Άρθρο 16: (Άρθρο 3 παρ. 4, άρθρα 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 20 και 21 παρ. 2της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ και άρθρο 7ε παρ. 1 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 περ. 6 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)

1. Μετά το άρθρο 2 του ν. 3468/2006 προστίθενται άρθρα 2Α και 2Β ως εξής:
«Άρθρο 2Α
Υπολογισμός μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

1. Η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές υπολογίζεται ως το άθροισμα:
α) της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
β) της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη, και
γ) της τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές.
Για τον υπολογισμό του μεριδίου ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τα αέρια (gas), η ηλεκτρική ενέργεια και το υδρογόνο που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) λαμβάνονται υπόψη μία μόνον φορά για την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α), β) ή γ) του πρώτου εδαφίου.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 περίπτωση α, η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπολογίζεται ως η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στη χώρα από τις εν λόγω πηγές, εξαιρουμένης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με συστήματα αποθήκευσης μέσω άντλησης νερού που έχει προηγουμένως αντληθεί στον άνω ταμιευτήρα.
Σε σταθμούς παραγωγής πολλαπλών καυσίμων (multi fuel plants) που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες και συμβατικές πηγές ενέργειας, λαμβάνεται υπόψη μόνο το μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Για τους σκοπούς του εν λόγω υπολογισμού, η συμβολή κάθε πηγής ενέργειας υπολογίζεται με βάση το ενεργειακό της περιεχόμενο.
Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από υδροηλεκτρικούς και αιολικούς σταθμούς λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με τους κανόνες κανονικοποίησης (normalization rules) του Παραρτήματος ΙΙ του νόμου αυτού.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 περίπτωση β, η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη υπολογίζεται ως η ποσότητα ενέργειας για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη (quantity of district heating and cooling) που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, συν η κατανάλωση άλλων μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη βιομηχανία, στα νοικοκυριά, στις υπηρεσίες, στη γεωργία, στη δασοκομία και στην αλιεία για θέρμανση, ψύξη και για βιομηχανικές διεργασίες (processing purposes).
Σε σταθμούς πολλαπλών καυσίμων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες και συμβατικές ενεργειακές πηγές, λαμβάνεται υπόψη μόνον το κλάσμα της θέρμανσης και ψύξης που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Για τους σκοπούς του εν λόγω υπολογισμού, η συμβολή κάθε πηγής ενέργειας υπολογίζεται με βάση το ενεργειακό της περιεχόμενο.
Η αεροθερμική, η γεωθερμική και η υδροθερμική ενέργεια που δεσμεύεται από (captured by) αντλίες θερμότητας λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 1 περίπτωση β, υπό την προϋπόθεση ότι η τελική παραγόμενη ενέργεια (final energy output) υπερβαίνει κατά πολύ την πρωτογενή ενέργεια (primary energy input) που απαιτείται για τη λειτουργία των αντλιών θερμότητας. Η ποσότητα της θερμικής ενέργειας που θα θεωρηθεί ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για τους σκοπούς του νόμου αυτού, υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.
Για τους σκοπούς της παρ. 1 στοιχείο β, δεν λαμβάνεται υπόψη η θερμική ενέργεια που παράγεται από συστήματα παθητικής ενέργειας με τα οποία επιτυγχάνεται χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας με παθητικό τρόπο, μέσω του σχεδιασμού του κτιρίου ή από τη θερμότητα που παράγεται από ενέργεια από μη ανανεώσιμες πηγές.
4. Το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές υπολογίζεται διαιρώντας την ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές διά της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από όλες τις ενεργειακές πηγές, και εκφράζεται ως ποσοστό.
Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, το άθροισμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προσαρμόζεται σύμφωνα με τα άρθρα 32Α και 32Δ του παρόντος και τα άρθρα 8 και 10 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.
Κατά τον υπολογισμό της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας της χώρας για τους σκοπούς μέτρησης της συμμόρφωσής της προς τους στόχους και την ενδεικτική πορεία που ορίζονται στο νόμο αυτό, η ποσότητα ενέργειας που καταναλίσκεται στην αεροπορία υπολογίζεται ότι δεν υπερβαίνει, ως ποσοστό της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας, το 6,18 %.
5. Η μεθοδολογία και οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για τις στατιστικές ενέργειας (EE L 304).
6. Το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών το έτος 2020 αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφο 3 περίπτωση δ.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) για τον υπολογισμό του παρονομαστή, ήτοι της συνολικής ποσότητας ενέργειας που καταναλίσκεται στις μεταφορές για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη μόνον η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης (diesel), τα βιοκαύσιμα που καταναλίσκονται στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές και η ηλεκτρική ενέργεια,
β) για τον υπολογισμό του αριθμητή, ήτοι της ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλίσκεται στις μεταφορές για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη όλες οι μορφές ανανεώσιμης ενέργειας που καταναλίσκονται σε όλες τις μορφές μεταφορών,
γ) για τον υπολογισμό του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και καταναλίσκεται από όλα τα είδη ηλεκτρικών οχημάτων για τους σκοπούς των περιπτώσεων α) και β), χρησιμοποιείται είτε το μέσο μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα, όπως μετρήθηκε δύο έτη πριν από το υπό συζήτηση έτος. Πέραν τούτου, για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλίσκεται από ηλεκτρικά οχήματα, η κατανάλωση αυτή υπολογίζεται ως το γινόμενο επί 2,5 του ενεργειακού περιεχομένου της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Ως ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων για μεταφορές λαμβάνεται το προβλεπόμενο στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος νόμου.

