Άρθρο 19: (Άρθρο 16 παρ. 2 περ. γ, παρ. 3 εδ. β, παρ. 4 και παρ. 6 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 96 του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179) προστίθεται νέα περίπτωση (ιζ) ως ακολούθως και η περίπτωση (ιζ) αναριθμείται σε (ιη):
«(ιζ) Το είδος και οι λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που ο ΑΔΜΗΕ πρέπει να γνωστοποιεί σε τακτική βάση σχετικά με τις περικοπές ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε., καθώς και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περικοπές ενέργειας που παράγονται από ΑΠΕ.»
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 128 του ν. 4001/2011 προστίθεται νέα περίπτωση (ιστ) ως ακολούθως και η περίπτωση (ιστ) αναριθμείται σε (ιζ):
«(ιστ) Το είδος και οι λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. πρέπει να γνωστοποιεί σε τακτική βάση σχετικά με τις περικοπές ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε., καθώς και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περικοπές ενέργειας που παράγονται από ΑΠΕ.»
3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 130 του ν. 4001/2011 προστίθεται νέα περίπτωση (ιη) ως ακολούθως και η περίπτωση (ιη) αναριθμείται σε (ιθ):
«(ιη) Το είδος και οι λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. πρέπει να γνωστοποιεί σε τακτική βάση σχετικά με τις περικοπές ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε., καθώς και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περικοπές ενέργειας που παράγονται από ΑΠΕ.»
4. Στο άρθρο 15 του ν. 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Η ΡΑΕ ανά διετία εξετάζει τους κανόνες ανάληψης και επιμερισμού του κόστους λόγω της σύνδεσης (νέων) παραγωγών Α.Π.Ε. με στόχο τη βελτίωσή τους. Ο επιμερισμός του κόστους πραγματοποιείται με μηχανισμό που βασίζεται σε αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια, λαμβανομένων υπόψη των πλεονεκτημάτων που αποκομίζουν από τις εν λόγω συνδέσεις οι αρχικά και μετέπειτα συνδεόμενοι παραγωγοί καθώς επίσης και οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς και διανομής.»