Άρθρο 04:Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας

1. Για την πραγματοποίηση των προσχώσεων και των έργων που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3, επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση, στην εταιρεία «Ελληνικό Α.Ε.» ή σε θυγατρικές της εταιρείες ή σε τρίτους που έλκουν από αυτές δικαιώματα, του δικαιώματος χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, του συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλασσίου χώρου και του πυθμένα. Η παραχώρηση επιτρέπεται μόνον μετά την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτές.

2. Η παραχώρηση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ο χρόνος της παραχώρησης και ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα, που πρέπει να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες μισθωτικές αξίες της περιοχής και το οποίο αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία. Η απόφαση εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας κτηματικής υπηρεσίας, η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τότε που θα περιέλθει σε αυτήν το σχετικό αίτημα, άλλως η απόφαση μπορεί να εκδοθεί και χωρίς αυτήν. Στην εισήγηση τεκμηριώνονται οι λόγοι και οι ειδικότεροι όροι της παραχώρησης, λαμβανομένων υποχρεωτικώς υπόψη των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται στις αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3.

3. Τα ακίνητα που δημιουργούνται από την τυχόν μετατόπιση προς τη θάλασσα του ορίου του αιγιαλού, λόγω κατασκευής ή επέκτασης των έργων ή προσχώσεων, καταγράφονται ως δημόσια κτήματα και περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση ή να εκμισθώνονται στους φορείς της παραγράφου 1, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

4. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους των εκτάσεων που παραχωρούνται ή εκμισθώνονται κατά τις προηγούμενες παραγράφους απαγορεύεται, εφόσον παρεμποδίζει την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έγινε η παραχώρηση.

 • 27 Φεβρουαρίου 2012, 11:07 | Κωνσταντίνος Τσάκωνας

  Αρθρο 4- Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού+παραλίας

  Επι της αρχής ΟΥΔΕΜΙΑ παραχώρηση οιουδήποτε δικαιώματος που να θέτει σε κίνδυνο την ελεύθερη πρόσβαση κάθε πολίτη στον αιγιαλό

 • 25 Φεβρουαρίου 2012, 16:52 | Κυρίτση Ευαγγελία

  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλισθεί η ελεύθερη και χωρίς χρηματικό αντίτιμο πρόσβαση όλων των πολιτών στις παραλίες.Η απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί την μοναδική ανέξοδη διέξοδο για τους πολίτες και σ’ αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης που θα κρατήσει χρόνια, οφείλετε να τους το εξασφαλίσετε.

 • 25 Φεβρουαρίου 2012, 14:52 | ιωάννης τσιωνάς

  Η 4η παράγραφος πρακτικά απαγορεύει την ελεύθερη πρόσβαση των απλών πολιτών της χώρας στον αιγιαλό (δηλαδή στις παραλίες) καθώς ο σκοπός για τον οποίο θα παραχωρηθούν δεν προβλέπεται να είναι συμβατός με την απλή επίσκεψη.

  Να περιμένουμε ότι το επόμενο βήμα θα είναι να πληρώνουμε εισητήριο για να πάμε στο δάσος!!!

 • 24 Φεβρουαρίου 2012, 16:29 | Αθηναϊδα

  Η παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και στα πλαίσια του ισχύοντος νόμου «περί αιγιαλού και παραλίας» (μην ξεχνάμε ότι και στον αστικό κώδικα κατάσσονται στα «πράγματα εκτός συναλλαγής» και στα πράγματα αποκλειστικής κυριότητας του Δημοσίου). Ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα θα πρέπει να ληφθούν σχετικά με την εγκατάσταση των τυχόν απολύτως αναγκαίων για την κάθε χρήση κτισμάτων, δηλαδή να είναι διακριτικά ενταγμένα στο χώρο, απλά αλλά καλαίσθητα, με απόλυτη αποφυγή περιττών ή κακόγουστων εγκαταστάσεων, όπως λ.χ. εκείνων των παλιών (;)ταβερνών ή κέντρων διασκέδασης «πάνω στο κύμα», που κατάστρεφαν την εικόνα της παραλίας παρουσιάζοντας ένα αφόρητο κιτς, που μόνο αισθήματα δυσαρέσκειας (τουλάχιστον) προκαλούσαν. Γενικά, και εδώ, όχι υπερβολές.

 • 24 Φεβρουαρίου 2012, 15:54 | Ευάγγελος Τούτουζας

  Αγαπητοί

  Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης χρήσης του αιγιαλού κατά την γνώμη μου θα πρέπει να διασφαλίζεται η ελεύθερη και άνευ τιμήματος πρόσβαση όλων στις παραλίες. Αφορά τις ατομικές ελευθερίες κυρίως όσων διαμένουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής μιας πόλης με σαφή έλλειψη ελεύθερων χώρων αναψυχής για τους κατοίκους της. Ήδη πολλές παραλίες πλέον δεν είναι προσιτές με ίσους όρους για όλους (τα φτωχά εισοδηματικά στρώματα δεν έχουν πρόσβαση σε πολλές παραλίες) αλλά πέρα από αυτό νομίζω ότι το δικαίωμα του κόσμου να απολαμβάνει δωρεάν το φυσικό περιβάλλον της πατρίδας του είναι δεδομένο. Ας μη καταλήξει η χώρα μας χώρος αναψυχής για τα βαλάντια μόνο ξένων τουριστών.

  Ευχαριστώ

 • 24 Φεβρουαρίου 2012, 12:41 | Νικολαΐδης Νικόλαος

  Η παράγραφος 4 να αλλάξει από

  4. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους των εκτάσεων που παραχωρούνται ή εκμισθώνονται κατά τις προηγούμενες παραγράφους απαγορεύεται, εφόσον παρεμποδίζει την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έγινε η παραχώρηση.

  σε

  4. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους των εκτάσεων που παραχωρούνται ή εκμισθώνονται κατά τις προηγούμενες παραγράφους απαγορεύεται, εφόσον δεν οδηγεί στην εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έγινε η παραχώρηση.