Άρθρο 08:Παραχωρήσεις και μισθώσεις

1. α. Πράξεις ή αποφάσεις με τις οποίες παραχωρήθηκαν κατά χρήση κτίρια, γήπεδα, άλλοι κύριοι ή βοηθητικοί ή αποθηκευτικοί χώροι, αθλητικές ή άλλες εγκαταστάσεις και, εν γένει, οποιοιδήποτε, στεγασμένοι ή μη, διαμορφωμένοι ή μη, χώροι ακινήτων που έχουν περιέλθει στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της «Ελληνικό Α.Ε.», ανακαλούνται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος, χωρίς να απαιτείται η έκδοση ειδικής ανακλητικής απόφασης ούτε διαπιστωτικής πράξης, οι δε κατέχοντες τους χώρους αυτούς υποχρεούνται να παραδώσουν την κατοχή τους εντός ενός (1) μηνός από τη σχετική ειδοποίηση εκ μέρους της παραπάνω εταιρείας. Τα ίδια αναλόγως ισχύουν και για τις προγραμματικές συμβάσεις με τις οποίες έχει παραχωρηθεί η χρήση τέτοιων χώρων, οι οποίες λήγουν αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος, χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας, οι δε κατέχοντες τους χώρους αυτούς υποχρεούνται να παραδώσουν την κατοχή τους εντός ενός (1) μηνός από τη σχετική ειδοποίηση. Όλα τα οριζόμενα στην παρούσα περίπτωση ισχύουν και για τους χώρους που, ιδίως κατ’ εφαρμογή της παρ 1 του άρθρου 7, θα περιέλθουν στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της παραπάνω εταιρείας οποτεδήποτε μετά από τη δημοσίευση του παρόντος, από τη στιγμή της περιέλευσής τους.
β. Μισθώσεις κτιρίων, γηπέδων, άλλων κυρίων ή αποθηκευτικών ή βοηθητικών χώρων, αθλητικών ή άλλων εγκαταστάσεων και, εν γένει, οιωνδήποτε, στεγασμένων ή μη, διαμορφωμένων ή μη, χώρων ακινήτων που έχουν περιέλθει στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της «Ελληνικό Α.Ε.», οι οποίες είτε έχουν συναφθεί για αόριστη διάρκεια είτε έχουν καταστεί αόριστης διάρκειας λόγω συμπλήρωσης του χρόνου της συμβατικής τους διάρκειας, λύονται με την πάροδο δύο (2) μηνών από τη σχετική ειδοποίηση εκ μέρους της προαναφερόμενης εταιρείας. Ομοίως, εφόσον δεν είναι ή δεν έχουν καταστεί αόριστης διάρκειας, αλλά πρόκειται για μισθώσεις, εμπορικές ή άλλες, οι οποίες βρίσκονται ακόμη εντός του συμφωνηθέντος ή του τυχόν προβλεπομένου από το νόμο χρόνου διάρκειάς τους, και αυτές λύονται με την πάροδο δύο (2) μηνών από τη σχετική ειδοποίηση, καταβάλλεται όμως στους μισθωτές, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την εκ μέρους των παράδοση των μισθωμένων χώρων, αποζημίωση ίση με τρία μηνιαία μισθώματα, δυνάμενη, με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου, να ανέλθει έως το ισόποσο δέκα οκτώ (18) μηνιαίων μισθωμάτων, συνεκτιμώντας ιδίως τον υπολειπόμενο χρόνο διάρκειας, το κόστος των επενδύσεων στις οποίες έχει τυχόν υποβληθεί ο μισθωτής μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ενόψει και της υπολειπόμενης διάρκειας της μίσθωσης και τις εν γένει τυχόν ειδικές συνθήκες κάθε περίπτωσης, λαμβανομένων υπόψη και των οριζομένων στο μισθωτήριο. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, οι μισθωτές ή και οι τυχόν τρίτοι που αντλούν απ’ αυτούς δικαιώματα υποχρεούνται να αποδώσουν εντός ενός (1) μηνός από την συμπλήρωση της προαναφερόμενης δίμηνης προθεσμίας τους χώρους που κατέχουν. Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για μισθώσεις χώρων που, ιδίως κατ’ εφαρμογή της παρ 1 του άρθρου 7, θα περιέλθουν στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της «Ελληνικό Α.Ε.» οποτεδήποτε μετά από τη δημοσίευση του παρόντος, από τη στιγμή της περιέλευσής τους, καθώς και για μισθώσεις που θα συναφθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος σε οποιοδήποτε ακίνητο αρμοδιότητάς της. Όλα τα οριζόμενα στην παρούσα περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται στις μακροχρόνιες μισθώσεις, οι οποίες συνάφθηκαν μετά από διεθνείς ανοιχτούς διαγωνισμούς.
γ. Σε περίπτωση άρνησης της απόδοσης που προβλέπεται στις παραπάνω περιπτώσεις α και β, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση κατοχής, με οποιαδήποτε έννομη σχέση ή και αυθαιρέτως, χώρων ακινήτων που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν, ιδίως κατ’ εφαρμογή της παρ 1 του άρθρου 7, στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της «Ελληνικό Α.Ε.», η εταιρεία αυτή δύναται να αναλάβει την κατοχή των ακινήτων με τη διαδικασία των διακατοχικών διαφορών του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 1539/1938, εφαρμοζόμενη αναλόγως. Η ανακοπή ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών κατά της απόφασης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της.
δ. Αξιώσεις από μισθώματα, φθορές ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία και κάθε είδους διαφορές για αποζημίωση κατά των, δυνάμει οποιασδήποτε έννομης σχέσης (παραχώρησης χρήσης, προγραμματικής σύμβασης, μίσθωσης, άλλης) ή και χωρίς να υπάρχει έννομη σχέση, κατόχων, καθώς και των τυχόν εγγυητών τους, ακινήτων που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν, ιδίως κατ’ εφαρμογή της παρ 1 του άρθρου 7, στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της «Ελληνικό Α.Ε.», όπως και αντιστρόφως, εκ μέρους των αξιώσεις, εκδικάζονται από τα αρμόδια κάθε φορά δικαστήρια και κατά την οικεία κατά περίπτωση διαδικασία, ανεξάρτητα από τη διαδικασία αποβολής που προβλέπεται στην περίπτωση γ. Η ύπαρξη τέτοιων αξιώσεων εκ μέρους της μιας ή της άλλης πλευράς ή εκατέρωθεν διαφορών ή οιωνδήποτε άλλων εκκρεμοτήτων, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ν’ αποτελέσει λόγο αναστολής, μέχρι τη λύση της διαφοράς από τα δικαστήρια, της προόδου της διαδικασίας αποβολής σύμφωνα με τα παραπάνω.
ε. Οποιαδήποτε επίδοση στο πλαίσιο των ενεργειών και διαδικασιών που προβλέπονται στις προηγούμενες περιπτώσεις μπορεί να γίνεται, ακόμη και με θυροκόλληση, στον κατεχόμενο χώρο και μόνο.

2. Αποζημιώσεις που τυχόν δικαιούνται μισθωτές ή δυνάμει οποιασδήποτε άλλης έννομης σχέσης χρήστες χώρων ακινήτων που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν, ιδίως κατ’ εφαρμογή της παρ 1 του άρθρου 7, στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της «Ελληνικό Α.Ε.», βαρύνουν το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο παύει να βαρύνεται με την υποχρέωση καταβολής τέτοιων αποζημιώσεων εφόσον η γενεσιουργός αιτία τους προκύψει σε χρόνο που η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» θα έχει παύσει να είναι κατά ποσοστό 100% μέτοχος της «Ελληνικό Α.Ε.», η οποία έκτοτε θα βαρύνεται η ίδια για την καταβολή των αποζημιώσεων.

  • 27 Φεβρουαρίου 2012, 23:31 | Μπουσουλέγκας Αλέξανδρος

    Aρθρο 8

    Σήμερα σε κτίρια και εγκαταστάσεις στον χώρο του πρώην αεροδρομίου στεγάζονται πολλες δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομείο, πολιτιστικοί, αθλητικοί, και κοινωνικοί φορείς. Δεν έχει γίνει γνωστό κανένα σχέδιο μετεγκατάστασής τους, ούτε οικονομική μελετη του κόστους των νέων κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, όπως και του κόστους μεταφοράς τους. Αυτό θα ανέλθει σε πολλά εκατομμύρια εθόσον υπάρχουν μεγάλοι φορείς, όπως η ΥΠΑ, το αμαξοστάσιο της ΕΘΕΛ,κλπ.
    Επιπλέον θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα σε μερικές χιλιάδες ανθρώπους που εξυπηρετούνται από κοινωνικούς, υγιεινομικούς, αθλητικούς φορείς, κ.α.
    Πως είναι λοιπόν δυνατόν να ζητείται να εγκαταλείψουν τους χώρους που χρησιμοποιούν οι φορείς αυτοί μέσα σε ένα μήνα από την δημοσίευση στο ΦΕΚ του υπό ψήφιση νόμου? Ούτε η δικτατορία δεν είχε εκδώσει τέτιον αναγκαστικό νόμο.