Άρθρο 28:Τροποποιήσεις του ν. 4042

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 55 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) η λέξη «εννιαμελές» αντικαθίσταται με τη λέξη «οκταμελές».
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 60 του ν. 4042/2012 η φράση «στην παράγραφο 6α του άρθρου 51» αντικαθίσταται από τη φράση «στην παράγραφο 5α του άρθρου 51».
3. Στο άρθρο 72 του ν. 4042/2012 η φράση «υπό την επιφύλαξη των άρθρων 49 παράγραφος 3 και 52 παράγραφος 6» αντικαθίσταται από τη φράση «υπό την επιφύλαξη τυ άρθρου 49 παράγραφος 3».