Άρθρο 02:Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού –Αγίου Κοσμά

1. Για τη συνδυασμένη ανάπτυξη των ακινήτων του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά και του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας (Ε.Α.Κ.Ν.) Αγίου Κοσμά, όπως αυτά εμφαίνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα του άρθρου 7 και συγκροτούν από κοινού τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, καταρτίζεται και εγκρίνεται Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης κατά τις διατάξεις του παρόντος.
2. Με το πιο πάνω Σχέδιο οριοθετείται η έκταση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά και καθορίζονται και εγκρίνονται:
α. Τα όρια των ειδικότερων ζωνών και ο βασικός χωρικός προορισμός εκάστης ζώνης.
β. Οι ζώνες που πρόκειται να πολεοδομηθούν (περιοχές προς πολεοδόμηση) και οι επιτρεπόμενες εντός αυτών χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης.
γ. Οι ζώνες που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (ζώνες ανάπτυξης) και οι επιτρεπόμενες, ανά ζώνη, χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης, οι τυχόν ειδικοί όροι και περιορισμοί στη μορφολογία και την αισθητική των κτιρίων και των ακαλύπτων χώρων, καθώς και οι τυχόν πρόσθετοι περιορισμοί στα ποσοστά ανάπτυξης των επιμέρους χρήσεων.
δ. Τα όρια της έκτασης του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής που προβλέπεται στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3.
ε. Οι οριογραμμές των, τυχόν υφισταμένων εντός της εκτάσεως, υδατορεμάτων (ρεμάτων, μη πλευσίμων ποταμών, χειμάρρων και ρυακιών).
στ. Οι όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, σύμφωνα με την κατά νόμο προβλεπόμενη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία καταρτίζεται και δημοσιοποιείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.
ζ. Κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που τυχόν επιβάλλεται για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής.

3. Για την κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά καθορίζονται οι ακόλουθες γενικές χρήσεις γης και γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης:
α. Χρήσεις γης: Στις προς πολεοδόμηση περιοχές επιτρέπονται οι χρήσεις αμιγούς κατοικίας, γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου των άρθρων 2, 3 και 4 του από 23.2./6.3.1987 π.δ/τος (ΦΕΚ 166 Δ΄), όπως εκάστοτε ισχύουν. Στις ζώνες ανάπτυξης επιτρέπονται οι χρήσεις της παραγράφου Β΄ του άρθρου 11 του ν. 3986/2011.
β. Μικτός συντελεστής δόμησης εφαρμοζόμενος στο σύνολο του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά: 0,5. Ο συντελεστής αυτός κατανέμεται στις επιμέρους ζώνες ανάπτυξης και τις περιοχές προς πολεοδόμηση του Μητροπολιτικού Πόλου, ανάλογα με τον χωρικό προορισμό εκάστης ζώνης και τις επιτρεπόμενες εντός αυτής χρήσεις γης και σύμφωνα με τις εξής ειδικότερες διακρίσεις:
αα. Ζώνες ανάπτυξης: Στις ζώνες αυτές, ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης για καθεμία από τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης που προβλέπονται στην παράγραφο Β΄ του άρθρου 11 του ν. 3986/2011 ορίζεται ως εξής:
– Τουρισμός – αναψυχή: 0,2
– Επιχειρηματικά πάρκα: 0,3
– Θεματικά πάρκα – εμπορικά κέντρα – αναψυχή: 0,3
– Χρήσεις μεταφορικών, τεχνικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδομών και λειτουργιών: 0,2
– Μικτές χρήσεις: 0,4
Για τον υπολογισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης ανά ζώνη εκμετάλλευσης, η έκταση κάθε ζώνης νοείται ως ενιαίο σύνολο.
ββ. Περιοχές προς πολεοδόμηση: Στις περιοχές αυτές, οι συντελεστές δόμησης ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 2508/1997. Ειδικώς σε περιοχές γενικής και αμιγούς κατοικίας ή επιμέρους πολεοδομικές ενότητες αυτών, οι οποίες έχουν ιδιαίτερο πολεοδομικό ενδιαφέρον ή μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης και ανάδειξης κτιρίων ως σημείων προορισμού και τοποσήμων, καθώς και σε περιοχές με χρήση πολεοδομικού κέντρου στις οποίες επιδιώκεται η συγκέντρωση κεντρικών λειτουργιών, μπορεί να καθορίζονται και μεγαλύτεροι συντελεστές δόμησης, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν πάντως το 2,2.
γ. Ύψος κτιρίων και εγκαταστάσεων: Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της παρούσας παραγράφου, το ύψος των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Μητροπολιτικού Πόλου ορίζεται ανά ζώνη ανάπτυξης ή περιοχή προς πολεοδόμηση, σε συνάρτηση με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική φυσιογνωμία αυτής και την πραγματοποιούμενη κατά περίπτωση κάλυψη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985, όπως ισχύει. Η κατασκευή υψηλών κτιρίων και εγκαταστάσεων σε επιμέρους ζώνες ή περιοχές του Μητροπολιτικού Πόλου πρέπει να τεκμηριώνεται από ειδική μελέτη ως αναγκαία για λόγους τεχνικούς, ειδικών κατασκευών ή πρωτότυπων αρχιτεκτονικών λύσεων που αποβλέπουν στο να καταστήσουν την έκταση ή τμήμα αυτής σημείο προορισμού (landmark destination) και να μην επιδεινώνει το οικιστικό περιβάλλον ομόρων κτιρίων ή οικιστικών περιοχών από την άποψη των συνθηκών ηλιασμού, φωτισμού και αερισμού. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η κατασκευή υψηλών κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός ζώνης 100 μέτρων από τα όρια του ακινήτου του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, με εξαίρεση το τμήμα αυτού που έχει πρόσωπο επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης και επί της Λεωφ. Ποσειδώνος.
δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης για κτίρια και εγκαταστάσεις στο σύνολο του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά: 40%. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην περίπτωση ε΄ της παρούσας παραγράφου, το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης στις ζώνες ανάπτυξης ορίζεται σε 30% για κάθε ζώνη. Στις προς πολεοδόμηση περιοχές, το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης καθορίζεται με τις πολεοδομικές μελέτες του άρθρου 3 παρ. 2.
ε. Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής: Στο τμήμα του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά το οποίο καταλαμβάνεται από το τέως Αεροδρόμιο του Ελληνικού, έκταση επιφανείας 2.000 τουλάχιστον στρεμμάτων θα αναπτυχθεί ως Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, με χρήσεις πρασίνου, ελεύθερων χώρων, αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού, κοινωφελών λειτουργιών και πρότυπων αστικών υποδομών. Δρόμοι και τεχνικά έργα, καθώς και ρέματα, τα οποία διέρχονται από την πιο πάνω έκταση δεν συνιστούν κατάτμηση αυτής. Η κάλυψη των, πάσης φύσεως, μονίμων κτιρίων που θα ανεγερθούν για την εξυπηρέτηση του Πάρκου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της συνολικής επιφανείας της πιο πάνω έκτασης. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων για τα πιο πάνω κτίρια ορίζεται σε δύο (2) και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος σε δέκα (10) μέτρα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η κατασκευή ενός και μόνο υψηλού κτιρίου ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο προοορισμού και τοπόσημο του Πάρκου. Οι χώροι πρασίνου και οι ελεύθεροι χώροι πρέπει να ανέρχονται στο 75% τουλάχιστον της συνολικής έκτασης του Πάρκου.
στ. Παράκτιο μέτωπο: Ειδικώς για το τμήμα του Μητροπολιτικού Πόλου το οποίο περιλαμβάνει τα ακίνητα του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά και του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας (Ε.Α.Κ.Ν.) Αγίου Κοσμά, ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,2 στο σύνολο της έκτασης και το μέγιστο ύψος των κτιρίων σε δέκα (10) μέτρα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η κατασκευή ενός και μόνο υψηλού κτιρίου ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο προοορισμού και τοπόσημο της έκτασης. Στην έκταση αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις τουρισμού-αναψυχής, όπως ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 11 του ν. 3986/2011.
4. Για την έγκριση του σχεδίου της παραγράφου 2, η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό – Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου Α.Ε.» (εφεξής «Ελληνικό Α.Ε.») υποβάλλει στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών αίτηση, η οποία συνοδεύεται από φάκελο με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Έκθεση στην οποία περιγράφονται και τεκμηριώνονται οι βασικές επιλογές του Σχεδίου Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου και η οποία περιλαμβάνει:
αα. Τα χωρικά χαρακτηριστικά του Μητροπολιτικού Πόλου, με αναφορά ιδίως στα στοιχεία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, στην υπάρχουσα συγκοινωνιακή υποδομή και τις λοιπές εξυπηρετήσεις, στις γειτνιάζουσες χρήσεις και δραστηριότητες, καθώς και στη θέση της περιοχής στο ευρύτερο μητροπολιτικό συγκρότημα της Αθήνας.
ββ. Τα όρια των ειδικότερων ζωνών του Μητροπολιτικού Πόλου και τον βασικό χωρικό προορισμό εκάστης ζώνης, τα όρια του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, τις ζώνες ανάπτυξης και τις προτεινόμενες εντός αυτών χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης και τυχόν μορφολογικούς περιορισμούς, καθώς και τις προτεινόμενες προς πολεοδόμηση περιοχές και τις επιτρεπόμενες εντός αυτών χρήσεις γης και όρους και περιορισμούς δόμησης. Επίσης, θα γίνεται αναφορά στα αναγκαία συνοδά έργα και έργα εσωτερικής υποδομής, καθώς και στους φορείς και φάσεις εκτέλεσης και στον τρόπο χρηματοδότησης αυτών, όπως και στα έργα εξωτερικής υποδομής που πρέπει να αναληφθούν από δημόσιους φορείς για την εξυπηρέτηση του Μητροπολιτικού Πόλου.
γγ. Τεκμηρίωση της συμβατότητας του προτεινόμενου σχεδίου ανάπτυξης προς τα δεδομένα του υφιστάμενου χωροταξικού σχεδιασμού και προς τους ευρύτερους αναπτυξιακούς και δημοσιονομικούς στόχους.

β. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία συντάσσεται κατά το άρθρο 6 και δημοσιοποιείται κατά το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 107017/2006 (Β΄1225). Ως αρμόδια αρχή για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος νόμου νοείται η αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΠΕ) που ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 της πιο πάνω κ.υ.α. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 της ανωτέρω κ.υ.α., οι οποίες είναι άνω των 5 ημερών και έως 15 ημέρες, μειώνονται κατά 5 ημέρες, ενώ όλες οι υπόλοιπες κατά 10 ημέρες. Η αρμόδια αρχή διενεργεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση για το Ειδικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.
γ. Τεχνική έκθεση, συνοδευόμενη από υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά στοιχεία ή μελέτες βάσει των οποίων προτείνονται οι οριογραμμές των τυχόν υφισταμένων ή υπό ανασύσταση υδατορεμάτων στο τοπογραφικό διάγραμμα ή διαγράμματα της περιπτώσεως δ΄ της παρούσας παραγράφου.
δ. Τοπογραφικό διάγραμμα ή τοπογραφικά διαγράμματα της όλης έκτασης σε κλίμακα 1:5.000 ή σε άλλη κατάλληλη κλίμακα, με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ’87, όπως αυτό ισχύει, στα οποία θα αποτυπώνονται ιδίως:
– οι διαστάσεις, το εμβαδό και τα όρια του ακινήτου,
– οι δρόμοι προσπέλασης, το πλάτος και οι χαρακτηρισμοί αυτών,
– οι επιμέρους ζώνες ανάπτυξης και οι επιτρεπόμενες εντός εκάστης ζώνης χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης,
– οι προτεινόμενες προς πολεοδόμηση περιοχές και οι επιτρεπόμενες εντός αυτών χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης,
– υφιστάμενα κτίσματα, τα οποία πρέπει να διατηρηθούν και να συνυπολογισθούν στην προτεινόμενη, ανά ζώνη, μέγιστη εκμετάλλευση,
– τυχόν υφιστάμενα ή υπό ανασύσταση υδατορέματα και οι προτεινόμενες οριογραμμές αυτών.

ε. Το πρόγραμμα ανάπτυξης κατά φάσεις εκτέλεσης, συνοδευόμενο από χρονοδιάγραμμα και υπόδειξη των έργων και εγκαταστάσεων που θα πραγματοποιηθούν ανά φάση.
στ. Κάθε άλλη μελέτη, έκθεση, διάγραμμα ή άλλο στοιχείο που τυχόν απαιτείται για την περιγραφή και τεκμηρίωση των ρυθμίσεων της παραγράφου 2.

5. Για την έγκριση του Σχεδίου, ζητείται η γνώμη Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων η οποία απαρτίζεται από πρόσωπα εγνωσμένου διεθνούς κύρους που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία στους τομείς της πολεοδομίας, του αστικού σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής. Η Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε μέλη και ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη της Επιτροπής. Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της εντός ευλόγου προθεσμίας που τάσσεται στην πιο πάνω απόφαση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει πάντως τους δύο μήνες. Η εταιρεία «Ελληνικό Α.Ε.» οφείλει να παρέχει στην πιο πάνω Επιτροπή κάθε στοιχείο ή πληροφορία που είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση του έργου της.

6. α. Η έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν. 3986/2011, εντός προθεσμίας έξι μηνών από τότε που η εταιρεία «Ελληνικό Α.Ε.» υποβάλει φάκελο με πλήρη δικαιολογητικά στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Ο αρμόδιος γνωμοδοτικός σχηματισμός του Συμβουλίου της Επικρατείας επεξεργάζεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα το οικείο σχέδιο.
β. Η αναθεώρηση του Σχεδίου επιτρέπεται μόνον εφόσον τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Κατ’ εξαίρεση, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, μπορεί να επέρχονται μεμονωμένες τροποποιήσεις στο πιο πάνω Σχέδιο. Οι πιο πάνω αποφάσεις εκδίδονται εντός δυο μηνών από τότε που η εταιρεία «Ελληνικό Α.Ε.» υποβάλει φάκελο με πλήρη δικαιολογητικά στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

7. α. Με το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να τροποποιούνται οι διατάξεις του από 22.2.2002 π.δ./τος «Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας στον Άγιο Κοσμά Αττικής» (138 Δ΄), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 24 του ν. 3342/2005, καθώς και, ειδικώς όσον αφορά την περιοχή του Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά, οι διατάξεις του από 1/3.5.2004 π.δ/τος «Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (254 Δ΄), προκειμένου να εναρμονιστούν με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.
β. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3010/2002, όπως ισχύουν, δεν έχουν εφαρμογή επί των υδατορεμάτων που οριοθετούνται σύμφωνα με το πιο πάνω διάταγμα.

8. α. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 6 ή με όμοιο προεδρικό διάταγμα, και ύστερα από ειδικώς αιτιολογημένη εκτίμηση των πολεοδομικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και επιπτώσεων της επιδιωκόμενης ανάπτυξης, μπορεί να καθορίζεται και δεύτερος, αυξημένος, μικτός συντελεστής δόμησης στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,6. Εφόσον γίνει χρήση της δυνατότητας αυτής, οι οριζόμενοι στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 ανώτατοι συντελεστές δόμησης, μπορεί να προσαυξάνονται κατά ποσοστό έως και 20%, ανά ζώνη ανάπτυξης ή περιοχή προς πολεοδόμηση. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις περιοχές των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 3.
β. Η εταιρεία «Ελληνικό Α.Ε.» μπορεί να χρησιμοποιήσει τον δεύτερο, αυξημένο, συντελεστή δόμησης μόνον εφόσον αποδώσει στο Πράσινο Ταμείο τo 50% της ωφέλειας σε χρήμα που προκύπτει από τη διαφορά των δύο συντελεστών δόμησης. Η προκύπτουσα ωφέλεια υπολογίζεται χωριστά για κάθε ζώνη ανάπτυξης ή περιοχή προς πολεοδόμηση στην οποία χρησιμοποιείται η δυνατότητα αυξημένου συντελεστή δόμησης, με βάση τις επιτρεπόμενες, κατά περίπτωση, γενικές χρήσεις γης σε αυτές. Για τον υπολογισμό της πιο πάνω ωφέλειας λαμβάνεται υπόψη ο σταθμισμένος μέσος όρος των αντικειμενικών αξιών κάθε ζώνης κατά την περίοδο έκδοσης των αδειών δόμησης που αξιοποιούν τη δυνατότητα αυξημένου συντελεστή δόμησης. Εφόσον, κατά την περίοδο αυτή, δεν έχουν υπολογιστεί αντικειμενικές αξίες στη ζώνη, λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές αξίες, αναλόγου χαρακτήρα, ζωνών σε όμορους δήμους.
γ. Το αποδιδόμενο ποσόν κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Πράσινου Ταμείου που ονομάζεται «Ταμείο Ελληνικού» και διατίθεται κατά ποσοστό 30% στους Δήμους Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Γλυφάδας, κατά ποσοστό 40% στους Δήμους Αθηναίων και Πειραιώς και κατά ποσοστό 30% στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής για να το διαθέσει περαιτέρω σε άλλους δήμους των περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών και Πειραιώς. Τα πιο πάνω ποσά διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 3843/2010 και για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας, καθώς και, ειδικώς για τους Δήμους Αθηναίων και Πειραιώς, για την πραγματοποίηση προγραμμάτων αστικής αναζωογόνησης και ανασυγκρότησης στα ιστορικά κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά αντίστοιχα. Για την καταβολή των ανωτέρω ποσών οι πιο πάνω Δήμοι υποβάλλουν στο Πράσινο Ταμείο πρόγραμμα στο οποίο εμπεριέχονται τα μέτρα, έργα και δράσεις, για τα οποία ζητείται η καταβολή της χρηματοδότησης.
δ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι για τον υπολογισμό της ωφέλειας που προκύπτει από τη διαφορά των δύο συντελεστών δόμησης, τον τρόπο απόδοσης των σχετικών ποσών στο Πράσινο Ταμείο, την επιμέρους κατανομή των ποσοστών ανά Δήμο, το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 • 27 Φεβρουαρίου 2012, 21:15 | Γιαννης

  Χωρις να μπω στις λεπτομερειες της προτασης, θα ηθελα να εκφρασω την επι της αρχης αποψη οτι σε καθε περιπτωση ο παραγοντας που θα προσδωσει βιωσιμοτητα (με την ευρεια εννοια της αξιοποιησης και εκπληρωσης πραγματικων αναγκων) ειναι η αναμιξη της κατοικιας με τις ποικιλες αλλες χρησεις. Ουσιαστικα, να δημιουργηθουν νεες γειτονιες με ενδιαμεσους ελευθερους χωρους, τουλαχιστο σε ενα μερος της διαθεσιμης επιφανειας. Αυτο μπορει να γινει σε συνδιασμο με δημιουργια ελευθερων χωτων στο κεντρο της Αθηνας. Ειναi μια ευκαιρια αποσυμφορησης κεντρικων περιοχων της Αθηνας μεσω ανταλλαγης χρησεων.

 • 27 Φεβρουαρίου 2012, 11:57 | Κωνσταντίνος Τσάκωνας

  Αρθρο 2- Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου

  Νο.2- (α)-(ζ)- Δεν τεκμηριώνεται ουδεμία προτεινόμενη ρύθμιση

  Νο.3 Γενικές Χρήσεις Γης, ‘Οροι και Περιορισμοί Δόμησης
  Να μην αναφέρονται άλλοι νόμοι χωρίς να προσδιορίζεται το περιεχόμενο τους( Τι λενε λ.χ. Τα αρθρα 2,3,5 του προεδρικού διατάγματος 23.2/6.3.1987(ΦΕΚ 166Δ)και του Αρθρου 11,
  παράγραφος Β, ν. 3986/2011)

  * Πως ορίζεται και εφαρμόζεται ο ‘μικτός συντελεστής δόμησης” και γιατί δεν ορίζεται? Επίσης, είναι.. ΚΕΝΟΣ ο αριθμός!

  * (α)Δεν ορίζονται οι “ζώνες ανάπτυξης”, ενώ οι συντελεστές προτείνεται να είναι για τον Τουρισμο-αναψυχή 0,1 για τα επιχειρηματικά πάρκα 0,15 για τα θεματικά πάρκα 0,15 και για άλλες χρήσεις υποδομών 0,10 ενώ για μικτές χρήσεις 0,15,ελλείψει οικονομοτεχνικής μελέτης
  * (β)Για τις περιοχές προς πολεοδόμηση να καταγραφεί τι αναφέρει το άρθρο 18, παρ.1 του ν.2508/1997. Να απαλειφθεί η εξής παράγραφος ως ΑΣΑΦΗΣ και εύκολη στην παρερμηνεία ( τέτοια «παράθυρα» αφήνουν στον πλειοψηφούντα κάτοχο μετοχών στην Ελληνικό ΑΕ να εισηγηθεί σχέδιο με μεγάλες παρεκκλίσεις με μόνα ανάχωματα την επιτροπή «εμπειρογνωμόνων», την διοικητική αρχή των υπουργειων ΥΠΕΚΑ και Οικονομίας και το ΣτΕ)

  «Ειδικώς σε περιοχές με χρήση πολεοδομικού κέντρου, καθώς και σε περιοχές γενικής και αμιγούς κατοικίας ή τμήματα αυτών, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης και ανάδειξης κτιρίων ως σημείων προορισμού και τοποσήμων, μπορεί να καθορίζονται και μεγαλύτεροι συντελεστές δόμησης, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν πάντως το 2,2.  »

  *(γ) Για το ύψος κτιρίων, ουδεμία παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 7, άρθρο 9 του ν.1577/1985 το οποίο και πρέπει να αναφέρεται.

  Να απαληφθεί η εξής παράγραφος ώς ΑΣΑΦΗΣ. Επίσης, επί της αρχής και έστω ότι είναι θεμιτό να υπάρχουν αναγνωρίσιμα σημεία υπάρχουν πολλές άλλες λύσεις και αρχιτεκτονικές και άλλες ( λ.χ. Τέχνη δημόσιων χώρων). Για όσα παραδείγματα αρχικτετονικής ως τοπόσυμα θεωρούνται, υποκειμενικά, ως επιτυχή υπάρχουν άλλα τόσα ανεπιτυχή.

  «Η κατασκευή υψηλών κτιρίων και εγκαταστάσεων σε επιμέρους ζώνες ή περιοχές του Μητροπολιτικού Πάρκου πρέπει να τεκμηριώνεται από ειδική μελέτη ως αναγκαία για λόγους τεχνικούς, ειδικών κατασκευών ή πρωτότυπων αρχιτεκτονικών λύσεων που αποβλέπουν στο να καταστήσουν την έκταση ή τμήμα αυτής σημείο προορισμού (landmark destination) και να μην επιδεινώνει το οικιστικό περιβάλλον ομόρων κτιρίων ή οικιστικών περιοχών από την άποψη των συνθηκών ηλιασμού, φωτισμού και αερισμού. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η κατασκευή υψηλών κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός ζώνης 100 μέτρων από τα όρια του ακινήτου του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, με εξαίρεση το τμήμα αυτού που έχει πρόσωπο επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης και επί της Λεωφ. Ποσειδώνος.»

  *(δ) Μεγιστο ποσοστό κάλυψης ( κάλυψη χ επιτρεπόμενο ύψος= ¨ογκος ανωδομής)

  Να αλλάξει απο 40% στο 10% , ενώ για τις ζώνες ανάπτυξης από 30% σε 15%.
  Να ορισθει ρητά για τις προς πολεοδόμηση περιοχές το περιεχόμενο του άρθρου 3, παρ.2.

  *(ε) Η έκταση των 2000 στρεμμάτων να είναι ΑΜΙΓΩΣ για χρήσεις πρασίνου και ελεύθερων χώρων.

  Συνεπώς, να <> οι χρήσεις αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού, κοινωφελών λειτουργιών και πρότυπων αστικών υποδομών οι οποίες προβλέπεται ότι θα είναι 15% επι 2,000στρεμμάτων= 300 στρέμματα = 300,000μ2(!) χ 10μ2 μέγιστο ύψος… σύνολο 3,000,000 μ2 δομημένης επιφάνειας(!!!) ή να προστεθούν στο απόθεμα για
  Πράσινο+Αναψυχή.

  *(στ) Παράκτιο τμήμα– Να αλλάξει ο συντελεστής από 0,20 σε 0,05. Να
  απαλειφθεί η εξής αναφορά δηλαδή η στοχοποίηση για τη δημιουργία υψηλού ξενοδοχείου.

  «Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η κατασκευή ενός και μόνο υψηλού κτιρίου ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο προοορισμού και τοπόσημο της έκτασης. Στην έκταση αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις τουρισμού-αναψυχής, όπως ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 11 του ν. 3986/2011.»

  Νο.4- Υποβολή Αίτησης στο Γραφείο Ελληνικού ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας

  Να απαλειφθεί ( 4β) η παράργραφος που αναφέρει
  Οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 της ανωτέρω κ.υ.α., οι οποίες είναι άνω των 5 ημερών και έως 15 ημέρες, μειώνονται κατά 5 ημέρες, ενώ όλες οι υπόλοιπες κατά 10 ημέρες.

  Νο.5- Γνωμοδότηση Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων

  Να απαλειφθεί ο όρος “εγνωσμένου διεθνούς κύρους που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία στους τομείς της πολεοδομίας, του αστικού σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής ” ως ΑΣΑΦΗΣ και ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ υπέρ μιας τάξης επαγγελματιών που στερούνται των γνώσεων (λ.χ. οικονομικά)
  σχετικά με το πώς το προτεινόμενο σχέδιο μπορεί να συμβάλλει στους αρχικούς στόχους.

  Αφού λοιπόν επανεξετασθεί τι είδους ειδικότητες πρέπει να εκπροσωπούνται στην Επιτροπη ( και γιατί όχι από ΟΤΑ), να καταστεί σαφές ότι συμμετοχή στην επιτροπή δεν είναι μέθοδος είσπραξης υψηλών αμοιβών αλλά ευκαιρία για δημόσιο λειτούργημα.

  Να ορισθούν εκ των προτέρων οι αμοιβές των μελών, αν κριθεί οτι μια τέτοια επιτροπή χρειάζεται, και να είναι συμβατές με αυτες των δημόσιων υπαλλήλων του Γραφείου Ελληνικού. Να απαλειφθεί η αναφορά «Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη της Επιτροπής.»

  Να επεκταθεί η υποχρέωση δημοσίευσης της Αιτιολογημένης Γνώμης από τον Τύπο, στο Διαδίκτυο, και αλλα κανάλια τοπικής ή γενικής εμβέλειας. Επίσης, να δημοσιευθεί και στα Αγγλικά.

  Νο.6 β- Η αναθεώρηση του Σχεδίου υπάρχει σε περίπτωση που το αρχικό σχέδιο κατα πολύ απέχει απο το δημοσιευθέν ως νόμος.

  Νο.8 (α) Να καθοριστεί ο συντελεστής.

  Να απαλειφθεί αυτή η παράγραφος ( γιατι δεν εξηγειται το σκεπτικο της, γιατι δεν λειτουργεί σωστά το Πράσινο ταμείο

  «μπορεί να καθορίζεται και δεύτερος, αυξημένος, μικτός συντελεστής δόμησης στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά ….Εφόσον γίνει χρήση της δυνατότητας αυτής, οι οριζόμενοι  στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 ανώτατοι συντελεστές δόμησης, μπορεί να προσαυξάνονται κατά ποσοστό έως και 20%, ανά ζώνη ανάπτυξης ή περιοχή προς πολεοδόμηση. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις περιοχές των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 3.»

  (γ) Να απαλειφθεί η παράγραφος – σωστή ίσως στη σύλληψη, ανεπαρκώς τεκμηριωμένη

  «κατά ποσοστό 30% στους Δήμους Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Γλυφάδας, κατά ποσοστό 40% στους Δήμους Αθηναίων και Πειραιώς και κατά ποσοστό 30% στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής για να το διαθέσει περαιτέρω σε άλλους δήμους των περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών και Πειραιώς
  Τα  πιο πάνω ποσά διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 3843/2010 και για την εφαρμογή  προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας( Δρομολογείται η κατάργηση του OEK? ), καθώς και, ειδικώς για τους Δήμους Αθηναίων και Πειραιώς, για την πραγματοποίηση προγραμμάτων αστικής αναζωογόνησης και ανασυγκρότησης στα ιστορικά κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά αντίστοιχα. Για την καταβολή των ανωτέρω ποσών οι πιο πάνω Δήμοι υποβάλλουν στο Πράσινο Ταμείο πρόγραμμα στο οποίο εμπεριέχονται τα μέτρα, έργα και δράσεις, για τα οποία ζητείται η καταβολή της χρηματοδότησης.»

 • 25 Φεβρουαρίου 2012, 19:25 | Παναγιώτης Δημόπουλος

  Προτείνω να προβλεφθεί η διατήρηση του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης αεροπλάνων, και να προβλέπεται η χρήση του αυστηρά μόνο για μικρά αεροπλάνα ελικοφόρα και μικρά τζετ (τύπου ληαρτζετ). Με τη μέθοδο αυτή πράγματι το μητροπολιτικό πάρκο θα αποκτήσει και διεθνή χαρακτήρα, αφου εκεί θα έχουν εύκολη πρόσβαση όλοι, θα συμβάλει αποτελεσματικά στην αύξηση των θέσεων εργασίας, και θα αναδείξει το χώρο του Ελληνικού, ως κέντρο πολιτισμού και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ταυτόχρονα.

 • 25 Φεβρουαρίου 2012, 14:47 | Κοτσίρης Γιώργος

  1.Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, το πράσινο ορίζεται ασαφώς σε κοινό άθροισμα με τους ανοικτούς χώρους: «Οι χώροι πρασίνου και οι ελεύθεροι χώροι πρέπει να ανέρχονται στο 75% τουλάχιστον της συνολικής έκτασης του Πάρκου».
  Επειδή οι ανοικτοί χώροι μπορεί να είναι χώροι στάθμευσης ή πλακόστρωτοι τύπου Πλατείας Ομονοίας και εν τέλει μια καταστρατήγηση της έννοιας, Απαιτείται καθορισμός καθαρού ποσοστού πρασίνου, ως τουλάχιστον το 60% της όλης έκτασης του Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής.
  2. Στη ΜΠΕ πρέπει να προβλέπεται ως περιβαλλοντικός όρος για την άρδευση του Πρασίνου, η μεταφορά με υποθαλάσσιο αγωγό, νερού από την ψυτάλεια από το δευτεροβάθμιο καθαρισμό των λυμμάτων.

 • 25 Φεβρουαρίου 2012, 11:45 | Αθανάσιος

  Ωραία όλα αυτά, άντε και εκμεταλευόμαστε το Ελλήνικό, ποιός θα πάει να μείνει εκεί; Δηλαδή σήμερα με την κρίση έχουμε στο λεκανοπέδιο περίπου 150.000 κατοικίες κενές -και οι τιμές δεν πέφτουν-(μια πόλη 400-450.000 κατοίκων περίπου). Αν δημιουργήσουμε άλλη μία πόλη 100-200.000 κατοίκων ποιός θα πάει να μείνει εκεί και πως;
  Θα πρέπει να εκενώσουμε ίσος κάποιες άλλες περιοχές να δώσουμε κίνητρα και τότε πάλι θα έχουμε τα λεγόμενα αστικά κενά!;
  Τέλος πάντων ως γνωστό όλα είναι συγκοινωνούντα δοχεία, οι «είδικοί» που σχεδιάζουν το μέλλον μας θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους, όχι μόνο το γρήγορο κέρδος, αλλά και την βιωσιμότητα αυτού του έργου(ένας τομέας που στην Ελλάδα είναι προβληματικός).
  Όσο για τους συντελεστές δόμησης από την στιγμή που υπάρχει πρόβλεψη για εξαίρεση από τον κανόνα . . . δεν είσαι σίγουρος για τίποτα!
  Βρε μπας να τα δώσουμε στους Γερμανούς να τα διαχειριστούν κι εμείς να πάρουμε την μίζα και να την καταθέσουμε στην Ελβετία;

 • 25 Φεβρουαρίου 2012, 01:19 | Βασίλης Πιστικίδης, ΔΣ Ραφήνας-Πικερμίου

  Ειναι απαραδεκτος ο εμπαιγμός των κατοίκων των Μεσογείων.
  Να ισχύσει ότι προβλέπει ο Ν.2338/1995 για το 10% υπερ των Δήμων των Μεσογείων.

 • 25 Φεβρουαρίου 2012, 01:45 | Μπουσουλέγκας Αλέξανδρος

  Άρθρο 2
  3β. Ο μικτός συντελεστής δόμησης 0.5 για το σύνολο του Μητροπολιτικού Πόλου είναι πολύ μεγάλος για αυτό που επί μια δεκαετία οι πολίτες του λεκανοπεδίου προσδοκούν να είναι το Μητροπολιτικό τους Πάρκο. Για να μην θεωρηθεί το όλο εγχείρημα τσιμεντοποίηση, ο μικτός συντελεστής δόμησης δεν πρέπει να ξεπεράσει το 0.3, η δε κάλυψη με κτίρια δεν πρέπει να ξεπεράσει το 25% (νέα και παλαιά). Το ποσοστό 40% που αναφέρει το νομοσχέδιο θα δημιουργήσει ένα τεράστιο γιαπί επί μια δεκαετία.
  3ε. Κεντρική επιδίωξη πρέπει να είναι το Μητροπολιτικό ΠΑΡΚΟ να καλυψει τουλάχιστον την μισή έκταση του συνόλου, δηλ. 3000 περίπου στρέμματα. Το δε ποσοστό αυτού που θα καλυφθεί από κτίρια είτε ψυχαγωγίας, είτε συντήρησης πάρκου, να μην ξεπερνά το 5%, δηλ. 150 στρέμματα. Άλλες χρήσεις όπως αθλητικοί χώροι, θεματικά πάρκα, συνεδριακά κτίρια, και πάρκινγκ θα πρέπει να χωροθετηθούν εκτός του Μ. Πάρκου, στον ευρύτερο χώρο του πρώην αεροδρομίου.
  8α. Μετά τα ανωτέρω δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός για οικολογικούς, αισθητικούς, και κοινωνικούς λόγους, αυξημένος μικτός συντελεστής δόμησης 0.6.

