Άρθρο 27:Τροποποίηση του ν. 3054/2002

1. Όπου στο ν. 3054/2002 αναφέρεται ο όρος «Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα» νοείται «Βιορευστά».
2. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5Α του ν. 3054/2002, η φράση «καθώς και σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) κάθε βαθμού και Συνεταιριστικές Εταιρείες (Σ.Ε.), κατά το ν. 2810/2000 (61 Α’)» αντικαθίσταται από τη φράση «καθώς και σε Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις κατά το ν. 4015/2011 (210 Α’)».
3. Μετά την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002, προστίθεται παράγραφος 11 ως ακολούθως:
«11. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οι ερευνητικοί ή τεχνολογικοί φορείς της ημεδαπής μπορούν να προμηθεύονται τελικά και ημικατεργασμένα πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους άδειας Διύλισης και τελικά πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους άδειας Εμπορίας, τα οποία χρησιμοποιούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.»
4. Οι παράγραφοι 4 έως και 7 του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«4. α) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται κάθε έτος πριν την 30η Νοεμβρίου, καθορίζεται η προς κατανομή ετήσια ποσότητα αυτούσιου βιο¬ντίζελ για το επόμενο έτος (περίοδος 1ης Ιανουαρίου – 31ης Δεκεμβρίου) καθώς και το μέσο ποσοστό ανάμειξης αυτούσιου βιοντίζελ στο μίγμα καυσίμου το οποίο οφείλουν να διασφαλίζουν οι υπόχρεοι της ανάμειξης. Για τον υπολογισμό της ως άνω προς κατανομή ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιο¬ντίζελ λαμβάνονται υπόψη: i) το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Α.Χ.Σ., ii) η εκτίμηση κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης για το επόμενο έτος.
Με την ίδια απόφαση πραγματοποιείται η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην κατανομή, συγκροτούνται η Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου και η Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.
β) Η Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου αποτελείται από δύο εκπροσώπους από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών.
Έργο της Επιτροπής είναι:
i) ο έλεγχος της τυπικής πληρότητας των αιτήσεων συμμετοχής,
ii) η αξιολόγηση όσων προκρίνονται στο επόμενο στάδιο,
iii) ο υπολογισμός της κατανομής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου,
iv) η σύνταξη σχετικού πρακτικού με τις κατανεμόμενες ποσότητες ανά δικαιούχο της κατανομής και τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κατανομή, καθώς και
v) η εισήγηση επί ανακατανομών σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος, εφόσον προκύψει τέτοια ανάγκη.
γ) Η Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων, αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από τα Υπουργεία Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η γνωμοδότηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επί τυχόν αιτήσεων θεραπείας, που υποβάλλονται σε αυτόν εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων των εδαφίων 7α, 7δi, 7δii και 7δiii του παρόντος άρθρου.
5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην κατανομή είναι:
i) η κατοχή Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, σχετικά με την παραγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την εισαγωγή από άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτούσιου βιοντίζελ, καθώς και
ii) η ύπαρξη και διαθεσιμότητα των απαιτούμενων αποθηκευτικών χώρων εντός της ελληνικής επικράτειας για το αυτούσιο βιοντίζελ, η ελάχιστη χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 1/100 της αιτούμενης ποσότητας ούτε από 100 κυβικά μέτρα ανά μονάδα παραγωγής ιδιόκτητη ή συμβεβλημένη, για κάθε υποψήφιο στην κατανομή δικαιούχο,
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται τα κριτήρια και η μεθοδολογία για την ετήσια κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για συμμετοχή στην πρόσκληση κατανομής της παραγράφου 4 και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Τα ανωτέρω κριτήρια περιλαμβάνουν τουλάχιστον πρώτες ύλες από συμβολαιοποιημένες ενεργειακές καλλιέργειες, χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, τηγανέλαια, ζωικά λίπη και βαμβακόσπορο, τα οποία παράγονται στην ελληνική επικράτεια.
7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κάθε έτος πριν την 31η Δεκεμβρίου, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής αξιολόγησης και ελέγχου της παραγράφου 4, καθορίζονται:
