Άρθρο 26:Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι την έκδοση της απόφασης του άρθρου 23 παρ. 3, σχετικά με τη σύσταση και στελέχωση του Γραφείου Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών, οι σχετικές αρμοδιότητες ασκούνται από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, Υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή/και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά περίπτωση αρμοδιότητας, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού.