Άρθρο 12:Αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού των δημόσιων ακινήτων για το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ

1. Επιτρέπεται η παραχώρηση στην Εταιρεία δωρεάν, κατά χρήση, ακινήτων του Δημοσίου για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ και, ειδικότερα, για την εγκατάσταση, λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των σταθμών παραγωγής ηλιακής ενέργειας και των συναφών τεχνικών έργων. Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η διαχείριση του ακινήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η χωροθέτηση, εγκατάσταση, λειτουργία και σύνδεση των εν λόγω σταθμών με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων του επομένου άρθρου.

2. Πέραν της παραχώρησης ακινήτων του Δημοσίου, για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ επιτρέπεται η παραχώρηση κατά χρήση στην Εταιρεία δωρεάν ή με αντάλλαγμα, καθώς και η απευθείας εκμίσθωση στην Εταιρεία ακινήτων που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού. Σε αυτή την περίπτωση, η παραχώρηση διενεργείται με πράξη του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου του κυρίου του ακινήτου, η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του εποπτεύοντος τον φορέα Υπουργού.

3. Από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που εγκρίνει την παραχώρηση ακινήτου στην Εταιρεία, το παραχωρούμενο ακίνητο περιέρχεται στη διαχείριση και εκμετάλλευση της Εταιρείας, ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου. Για τυχόν δικαιώματα του επί του ακινήτου, ο τρίτος έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως, έναντι του κυρίου του ακινήτου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. Η Εταιρεία νομιμοποιείται αποκλειστικά, ενεργητικά και παθητικά, σε όλες τις δίκες με αντικείμενο δικαιώματα στα παραχωρούμενα ακίνητα, με εξαίρεση τις δίκες με αίτημα αποζημίωσης κατά του κυρίου του ακινήτου κατά τα ανωτέρω, στις οποίες εξακολουθεί να νομιμοποιείται ο κύριος του ακινήτου. Επί των παραχωρούμενων σε αυτήν ακινήτων, η Εταιρεία δύναται να υπογράφει κάθε σύμβαση, ενοχική ή εμπράγματη, για την περαιτέρω παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εν λόγω ακινήτων για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ.

4. Στα ακίνητα του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού τα οποία διακατέχονται παρανόμως από τρίτους και παραχωρούνται στην Εταιρεία, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη για την προστασία των δημόσιων κτημάτων νομοθεσία με την άμεση αποβολή των παρανόμως διακατεχόντων αυτά προσώπων και την εφαρμογή εν γένει της σχετικής προστατευτικής για τη δημόσια κτήση νομοθεσίας. Για την προσωρινή ρύθμιση των διαφορών που ανακύπτουν από την αμφισβήτηση της διακατοχής ακινήτων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. της 22.4/16.5/1926 και του άρθρου 22 του α.ν. 1539/1938 (Α` 488). Η Εταιρεία καθίσταται από κοινού αρμόδια με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία όργανα για τη διενέργεια κάθε αναγκαίας προς τούτο διοικητικής ή δικαστικής ενέργειας.

5. Μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης ακινήτων που περιέρχονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου στη διαχείριση της Εταιρείας μπορεί να καταγγέλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, εφόσον η συνέχισή τους δεν συμβιβάζεται με τη χρήση του ακινήτου προς τον σκοπό της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Η καταγγελία επιφέρει τη λύση της μίσθωσης ή τη λήξη της παραχώρησης δύο (2) μήνες από την επίδοσή της στο μισθωτή ή σε εκείνον στον οποίο παραχωρήθηκε το ακίνητο. Για την πρόωρη λύση της μίσθωσης καταβάλλεται αποζημίωση στον μισθωτή ίση με έξι (6) μηναία μισθώματα ή με το ήμισυ του οφειλόμενου ετησίου μισθώματος ή τιμήματος.

6. Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα υπέρ του Δημοσίου, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για λόγους μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος, αν κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ και, ειδικότερα, για την εγκατάσταση, λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των σταθμών παραγωγής ηλιακής ενέργειας επί των ακινήτων που περιέρχονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου στη διαχείριση της Εταιρείας. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης στις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν προσαύξηση της αξίας του απαλλοτριούμενου, η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ επί των παρακείμενων ακινήτων.

 • 27 Φεβρουαρίου 2012, 22:58 | Πανος Κοσμόπουλος

  Οι ταράτσες όλων των σχολικών κτρίων τς χώρας έπρεπε ήδη να έχουν καλυφθεί με φωτοβολταϊκά, ελληνικής κατασκευής, με ευρωπαϊκούς πόρους.
  Έτσι, οι ελληνικές εταιρείς θα ήταν έτοιμες να ανταποκριθούν στο σχεδιαζόμενο πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ, κι όχι να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις άλλες ερωπαϊκές.

 • 27 Φεβρουαρίου 2012, 22:24 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  Άρθρο 12
  Αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού των δημόσιων ακινήτων για το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ
  1. Επιτρέπεται η παραχώρηση στην Εταιρεία δωρεάν, κατά χρήση, ακινήτων του Δημοσίου για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ και, ειδικότερα, για την εγκατάσταση, λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των σταθμών παραγωγής ηλιακής ενέργειας και των συναφών τεχνικών έργων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται εκκρεμής αίτηση ή άδεια για την εγκατάσταση σταθμού Α.Π.Ε. από άλλον φορέα στο ίδιο ακίνητο. [….]

  2. Πέραν της παραχώρησης ακινήτων του Δημοσίου, για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ επιτρέπεται η παραχώρηση κατά χρήση στην Εταιρεία δωρεάν ή με αντάλλαγμα, καθώς και η απευθείας εκμίσθωση στην Εταιρεία ακινήτων που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται εκκρεμής αίτηση ή άδεια για την εγκατάσταση σταθμού Α.Π.Ε. από άλλον φορέα στο ίδιο ακίνητο. [….]

  3. Από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που εγκρίνει την παραχώρηση ακινήτου στην Εταιρεία, το παραχωρούμενο ακίνητο περιέρχεται στη διαχείριση και εκμετάλλευση της Εταιρείας, ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου, με την εξαίρεση δικαιωμάτων για την εγκατάσταση σταθμού Α.Π.Ε. από άλλον φορέα που έχει ήδη υποβάλει αίτηση που δεν έχει αξιολογηθεί ή διαθέτει ήδη σχετική άδεια τα οποία παραμένουν ισχυρά. Με την επιφύλαξη της εξαίρεσης αυτής, για τυχόν δικαιώματα του επί του ακινήτου, ο τρίτος έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως, έναντι του κυρίου του ακινήτου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. […]

  6. Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα υπέρ του Δημοσίου, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για λόγους μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος, αν κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ και, ειδικότερα, για την εγκατάσταση, λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των σταθμών παραγωγής ηλιακής ενέργειας επί των ακινήτων που περιέρχονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου στη διαχείριση της Εταιρείας. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης στις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν προσαύξηση της αξίας του απαλλοτριούμενου, η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ επί των παρακείμενων ακινήτων.
  Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει και εφαρμόζεται και για όλους τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και τα συνοδά τους έργου, ασχέτως του φορέα υλοποίησης, που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ όπως και για όλα τα έργα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

 • 27 Φεβρουαρίου 2012, 12:57 | 3E-Elia-Focal

  Απο την πλευρά του επενδυτή οι διαδικασίες πρέπει να είναι διαφανείς. Είναι σημαντικό να τηρούνται σφιχτά χρονοδιαγράμματα στη διαχείριση των αδειοδοτικών θεμάτων. Σχετικά με τις απαλλοτριώσεις θα πρέπει να εξειδικεύονται οι διαδικασίες διαχείρισης των προσφυγών, ιδιαίτερα όσον αφορά το χρόνο.

 • 25 Φεβρουαρίου 2012, 20:14 | Παναγιώτης Δημόπουλος

  Στην παράγραφο 6 δημιουργούμε μια νέα εταιρεία με τα προνόμια της ΔΕΗ. Νομίζω πως είναι περιττό. Μπορούμε απλά να αναθέσουμε στη ΔΕΗ όλα τα απαιτούμενα εργα υποδομής για τη μεταφορά της ενέργειεας. Επίσης και οι απαλλωτριώσεις μπορούν να γίνονται με το σημερινό καθεστώς, υπέρ αυτής.