Άρθρο 11:Σύσταση ανώνυμης εταιρείας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.»

1. Συνιστάται ως φορέας υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»). Στις διεθνείς συναλλαγές, ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας αποδίδεται ως «PROJECT HELIOS S.A.». Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του καταστατικού της και, συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ η εποπτεία σχετικά με τη λειτουργία της ως ανώνυμης εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, κατά την έκταση που εφαρμόζονται στην Εταιρεία. Η Εταιρεία εξαιρείται από τις διατάξεις για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, καθώς και από τις διατάξεις για τις εταιρίες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, πλην όσων ρητά ορίζονται στο άρθρο αυτό. Το ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρείας καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και ρυθμίζει κάθε θέμα που προβλέπεται στην κείμενη για τις ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία, και όσων ρητά ορίζονται στο άρθρο αυτό. Τροποποιήσεις του καταστατικού διενεργούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η αρχική διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από τη δημοσίευση του ιδρυτικού της καταστατικού.

2. Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη, προώθηση, εκτέλεση και διαχείριση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ. Ειδικότερα, η Εταιρεία:

α) διερευνά και αξιολογεί το δυναμικό της χώρας σε ηλιακή ενέργεια και εισηγείται αιτιολογημένα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την ένταξη στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ δημοσίων ή άλλων ακινήτων των οποίων η θέση, η επιφάνεια, ο προσανατολισμός και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους είναι κατάλληλα για την υλοποίηση του προγράμματος,

β) διαχειρίζεται για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή του κατά περίπτωση κυρίου τους, τα ακίνητα τα οποία παραχωρούνται κατά χρήση σε αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 12 για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ακτινοβολία,

γ) προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ και αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και έργων,

δ) ενεργεί για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε,

ε) ενεργεί για την εξασφάλιση των απαραιτήτων δικαιωμάτων μεταφορικής ικανότητας στις διασυνδέσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας, σύμφωνα με τη σταδιακή ανάπτυξη του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ,

στ) προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης για την αξιοποίηση των εθνικών πόρων σε ηλιακή ενέργεια επί των παραχωρούμενων κατά χρήση σε αυτήν ακινήτων και την προσέλκυση επενδυτών,

ζ) προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εκπλήρωση του σκοπού της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και το καταστατικό της.

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να συνιστά εταιρείες κάθε μορφής στις οποίες θα εισφέρει δικαιώματα διαχείρισης, χρήσης και εκμετάλλευσης, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα που διαχειρίζεται, της έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση ή της ανήκουν, να αναθέτει σε τρίτους τη διεκπεραίωση ειδικών κατά περίπτωση έργων ή μελετών για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, να συνάπτει συμβάσεις παραχώρησης με τρίτους, να συμμετέχει σε εταιρίες ειδικού σκοπού ή κοινοπραξίες καθώς και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ.

4. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για τον διορισμό ή την ανανέωση της θητείας στις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου απαιτείται γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής που διατυπώνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της, ύστερα από γνωστοποίηση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Για τη θέση του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας απαιτείται η κατοχή πτυχίου πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής και η απόκτηση τουλάχιστον πενταετούς, επιστημονικής ή επαγγελματικής, εμπειρίας σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Εάν κενωθεί πρόωρα θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται αντικαταστάτης, με την ίδια ως άνω διαδικασία, για τον χρόνο θητείας που απομένει στο μέλος που αντικαθίσταται. Οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Εταιρείας και καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ το οποίο καταβάλλεται σε μετρητά, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο». Για τον σκοπό αυτό, δεσμεύονται ισόποσα έσοδα του «Πράσινου Ταμείου» που προέρχονται από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ 187497/8.6.2011 (Β’ 1182) κατά την περίοδο από 1.1.2012 έως 31.12.2012. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1. Εάν απαιτείται συμπληρωματική καταβολή, αυτή πραγματοποιείται την 31.1.2013. Σε περίπτωση που τα ως άνω έσοδα του «Πράσινου Ταμείου» υπολείπονται του συνολικού ύψους του μετοχικού κεφαλαίου, η διαφορά καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο το αργότερο έως την 28.2.2013. Για το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδεται μια μετοχή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Το Δημόσιο για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων του εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

6. Έσοδα της Εταιρείας είναι, ιδίως, έσοδα από τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τον σκοπό της, επιχορηγήσεις από δημόσιους πόρους και έσοδα από κάθε νόμιμη αιτία. Για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την επίτευξη του σκοπού της μπορούν να καταβάλλονται στην Εταιρεία επιχορηγήσεις από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα έργα και οι υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται, το συνολικό κόστος αυτών και το ύψος της σχετικής χρηματοδότησης, ο τρόπος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της, οι υποχρεώσεις της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Τα έσοδα της Εταιρείας διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων, την πληρωμή κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού της και την αποπληρωμή τυχόν χρεών της, καθώς και για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους της χώρας. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης των κερδών της Εταιρείας στο Δημόσιο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταρτίζει Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας που εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζονται, ιδίως, η διάρθρωση και η εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας, ο τρόπος και τα όργανα διαχείρισης των πόρων της, οι θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη σε θέση, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

8. Η Εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και δημοσιεύει ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και τα όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της. Με τη συμπλήρωση ενός (1) μηνός από το τέλος κάθε τριμήνου, η Εταιρεία υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, ανεξάρτητα από τον ετήσιο κύκλο εργασιών.

9. Η Εταιρεία υποβάλλει, κάθε Σεπτέμβριο, προς έγκριση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Επιχειρησιακό Σχέδιο το οποίο συντάσσεται, κατ’ έτος και τριετία, κατ’ αναλογία των προβλεπομένων στο άρθρο 6 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314). Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Εταιρεία παρακολουθεί την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της και κάθε τρίμηνο, μαζί με τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της παρ. 8 υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, απολογισμό της προόδου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Σε περιπτώσεις σημαντικών αποκλίσεων από τον εγκεκριμένο σχεδιασμό, μαζί με τον τριμηνιαίο απολογισμό, η Εταιρεία υποβάλλει και πρόταση διορθωτικών ενεργειών ή αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

10. Η εκπόνηση των μελετών και η εκτέλεση των έργων της Εταιρείας, καθώς και οι συναφείς προμήθειες και εργασίες διενεργούνται κατ’ εξαίρεση από κάθε κείμενη διάταξη, πλην του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετική με την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. Το πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων, που συνάπτει η Εταιρεία, καθορίζονται με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 εφαρμόζονται αναλόγως για τον προσυμβατικό έλεγχο των συμβάσεων που συνάπτει η Εταιρεία ή εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, σε αυτή.

11. α) Για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της Εταιρείας, κατά την έναρξη λειτουργίας της, μπορεί να αποσπώνται σε αυτή έως πέντε (5) μέλη προσωπικού από φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28). Η απόσπαση γίνεται μετά από δημόσια πρόσκληση εκ μέρους της Εταιρείας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) ετών. Με την πρόσκληση αυτή καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα και οι ειδικότητες του υπό απόσπαση προσωπικού. Η επιλογή των αποσπώμενων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Το προσωπικό που αποσπάται λαμβάνει τις αποδοχές του φορέα προέλευσης, οι οποίες βαρύνουν την Εταιρεία.
β) Η Εταιρεία στελεχώνεται με προσωπικό με σύμβαση εργασίας, αορίστου και ορισμένου χρόνου, στελέχη με σύμβαση έργου και δικηγόρους με σύμβαση έμμισθης εντολής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αποκλειστικά με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), όπως ισχύει. Με τον Κανονισμό της παρ. 7 μπορεί να συνιστώνται έως είκοσι (20) θέσεις επιστημονικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και έως πέντε (5) θέσεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού. Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται με δημόσια πρόσκληση εκ μέρους της Εταιρίας, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. με την οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, η σχετική διαδικασία, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων για την επιλογή. Η επιλογή γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η διαδικασία επιλογής για τις θέσεις του ως άνω προσωπικού υπόκειται σε κατασταλτικό έλεγχο νομιμότητας από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Οι αποδοχές και οι κάθε είδους αποζημιώσεις του προσωπικού καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από πρόταση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

12. Τα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της Εταιρείας υπέχουν τις υποχρεώσεις εχεμύθειας και προστασίας του επιχειρηματικού ή και άλλων απορρήτων, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

13. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο, καθώς και από κάθε είδους τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, εκτός από τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τον φόρο εισοδήματος. Επίσης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και απολαμβάνει γενικά όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, (ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου) και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. Για κάθε πράξη της Εταιρείας για την οποία απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν καταβάλλονται φόροι, τέλη, εισφορές, αμοιβές ή δικαιώματα, ανταποδοτικά ή μη, υπέρ του Δημοσίου, οποιουδήποτε ν.π.δ.δ., ασφαλιστικών οργανισμών, τρίτων, συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων.

 • 27 Φεβρουαρίου 2012, 22:41 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  Άρθρο 11
  Σύσταση ανώνυμης εταιρείας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.»
  3. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να συνιστά εταιρείες κάθε μορφής στις οποίες θα εισφέρει δικαιώματα διαχείρισης, χρήσης και εκμετάλλευσης, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα που διαχειρίζεται, της έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση ή της ανήκουν, να αναθέτει σε τρίτους τη διεκπεραίωση ειδικών κατά περίπτωση έργων ή μελετών για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, να συνάπτει συμβάσεις παραχώρησης με τρίτους, να συμμετέχει σε εταιρίες ειδικού σκοπού ή κοινοπραξίες καθώς και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ. Χρέη τεχνικού συμβούλου της Εταιρείας εκτελεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) το οποίο δύναται να αναλαμβάνει επί πλέον και τη διεκπεραίωση ειδικών κατά περίπτωση έργων ή μελετών. Η αμοιβή του ΚΑΠΕ ορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και βαρύνει τον προϋπολογισμό της Εταιρείας

 • 25 Φεβρουαρίου 2012, 20:55 | Παναγιώτης Δημόπουλος

  Το άρθρο 4 είναι σκανδαλώδες. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, με τέτοιους διορισμούς κανένα πρόγραμμα δεν πρόκειται να επιτύχει τους στόχους του.

  Εφόσον πρέπει να γίνει μια εταιρεία, ας γίνει. Αλλά ο διορισμός των μελών του ΔΣ να γίνει από τον ΑΣΕΠ. Και η θητεία το μέγιστο τριετής. Και χωρίς δυνατότητα επαναπρόσληψης. Και οι αμοιβές όσες ακριβώς προβλέπονται για έναν επίκουρο καθηγητή πανεπιστημίου ή κάτι ανάλογο. Άλλως, ας μην κάνουμε εταιρεία. Ας το πάρει το πρόγραμμα η ΔΕΗ, ή η ΡΑΕ.

 • 24 Φεβρουαρίου 2012, 13:19 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Γιατί πρέπει να συσταθεί εταιρεία του Δημοσίου και δεν ανατίθεται στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να επιβλέψει το πρόγραμμα σε συνεργασία με τις εποπτευόμενες ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ, άλλοι παραγωγοί ενέργειας);;

 • Σε εποχές που τα ποσοστά ανεργίας βρίσκονται σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα ακόμα και για άτομα πανεπιστημιακού επιπέδου, και σε περιόδους επαγγελματικής εξαθλίωσης επιστημονικού κι εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού η σύσταση νέας Δημόσιας Εταρείας με σκοπό την ανάπτυξη και την απασχόληση (Ήλιος) και η ορθολογική, με πλήρη διαφάνεια με με ίσες ευκαιρίες για όλους για όλους στελέχωσή της από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα μπορεί να δώσει ανάσα ελπίδας σε άνεργους μηχανικούς (διπλ/χους κ.λ.π.)
  Πολύ φοβάμαι όμως ότι πάλι η ελίτ, οι ημέτεροι και οι προνομιούχοι που έχουν τα μέσα και τις προσβάσεις στα ρετιρέ του Δημοσίου θα καλύψουν αυτές τις θέσεις κομένες και ραμένες για αυτούς…έρχονται κι εκλογές…άρα πάλι θέσεις και βολέματα θα μοιράζονται??
  Εμείς πάντως θα σας παρακολουθούμε όσο αυτό το έργο-project ΗΛΙΟΣ θα ξεδιπλώνεται και θα μιλήσουμε εκ του αποτελέσματος!
  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης κύριοι!!… και τότε ίσως να αποκτήσετε και την εμπιστοσύνη μας!

  ΥΓ: Προσωπικά, αν κι έχω συμμετάσχει σε μεγάλη σειρά προσκλήσεων μέσα από το open gov δεν μου έχει γίνει ποτέ κάποια πρόσκληση για συνάντηση ή έστω μιά τυπική «αρνητική απάντηση» σε ευκαιρίες απασχόλησης, συνεργασίας κ.λ.π. σε σχέση με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος…