Άρθρο 22:Υπολογισμός των επιπτώσεων των βιοκαυσίμων και βιορευστών στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (κύκλου ζωής) (Άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ και άρθρο 7δ της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 περ. 6 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)

1. Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (κύκλου ζωής) από τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 20 παράγραφος 2 και του άρθρου 15Β του ν. 3054/2002, υπολογίζεται ως εξής:
α) στην περίπτωση των βιοκαυσίμων, εάν στο μέρος Α ή Β του Παραρτήματος I που αντιστοιχεί στην παρούσα Ενότητα προβλέπεται προκαθορισμένη τιμή για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την οδό παραγωγής και όταν η τιμή el για τα εν λόγω βιοκαύσιμα ή βιορευστά που έχει υπολογισθεί σύμφωνα με το σημείο 7 του μέρους Γ του ως άνω Παραρτήματος ισούται ή είναι μικρότερη του μηδενός, χρησιμοποιώντας αυτή την προκαθορισμένη τιμή,
β) χρησιμοποιώντας μια πραγματική τιμή, η οποία έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο μέρος Γ του Παραρτήματος Ι, ή
γ) χρησιμοποιώντας μια τιμή που υπολογίζεται ως το άθροισμα των παραγόντων του τύπου ο οποίος αναφέρεται στο σημείο 1 του μέρους Γ του Παραρτήματος, Ι όταν μπορούν να χρησιμοποιούνται αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές του μέρους Δ ή Ε του Παραρτήματος Ι για ορισμένους παράγοντες, και πραγματικές τιμές που υπολογίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι, για όλους τους άλλους παράγοντες.
2. Οι προκαθορισμένες τιμές του μέρους Α του Παραρτήματος Ι για τα βιοκαύσιμα και οι αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές για την καλλιέργεια του μέρους Δ του Παραρτήματος Ιγια τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον όταν οι αντίστοιχες πρώτες ύλες:
i) καλλιεργούνται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ii) καλλιεργούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ζώνες περιλαμβανόμενες στους καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ,
iii) είναι απόβλητα ή υπολείμματα, πλην των γεωργικών υπολειμμάτων και των υπολειμμάτων υδατοκαλλιεργειών και αλιείας.
Για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που δεν εμπίπτουν στα στοιχεία i), ii) ή iii), χρησιμοποιούνται οι πραγματικές τιμές για την καλλιέργεια.
3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της άρθρου αυτού.