i) οι δικαιούχοι της κατανομής της ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ της παραγράφου 4 για το επόμενο έτος και η αντιστοιχούσα σε αυτούς ποσότητα της ετήσιας κατανομής,
ii) το ποσοστό συμμετοχής κάθε δικαιούχου στην ετήσια κατανομή,
iii) το μηνιαίο χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων αυτούσιου βιοντίζελ ανά δικαιούχο προς τους υπόχρεους της ανάμειξης,
iv) ειδικότερα θέματα, ιδίως οι εγγυήσεις και τα πρόσθετα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι δικαιούχοι, καθώς και οι σχετικές προθεσμίες για την υποβολή τους,
και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.
β) Οι δικαιούχοι της κατανομής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέτουν εντός της Ελληνικής Επικράτειας, από την 1η Ιανουαρίου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, τις κατανε¬μηθείσες σε αυτούς συνολικές ετήσιες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ, και οι υπόχρεοι ανάμειξης να τις παραλαμβάνουν, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση κατανομής της παραγράφου 7α. Ειδικότερες υποχρεώσεις των προσώπων της παραγράφου αυτής, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεών τους, καθορίζονται με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση κατανομής.
γ) Εφόσον αυξηθεί η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης ως προς τις σχετικές προβλέψεις της κατανάλωσης της παραγράφου 4α, βάσει των οποίων καθορίστηκε η προς κατανομή ετήσια ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, αυξάνεται κατά αντίστοιχο ποσοστό η συνολική κατανεμηθείσα ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, αναλογικά ανά δικαιούχο κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην κατανομή.
Στην περίπτωση αυτή, οι υπόχρεοι ανάμειξης οφείλουν να παραλαμβάνουν, να αναμειγνύουν με πετρέλαιο κίνησης και να διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια τις επιπλέον απαιτούμενες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ από τους δικαιούχους της κατανομής, αναλογικά και σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην κατανομή, μέχρι συμπλήρωσης του μέσου ποσοστού ανάμειξης, όπως αυτό καθορίζεται στην απόφαση της παραγράφου 4α του παρόντος άρθρου.
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι δυνατή:
i) η ανακατανομή των ποσοτήτων και ο επανακαθορισμός των ποσοστών συμμετοχής των δικαιούχων στην κατανομή, σε περίπτωση που αφαιρεθούν, για οποιοδήποτε λόγο, μέρος ή το σύνολο της κατανεμηθείσας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ από δικαιούχο της κατανομής,
ii) η αύξηση της συνολικής κατανεμηθείσας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ, αναλογικά ανά δικαιούχο κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην κατανομή, εφόσον αυξηθεί το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του ΑΧΣ,
iii) η μείωση της συνολικής κατανεμηθείσας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ, αναλογικά ανά δικαιούχο κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην κατανομή, εφόσον αυτό δικαιολογείται από σημαντική μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης ως προς τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 4, η οποία παρατηρείται για εύλογο χρονικό διάστημα και τεκμηριώνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία,
iv) η αποδοχή, εν όλω ή εν μέρει, ή η απόρριψη αιτήσεων θεραπείας της παραγράφου 4 του παρόντος, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους, και η τυχόν ανακατανομή των ποσοτήτων και ο επανακαθορισμός των ποσοστών συμμετοχής των δικαιούχων στην κατανομή.
ε) Ειδικά για την κατανομή έτους 2011, η περίοδος κατανομής παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012. Στο χρονικό διάστημα της παράτασης της κατανομής, οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ επιπλέον της ισχύουσας κατανομής έτους 2011, οι οποίες απαιτούνται για τους επιπλέον μήνες, παραλαμβάνονται από τους υπόχρεους ανάμειξης εκ των δικαιούχων της κατανομής έτους 2011. Οι παραδόσεις αυτές εκτελούνται με τρόπο ώστε:
i) στο τέλος κάθε μήνα οι ποσότητες που παραδόθηκαν από τους δικαιούχους να είναι ανάλογες με τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κατανομή και
ii) το μέσο ποσοστό ανάμειξης του αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην αγορά να μην υπερβαίνει το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης που εκάστοτε ορίζεται με απόφαση του Α.Χ.Σ. μειωμένο κατά 0,5% κατ’ όγκο.»
5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην κατανομή, σύμφωνα με το άρθρο 15Α παράγραφος 5 του ν.3054/2002, είναι το προσφερόμενο αυτούσιο βιοντίζελ να πληροί τα κριτήρια αειφορίας του άρθρου 20 του παρόντος.

 • 27 Φεβρουαρίου 2012, 21:01 | Βαγγέλης Χατζής

  Το άρθρο επανέρχεται σε διαβούλευση χωρίς να λάβει υπ’ όψιν του σοβαρά καμία από τις πολλαπλές επισημάνσεις που έγιναν από τους 24 σχολιαστές που με τα εκτεταμένα σχόλια τους , στην διάρκεια της προηγούμενης διαβούλευσης, επεσήμαναν την πληθώρα των θεμάτων που πρέπει να επιλύσει η σκοπούμενη τροποποίηση .

  Το άρθρο αποφεύγει να ρυθμίσει τα θέματα νομοθετικά και τα παραπέμπει να βρούν την λύση τους σε μία Κοινή Υπουργική Απόφαση.

  Η συμπλήρωση που έγινε όσον αφορά τα κριτήρια με τα οποία θα γίνεται η κατανομή περιορίζεται στο γενικόλογο « Τα ανωτέρω κριτήρια περιλαμβάνουν τουλάχιστον πρώτες ύλες από συμβολαιοποιημένες ενεργειακές καλλιέργειες, χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, τηγανέλαια , ζωικά λίπη και βαμβακόσπορο, τα οποία παράγονται στην ελληνική επικράτεια» Η διατύπωση αυτή από την οπτική γωνία της νομοθετικής πληρότητας, γυρίζει τα θέματα στην ωριμότητα που είχε το άρθρο όταν ψηφίστηκε για πρώτη φορά 2005, ενώ έχουν ήδη μεσολαβήσει τρείς τροποποιήσεις του, που επέφεραν βελτιώσεις.

  Στην σήμερα ισχύουσα μορφή του άρθρου υπάρχει πληρέστερη διατύπωση των κριτηρίων αφού αυτά συνοδεύονται και από συντελεστή βαρύτητας.

  Αν το Υπουργείο, λόγω φόρτου και τρέχουσας συγκυρίας , δεν είναι έτοιμο να προχωρήσει στην βελτίωση των κριτηρίων, δεν πρέπει να τα καταργήσει.

  Άς μεταθέσει την τροποποποίηση των κριτηρίων σε μεταγενέστερο χρόνο και η παρούσα τροποποίηση άς περιοριστεί στην απόλυτα αναγκαία παράταση του χρόνου ισχύος της τρέχουσας κατανομής μέχρι την 31-12-2012 και στην προσθήκη του επίσης άκρως απαραίτητου κριτηρίου της αειφορίας.

  Είναι απαραίτητο τόσο στην Επιτροπή Αξιολόγησης όσο και στην Επιτροπή Ενστάσεων να μετέχει εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων.

  Η παρουσία υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών παρέλκει αφού πλέον το βιοντίζελ δεν είναι αποφορολογημένο. Το ίδιο και η υπογραφή της απόφασης από τον Υπουργό Οικονομικών που κάνει το σύστημα ακόμα πιο δυσκίνητο.

  Σε λίγο οι εταιρείες θα αρχίσουν να παραλαμβάνουν ελαιοκράμβη της νέας σοδειάς και η Επιτροπή δεν έχει ακόμη προβεί στην εισήγηση για την εκ νέου κατανομή των ποσοτήτων βάσει της ποσότητας ενεργειακών που έχει παραλάβει κάθε εταιρεία.

  Η «ακριβόχρονη εκτέλεση» είναι απαραίτητη και σε αυτήν το παρόν σύστημα επιτροπών, που επαναλαμβάνεται με έμφαση στην καινούργια πρόταση νόμου, δεν έχει κατορθώσει να ανταποκριθεί με επιτυχία.

