Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών νόμος καταλαμβάνει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες του Παραρτήματος Ι και όσες προστίθενται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση της τελευταίας παραγράφου.
2. Ο παρών νόμος καταλαμβάνει και τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 καθώς και τις δραστηριότητες του άρθρου 81 του ίδιου νόμου.
3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν καταργούν ούτε τροποποιούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, ιδίως εκείνων που προβλέπονται στο Ν. 4014/2011, καθώς και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί χορήγησης οικοδομικής άδειας όπως αυτές προβλέπονται στο Ν. 4030/2011 και των σχετικών εφαρμοστικών κανόνων δικαίου αυτών, όπως εκάστοτε ισχύουν.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να προστίθενται και να αντιστοιχίζονται με το σχετικό ΚΑΔ οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος

 • 29 Αυγούστου 2016, 11:22 | Π.Ε.Ε.Δ.Υ.

  Η γενική ιδέα της απλούστευσης της διαδικασίας δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας που θεωρείται αγαθό. Κατά συνέπεια στο άρθρο 2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ θα πρέπει να γίνεται σαφής μνεία στο γεγονός ότι το σχέδιο νόμου δεν καταργεί ή τροποποιεί διατάξεις που σχετίζονται με την υγειονομική νομοθεσία και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

  Μία από τις βασικές ασάφειες-παραλείψεις του σχεδίου νόμου που έχει τεθεί για διαβούλευση είναι το αναφερόμενο στο άρθρο 2 παράρτημα Ι στο οποίο περιγράφονται οι οικονομικές δραστηριότητες στις οποίες έχει εφαρμογή το σχέδιο νόμου και το οποίο δεν παρουσιάζεται στη διαβούλευση.

  Πανελλήνια Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Ε.Δ.Υ.)

 • Άρθρο 2, παράγραφος 1 (Πεδίο εφαρμογής)
  Παρ’ ότι το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης όλων των μεταποιητικών δραστηριοτήτων είναι ίδιο, παρατηρούμε ότι το προς ψήφιση σχέδιο νόμου περιορίζει το πεδίο εφαρμογής του μόνο στις μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Εκτιμούμε ότι πρέπει να επεκταθεί το συντομότερο δυνατό και στις λοιπές μεταποιητικές δραστηριότητες, προκειμένου να επιτευχθεί συνολικότερη απλούστευση των διαδικασιών.
  Άρθρο 2, παράγραφος 3 (Πεδίο εφαρμογής)
  Κατά κοινή ομολογία η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α1 και Α2 είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και καθυστερεί όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες αδειοδότησης, μιας και η ολοκλήρωση αυτής είναι προαπαιτούμενη για τις υπόλοιπες διαδικασίες. Επιπλέον, η διαδικασία έγκρισης και η παντελής απουσία οποιουδήποτε επιτόπιου ελέγχου είναι βέβαιο ότι (παρά την χρονοβόρα διαδικασία) δε διασφαλίζει την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος.
  Το παρόν όμως νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει τα παραπάνω προβλήματα δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2, «οι διατάξεις του παρόντος δεν καταργούν ούτε τροποποιούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, ιδίως εκείνων που προβλέπονται στο Ν. 4014/2011».

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:55 | Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο

  Αρ 2 παρ3, να προστεθεί η νομοθεσία χωρικών και περιβαλλοντικών ρυθμίσεων, ιδίως ως προς τις χρήσεις γης και τους κανόνες χωροθέτησης.

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:25 | WWF

  Η 3η παράγραφος είναι υπερβολικά περιοριστικά διατυπωμένη. Θα πρέπει να διατυπωθεί ευρύτερα, και να προβλεφτεί ότι «οι διατάξεις του παρόντος δεν καταργούν ούτε τροποποιούν» γενικά τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας.

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:02 | WWF

  Το «Παράρτημα Ι» δεν έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου (όπως έχει αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα). Κατά συνέπεια, είναι αδύνατο να εξακριβωθεί ποιες ακριβώς δραστηριότητες αφορά ο νόμος.

 • 23 Αυγούστου 2016, 08:35 | Καίτη Μυλωνά

  Να προστεθεί 4. Δεν καταργούν, ούτε τροποποιούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Άδειας Λειτουργίας – Καταλληλότητας.
  Αιτιολόγηση: Η Άδεια Καταλληλότητας ισοδυναμεί με την Άδεια Λειτουργίας, δηλαδή εμπεριέχει και πιστοποιεί ότι η επιχείρηση θα λειτουργεί με όλες τις προδιαγραφές, ώστε να προασπίζεται η δημόσια υγεία. Στην Άδεια Λειτουργίας περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με την παραγωγική διαδικασία, τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, τη διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων μέσω της εγκατάστασης συστήματος HACCP, τη διατήρηση αρχείων στα οποία καταγράφονται οι προμηθευτές, οι αγοραστές (με ημερομηνίες, είδος και ποσότητα προϊόντος-τροφίμου, ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία παραγωγής) και έτσι τηρείται η ιχνηλασιμότητα και επομένως η αρχή της προφύλαξης. Ως προς τον εξοπλισμό περιλαμβάνονται στοιχεία για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη θερμική και την κινητήρια ισχύ, καθώς και από την ηχορύπανση. Τώρα ισχύει, ότι από μια ισχύ του εξοπλισμού και κάτω, ουσιαστικά υπάρχει απαλλαγή. Περιλαμβάνεται ακόμη και ο τρόπος επεξεργασίας και διάθεσης των εξαιρετικά ρυπογόνων αποβλήτων των επιχειρήσεων παρασκευής τροφίμων και η απόδειξη διασφάλισης ότι αυτά τα απόβλητα δεν θα εισέλθουν στον υδροφόρο ορίζοντα. Περιλαμβάνεται, επίσης, η διατήρηση και ενημέρωση από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης αρχείων που έχουν να κάνουν με τα στοιχεία του προμηθευτή, την ημερομηνία παρασκευής, τα στοιχεία του αγοραστή (χονδρική πώληση) και διάφορα άλλα στοιχεία και έτσι τηρείται η ιχνηλασιμότητα.
  Όλα αυτά και άλλα πολλά θα πάψουν να ισχύουν και ο καθένας θα κάνει ό, τι του αρέσει, θα ρίχνει τα απόβλητα στο δρόμο, στα ρέματα, στη θάλασσα.
  Αυτά δεν πρέπει να τα επιτρέψουμε.

 • 16 Αυγούστου 2016, 08:54 | Γαλάνης Κώστας

  Άρθρο 2 παρ. 2

  Στο άρθρο 81 ΚΔΚ περιλαμβάνονται και οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες (π.χ. Λούνα Παρκ, Τσίρκο κλπ). Είναι σίγουρο ότι θέλετε να ρυθμίσετε ΚΑΙ αυτό το αντικείμενο;; Δεν υπάρχει άλλη σχετική αναφορά στο σχέδιο ούτε εξουσιοδοτική διάταξη έκδοσης κανονιστικής που αφορά στην εφαρμογή της διαδικασίας γνωστοποίησης ή έγκρισης για αυτές τις δραστηριότητες.

  Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.

 • 11 Αυγούστου 2016, 20:18 | panos

  Δεν μπορώ να καταλάβω την πρεμούρα για την απλούστευση της αδειοδότησης των ΚΥΕ. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σχετίζονται με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ανάπτυξη της χώρας? Δηλαδή για να αναπτυχθεί οικονομικά η χώρα θα πρέπει να αδειοδοτούνται χωρίς εμπόδια οι καφετέριες, οι ψησταριές, τα κυλικεία και οι ταβέρνες? Δεν μας φτάνουν όσες έχουμε θέλουμε και άλλες?
  Η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας σχετίζεται με την παραγωγή προϊοντων και όχι με την παροχή υπηρεσιών
  Οι επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα, οι μεταποιητικές προφανώς, αυτές που παίρνουν πρώτη ύλη και φτιάχνουν «πράγματα» προς πώληση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θα πρέπει να αδειοδοτούνται ευκολότερα. Και όχι τα ΚΥΕ (ταβέρνες μπαρ κλπ)