Άρθρο 24: (Άρθρο 21 παρ. 1 Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)

Η παρ. 3 του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας και Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων υποχρεούνται να αναρτούν ειδική σήμανση στα σημεία πωλήσεων, όταν τα ποσοστά βιοκαυσίμων αναμεμιγμένων με παράγωγα πετρελαιοειδών υπερβαίνουν το 10% κατ’ όγκο.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα χαρακτηριστικά της ειδικής σήμανσης και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.»