 • 24 Φεβρουαρίου 2012, 21:27 | ΚΩΣΤΑΣ

  Με έκπληξη η κοινωνία των Μεσογείων πληροφορήθηκε ότι με το υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ κλπ.» καταργείται η πρόβλεψη των οικονομικών ωφελημάτων που είχαν θεσπισθεί με τον νόμο 2338/1995 υπέρ των Δήμων των Μεσογείων ως αντιστάθμισμα για την περιβαλλοντική υποβάθμιση και τη ριζική μεταβολή των κοινωνικών συνθηκών που προέκυψαν στην περιοχή μας από τη λειτουργία του νέου διεθνούς Αεροδρομίου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». Τα εν λόγω αντισταθμιστικά οφέλη προβλέφθηκαν σε ποσοστό 10% από την κάθε μορφής αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού. Με το νομοσχέδιο αυτό όχι μόνον καταργείται η ρύθμιση αυτή αλλά, επιπλέον, προβλέπεται (άρθρο 2 παρ. 8 εδ. β΄ και γ΄) η διάθεση ενός μικρού ποσοστού στο σύνολο των άλλων Δήμων της Αττικής, πλην των Δήμων των Μεσογείων (!).
  Τα ποσά αυτά προβλεπόταν από τον νόμο 2338/1995 να «διατίθενται για τη δημιουργία σύγχρονης υποδομής και δικτύων ποιότητας ζωής, καθώς και για την παροχή αντισταθμιστικών οφελών στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων». Αποτελούν συνεπώς περιουσιακό δικαίωμα των Δήμων των Μεσογείων και θεμελιώνουν προσδοκία των κατοίκων τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Το δικαίωμα αυτό δεν το χάρισε κανείς στα Μεσόγεια. Αποτελεί εκπλήρωση της ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ της Πολιτείας προκειμένου να αντισταθμιστεί η δραματική περιβαλλοντική και κοινωνική επιβάρυνση των τοπικών κοινωνιών. Συνιστά ακόμη – ήδη από την εποχή της θέσπισής του με νόμο- δικαίωμα περιουσιακής φύσεως, το οποίο προστατεύεται ως τέτοιο τόσο από το Σύνταγμα (άρθρα 5 παρ. 1, 17 και 102 Συντ.) και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (ν. 1850/1989), όσο και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πρόκειται για νομικά παντελώς αυθαίρετη κατάργηση περιουσιακών δικαιωμάτων των Δήμων μας.

 • 24 Φεβρουαρίου 2012, 14:58 | Άγγελος Κακλαμάνης

  To προσχέδιο είναι στη σωστή κατεύθυνση.
  Πρέπει όμως οποσδήποτε να γίνει σωστή χωροθέτηση σε σχέση με τις επιχειρηματικές και οικιστικές ζώνες (και όλες τις ζώνες χρήσης).
  Προς τη σωστή κατεύθυνση και η, επενδυτικά ελκυστική, δημιουργία ζωνών ψηλών κτιρίων.

 • 23 Φεβρουαρίου 2012, 15:54 | Μιλτος βηχος

  Σχετκα με την υπαρχουσα οικιστικη ζωνη του κατω Ελληνικου ποιες θα ειναι οι διαφορες δομησης σε σχεση με την ισχιουσα,εαν λαβουμε υποψιν μας οτι ειχε περασει σαν αμιγης κατοικια.

 • 22 Φεβρουαρίου 2012, 03:00 | Κωνσταντίνος Σεβδίνογλου

  Θα ήθελα μία περαιτέρω διευκρίνηση όσον αφορά το σημείο της παραγράφου 3γ που αναγράφεται ότι «Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η κατασκευή υψηλών κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός ζώνης 100 μέτρων από τα όρια του ακινήτου του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, με εξαίρεση το τμήμα αυτού που έχει πρόσωπο επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης και επί της Λεωφ. Ποσειδώνος.»

  Η εξαίρεση τι σημαίνει; Τι επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται στα δύο τμήματα που έχουν πρόσωπο στις δύο λεωφόρους; Δεν είναι ξεκάθαρο.

  Θα μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί η παραλία ή κάποιο τμήμα της και να δημιουργηθούν για παράδειγμα ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις; Τι συντελεστής θα υπάρχει εκεί και ποιο θα είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος σε αυτά τα 100 μέτρα που εξαιρούνται;

 • 21 Φεβρουαρίου 2012, 23:17 | Βασίλης

  To προσχέδιο είναι στη σωστή κατεύθυνση.
  Πρέπει όμως οποσδήποτε να γίνει σωστή χωροθέτηση σε σχέση με τις επιχειρηματικές και οικιστικές ζώνες (και όλες τις ζώνες χρήσης).
  Προς τη σωστή κατεύθυνση και η, επενδυτικά ελκυστική, δημιουργία ζωνών ψηλών κτιρίων.
  Έτσι ανανεώνεται τυπολογικά το κτιριακό δυναμικό της πόλης και δημιουργείται νέα δυναμική, αστικά και αναπτυξιακά.