Άρθρο 10 – Παράβολο

1. Για την άσκηση εκάστοτε οικονομικής δραστηριότητας, εξαιρουμένων αυτών που ασκούνται απολύτως ελεύθερα κι εφόσον δεν προβλέπεται κανένα άλλο παράβολο από άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας, μπορεί να ορίζεται η υποχρέωση άπαξ καταβολής παραβόλου ανά εγκατάσταση με σκοπό τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων και εγκρίσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τη διενέργεια των ελέγχων, την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 25, τη λειτουργία και συντήρησή του.
2.α) Το σύνολο των πόρων από τη θέσπιση του παραβόλου της προηγούμενης παραγράφου αποδίδεται υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού και το 20% αυτού αποδίδεται υπέρ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
β) Εφόσον αρμόδιες αρχές ορίζονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το σύνολο των πόρων αποδίδεται υπέρ αυτών. Στην περίπτωση, πριν την απόδοση υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προηγείται απόδοση ποσοστού 20% υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού και αποδίδεται υπέρ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού που διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα.
3.Το ύψος του παραβόλου θα πρέπει να ορίζεται στο ελάχιστο δυνατό και να μην ξεπερνά το κόστος που είναι απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους αποδίδεται, να είναι ανάλογο του μεγέθους και του είδους της δραστηριότητας και εύλογο ώστε να μην αποτρέπει την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας.
4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ορίζεται η υποχρέωση καταβολής του παραβόλου των προηγούμενων παραγράφων, το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος και τρόπος καταβολής, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων.
5.Όταν καθορισθεί το παράβολο των ανωτέρω παραγράφων, όλα τα παράβολα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας ανά εγκατάσταση καταργούνται.

 • 24 Αυγούστου 2016, 13:16 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ

  Οταν η αρμοδιότητα είναι στους Ο.Τ.Α θα πρέπει στην αποφαση ορισμού του ποσού του παραβόλου να συμμετέχει και ο αντίστοιχος Δήμαρχος/ Περιφερειάρχης, πόσο μάλλον, αφού αυτό συνδέεται με την χρηματοδότηση των υλικών πόρων για την διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων (ποροι που σήμερα λείπουν).

 • 16 Αυγούστου 2016, 09:13 | Γαλάνης Κώστας

  Άρθρο 10

  Παρ. 1
  Αντί του «εξαιρουμένων αυτών που ασκούνται απολύτως ελεύθερα», το «εξαιρουμένων όσων για την άσκησή τους απαιτείται γνωστοποίηση ή έγκριση».

  Παρ. 4
  Να προστεθεί στην εξουσιοδοτική της παραγράφου 4 και ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τις περιπτώσεις που εμπλέκονται οι Ο.Τ.Α..

  Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.

 • 16 Αυγούστου 2016, 08:04 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Δεν υπάρχει λόγος χρήματα προερχόμενα από τα παράβολα να πηγαίνουν στα δημοτικά ταμεία. Τα χρήματα από τα παράβολα έχω τη γνώμη ότι θα πρέπει να πηγαίνουν στο σύνολο τους αποκλειστικά στα κρατικά ταμεία. Άλλωστε τώρα οι Δήμοι δεν θα εμπλέκονται επιτέλους στη διαδικασία των αδειοδοτήσεων και ελέγχου των καταστημάτων και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να εισπράττουν χρήματα από τα παράβολα για τις αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων.