Άρθρο 44 – Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4276/2014 (Α’/155) τροποποιείται ως εξής:
«3. α. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 15 του ν…/2016 (ΦΕΚ…) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος), η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄/63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή.
β. Μετά τη θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η αίτηση για τη χορήγηση Ε.Σ.Λ. καθώς και η υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της παρ. 1. που υποστηρίζονται από το σύστημα, γίνεται αποκλειστικά, μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Τα δικαιολογητικά που δεν υποστηρίζονται από το σύστημα υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά, είτε στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός δέκα (10) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 14, του ν. 3844/2010 (Α΄/63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή. Η έναρξη λειτουργίας του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ για την αδειοδότηση των τουριστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Η΄ του ν…/2016 (ΦΕΚ…) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος), διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
γ. Μετά την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ, καταργείται η χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.). Τα τουριστικά καταλύματα της παρ. 2 του άρθρου 1, πλην του στοιχείου α’, δδ και εε, υπόκεινται στο καθεστώς γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν…/2016 (ΦΕΚ…) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος). Η γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική για την έναρξη λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος γίνεται λόγος για «Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)», εφ’ εξής νοείται η γνωστοποίηση. Με απόφαση του εκάστοτε για θέματα Τουρισμού Υπουργού, καθορίζεται η διαδικασία γνωστοποίησης, το περιεχόμενο αυτής, ο τρόπος μεταβολής των γνωστοποιηθέντων στοιχείων, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης εντός των ορίων του άρθρου 16 του ν…/2016 (ΦΕΚ…) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος), η διαδικασία επιβολής κυρώσεων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η εφαρμογή της πλήρους λειτουργίας του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ για τη γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Η΄ του ν…/2016 (ΦΕΚ…) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος), διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.»

 • 29 Αυγούστου 2016, 11:46 | WWF

  Σύμφωνα με την περίπτωση γ) της 1ης παραγράφου, «μετά την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ, καταργείται η χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.). Τα τουριστικά καταλύματα της παρ. 2 του άρθρου 1, πλην του στοιχείου α’» , «δδ και εε» (σύνθετα τουριστικά καταλύματα και ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας) εφεξής υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης. Δύο παρατηρήσεις:

  (α) Από την ρύθμιση αυτή, δεν προκύπτει με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί η ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τις ξενοδοχειακες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον βασικό κανόνα που θέτει το άρθρο 2 παρ. 10 ν. 4014/2011 (και ισχύει διαχρονικά), η ύπαρξη ΑΕΠΟ είναι προϋπόθεση για την έκδοση κάθε διοικητικής πράξης, που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση μίας δραστηριότητας. Αντιθέτως, το άρθρο 44 δεν εξασφαλίζει ότι η γνωστοποίηση (δηλαδή η απλή «ενημέρωση» της διοίκησης, άρθρο 4 παρ. 1 του νομοσχεδίου) θα αφορά μόνο δραστηριότητες με περιβαλλοντικούς όρους σε ισχύ (όπου η τελευταία απαιτείται). Με την απλή «γνωστοποίηση», η διοίκηση χάνει την δυνατότητα να εμποδίσει την λειτουργία (ή την συνέχιση της λειτουργίας) επιχειρήσεων που στερούνται περιβαλλοντικών όρων. Επίσης, δεν είναι σαφές πώς θα εξασφαλιστεί η δικαστική προστασία τρίτων από «γνωστοποιήσεις» που παραβιάζουν την περιβαλλοντική, χωροταξική, υγειονομική ή άλλη νομοθεσία.

  (β) Μήπως, αντί για «α’», πρόκειται για «αα’»;

 • 29 Αυγούστου 2016, 09:58 | ΣΕΤΚΕ – Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος

  Και στο παρόν άρθρο που αφορά στην διαδικασία χορήγησης σήματος λειτουργίας, αναφορά των τροποποιήσεων γίνεται πάλι μόνο στα άρθρο 3 του ν. 4276/2014, δείχνοντας ότι αφήνει και πάλι απέξω τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα. Ζητούμε και εδώ την συμπλήρωση του σχεδίου νόμου και με το άρθρο 4 ν. 4276/2014.
  Ως διαδικασία, προβλέπεται ότι μέχρι την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ), η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ. και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή. Ευνοούμε την διάταξη αυτή, καθώς με βεβαιότητα θα οδηγήσει στην άρση της ανασφάλειας που κυριεύει σήμερα τους νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι ζουν υπό την διαρκή «απειλή» της μη εγκρίσεως της αίτησης τους και λειτουργούν, μέχρι την -σε βάθος χρόνου- έγκριση των δικαιολογητικών, τις επιχειρήσεις τους υπό αίρεση.