 • 27 Φεβρουαρίου 2012, 11:14 | ΣΒΙΒΕ και ΕΣΠΑΒ

  Παρατηρήσεις για τις διατάξεις που αφορούν ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ και περιλαμβάνονται στο προσχεδιο νομου «Σχέδιο ανάπτυξης του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – Εθνικό πρόγραμμα αξιοποίησης ηλιακού ενεργειακού δυναμικού “Ήλιος” – Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ για τα βιοκαύσιμα», όπως αναρτήθηκε από το ΥΠΕΚΑ στις 17/02/2012

  1. Υποχρεωτικότητα ποσοστού ανάμειξης

  Τα ΕΛΠΕ απαίτησαν και πέτυχαν να αλλάξει η πρόβλεψη για υποχρεωτική ανάμειξη ελάχιστου ποσοστού βιοντήζελ που υπήρχε στο νομοσχέδιο κατά την διαβούλευση. Είναι γνωστό ότι μέχρι σήμερα το πραγματικό ποσοστό ανάμειξης του βιοντήζελ υπολείπεται σημαντικά του 6,5%, καθώς οι υπόχρεοι δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και οι συνέπειες που υφίστανται γι αυτό είναι είτε ανύπαρκτες είτε ασήμαντες σε σχέση με το κέρδος που αποκομίζουν από την μη συμμόρφωση. Αντιθέτως, οι συνέπειες για τους παραγωγούς βιοντήζελ από την αυθαιρεσία αυτή των υπόχρεων απειλούν την ίδια την υπόστασή τους. Και είναι προφανές ότι η υποχρέωση ανάμειξης ελάχιστου ποσοστού θα αποτελούσε σοβαρότατο εμπόδιο για όποιον υπόχρεο σκόπευε να παρανομήσει και γι αυτόν ακριβώς τον λόγο προεβλέφθη εξ αρχής.

  Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα τα διυλιστήρια αποφασίζουν αυθαίρετα εάν θα παραλάβουν τις ποσότητες που προβλέπει ο νόμος ή όχι καθώς και τι κέρδος θα έχει ο κάθε παίκτης στην αγορά, επιβάλλοντας στους παραγωγούς τιμές κάτω του κόστους και διατηρώντας ταυτοχρόνως για τα ίδια πολύ μεγάλα περιθώρια κέρδους στο βιοντήζελ, ισχυρισμοί τους όπως «…οι δικαιούχοι της κατανομής βιοντήζελ θα αποκτήσουν δεσπόζουσα θέση στην εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας σε ντήζελ κίνησης…», δεν χρειάζονται σχολιασμό.

  Για τους λοιπούς ισχυρισμούς που προβάλλουν και για την αντιμετώπιση των πιθανών προβλημάτων που ενδεχομένως να προκύψουν, υπάρχουν απλές και λογικές λύσεις και δεν χρειάζεται να καταργηθεί μια πρόβλεψη που στην ουσία θα τα εμπόδιζε να παρανομούν:

  • Να προβλέπεται ότι σε περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης παραγωγού ή παραγωγών να παραδώσουν βιοντήζελ να δίδεται ειδική άδεια από το ΥΠΕΚΑ στους υπόχρεους, μετά από αιτιολογημένη αίτησή τους είτε να αυξήσουν τα ποσοστά των υπολοίπων αναλογικά, είτε και να μειώσουν το ποσοστό ανάμειξης για ένα συγκεκριμένο διάστημα. Αυτό όμως να γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία μέσω του ΥΠΕΚΑ και όχι απολύτως αυθαίρετα από τους ίδιους τους υπόχρεους όπως γίνεται σήμερα.

  • Να προβλεφθεί δυνατότητα θέσπισης ανώτατης τιμής για το βιοντήζελ με την διαδικασία που προβλέπεται για τα υπόλοιπα καύσιμα, σε περίπτωση που οι τιμές των παραγωγών είναι αδικαιολόγητα ψηλές.

  Εξ άλλου, είναι αυτονόητο ότι σε περιπτώσεις υπερβολικής χρέωσης εκ μέρους των παραγωγών βιοντίζελ, τα διυλιστήρια έχουν όλα τα μέσα αμύνης, αφού μπορούν να προσφύγουν στην δικαιοσύνη, χωρίς αυτή η διαδικασία να αποτελεί καθ’οιονδήποτε τρόπο εμπόδιο για την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, αφού το βιοντίζελ αντιπροσωπεύει λιγότερο από 1% του τζίρου τους. Αντιθέτως, αντίστοιχη προσφυγή παραγωγού που εξαναγκάζεται από τα διυλιστήρια να πωλήσει κάτω του κόστους, θα τον δικαιώσει μεν, αφού όμως προηγουμένως θα έχει χρεοκοπήσει…

  Προκειμένου να εξασφαλισθεί στοιχειωδώς η διαφάνεια και η ευνομία, θεωρούμε απολύτως αναγκαίο να επανέλθει το ελάχιστο ποσοστό στα σημεία που υπήρχε.

  Επιπλέον είναι γνωστό ότι και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζεται ένα ελάχιστο ποσοστό ανάμιξης και μάλιστα τα κράτη προωθούν τη μεγαλύτερη από το ελάχιστο ποσοστό περιεκτικότητα βιοντίζελ με την επιβολή μικρότερου ΕΦΚ. Για παράδειγμα στο Βέλγιο ορίζεται διαφορετικός ΕΦΚ για ποσοστό βιοντίζελ μεγαλύτερο του ελαχίστου 5% ( Ο ΕΦΚ είναι 411,25 Ευρώ το ντίζελ για ποσοστό ανάμιξης μεγαλύτερο του 5% έναντι 432,8947 του ντίζελ για ποσοστό μικρότερο του 5%). Εφόσον μπορεί και ορίζεται διαφορετικός ΕΦΚ για ελάχιστο ποσοστό βιοντίζελ στο ντίζελ είναι φανερό ότι μπορεί να ζητηθεί και ελάχιστο ποσοστό ανάμιξης για την επίτευξη των στόχων των Οδηγιών σχετικά με την προώθηση των βιοκαυσίμων.

  2. Ποσοστό ανάμειξης

  Το προβλεπόμενο ελάχιστο ποσοστό 6,5 % δεν δικαιολογείται αφού η ευρωπαϊκή προδιαγραφή για το πετρέλαιο κίνησης προβλέπει μέγιστο ποσοστό 7 %. Ο ισχυρισμός ότι η διαφορά αυτή του 0,5% είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλισθεί όποιος κάνει την ανάμειξη από τυχόν σφάλμα μέτρησης σε τυχόντα έλεγχο είναι εντελώς ανυπόστατος καθώς το σχετικό πρότυπο του ΕΛΟΤ για την μέτρηση των μεθυλεστέρων, (βιοντίζελ), στο πετρέλαιο κίνησης προβλέπει ανεκτή απόκλιση 0.5% στην παραπάνω μέτρηση. Με άλλα λόγια, αν μετρηθεί περιεκτικότητα βιοντήζελ σε πετρέλαιο κίνησης 7,5 %, θεωρείται εντός προδιαγραφών. Η παραπάνω θέση επιβεβαιώνεται με απόλυτη σαφήνεια σε σχετικό έγγραφο του ΓΧΚ με αρ. πρωτ. 3006006/308/29.03.2010. Ο δε ισχυρισμός ότι είναι πιθανόν κατά την ανάμειξη να αναμιχθεί κατά λάθος μεγαλύτερη ποσότητα βιοντήζελ, στερείται κάθε σοβαρότητας, καθώς το κόστος ενός τέτοιου λάθους για τον αναμειγνύοντα καθιστά εκ των πραγμάτων αδύνατη την διάπραξη και μη διόρθωσή του. Η διαφορά μεταξύ του 6,5% και του 7% στο βιοντίζελ είναι περίπου 8% μεγαλύτερες ποσότητες βιοντίζελ. Είναι προφανές επομένως, ότι τόσο για τις μονάδες παραγωγής που υπολειτουργούν, όσο και για την συμμόρφωση της Χώρας προς τις υποχρεώσεις της, είναι αναγκαία η αναπροσαρμογή του ποσοστού στο 7% όπως όφειλε να είναι εξ αρχής.

  3. Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα

  Το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων θα πρέπει να είναι δεσμευτικό ώστε να υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού από πλευράς παραγωγών βιοντίζελ ενώ ταυτόχρονα οι υπόχρεοι να μην έχουν δυνατότητα αποκλίσεων μεγαλύτερων απο τα έως τώρα προβλεπόμενα καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε πρόβλημα στην ομαλή απορρόφηση του αυτούσιου βιοντίζελ

  4. AΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙΣΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

  Η αύξηση της συνολικής κατανεμηθείσας ποσότητας σε περίπτωση απόφασης αύξησης του ποσοστού αναμιξης αυτούσιου βιοντίζελ στο ντίζελ κίνησης από το Α.Χ.Σ. θα πρέπει να προβλέπεται στο άρθρο 7 στην παράγραφο γ) ως ίσχυε μέχρι σήμερα. Αυτό επιβάλεται καθώς η χρονική απόκριση εφαρμογής μιας τέτοιας απόφασης θα πρέπει να είναι άμεση κάτι που θα είναι εφικτό μόνο ένα προβλέπεται από τον παρόντα νόμο. Αντίθετα, έαν αυτή θα εφαρμόζεται κατόπιν ΚΥΑ τότε η χρονική απόκριση αυτής θα είναι άγνωστη καθώς θα υπόκεινται σε καθυστερήσεις από τυχόν πολιτικές αλλαγές αλλά και γραφειοκρατικές διαδικασίες.

  Επιπλέον και σε συμφωνία με τα παραπάνω, ζητούμε το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Α.Χ.Σ., να γίνει όπως αυτό καθορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590. Το πρότυπο ΕΝ 590 υιοθετείται από τον ΕΛΟΤ υποχρεωτικά το αργότερο σε έξι μήνες από την έκδοση του αντίστοιχου ευρωπαϊκού προτύπου . Η έκδοση της σχετικής Απόφασης ΑΧΣ που ουσιαστικά είναι ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού προτύπου στην ελληνική νομοθεσία γίνεται πολύ αργότερα (κατά μέσο όρο ένα με δυο χρόνια) με συνέπεια να καθυστερεί η προώθηση των βιοκαυσίμων στην ελληνική αγορά και η επίτευξη των στόχων των Οδηγιών 2009/30 και 2009/28 εφόσον εμπλέκονται άσκοπες γραφειοκρατικές διαδικασίες που δεν συνάδουν με το πνεύμα της εποχής και της τρόϊκας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην εφαρμόζεται το σχετικό πρότυπο μόλις γίνει πρότυπο ΕΝ 590 και κατόπιν ΕΛΟΤ ΕΝ 590 εφόσον η Ελλάδα μέσω του ΕΛΟΤ είναι μέλος της CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης). Το ίδιο έχει συμβεί με την πρόσφατη Απόφαση με αρ.πρωτ. οικ.189533, ΦΕΚ 2654/Β/9/11/2011, του Υπουργού του ΥΠΕΚΑ, όπου σύμφωνα με το άρθρο 2, για τα καύσιμα στερεής βιομάζας οι προδιαγραφές δεν ορίζονται με σχετική απόφαση ΑΧΣ αλλά με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961-1, προφανώς για τους παραπάνω λόγους.

  Σε συμφωνία με τα παραπάνω ζητούμε για την αύξηση της συνολικής κατανεμηθείσας ποσότητας εκτός του μεγίστου ποσοστού ανάμειξης βιοντίζελ σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο να λαμβάνεται υπόψη και η δυνατότητα που παρέχεται από την Οδηγία 2009/30 , ότι <> (παράγραφος 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/30 που εξάλλου άρθρα της ενσωματώνονται σε αυτό το σχέδιο Νόμου για να μπορέσει ένα κράτος μέλος να κυκλοφορήσει στην αγορά βιοντίζελ με περιεκτικότητα μεγαλύτερη του προτύπου, σε περίπτωση αδικαιολόγητων γραφειοκρατικών εμποδίων.

  5. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙΣΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

  Η μείωση της συνολικής κατανεμηθείσας ποσότητας όπως περιγράφεται στο άρθρο 27, παρ. 7 δ), σημ. ιιι) θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του το ΥΠΕΚΑ και η οποία θα εφαρμόζεται κατόπιν απόφασης του εν λόγω Υπουργείου η οποία θα κοινοποιείται σε όλους τους δικαιούχους και υπόχρεους της κατανομής. Αυτό θα αποτρέπει τα φαινόμενα μονομερούς και αδικαιολόγητης μείωσης της απορρόφησης από πλευράς υπόχρεων κάτι που έχει επανειλημμένα συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν.