Άρθρο 2Β
Εθνικό σχέδιο δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εγκρίνεται εθνικό σχέδιο δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το σχέδιο αυτό ορίζει τους εθνικούς συνολικούς στόχους καθώς και την ενδεικτική πορεία επίτευξής τους για τα μερίδια της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλώνονται στις μεταφορές, στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης το 2020, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο άλλων μέτρων πολιτικής που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στην τελική κατανάλωση ενέργειας και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη των εν λόγω εθνικών συνολικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων της συνεργασίας μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών, των προγραμματιζόμενων στατιστικών μεταβιβάσεων ή κοινών έργων, εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη των υφιστάμενων πόρων βιομάζας και την εκμετάλλευση νέων πόρων βιομάζας για διαφορετικές χρήσεις, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την τήρηση των απαιτήσεων των άρθρων 13 έως 19 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.
2. Σε περίπτωση που το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που αναφέρεται στο εθνικό σχέδιο δράσης της παραγράφου 1 πέσει κάτω από την ενδεικτική πορεία κατά την αμέσως προηγούμενη διετία, υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους, τροποποιημένο σχέδιο δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια στο οποίο εκτίθενται κατάλληλα και ανάλογα μέτρα με σκοπό την ανάκτηση, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, της ενδεικτικής πορείας του σχεδίου αυτού.
3. Για την εκπόνηση του εθνικού σχεδίου δράσης και για την τεχνική και επιστημονική υποστήριξή του, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιτρέπεται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2α και 3 του άρθρου 225 του ν.3463/2006 (Α’114) με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.). Η υποστήριξη εκ μέρους του Κ.Α.Π.Ε., ιδίως στην εκπόνηση μελετών και εκθέσεων, αφορά στην εκπλήρωση των εθνικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο και εν γένει από τη σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις Α.Π.Ε.»

2. Μετά το άρθρο 32 του ν. 3468/2006 προστίθενται τα άρθρα 32Α, 32Β, 32Γ, 32Δ και 32Ε και 32ΣΤ ως εξής:
«Άρθρο 32Α
Στατιστικές μεταβιβάσεις
1. Είναι δυνατή η συμφωνία με κράτη μέλη με την οποία μπορεί να ρυθμίζεται η στατιστική μεταβίβαση συγκεκριμένης ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές προς αυτά. Η μεταβιβαζόμενη ποσότητα:
α) αφαιρείται από την ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της συμμόρφωσης του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους προς τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ και
β) προστίθεται στην ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της συμμόρφωσης του κράτους μέλους που δέχεται τη μεταβίβαση προς τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.
Η στατιστική μεταβίβαση δεν επηρεάζει την επίτευξη του εθνικού στόχου του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους.
2. Οι ρυθμίσεις δυνάμει της παραγράφου 1 μπορούν να ισχύουν επί ένα ή περισσότερα έτη, αλλά πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός τριών μηνών το πολύ από το τέλος κάθε έτους κατά το οποίο ισχύουν. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Επιτροπή περιλαμβάνουν την ποσότητα και την τιμή της συγκεκριμένης ενέργειας.
3. Οι μεταβιβάσεις οριστικοποιούνται μόνον μετά την κοινοποίηση τους στην Επιτροπή από όλα τα ενεχόμενα κράτη μέλη.

Άρθρο 32Β
Κοινά έργα μεταξύ κρατών μελών
1. Είναι δυνατή η συνεργασία με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για κοινά έργα οιουδήποτε τύπου τα οποία αφορούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και της ενέργειας θέρμανσης και ψύξης που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην εν λόγω συνεργασία μπορούν να συμμετέχουν ιδιωτικοί φορείς.
2. Το ποσοστό ή η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικής και ψυκτικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία παράγεται από οιοδήποτε κοινό έργο εντός της ελληνικής επικράτειας που άρχισε να λειτουργεί μετά την 25 Ιουνίου 2009, ή από την αυξημένη δυναμικότητα εγκατάστασης η οποία επεκτάθηκε μετά την ημερομηνία αυτή και η οποία καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό στόχο άλλου κράτους μέλους, για τους σκοπούς της εκτίμησης της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, κοινοποιείται στην Επιτροπή.
3. Η κοινοποίηση της παραγράφου 2:
α) περιγράφει την προβλεπόμενη εγκατάσταση ή ταυτοποιεί την επεκταθείσα εγκατάσταση,
β) προσδιορίζει το ποσοστό ή την ποσότητα ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας που παράγεται από την εγκατάσταση, η οποία θα καταλογιστεί στους εθνικούς συνολικούς στόχους άλλου κράτους μέλους,
γ) προσδιορίζει το κράτος μέλος εξ ονόματος του οποίου πραγματοποιείται η κοινοποίηση,
δ) διευκρινίζει την περίοδο, σε ολόκληρα τα ημερολογιακά έτη, κατά την οποία η ηλεκτρική ή θερμική ή ψυκτική ενέργεια η οποία παράγεται από την εγκατάσταση από ανανεώσιμες πηγές καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό στόχο του άλλου κράτους μέλους.
4. Η περίοδος που αναφέρεται στο στοιχείο δ) της παραγράφου 3 δεν επιτρέπεται να εκτείνεται πέραν του 2020. Η διάρκεια ενός κοινού έργου μπορεί να εκτείνεται πέραν του 2020.
5. Οι κοινοποιήσεις, δυνάμει του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται ή να αποσύρονται χωρίς την κοινή συμφωνία του κοινοποιούντος κράτους μέλους και του κράτους μέλους που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 περίπτωση γ).

Άρθρο 32Γ
Κοινά έργα μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών
1. Είναι δυνατή η συνεργασία με μια ή περισσότερες τρίτες χώρες για κοινά έργα οιουδήποτε τύπου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στην οποία δύνανται να συμμετέχουν και άλλα κράτη μέλη. Στην εν λόγω συνεργασία μπορούν να συμμετέχουν ιδιωτικοί φορείς.
2. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε τρίτες χώρες λαμβάνεται υπόψη μόνο για τους σκοπούς της εκτίμησης της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με τους εθνικούς συνολικούς στόχους εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ηλεκτρική ενέργεια καταναλίσκεται στην Κοινότητα, απαίτηση που πρέπει να πληρούται όπου:
i) ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ισοδύναμη προς την καταλογιζόμενη ηλεκτρική ενέργεια έχει οριστεί σαφώς στο κατανεμόμενο δυναμικό διασύνδεσης από όλους τους αρμόδιους φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς στη χώρα προέλευσης, στη χώρα προορισμού και, ανάλογα με την περίπτωση, σε κάθε χώρα διέλευσης,
ii) ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ισοδύναμη προς την καταλογιζόμενη ηλεκτρική ενέργεια έχει εγγραφεί σαφώς στον ισολογισμό του αρμόδιου φορέα εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς από την κοινοτική πλευρά διασύνδεσης και
iii) το οριζόμενο δυναμικό και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την εγκατάσταση που αναφέρεται στην περίπτωση β) αφορούν την ίδια χρονική περίοδο,
β) η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από νέα εγκατάσταση η οποία άρχισε να λειτουργεί μετά την 25 Ιουνίου 2009, ή από την αυξημένη δυναμικότητα εγκατάστασης η οποία επεκτάθηκε μετά την ημερομηνία αυτή, στο πλαίσιο κοινού έργου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και
γ) για την παραγόμενη και εξαγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει χορηγηθεί στήριξη δυνάμει καθεστώτος τρίτης χώρας πλην επενδυτικής ενίσχυσης που χορηγείται στην εγκατάσταση.
3. Είναι δυνατόν να ζητείται από την Επιτροπή να λαμβάνεται υπόψη, για τους σκοπούς του άρθρου 3 παρ.1, η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παράγεται και καταναλίσκεται σε τρίτη χώρα, στο πλαίσιο της κατασκευής σταθμού διασύνδεσης με εξαιρετικά μακρόχρονη φάση αποπεράτωσης μεταξύ της χώρας και τρίτης χώρας υπό τους ακόλουθους όρους:
α) η κατασκευή του σταθμού διασύνδεσης πρέπει να έχει αρχίσει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2016,
β) ο σταθμός πρέπει να μην έχει δυνατότητα να ξεκινήσει τη λειτουργία του το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2020,
γ) ο σταθμός πρέπει να μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2022,
δ) αφού ξεκινήσει να λειτουργεί, ο σταθμός διασύνδεσης θα χρησιμοποιείται για την εξαγωγή στην Κοινότητα σύμφωνα με την παράγραφο 2, ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
ε) η εφαρμογή σχετίζεται με κοινό έργο που πληροί τα κριτήρια των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 2 και ότι θα χρησιμοποιήσει το σταθμό διασύνδεσης αφού τεθεί σε λειτουργία, καθώς και με ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που δεν είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα που θα εξάγεται στην Κοινότητα αφού ξεκινήσει η λειτουργία του σταθμού διασύνδεσης.
4. Το ποσοστό ή η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από οιαδήποτε εγκατάσταση στην επικράτεια τρίτης χώρας, η οποία καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό στόχο ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών για τους σκοπούς της εκτίμησης της συμμόρφωσης προς το άρθρο 3 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Όταν εμπλέκονται και άλλα κράτη μέλη (ένα ή περισσότερα), η κατανομή αυτού του ποσοστού ή της ποσότητας μεταξύ κρατών μελών κοινοποιείται στην Επιτροπή. Αυτό το ποσοστό ή η ποσότητα δεν υπερβαίνει το ποσοστό ή την ποσότητα που όντως εξάγεται ή καταναλίσκεται στην Κοινότητα και που αντιστοιχεί στην ποσότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α σημείο i) και ii) και πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 στοιχείο α). Η κοινοποίηση πραγματοποιείται από κάθε κράτος μέλος στο συνολικό εθνικό στόχο του οποίου καταλογίζεται το ποσοστό ή η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας.
5. Η κοινοποίηση της παραγράφου 4:
α) περιγράφει την προβλεπόμενη εγκατάσταση ή ταυτοποιεί την επεκταθείσα εγκατάσταση,
β) προσδιορίζει το ποσοστό ή την ποσότητα ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας που παράγεται από την εγκατάσταση, η οποία θα καταλογιστεί στον εθνικό συνολικό στόχο κράτους μέλους καθώς και, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων περί εμπιστευτικότητας, τις αντίστοιχες χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις,
γ) διευκρινίζει την περίοδο, σε ολόκληρα ημερολογιακά έτη, κατά την οποία η ηλεκτρική ενέργεια καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό στόχο του κράτους μέλους και
δ) περιλαμβάνει γραπτή αποδοχή των περιπτώσεων β) και γ) από την τρίτη χώρα στην επικράτεια της οποίας θα λειτουργήσει η εγκατάσταση και το ποσοστό ή την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από την εγκατάσταση και θα χρησιμοποιηθεί εντός της χώρας αυτής.
6. Η περίοδος που αναφέρεται στην περίπτωση γ) της παραγράφου 5 δεν επιτρέπεται να εκτείνεται πέραν του 2020. Η διάρκεια ενός κοινού έργου μπορεί να εκτείνεται πέραν του 2020.
7. Οι κοινοποιήσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται ή να αποσύρονται χωρίς τη συμφωνία του κράτους μέλους και της τρίτης χώρας που αναγνώρισε το κοινό έργο σύμφωνα με την παράγραφο 5 περίπτωση δ).

Άρθρο 32Δ
Κοινά καθεστώτα στήριξης
1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων δυνάμει του άρθρου 3 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, είναι δυνατή η συνένωση ή ο εν μέρει συντονισμός του εθνικού καθεστώτος στήριξης της χώρας με τα εθνικά καθεστώτα στήριξης άλλων κρατών μελών. Στις περιπτώσεις αυτές, ορισμένη ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία παράγεται στη χώρα μπορεί να καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό στόχο άλλου συμμετέχοντος κράτους μέλους και, με ανάλογο τρόπο, ορισμένη ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία παράγεται στην επικράτεια συμμετέχοντος κράτους μέλους μπορεί να καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό στόχο εάν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος:
α) προβαίνει σε στατιστική μεταβίβαση συγκεκριμένων ποσοτήτων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από ένα κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 32Α ή
β) καθιερώνει κανόνα κατανομής για τον οποίο συμφωνούν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και βάσει του οποίου ποσότητες ενέργειες από ανανεώσιμες πηγές κατανέμονται μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών. Ο κανόνας αυτός κοινοποιείται στην Επιτροπή εντός τριών μηνών το πολύ από το τέλος του πρώτου έτους κατά το οποίο ισχύει.
2. Εντός τριών μηνών από το τέλος κάθε έτους, σε περίπτωση που έχει γίνει κοινοποίηση δυνάμει της παραγράφου 1 περίπτωση β) εκδίδεται κοινοποιητική επιστολή στην οποία αναφέρεται η συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή ενέργειας θέρμανσης ή ψύξης η οποία παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές κατά τη διάρκεια του έτους και η οποία υπόκειται στον κανόνα κατανομής.
3. Για την εκτίμηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ όσον αφορά τους εθνικούς συνολικούς στόχους, η ποσότητα ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η οποία κοινοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 ανακατανέμεται μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών σύμφωνα με τον κοινοποιηθέντα κανόνα κατανομής

Άρθρο 32Ε
Αύξηση δυναμικότητας
Για τους σκοπούς του άρθρου 32Β παράγραφος 2 και του άρθρου 32Γ παράγραφος 2 περίπτωση β), οι μονάδες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που οφείλονται σε αύξηση της δυναμικότητας της εγκατάστασης θεωρείται ότι παρήχθησαν από χωριστή εγκατάσταση η οποία άρχισε να λειτουργεί τη στιγμή κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η αύξηση δυναμικότητας.

Άρθρο 32ΣΤ
1. Η διακρατική συνεργασία που προβλέπεται στα άρθρα 32Α έως 32Δ του νόμου αυτού εξειδικεύεται με συμβάσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του ενδιαφερόμενου κράτους, οι οποίες κυρώνονται από τη Βουλή σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Στις ανωτέρω συμβάσεις, η Ελληνική Δημοκρατία εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των άρθρων 8 και 10 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.»

3. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 20 παράγραφος 1 του παρόντος, τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που δεν πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως και 6 του ίδιου άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 2Α παράγραφος 1 του ν. 3468/2006.

4. Για τους σκοπούς της απόδειξης της συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων του άρθρου 21 του παρόντος προς τις εθνικές υποχρεώσεις ως προς την ανανεώσιμη ενέργεια και για την επίτευξη του στόχου για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλα τα μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 2Α παράγραφος 4 του ν. 3468/2006, η συμβολή των βιοκαυσίμων που παράγονται από απόβλητα, υπολείμματα, μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες και λιγνοκυτταρινούχες ύλες, θεωρείται ως διπλάσια σε σχέση με εκείνη των άλλων βιοκαυσίμων.
Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξειδικεύονται οι ανωτέρω πρώτες ύλες και καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης των ποσοτήτων τους, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

5. Προκειμένου τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά να λαμβάνονται υπόψη για τις ανάγκες του ν. 3468/2006 και του ν. 3054/2002, πρέπει να ισχύουν για αυτά τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στο άρθρο 20 του παρόντος.

 • 27 Φεβρουαρίου 2012, 11:20 | ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

  Σχετικά με την προώθηση των Υβριδικών Σταθμών ΑΠΕ στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΜΔΣ) είναι απαραίτητη η αποσαφήνιση και άρση των αβεβαιοτήτων που υφίστανται στο Ν.3468/06 σχετικά με: 1. Την τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις εγγυημένες μονάδες του υβριδικού σταθμού, 2. Ρητό ορισμό στο Νόμο της μεθοδολογίας αναπροσαρμογής της τιμολόγησης ενέργειας και ισχύος των Υβριδικών Σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) κατά τον τρόπο που αναπροσαρμόζεται στις υπόλοιπες μορφές ΑΠΕ, ενώ δεν δίνεται και η δυνατότητα επιλογής της τιμολόγησης με προσαύξηση κατά 20% του αντίστοιχου τιμολογίου όπως όλες οι Α.Π.Ε. αντί της επιδότησης του έργου, 3. Ο Κανονισμός Αδειών Παραγωγής δίνει στον διαχειριστή την δυνατότητα να αξιοποιεί τις εγκαταστάσεις του υβριδικού σταθμού, για την περεταίρω διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από ανεξάρτητους παραγωγούς (κυρίως Αιολικούς Σταθμούς). Κατά τον καθορισμό της τιμολόγησης δεν λήφθηκε υπόψη η δυνατότητα αυτή, ενώ δεν υπάρχει διάταξη στον νόμο που να επιτρέπει η ενέργεια αυτή να τιμολογείται διαφορετικά.

  Ακολουθούν προτάσεις για τροποποίησης του Ν.3468/06 σχετικά με τα ανωτέρω θέματα, για την προώθηση Υβριδικών σταθμών στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα:

  1. Προτείνεται να οριστεί ρητά στο Νόμο η δυνατότητα επιλογής της αναπροσαρμογής τιμολόγησης ενέργειας και ισχύος των Υβριδικών Σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) κατά τον τρόπο που αναπροσαρμόζεται στις υπόλοιπες μορφές ΑΠΕ.
  Στις παραγράφους 6 & 7 του Άρθρου 13 του Ν.3468/06, όπως ισχύει, αναφέρονται τα ακόλουθα:
  «6. Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παραγράφου 1 αναπροσαρμόζονται, κάθε έτος, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ. Ως βάση για την αναπροσαρμογή αυτή λαμβάνεται η μεσοσταθμική μεταβολή των εγκεκριμένων τιμολογίων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ). Ως μεσοσταθμική μεταβολή των τιμολογίων της ΔΕΗ ΑΕ, νοείται ο μέσος όρος των επί μέρους εγκεκριμένων μεταβολών, ανά κατηγορία τιμολογίου, όπως ο όρος αυτός σταθμίζεται, ανάλογα με την αντίστοιχη, κατά το είδος της, ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται το προηγούμενο έτος.
  Αν δεν απαιτείται έγκριση των τιμολογίων της ΔΕΗ ΑΕ, σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία, οι τιμές του πίνακα της παραγράφου 1 αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε ποσοστό 80% του δείκτη των τιμών καταναλωτή, όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
  Η αναπροσαρμογή αυτή γίνεται με ενιαίο τρόπο και ισχύει για όλες τις τιμές του πίνακα…..»
  «7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να αναπροσαρμόζεται, σε ετήσια βάση, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ή απορροφάται από Υβριδικό Σταθμό Α.Π.Ε. και η τιμή της διαθεσιμότητας ισχύος του σταθμού αυτού, σύμφωνα με τα στοιχεία καθορισμού των τιμών αυτών, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3.»
  Η παράγραφος 7. αφορά μόνο υβριδικούς σταθμούς και όπως ερμηνεύτηκε δίνει την δυνατότητα να αναπροσαρμόζονται υφιστάμενες συμβάσεις ακόμα και υλοποιημένων έργων. Τα κριτήρια δε καθορισμού της τιμολόγησης είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκα και ευαίσθητα σε μικρές μεταβολές που σε συνδυασμό με τα προηγούμενα καθιστούν τις σχετικές επενδύσεις δύσκολα χρηματοδοτούμενες και μη αποδεκτές από τις τράπεζες.
  Η ανωτέρω πρόταση μπορεί να εφαρμοστεί με συμπλήρωση της παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν.3468/2006 όπως παρουσιάζεται παρακάτω:
  «7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να αναπροσαρμόζεται, σε ετήσια βάση, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ή απορροφάται από Υβριδικό Σταθμό Α.Π.Ε. και η τιμή της διαθεσιμότητας ισχύος του σταθμού αυτού, σύμφωνα με τα στοιχεία καθορισμού των τιμών αυτών, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3. Εναλλακτικά δίδεται η δυνατότητα στον υβριδικό σταθμό, μετά από δήλωσή του παραγωγού, να επιλέξει η αναπροσαρμογή των ανωτέρω τιμών, να γίνεται στην βάση των τιμών που καθορίστηκαν στην άδεια παραγωγής του κατά τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 6.»

  2. Προτείνεται οι επενδύσεις σε Υβριδικούς Σταθμούς Α.Π.Ε. στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΜΔΣ) αντί της δυνατότητας που έχουν να επιδοτούνται από τον Αναπτυξιακό Νόμο να έχουν την εναλλακτική επιλογή της τιμολόγησης όπως όλες οι λοιπές ΑΠΕ (πλην φωτοβολταΪκών και ηλιοθερμικών) με προσαύξηση κατά 20% της τιμολόγηση που αφορά την ενέργεια από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής κατά το μέρος που η ενέργεια αυτή προέρχεται από ΑΠΕ.
  Πρέπει να διευκρινιστεί ρητά στο Ν.3468/2006 (Άρθρο 13, παρ. 1γ) η δυνατότητα προσαύξησης κατά 20% της τιμολόγησης των Υβριδικών Σταθμών στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα και κατά το σκέλος που αφορά την ενέργεια από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής. Οι υβριδικοί σταθμοί που κατά την γνώμη μας είναι οι πλέον υποσχόμενοι σταθμοί ΑΠΕ (οι μόνοι που έχουν την υποχρέωση παροχής εγγυημένης ισχύος υποκαθιστώντας εξ’ ολοκλήρου συμβατικές μονάδες) θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τουλάχιστον ισότιμα με τους υπόλοιπους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  Διαφορετικά, σειρά ώριμων επενδύσεων θα πρέπει να υπαχθεί σε καθεστώς επιδότησης κεφαλαίου από τον αναπτυξιακό νόμο, γεγονός που θα επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση αλλά και αβέβαιο λόγω οικονομικής συγκυρίας και γραφειοκρατίας αποτέλεσμα.
  Η υψηλότερη τιμή αντί της επιδότησης, πέραν της ελάφρυνσης του προϋπολογισμού, βοηθά στην μείωση της γραφειοκρατίας και επιταχύνει την υλοποίηση του έργου.
  Η ανωτέρω πρόταση μπορεί να εφαρμοστείν με συμπλήρωση στο Ν.3468/2006 ώστε η παράγραφος 1γ του άρθρου 13 να διατυπώνεται ως ακολούθως:
  «Η παραγόμενη ενέργεια από σταθμούς Α.Π.Ε. πλην φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών σταθμών, εφόσον οι επενδύσεις υλοποιούνται χωρίς τη χρήση δημόσιας επιχορήγησης, τιμολογείται με βάση της τιμές του ανωτέρω πίνακα τιμολόγησης, προσαυξημένες κατά ποσοστό 20% για της περιπτώσεις (α) ,(δ), (ζ), (η), (ιζ), και για υβριδικούς σταθμούς στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα η τιμολόγηση που αφορά την ενέργεια από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής κατά το μέρος που η ενέργεια αυτή προέρχεται από ΑΠΕ, καθώς και κατά ποσοστό 15% για της περιπτώσεις (θ) έως (ιε). Για την περίπτωση (ιστ), η προσαύξηση κατά 15% εφαρμόζεται μόνο στο σταθερό σκέλος της τιμολόγησης, εφόσον η επένδυση υλοποιείται χωρίς επιχορήγηση από οποιοδήποτε εθνικό, ευρώπαϊκό ή διεθνές πρόγραμμα ή αναπτυξιακό νόμο, για την κάλυψη τμήματος της σχετικής δαπάνης ούτε υπόκειται σε φοροαπαλλαγή οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένου και του αφορολόγητου αποθεματικού.»

  3. Ο Κανονισμός Αδειών Παραγωγής δίνει στον διαχειριστή την δυνατότητα να αξιοποιεί τις εγκαταστάσεις του υβριδικού σταθμού, για την περεταίρω διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από ανεξάρτητους παραγωγούς (κυρίως Αιολικούς Σταθμούς). Κατά τον καθορισμό της τιμολόγησης δεν λήφθηκε υπόψη η δυνατότητα αυτή, ενώ δεν υπάρχει διάταξη στον νόμο που να επιτρέπει η ενέργεια αυτή να τιμολογείται διαφορετικά. Προτείνεται επανακαθορισμός της μεθοδολογίας υπολογισμού της τιμολόγησης της ενέργειας που ο υβριδικός σταθμός απορροφά από το σύστημα ώστε να αντανακλά το πραγματικό κόστος της ενέργειας που ο σταθμός συνολικά απορροφά από το σύστημα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
  Εναλλακτικά:
  Η ενέργεια αυτή που έτσι και αλλιώς θα πρέπει να μετράται ξεχωριστά σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής, να αφαιρείται από την ενέργεια που ο υβριδικός σταθμός εγχέει άμεσα στο δίκτυο, ώστε εμμέσως να χρεώνεται στον υβριδικό με την τιμή της πρωτογενούς μορφής ενέργειας ΑΠΕ του σταθμού (αιολικών στις υφιστάμενες άδειες παραγωγής).
  Στις υφιστάμενες άδειες παραγωγής κατόπιν σχετικής πρόβλεψης του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής, δίνεται η δυνατότητα στον Διαχειριστή να αξιοποιεί τις μονάδες άντλησης του υβριδικού σταθμού όταν αυτές είναι διαθέσιμες, προκειμένου να απορροφηθεί επιπλέον αιολική ενέργεια από τα αιολικά των ανεξάρτητων παραγωγών, που διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να απορροφηθεί.
  Προέκυψε έτσι νομοθετικό κενό, επειδή πουθενά δεν καθορίζεται με σαφήνεια πως θα τιμολογείται η ενέργεια αυτή. Εμμέσως θεωρείται ότι η ενέργεια αυτή θα τιμολογείται όσο και η ενέργεια που απορροφά ο υβριδικός σταθμός από το δίκτυο. Η μεθοδολογία όμως με την οποία καθορίστηκε η τιμολόγηση για την ενέργεια που ο υβριδικός σταθμός απορροφά από το σύστημα δεν συνυπολόγισε την σχετική δυνατότητα.
  Ειδικότερα για την περίπτωση της Κρήτης που η σχετική τιμολόγηση ορίστηκε υψηλή (186 €/MWh) η θεώρηση αυτή αποτρέπει τον υβριδικό σταθμό να αξιοποιήσει την σχετική δυνατότητα γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έχει οικονομικές απώλειες. Έτσι ενέργεια ΑΠΕ και ενώ υπάρχει η τεχνική δυνατότητα να απορροφηθεί από το σύστημα χάνεται.

  Για την εφαρμογή της ανωτέρω πρότασης απαιτείται τροποποίηση στο Ν.3468/2006 ώστε η παράγραφος 3γ του άρθρου 13 του Ν.3468 να διατυπώνεται ως ακολούθως:
  «γ) Η τιμή, με βάση την οποία τιμολογείται το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ο Υβριδικός Σταθμός από το Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσής του, καθορίζεται στην άδεια παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού. Ο καθορισμός της τιμής αυτής γίνεται με βάση το μέσο οριακό κόστος παραγωγής του συστήματος στις ώρες χαμηλού φορτίου του Αυτόνομου Ηλεκτρικού Συστήματος του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας παραγωγής..»

  ή εναλλακτικά τροποποίηση της παραγράφου 3δ του άρθρου 13 του Ν.3468/2006 ως εξής:

  «δ) Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που οι μονάδες Α.Π.Ε. Υβριδικού Σταθμού εγχέουν απευθείας στο Δίκτυο, μετά την αφαίρεση της ενέργειας που τυχόν απορρόφησε ο υβριδικός σταθμός κατόπιν εντολής του Διαχειριστή για λόγους ενίσχυσης της διείσδυσης ενέργειας από ΑΠΕ του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, τιμολογείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, ανάλογα με το είδος του σταθμού Α.Π.Ε.»

 • 27 Φεβρουαρίου 2012, 09:44 | ΣΠΕΦ

  Μελλοντική συμμετοχή και ημεδαπών μονάδων Φ/Β στο Πρόγραμμα Ήλιος.

  Επαναβεβαιώνοντας την στήριξη του ΣΠΕΦ στο Πρόγραμμα Ήλιος, υπό την έννοια ότι αυξάνει την εγχώρια παραγόμενη και εξαγόμενη προστιθέμενη αξία προς όφελος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας με διάρκεια τουλάχιστον 25ετίας, θα επιθυμούσαμε σε επόμενη φάση του όπου οι συνθήκες τιμών της ηλιακής KWh θα είναι κατάλληλες, να εξεταστεί στα πλαίσια του άρθρου 16 του σ/ν, βάση του νέου πρόσθετου άρθρου 32Δ του ν. 3468 η δυνατότητα συμμετοχής και ημεδαπών νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Φ/Β ή επεκτάσεις δυναμικότητας υφισταμένων βάση του νέου πρόσθετου άρθρου 32Ε του ν. 3468 σε αυτό. Ίσως εδώ επιπλέον θα έπρεπε τα νέα πρόσθετα άρθρα 32Δ1α και 32Δ1β του ν. 3468 να τροποποιηθούν κατάλληλα ώστε να συμπεριλάβουν και την φυσική εξαγωγή πέρα από την στατιστική.

  Μια τέτοια πρωτοβουλία θα μεγιστοποιήσει ακόμη περισσότερο τα οφέλη αφού ολόκληρο το εισόδημα από την ηλεκτροπαραγωγή και εξαγωγή (στατιστική αλλά και φυσική) της ενέργειας θα παραμένει στην χώρα ενώ όσον αφορά ειδικότερα την επέκταση υφιστάμενων Φ/Β μονάδων θα οδηγήσει σε σημαντικές οικονομίες κλίμακας και καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών των έργων που ήδη λειτουργούν. Η τμηματική άλλωστε υλοποίηση του Προγράμματος Ήλιος όπως λελογισμένα δρομολογείται βοηθά στην σταδιακή ωρίμανση και των προϋποθέσεων αυτών.

 • 27 Φεβρουαρίου 2012, 08:28 | ΣΠΕΦ

  Μελλοντική συμμετοχή και ημεδαπών μονάδων Φ/Β στο Πρόγραμμα Ήλιος.

  Επαναβεβαιώνοντας την στήριξη του ΣΠΕΦ στο Πρόγραμμα Ήλιος, υπό την έννοια ότι αυξάνει την εγχώρια παραγόμενη και εξαγόμενη προστιθέμενη αξία προς όφελος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας με διάρκεια τουλάχιστον 25ετίας, θα επιθυμούσαμε σε επόμενη φάση του όπου οι συνθήκες τιμών της ηλιακής KWh θα είναι κατάλληλες, να εξεταστεί βάση του άρθρου 32Δ του σ/ν η δυνατότητα συμμετοχής και ημεδαπών νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Φ/Β ή επεκτάσεις δυναμικότητας υφισταμένων βάση του άρθρου 32Ε σε αυτό. Ίσως εδώ επιπλέον θα έπρεπε τα άρθρα 32Δ1α και 32Δ1β να τροποποιηθούν κατάλληλα ώστε να συμπεριλάβουν και την φυσική εξαγωγή πέρα από την στατιστική.

  Μια τέτοια πρωτοβουλία θα μεγιστοποιήσει ακόμη περισσότερο τα οφέλη αφού ολόκληρο το εισόδημα από την ηλεκτροπαραγωγή και εξαγωγή (στατιστική αλλά και φυσική) της ενέργειας θα παραμένει στην χώρα ενώ όσον αφορά ειδικότερα την επέκταση υφιστάμενων Φ/Β μονάδων θα οδηγήσει σε σημαντικές οικονομίες κλίμακας και καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών των έργων που ήδη λειτουργούν. Η τμηματική άλλωστε υλοποίηση του Προγράμματος Ήλιος όπως λελογισμένα δρομολογείται βοηθά στην σταδιακή ωρίμανση και των προϋποθέσεων αυτών.

 • Για την πλήρη εναρμόνιση του Νόμου με την Οδηγία 2009/28/ΕC στο άρθρο 32Β του Νόμου 3468/2006 πρέπει να συμπεριληφθεί και η διάταξη του άρθρου 8 της Οδηγίας 2009/28/ΕC η οποία προβλέπει τα εξής:

  1. Εντός τριών μηνών από το τέλος κάθε έτους που περιλαμβάνεται στην περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο δ) της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, το κράτος μέλος που προέβη στην κοινοποίηση δυνάμει του άρθρου 7 εκδίδει κοινοποιητική επιστολή στην οποία αναφέρονται:
  α) η συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ή ψύξης η οποία παρήχθη κατά τη διάρκεια του έτους από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές από την εγκατάσταση η οποία αποτελεί αντικείμενο της κοινοποίησης δυνάμει του άρθρου 7 και
  β) η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ή ψύξης η οποία παρήχθη κατά τη διάρκεια του έτους από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές από την εν λόγω εγκατάσταση και η οποία θα καταλογιστεί στο συνολικό εθνικό στόχο άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με τους όρους της κοινοποίησης.
  2. Το κοινοποιούν κράτος μέλος αποστέλλει την κοινοποιητική επιστολή στο κράτος μέλος εξ ονόματος του οποίου πραγματοποιείται η κοινοποίηση, και στην Επιτροπή.
  3. Για την εκτίμηση της συμμόρφωσης προς τους στόχους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με τους εθνικούς συνολικούς στόχους, η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ή ψύξης από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές η οποία κοινοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β):
  α) αφαιρείται από την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ή ψύξης από ανανεώσιμες πηγές η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της συμμόρφωσης του κράτους μέλους που εκδίδει την κοινοποιητική επιστολή δυνάμει της παραγράφου 1 και
  β) προστίθεται στην ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ή ψύξης από ανανεώσιμες πηγές η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της συμμόρφωσης του κράτους μέλους που λαμβάνει την κοινοποιητική επιστολή σύμφωνα με την παράγραφο 2.

  Ομοίως στο άρθρο 32Γ πρέπει να προστεθεί η διάταξη του άρθρου 10 της Οδηγίας 2008/29/ΕΚ η οποία προβλέπει τα εξής:

  1. Εντός τριών μηνών από το τέλος κάθε έτους που περιλαμβάνεται στην περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 στοιχείο γ) της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, το κράτος μέλος που προέβη στην κοινοποίηση δυνάμει του άρθρου 9 εκδίδει κοινοποιητική επιστολή στην οποία αναφέρονται:
  α) η συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παρήχθη κατά τη διάρκεια του έτους από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές από την εγκατάσταση η οποία αποτελεί αντικείμενο της κοινοποίησης δυνάμει του άρθρου 9.
  β) η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παρήχθη κατά τη διάρκεια του έτους από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές από την εγκατάσταση η οποία καταλογίζεται στον εθνικό του συνολικό στόχο σύμφωνα με την κοινοποίηση δυνάμει του άρθρου 9 και
  γ)απόδειξη συμμόρφωσης προς τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παράγραφος 2.
  2. Το κράτος μέλος αποστέλλει την κοινοποιητική επιστολή στην τρίτη χώρα η οποία αναγνώρισε το έργο σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 στοιχείο δ) και στην Επιτροπή.
  3. Για την εκτίμηση της συμμόρφωσης προς τους στόχους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με τους εθνικούς συνολικούς στόχους, η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές η οποία κοινοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β) προστίθεται στην ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία λαμβάνεται υπόψη για την εκτίμηση της συμμόρφωσης του κράτους μέλους που εκδίδει την κοινοποιητική επιστολή.