρόσβεσης κ.α.) αυτά όλα αντικαθιστούνται βάσει της πρότασης νόμου με δήλωση του ιδιοκτήτη ότι έχουν όλα εκτελεστεί.
  Χαράς ευαγγέλια για τα κέντρα νυχτερινής διασκέδασης ( ΙΚΕ) σε υπόγεια χωρίς κουζίνες , και χωρίς καμιά προδιαγραφή πυροπροστασίας που θα λειτουργούν για 1-2 μήνες χωρίς να προλάβουν οι υπηρεσίες να πραγματοποιήσουν τους ελέγχους.
  Το δε πρόστιμο είναι αστείο από 100€ έως 20000€ όταν και εφόσον γίνει έλεγχος είναι το ποσό που βγάζει ένα κέντρο νυχτερινής διασκέδασης το πρώτο τρίωρο χωρίς να έχει βγει ο πρώτος καλλιτέχνης.

 • 11 Αυγούστου 2016, 08:09 | Ιωαννης Παπαδόπουλος

  Γιατί δεν κάνετε ένα ιδιωτικό μητρώο ελεγκτών όπου θα ελέγχει ένας του κράτους και ένας ιδιώτης από το μητρώο την κάθε επιχείρηση. Σε 1 χρόνο μετά την λειτουργία της, με παράβολο ελέγχου που θα πληρώνει ο ελεγχόμενος. Τι θα κάνεται θα προσλάβεται στο δημόσιο με μισθούς για να επιβαρύνεται το κόστος του δημοσίου και άλλο; Τόσοι άνεργοι υπάρχουν επιστήμονες έξω… δώστε τους δουλεία. Πρεπει για τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας να συσταθεί μητρώο από μηχανολόγους, Για τον έλεγχο εγκαταστάσεων υγραερίου-φυσικού αερίου μηχανολόγοι επίσης, για την άδεια υγειονομικού να συσταθεί ιδιωτικό μητρώο από υγειονομικούς, χημικούς μηχανικους, το ίδιο και για την άδεια κτηνιατρικής από κτηνιάτρους, χημικούς μηχανικούς. Επίσης πρέπει να συνδεθούν οι εταιρείες τροφίμων με το iso ή Haacp όπου χρειάζεται έστω μόνο με το εγχειρίδιο να κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία που bg;azei to haacp και το πρωτόκολλο αίτησης να εισαγεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αλλιώς δεν θα βγάζει κανείς haacp όπου προβλέπεται. Πάλι θα πρεπει και σε αυτό να συσταθεί ιδιωτικό μηρώο από χημικούς μηχανικού-μηχανολόγους μητρώο ελέγχου μετά από τρία χρόνια της επιχείρησης ότι έχει haacp. H στρατιγική σας πρεπει να είναι για την άδεια κατάθεση πρωτοκόλλων σε όλους τους οργανισμούς του δημοσίου και έλεγχο από ιδιώτες και δημόσιους υπαλλήλους σε εύλογο διάστημα ανάλογα με την ασφάλεια πχ μέσα σε ένα χρόνο η πυρασφάλεια, σε δύο η υγειονομική και κτηνιατρική άδεια και σε 3 χρόνια το haacp.