Άρθρο 7 – Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων

1.Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας που επέρχεται με την περιέλευση της κυριότητας ή του δικαιώματος της εκμετάλλευσης της δραστηριότητας σε άλλο φορέα τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός φορέας οφείλουν να ενημερώσουν εντός 10 ημερών για την αλλαγή αυτή. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 1 του άρθρου 16 μειουμένου του προστίμου στο ήμισυ για τον καθένα από τους φορείς. Ο νέος φορέας ευθύνεται παράλληλα με τον παλαιό για τη τήρηση της κείμενης νομοθεσίας από το χρόνο περιέλευσης σε αυτόν της κυριότητας ή του δικαιώματος εκμετάλλευσης μέχρι την ενημέρωση της αλλαγής.
2.Επιμέρους εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.
3.Η ενημέρωση πραγματοποιείται με αλλαγή των σχετικών στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων του άρθρου 15 (ΟΠΣ – ΑΔΕ).