Άρθρο 8 – Περιορισμός αριθμού εγκρίσεων

1. Όταν για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας επισπεύδεται νομοθετική ή κανονιστική διάταξη για τον περιορισμό του αριθμού εγκρίσεών των είτε συνολικά για ολόκληρη την Επικράτεια είτε ανά περιφέρεια, εφόσον τούτο επιβάλλεται από λόγους αντικειμενικούς, που αφορούν στη συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα και το δημόσιο συμφέρον το οποίο εξυπηρετείται, ιδίως αν η άσκηση της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας προϋποθέτει τη χρήση σπάνιου πόρου, ο Υπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός συμμετέχει στο καθορισμό των κριτηρίων, καθώς και στο προσδιορισμό του περιορισμένου αριθμού εγκρίσεων δι’ εισηγήσεώς του ή δια της γνώμης του αντιστοίχως και γνωμοδοτεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 23 του Ν. 3959/2011.
2. Κάθε φορέας, στον οποίο χορηγείται έγκριση σε συνθήκες περιορισμένου αριθμού αυτών, υποχρεούται να προβεί σε πραγματική άσκηση της αντίστοιχης οικονομικής δραστηριότητας εντός ενός (1) έτους από τη χορήγησή της. Με την πράξη της έγκρισης για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα προσδιορίζεται το περιεχόμενο της ελάχιστης αναγκαίας εκμετάλλευσης και κάθε άλλο σχετικό κριτήριο με το οποίο θα εξετάζεται η ελάχιστη αναγκαία εκμετάλλευση.
Οικονομική δραστηριότητα υπό το καθεστώς περιορισμένου αριθμού εγκρίσεως δύναται να αποτελεί και μέρος δέσμης οικονομικών δραστηριοτήτων μη υποκειμένων των λοιπών δραστηριοτήτων στον ανωτέρω περιορισμό.

  • 29 Αυγούστου 2016, 10:32 | WWF

    Η 1η παράγραφος αφορά το περιορισμό των αριθμών εγκρίσεων «ιδίως αν η άσκηση της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας προϋποθέτει τη χρήση σπάνιου πόρου». Είναι μία μάλλον δυσνόητη και περιοριστική διατύπωση. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η έννοια αυτή περιλαμβάνει και τον περιορισμό των αριθμών των εγκρίσεων για λόγους φέρουσας ικανότητας, αειφορίας απορροφητικότητας του φυσικού ή οικιστικού περιβάλλοντος, και σωρευτικής ρύπανσης ή όχλησης.