  6. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΗΣ

  Για την ομαλή και απρόσκοπτη διείσδυση των βιοκαυσίμων στην αγορά αλλά και τη δημιουργία ενός σταθερού και ασφαλούς επιχειρηματικού κλίματος στον κλάδο της παραγωγής βιοντίζελ θα πρέπει να προβλεθεί η εφαρμογή της διαδικασίας κατανομών τουλάχιστον για μία πενταετία καθώς και τα κριτήρια που θα διέπουν αυτή. Με αυτόν τον τρόπο ο οιοσδήποτε θέλήσει να δραστηριοποιηθεί στον εν λόγω κλάδο θα γνωρίζει τους όρους συμμετοχής αλλά και τον ορίζοντα ισχυος ενός σταθερού νομικού πλαισίου που δεν θα επηρεάζεται κάθε χρόνο από πολιτικές ή άλλες αλλαγές.

  7. Παράταση κατανομών

  Επειδή ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει εκδοθεί εγκαίρως η ΚΥΑ κατανομής, με αποτέλεσμα όλες οι μονάδες παραγωγής να παραμένουν κλειστές για 2-3 μήνες, και επειδή είναι βέβαιο ότι αυτό θα επαναληφθεί με τις προβλεπόμενες ημερομηνίες, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι η εκάστοτε κατανομή παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την έναρξη ισχύος της επομένης. Θα πρέπει το άρθρο 15 Α § 7 ε, να αντικατασταθεί και να προστεθεί εδάφιο στ’ ως εξής:

  «…ε) Ειδικά για την κατανομή έτους 2011, η περίοδος κατανομής παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012. Στο χρονικό διάστημα της παράτασης της κατανομής, οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ επιπλέον της ισχύουσας κατανομής έτους 2011, οι οποίες απαιτούνται για τους επιπλέον μήνες, παραλαμβάνονται από τους υπόχρεους ανάμειξης εκ των δικαιούχων της κατανομής έτους 2011. Οι παραδόσεις αυτές εκτελούνται με τρόπο ώστε:
  i) στο τέλος κάθε μήνα οι ποσότητες που παραδόθηκαν από τους δικαιούχους να είναι ανάλογες με τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κατανομή και
  ii) το ποσοστό ανάμειξης του αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην αγορά να μην είναι ποτέ μικρότερο από 7 % κατ’ όγκο ή το εκάστοτε ισχύον σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 4.α του παρόντος άρθρου.»
  στ) Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εκάστοτε κατανομή δεν έχει εκδοθεί την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους, παρατείνεται η ισχύς της προηγούμενης κατανομής μέχρι την έναρξη ισχύος της κανονικής κατανομής του έτους. Στο χρονικό διάστημα της παράτασης αυτής, οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ οι οποίες απαιτούνται για την περίοδο παράτασης, παραλαμβάνονται από τους υπόχρεους ανάμειξης εκ των δικαιούχων της προηγούμενης κατανομής. Οι παραδόσεις αυτές εκτελούνται με τρόπο ώστε:
  i) στο τέλος κάθε μήνα οι ποσότητες που παραδόθηκαν από τους δικαιούχους να είναι ανάλογες με τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κατανομή και
  ii) το ποσοστό ανάμειξης του αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην αγορά να μην είναι ποτέ μικρότερο από 7%, ή το εκάστοτε ισχύον σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 4.α του παρόντος άρθρου.
  ii) Μετά την έναρξη ισχύος της κανονικής κατανομής, οι ποσότητες αυτές της παράτασης, συμψηφίζονται με τις ποσότητες της κανονικής κατανομής, με τρόπο ώστε οι τελικές ποσότητες που διαθέτει ο κάθε δικαιούχος στην εκάστοτε περίοδο κατανομής, να ταυτίζονται με τις προβλεπόμενες στην αντίστοιχη απόφαση.»

  8. Οροι συμμετοχής στην κατανομή.

  Θεωρούμε ότι στην κατανομή πρέπει να συμμετέχουν μόνο παραγωγοί που λειτουργούν στην Ε.Ε. διότι πιστεύουμε ότι η συμμετοχή των εισαγωγέων αποτελεί αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των παραγωγών, καθώς:

  • Εταιρίες που λειτουργούν με μοναδικό ουσιαστικό εξοπλισμό ένα τηλέφωνο, ανταγωνίζονται παραγωγικές μονάδες με επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ και τεράστια λειτουργικά έξοδα.
  • Οι εισαγωγείς ουδέποτε υφίστανται ουσιαστικό έλεγχο, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να παραβιάζουν κατάφορα τον Νόμο, εισάγοντας ποσότητες από διαφορετικούς παραγωγούς από εκείνους με τους οποίους είχαν εμφανισθεί να έχουν συμβάσεις προκειμένου να λάβουν τις ποσότητες κατανομής.
  • Ουδέποτε ελέγχονται στην ουσία αν οι ποσότητες που εισάγουν έχουν παραχθεί στην Ε.Ε. ή έχουν εισαχθεί και μάλιστα από χώρες που επιδοτούν το εκεί παραγόμενο βιοντίζελ.
  • Ενας εισαγωγέας πού εμφανίζει μόνο μια διεύθυνση και ένα τηλέφωνο δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να παράσχει τα στοιχειώδη εχέγγυα σοβαρότητας και αξιοπιστίας.

  9. Επιβολή κυρώσεων – δημοσίευση στοιχείων.

  Τα τελευταία 2 χρόνια κυρίως, οι ποσότητες βιοντίζελ που απορροφούνται είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις εκάστοτε κατανομές, αλλά και από το 6.5 % της κατανάλωσης βιοντίζελ, ακόμα και αν συνυπολογιστούν οι περίοδοι που δεν υπήρχε κατανομή. Είναι προφανές ότι σε αυτήν την απόκλιση συμβάλει σημαντικά η μή συμμόρφωση των υπόχρεων στις προβλέψεις του Νόμου. Εξ όσων γνωρίζουμε η παραβίαση αυτή του Νόμου δεν έχει επιφέρει μέχρι σήμερα καμιά συνέπεια στους παρανομούντες πέραν ενός προστίμου που αντιστοιχεί σε λιγότερο από 5% του οφέλους που είχε ο παραβάτης από την παράβαση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επικαλούνται ως αιτία της ατιμωρησίας την αδυναμία ελέγχου των πραγματικών ποσοτήτων. Προκειμένου να πάψει αυτό το καθεστώς απόλυτης αδιαφάνειας και περιφρόνησης του Νόμου, ζητάμε να προβλεφθεί υποχρέωση διαρκούς δημοσίευσης των σχετικών στοιχείων με την προσθήκη ειδικού άρθρου ως εξής:

  Αρθρο …

  Οι υπόχρεοι ανάμειξης υποχρεούνται να δημοσιεύουν το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα τις συνολικές πωλήσεις πετρελαίου κίνησης που διέθεσαν στην εσωτερική αγορά τον προηγούμενο μήνα, καθώς και τις συνολικές αγορές και τα αποθέματα αρχής και τέλους βιοντίζελ για την ίδια περίοδο. Ομοίως οι δικαιούχοι κατανομής υποχρεούνται να δημοσιεύουν στο ίδιο διάστημα τις συνολικές πωλήσεις τους ανά υπόχρεο για την ίδια περίοδο. Η δημοσίευση θα γίνεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ σε ειδικό πρόγραμμα στο οποίο θα έχουν πρόσβαση υπόχρεοι και δικαιούχοι με ειδικό κωδικό προκειμένου για εισαγωγή στοιχείων ενώ τα συνολικά στοιχεία ανά υπόχρεο και δικαιούχο, δηλαδή οι συνολικές πωλήσεις κάθε δικαιούχου μέσω κατανομής και το ποσοστό ανάμειξης κάθε υπόχρεου, θα είναι προσβάσιμα ελεύθερα σε όλους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ οφείλουν να θέσουν σε λειτουργία την σχετική εφαρμογή το αργότερο δύο μήνες από την δημοσίευση του παρόντος νόμου.

  Εξ άλλου, το μέγιστο πρόστιμο που προβλέπουν οι κυρώσεις που υπαγορεύονται από τον ν. 3054, μπορεί να υπολείπεται του παράνομου οφέλους που μπορεί να προσπορισθεί υπόχρεος που δεν απορροφά τις ποσότητες που υποχρεούται.

  9. Στους δικαιούχους της παραγράφου 7 και στους υπόχρεους της παραγράφου 8, οι οποίοι δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17 του παρόντος νόμου που πάντως δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το διπλάσιο του οφέλους που είχε ο παραβάτης από την μη τήρηση των υποχρεώσεών του, αναπροσαρμοζομένου αναλόγως του ανωτάτου ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 17.