Άρθρο 36 – Παράβολο

1.Για τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως η υποχρέωση καταβολής του παραβόλου της παραγράφου 11 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες διατάξεις.
2.Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών δύναται να ανακαθορίζεται το παράβολο σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10, καθώς και να ρυθμίζεται ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταφορά των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα.