Άρθρο 06:Γραφείο Ελληνικού

1. Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών συνιστάται Γραφείο Ελληνικού το οποίο υπάγεται απευθείας στον οικείο Γενικό Γραμματέα. Στο Γραφείο συνιστάται θέση μετακλητού υπαλλήλου με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, ο οποίος προΐσταται του γραφείου και λαμβάνει τις αντίστοιχες αποδοχές. Η κάλυψη της ανωτέρω θέσης γίνεται, κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική διάταξη, είτε με διορισμό είτε με τοποθέτηση υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών, είτε με απόσπαση υπαλλήλου από οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), ή ανεξάρτητης αρχής, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της υπηρεσίας, του νομικού προσώπου ή της αρχής. Ο μετακλητός υπάλληλος ορίζεται με θητεία διάρκειας μέχρι τρία έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης. Προσόντα για το διορισμό, την τοποθέτηση ή την απόσπαση είναι η κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο του Γραφείου. Η κάλυψη των εισφορών του αποσπώμενου σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα από τον οποίο προέρχεται. Η θητεία του υπαλλήλου που τοποθετείται ή αποσπάται στην ανωτέρω θέση λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκεια της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Ο χρόνος της θητείας στην ανωτέρω θέση θεωρείται, για την εφαρμογή των διατάξεων των ν. 3528/2007 και 4024/2011, όπως κάθε φορά ισχύουν, ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος Υπουργείου. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως μετά τη για οποιονδήποτε λόγο λήξη της θητείας του στη θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε τουλάχιστον ομοιόβαθμη ή αντίστοιχη, με βάση την εξέλιξη του οργανογράμματος, θέση του κλάδου του, η οποία τυχόν είναι κενή ή άλλως συνιστάται προσωποπαγής θέση με απόφαση των αρμόδιων Υπουργών και καταργείται με την αποχώρηση του από τον φορέα.
2. Το Γραφείο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη νομοθεσία και τις ενέργειες που απαιτούνται για την αδειοδότηση των έργων, δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και κτιρίων που προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.
β. Παραλαμβάνει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος νόμου, ελέγχει την πληρότητα των σχετικών φακέλων, φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους και τους διαβιβάζει στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για έλεγχο, παρατηρήσεις και παροχή των αναγκαίων γνωμοδοτήσεων, εισηγήσεων και εγκρίσεων.
γ. Εκδίδει τις άδειες δόμησης εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος.
δ. Λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσεως για τη χορήγηση κάθε άλλης άδειας ή έγκρισης που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση των έργων και δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, καθώς και για την ανέγερση των πάσης φύσεως κτιρίων και εγκαταστάσεων. Για τον σκοπό αυτόν, παραλαμβάνει το φάκελο της κατά περίπτωση αιτούμενης αδειοδότησης, ελέγχει την πληρότητά του, φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο και τον διαβιβάζει στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν κατά προτεραιότητα στις επιβαλλόμενες για το σκοπό αυτόν ενέργειες, σύμφωνα με τις οικείες αρμοδιότητές τους. Οι ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να παρέχουν στο Γραφείο κάθε αναγκαία ενημέρωση, έγγραφη ή και προφορική, για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, τις τυχόν ελλείψεις του φακέλου και τον τρόπο συμπλήρωσης αυτών, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναμίας παροχής των αιτουμένων αδειών ή εγκρίσεων.
ε. Λειτουργεί ως γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας του άρθρου 16 του ν. 3986/2011 για όλα τα θέματα που αφορούν την έγκριση και εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 2 και 3 του παρόντος, καθώς και για την έκδοση πράξεων για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη εισήγηση ή γνώμη του ως άνω Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
στ. Διατυπώνει προτάσεις και υποδεικνύει λύσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία που αφορά τα έργα, τις δραστηριότητες, καθώς και τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.
ζ. Επεξεργάζεται σχέδια γενικών οδηγιών, εγκυκλίων και αποφάσεων για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης στις πιο πάνω περιπτώσεις.

3. Στο Γραφείο συνιστώνται είκοσιπέντε (25) οργανικές θέσεις προσωπικού, οι οποίες καλύπτονται με υπαλλήλους, μόνιμους ή αορίστου χρόνου, που μετατάσσονται από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή και από Ο.Τ.Α., καθώς και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημοσίου τομέα το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει εξ ολοκλήρου ή κατά πλειοψηφία στο ελληνικό δημόσιο, με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής τους θέσης. Οι θέσεις αυτές μπορεί να καλύπτονται και με απόσπαση προσωπικού από υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τρία έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: επτά (7) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών, τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών, τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος ή ΠΕ Περιβάλλοντος, μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής, τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Νομικών, δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, μία (1) θέση κατηγορίας ΥΕ (βοηθητικού προσωπικού).

4. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου υποβάλλει, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους, στον Υπουργό Οικονομικών και στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας απολογιστική έκθεση για το έργο που υλοποιήθηκε κατά το προηγούμενο έτος. Στην πιο πάνω έκθεση περιλαμβάνονται πλήρη στοιχεία για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο γραφείο και αυτές που διεκπεραιώθηκαν, το χρόνο διεκπεραίωσης, τις αιτήσεις που καθυστέρησαν ή απορρίφθηκαν και τους λόγους της καθυστέρησης ή απόρριψης, καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων τα οποία προέκυψαν κατά τη σχετική αδειοδοτική διαδικασία.

 • 27 Φεβρουαρίου 2012, 11:09 | Κωνσταντίνος Τσάκωνας

  Αρθρο 6
  1. Ποιά είναι η διαδικασία επιλογής προσωπικού???
  2. Γιατί μόνο μόνιμοι υπάλληλοι ( που άλλωστε προβλέπεται να καταργηθεί η μονιμότητα)

  Υποπτη η δημιουργία γραφειοκρατικής υποδομής με στελέχωση πιθανότατα «κομματικής» ιδιοσυγκρασίας

 • 24 Φεβρουαρίου 2012, 18:06 | Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ)

  Αξιότιμοι κ.κ.,

  Θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι για ακόμα μια φορά παρόλο που οι Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΜΧΠΠΑ) μετρούν πλέον 20 χρόνια στην αγορά εργασίας, συνεχίζουν να μην έχουν πλήρη «πρόσβαση» στην ελεύθερη άσκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους, λόγω αγκυλώσεων της διοίκησης και παγιωμένων στρεβλών αντιλήψεων.

  Ειδικότερα, στη σύσταση των οργανικών θέσεων στο Γραφείο Ελληνικού δεν προβλέπεται καμία θέση για Μηχανικό της ειδικότητάς μας (ΜΧΠΠΑ). Συνεπώς, αιτούμαστε την άμεση τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του υπόψη Σχεδίου Νόμου ως εξής:
  «Στο Γραφείο συνιστώνται εικοσιπέντε (25) οργανικές θέσεις προσωπικού,… . Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: έξι (6) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών, δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών, τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος ή ΠΕ Περιβάλλοντος …»

  Αξιότιμοι κ.κ.,
  Ο Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης διαθέτει νέες και εξειδικευμένες δεξιότητες σε θέματα χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού, θεωρητικές και τεχνικές. Οι γνώσεις του τον καθιστούν ικανό να χειρίζεται θέματα αιχμής και συμβατά με τις ανάγκες του Γραφείου Ελληνικού όπως: Τοπική Ανάπτυξη, Διαχείριση και Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας, Σχεδιασμό, Αξιολόγηση και Διαχείριση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Επιχειρησιακό Προγραμματισμό, Σύνταξη και Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων. Συνάδελφοί μας στελεχώνουν επάξια το δημόσιο τομέα σε συναφείς θέσεις, όπως Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, Διαχειριστικές Αρχές και Ειδικές Υπηρεσίες, Περιφέρειες και ΟΤΑ (ΔΙΠΕΧΩ, Πολεοδομίες, Αναπτυξιακές Εταιρείες) κ.α..

  Μετά από 20 χρόνια παρουσίας στην αγορά εργασίας επιθυμούμε να έχουμε τη δυνατότητα να ασχολούμαστε επαγγελματικά με το αντικείμενο το οποίο έχουμε σπουδάσει και στο οποίο έχει επενδύσει η ελληνική πολιτεία, ανεμπόδιστα και χωρίς περιορισμούς.

  Συνεπώς, παρακαλούμε για την πρόβλεψη τριών (3) οργανικών θέσεων Π.Ε. Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη στελέχωση του Γραφείου Ελληνικού, σύμφωνα με την αιτούμενη τροποποίηση ή με όποια άλλη κατανομή κριθεί κατάλληλη για τις ανάγκες του Γραφείου.

  H πρόεδρος του ΔΣ
  Ιωάννα Δούνια

  Η Γεν. Γραμματέας
  Αιμιλία Αλεξανδροπούλου

 • 24 Φεβρουαρίου 2012, 13:24 | Σκάνδαλος Γιάννης

  Άρθρο 6: Στο Γραφείο συνιστώνται είκοσιπέντε (25) οργανικές θέσεις προσωπικού……..,
  Πάρα πολύ ωραίο Πάρκο θα γίνει με την παντελή απουσία αυτών των επιστημόνων που ξέρουν πέντε πράγματα για το είναι Πάρκο. Ίσως αυτοί που σχεδιάζουν και νομοθετούν δεν θέλουν να κάνουν Πράσινο αλλά μόνο να ρίξουν Μπετό (σκυρόδεμα κατηγορίας C 25/30, C 30/37, C 35/45 και C 40/50)
  Κύριε Υπουργέ … είναι ντροπή να έχετε υποκύψει σε συντεχνίες που έχουν καλύψει πλήρως την Αθήνα με σκυρόδεμα και τώρα είδαν λίγο χώμα και κάνουν επίθεση.