Άρθρο 07:Ρύθμιση θεμάτων εταιρείας «Ελληνικό Α.Ε.»

1. α. Η χρήση, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων και των επ’ αυτών κτιρίων και εγκαταστάσεων, με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους, του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας (Ε.Α.Κ.Ν.) Αγίου Κοσμά Αττικής, εμβαδού 426.011,22 τ.μ., όπως η έκταση αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία Ε1΄, 75,73΄,54΄΄, Ε1 ……Ε64΄, ακτογραμμή, Ε1΄, καθώς και του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας (Μαρίνα) Αγ. Κοσμά Αττικής, εμβαδού 529.792,60 τ.μ., όπως η έκταση αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία Ε64΄, Ε64, Ε65 … Ε146, ακτογραμμή, Ε64΄, αντιστοίχως, σε τοπογραφικά διάγραμμα κλίμακας 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών και των οποίων αντίγραφα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με τον νόμο αυτό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περιέρχονται αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος του νόμου, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό – Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου Ανώνυμη Εταιρεία» («Ελληνικό Α.Ε.»). Η εταιρεία αυτή δικαιούται να ενεργεί κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εν γένει εκμετάλλευσης για δικό της λογαριασμό και στο όνομά της. Από την έναρξη ισχύος του νόμου η εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις τυχόν συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των παραπάνω ακινήτων.
β. Το ακίνητο του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, του οποίου η χρήση, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση περιήλθε στην «Ελληνικό Α.Ε.» με το άρθρο 42 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), με τα παραρτήματα και τα συστατικά του, συνολικής έκτασης 5.249.873,49 τ.μ., εμφαίνεται με τα στοιχεία 1,2,3, ……317,318,319,1 σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών και του οποίου αντίγραφο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον νόμο αυτό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. α. Οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 3943/2011 εφαρμόζονται για όλα τα ακίνητα που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
β. Όπου στις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 3943/2011 αναφέρεται ο Υπουργός Επικρατείας νοείται από την έναρξη ισχύος του νόμου ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
γ. Η περίπτωση δ της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του ν. 3943/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Το ανωτέρω ακίνητο ορίζεται βάσει τοπογραφικού διαγράμματος που θεωρείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών ή τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

  • 24 Φεβρουαρίου 2012, 19:38 | Kωνσταντίνος Μαχαίρας

    Στο Ελληνικό μπορεί να επαναλειτουργήσει ο αεροδιάδρομος και να ιδρυθεί το 1ο Μητροπολιτικό Αεροδρόμιο Γενικής Αεροπορίας. Η δραστηριότητα της Γενικής Αεροπορίας κακώς συγχέεται με την λειτουργία του Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο ναι μεν εξυπηρετεί κάποιο κομμάτι αυτής (VIP Flights), αλλά εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες της Γενικής Αεροπορίας. Ένα πολύ καλό παραδειγμα δραστηριότητας Γενικής Αεροπορίας είναι οι εγκεκριμένοι από την ΕΕ Αεροπορικοί Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί, οι οποίοι στην ουσία δεν έχουν αεροπορική βάση, γιατί ναι μεν χρησιμοποιούν το Αεροδρόμιο Πάχης Μεγάρων το οποίο καθότι στρατιωτικό ανακάμπτει την ανάπτυξη τους σε καθημερινή βάση. Οι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί αυτοί έχουν επι το πλείστον πελατειακό κοινό από το εξωτερικό κι αν είχαν μια πραγματική βάση θα ήταν σε θέση να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις & συνεργασίες, εισροή συνναλάγματος στην χώρα & προφανώς επιπλέον οφέλη πέραν των αεροπορικών καθώς οι φοιτητές τους έχουν ανάγκη καταλυμμάτων, υπηρεσίες σίτησης κοκ. Επαναλαμβάνω πως οι αεροπορική εκπαίδευση είναι μόνο μια από τις δραστηριότητες που θα μπορουσαν να αναπτυχθούν σε ένα αεροδρόμιο Γενικής Αεροπορίας στο Ελληνικό. Ο «Αεροτουρισμός» είναι ακόμα ένας, οι εταιρείες συντήρησης αεροσκαφών ένας άλλος, ένα σωστό Ελικοδρόμιο Αθηνών ένας τρίτος… Τα οφέλη & οι συνέργειες είναι πολλαπλά (όπως η άμεση σύνδεση με την μαρίνα) και αξίζει το κόπο η εταιρεία Ελληνκό ΑΕ να τα μελητήσει. Εκπροσωπώ εταιρεία του χώρου & προφανώς παραμένω στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες επί του θέματος.