Άρθρο 29:Παραρτήματα

1. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου το Παράρτημα Α που αντιστοιχεί στην Ενότητα Α’ και τα παραρτήματα Ι και ΙΙ που αντιστοιχούν στην Ενότητα Γ’ του νόμου αυτού.
2. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να προσαρμόζεται το Παράρτημα Ι που αντιστοιχεί στην Ενότητα Γ΄του παρόντος νόμου στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, με την προσθήκη τιμών για άλλες οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων και βιορευστών από τις ίδιες ή από άλλες πρώτες ύλες και με την τροποποίηση της μεθοδολογίας του μέρους Γ του εν λόγω Παραρτήματος, μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δύναται να προσαρμόζεται το Παραρτήμα ΙΙ που αντιστοιχεί στην Ενότητα Γ΄ του παρόντος νόμου στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, μετά από σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πατήστε εδώ για να δείτε τα Παραρτήματα