Άρθρο 23:Γραφείο Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών

1. Στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (εφεξής Γ.Ε.Α.Β.Β.).
2. Το Γ.Ε.Α.Β.Β. παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία του συστήματος αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών και την τήρηση των υποχρεώσεων των οικονομικών φορέων και των φορέων επαλήθευσης του άρθρου 21, μεριμνά για την δημιουργία των ειδικών προτύπων αειφορίας, επεμβαίνει ρυθμιστικά και εισηγείται την επιβολή κυρώσεων όπου απαιτείται.
Στο Γ.Ε.Α.Β.Β. τηρούνται ηλεκτρονικά μητρώα οικονομικών φορέων και πιστοποιητικών αειφορίας, τα οποία ενημερώνονται με στοιχεία που οφείλουν να υποβάλουν οι οικονομικοί φορείς.
Το Γ.Ε.Α.Β.Β. συνεπικουρείται στο έργο του από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες ή/και φορείς των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και από λοιπές Υπηρεσίες ή Φορείς άλλων συναρμόδιων Υπουργείων, κατά το λόγο αρμοδιότητάς τους.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας, το πλαίσιο ελέγχων και οι κυρώσεις που εισηγείται το Γ.Ε.Α.Β.Β., καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού.
4. Το Γ.Ε.Α.Β.Β. στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) και από υπαλλήλους που αποσπώνται για το σκοπό αυτό στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. από υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ειδικότερα μέχρι έξι (6) άτομα, μόνιμα ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ως εξής: δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με γνώση σε θέματα αρμοδιότητας του Γ.Ε.Α.Β.Β., από τους οποίους ορίζεται και ο Προϊστάμενος του Γ.Ε.Α.Β.Β., μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων-Δασολόγων με γνώση σε θέματα αρμοδιότητας του Γ.Ε.Α.Β.Β., μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Νομικών, μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συστήνεται Διυπουργική Επιτροπή με συμβουλευτικό και συντονιστικό ρόλο σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών και καθορίζεται η συγκρότηση, το έργο και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής.