Άρθρο 13:Υλοποίηση Προγράμματος ΗΛΙΟΣ – Χορήγηση αδειών

Υλοποίηση Προγράμματος ΗΛΙΟΣ – Χορήγηση αδειών

1. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει εταιρείες για την ίδρυση και λειτουργία ενός ή περισσοτέρων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. (εφεξής «Εταιρείες-Παραγωγοί»), στις οποίες εισφέρει τα κατάλληλα δικαιώματα επί των ακινήτων που διαχειρίζεται, της έχουν παραχωρηθεί ή της ανήκουν. Οι Εταιρείες – Παραγωγοί ιδρύονται μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, υπάγονται στον κ.ν. 2190/1920 και εξαιρούνται από τον δημόσιο τομέα και τις διατάξεις για τις δημόσιες εταιρείες και οργανισμούς.

2. Η Εταιρεία προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αδειοδότηση και θέση σε λειτουργία των σταθμών των Εταιρειών – Παραγωγών ενεργώντας ως πληρεξούσιος αυτών και καταθέτει κάθε απαραίτητη αίτηση για την υλοποίηση των έργων, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά. Οι άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών παραγωγής, καθώς και κάθε απαιτούμενη διοικητική άδεια για την υλοποίηση των έργων εκδίδονται στο όνομα της οικείας Εταιρείας – Παραγωγού.

3. Μετά την έκδοση των οικείων αδειών παραγωγής ή εγκατάστασης των σταθμών παραγωγής, η Εταιρεία συμπράττει, στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ και των σχετικών διακρατικών συμφωνιών που τυχόν έχουν συναφθεί, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του παρόντος, με στρατηγικό επενδυτή για την υλοποίηση των σταθμών παραγωγής που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τηρουμένης πάντοτε της αρχής της διαφάνειας, του ελεύθερου ανταγωνισμού και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Οι αιτήσεις που καταθέτει η Εταιρεία και οι Εταιρείες – Παραγωγοί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες ή τους αρμόδιους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφονται στο ν. 4001/2011 οι οποίοι οφείλουν να έχουν περατώσει το έργο τους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα κατά την οποία περιέρχεται σε αυτές το σχετικό αίτημα, η δε υπέρβαση της προθεσμίας αυτής συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου υπαλλήλου και επιτρέπει στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο να αναθέσει τον φάκελλο σε άλλον ή άλλους υπαλλήλους. Ειδικά για την έκδοση προσφοράς σύνδεσης με το δίκτυο, η παραπάνω προθεσμία ορίζεται σε ένα (1) μήνα.

5. Οι ατομικές διοικητικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτούμενων οικοδομικών ή άλλων αδειών, που προβλέπονται από την εφαρμοστέα εκάστοτε νομοθεσία ως προϋπόθεση για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, εκδίδονται κατά προτεραιότητα από τις κεντρικές υπηρεσίες των οικείων υπουργείων με απόφαση των καθ` ύλην αρμόδιων ή συναρμόδιων Υπουργών κατά παρέκκλιση τυχόν διατάξεων οι οποίες εκχωρούν τις σχετικές αρμοδιότητες σε άλλα όργανα ή υπηρεσίες της κεντρικής ή της αποκεντρωμένης διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με εξαίρεση των αμιγώς τοπικών υποθέσεων και των αρμοδιοτήτων που έχουν απονεμηθεί σε ανεξάρτητες αρχές.

6. Οι σταθμοί παραγωγής από Α.Π.Ε. των Εταιρειών – Παραγωγών αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (Α’ 129) όπως ισχύει και γενικότερα της κείμενης νομοθεσίας, με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:

α) Για την έκδοση της άδειας παραγωγής κάθε σταθμού από τη ΡΑΕ, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3468/2006 τεκμαίρεται ότι η Εταιρεία και η οικεία Εταιρεία – Παραγωγός διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και χρηματοοικονομική ικανότητα. Η τεχνική και χρηματοοικονομική ικανότητα εξετάζεται από τη ΡΑΕ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στο πλαίσιο της μεταβολής της άδειας παραγωγής, μετά τη σύμπραξη με τον στρατηγικό επενδυτή σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 3.

β) Για την ένταξη των σταθμών του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ στο Σύστημα ή το Δίκτυο, αντί της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 υπογράφεται ειδική σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας – Παραγωγού και του αρμόδιου διαχειριστή, διάρκειας είκοσι πέντε (25) ετών, το περιεχόμενο της οποίας εξειδικεύεται αναλόγως, εάν αφορά σε στατιστική ή σε φυσική μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης της σύμβασης του εδαφίου αυτού καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου διαχειριστή και γνώμη της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ) Για την κατάθεση της αίτησης έκδοσης της Προσφοράς Σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3468/2006 δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου ή άλλου χρηματικού ανταλλάγματος ή τέλους.

δ) Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ν.4014/2011 (Α’ 209) για κάθε σταθμό παραγωγής των Εταιρειών – Παραγωγών, εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και η διαδικασία διεκπεραιώνεται από τις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου, οι δε προθεσμίες συντέμνονται κατά το ήμισυ.

ε) Τυχόν απαιτούμενες αποφάσεις, εγκρίσεις και άδειες των άρθρων 45 και 58 του ν. 998/1979 (Α’ 298) και του άρθρου 13 του ν. 1734/1987 (Α’ 189) για την εκτέλεση των απαιτούμενων έργων υποδομής και εγκατάστασης των δικτύων και σταθμών παραγωγής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, εκδίδονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων αυτών και της ισχύουσας νομοθεσίας για έργα Α.Π.Ε.

 • 27 Φεβρουαρίου 2012, 22:48 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  […]
  4. Οι αιτήσεις που καταθέτει η Εταιρεία και οι Εταιρείες – Παραγωγοί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες ή τους αρμόδιους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφονται στο ν. 4001/2011 οι οποίοι οφείλουν να έχουν περατώσει το έργο τους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα κατά την οποία περιέρχεται σε αυτές το σχετικό αίτημα συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο, η δε υπέρβαση της προθεσμίας αυτής συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου υπαλλήλου και επιτρέπει στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο να αναθέσει τον φάκελο σε άλλον ή άλλους υπαλλήλους. Ειδικά για την έκδοση προσφοράς σύνδεσης με το δίκτυο, η παραπάνω προθεσμία ορίζεται σε ένα (1) μήνα.
  Η, κατά τα ανωτέρω, χορήγηση προσφορών σύνδεσης σε έργα του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, οφείλει να μην θίγει την προτεραιότητα στη χορήγηση προσφορών σύνδεσης σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ και που έχουν αιτηθεί ή λάβει άδειες παραγωγής πριν την υποβολή των αιτήσεων των έργων του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ.
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής ισχύει και εφαρμόζεται και για όλους τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και τα συνοδά τους έργου, ασχέτως του φορέα υλοποίησης, που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ.
  […]
  6. Οι σταθμοί παραγωγής από Α.Π.Ε. των Εταιρειών – Παραγωγών αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (Α’ 129) όπως ισχύει και γενικότερα της κείμενης νομοθεσίας, με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:
  [….]
  β) Για την ένταξη των σταθμών του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ στο Σύστημα ή το Δίκτυο, αντί της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 υπογράφεται ειδική σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας – Παραγωγού και του αρμόδιου διαχειριστή, διάρκειας είκοσι πέντε (25) ετών, {NA ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΕΝΤΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: το περιεχόμενο της οποίας εξειδικεύεται αναλόγως, εάν αφορά σε στατιστική ή σε φυσική μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας}. Ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης της σύμβασης του εδαφίου αυτού καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου διαχειριστή και γνώμη της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  [….]
  ε) Τυχόν απαιτούμενες αποφάσεις, εγκρίσεις και άδειες {NA ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΕΝΤΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:των άρθρων 45 και 58 του ν. 998/1979 (Α’ 298) και} του άρθρου 13 του ν. 1734/1987 (Α’ 189) για την εκτέλεση των απαιτούμενων έργων υποδομής και εγκατάστασης των δικτύων και σταθμών παραγωγής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, εκδίδονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων αυτών και της ισχύουσας νομοθεσίας για έργα Α.Π.Ε. [Σημείωση: η διαγραφή της φράσης «των άρθρων 45 και 58 του ν. 998/1979 (Α’ 298) και» πρέπει να γίνει διότι οι συγκεκριμένες οι εγκρίσεις των διατάξεων αυτών έχουν καταργηθεί με το αρ. 12 του ν.4014/2011]

 • 26 Φεβρουαρίου 2012, 02:24 | Δημόπουλος Γεώργιος

  Το σχέδιο το βλέπω θετικά, αλλά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
  Υπάρχει αδιάθετη ρευστότης, που δεν βλέπω να αξιοποιείται από το σχέδιο.
  Πιστεύω θα ήταν σκόπιμο, ειδικά να προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης αδειών σε τοπικές (δημοτικές ή και περιφερειακές) εταιρίες λαϊκής βάσης με πολύ καλά αποτελέσματα. Υποθέτω πως απευθύνεται σε μεγάλους επενδυτές και όχι σε μέτριες μονάδες 100KW- 0,5MW.
  Όπως βλέπω στις αγγελίες για φωτοβολταϊκά οι άδειες πωλούνται από 400 έως 700€ ανά KW ισχύος, για μέτριες μονάδες 100KW- 1MW. Γιατί να μην συγκεντρώσει τις εκκρεμούσες αιτήσεις ανά νομό ή περιφέρεια και να τους προτείνει την ένταξη στο πρόγραμμα με καταβολή τέλους σύνδεσης, και με υποχρέωση πληρωμής ενοικίου ετησίως; Οι περισσότερες περιφέρειες έχουν γυμνές πλαγιές βουνών ή άλλες άχρηστες εκτάσεις κατάλληλες για αυτό το σκοπό, αναλαμβάνοντας το κόστος διαμόρφωσης τους.
  Μία τέτοια κίνηση θα απορροφούσε και αγροτικές άδειες με απελευθέρωση αγροτικής γης. Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη ότι υπάρχει ενδιαφέρον από μεσαίους επενδυτές που δεν έχει εκδηλωθεί, γιατί υπάρχει η δήλωση της ΔΕΗ ότι η περιοχή έχει κορεσθεί.

 • 24 Φεβρουαρίου 2012, 23:29 | Χρήστος Μ.

  Αν και συμφωνώ απόλυτα ως Δημόσιος – Δημοτικός υπάλληλος με τις συγκεκριμένες «καθεστωτικές» διατάξεις επιτάχυνσης των αδειοδοτήσεων, μήπως θα έπρεπε αυτές να ισχύουν και στα υπόλοιπα Δημόσια – Δημοτικά έργα; Γιατί δεν βοηθάτε με τέτοιου είδους νομοθετήματα και όλους εμάς τους ασήμαντους δημόσιους υπαλλήλους να επιταχύνουμε την πορεία εκτέλεσης των δημοσίων έργων; Το Υπουργείο σας κ. Υπουργέ θέλει περίπου τρία χρόνια για να εξετάσει ένα απλό Τοπικό Ρυμοτομικό που υποβάλλεται από ένα Δήμο και αφορά π.χ. τον χαρακτηρισμό ενός χώρου για την ανέγερση ενός παιδικού σταθμού. Εάν σας επέβαλαν την τήρηση τέτοιων διαδικασιών θα είχατε προ πολλού σηκώσει τα χέρια και θα λέγατε ότι είναι αδύνατο να προχωρήσουμε ως χώρα με αυτές τις αντιλήψεις.

 • Στην περίπτωση στατιστικής μεταφοράς της ενέργειας, όπου η παραγόμενη ενέργεια θα απορροφάται και θα καταναλώνεται στην Ελλάδα, η τιμολόγηση για την πώληση της ενέργειας την οποία επιβαρύνεται ο Έλληνας καταναλωτής (μέσω του ειδικού τέλους ΑΠΕ) θα πρέπει να καθορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί τυχόν δυσανάλογη επιβάρυνση, ενώ παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη επιβολής επιβάρυνσης και στους καταναλωτές του κράτους μέλους το οποίο επωφελείται από την στατιστική μεταφορά της ενέργειας από ΑΠΕ, για παράδειγμα με τον επιμερισμό του τέλους ΑΠΕ.

  Στην περίπτωση της φυσικής μεταφοράς ενέργειας θα πρέπει οι τιμές της ενέργειας να αντανακλούν το εξωτερικό κόστος παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων του περιβαλλοντικού και κοινωνικού κόστους, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2009/38/ΕΚ.

  Σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή ενός κοινού καθεστώτος στήριξης των ΑΠΕ ή ενός εθελοντικού συντονισμού των καθεστώτων στήριξης μεταξύ των συνεργαζόμενων κρατών-μελών προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών.

  Τέλος, σχετικά με την τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ζητήματα ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών ΑΠΕ που εντάσσονται στο πρόγραμμα και των λοιπών παραγωγών ΑΠΕ.

 • H προτεινόμενη ρύθμιση που προβλέπει την προοπτική σύμπραξης με στρατηγικό επενδυτή αναφέρεται στην υλοποίηση των σταθμών παραγωγής που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, δηλαδή στην κατασκευή και λειτουργία των σταθμών.

  Εκτός από την υλοποίηση σταθμών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, στα πλαίσια του προγράμματος προβλέπεται και η ανάπτυξη των δικτύων μεταφοράς της ενέργειας για την οποία δεν προκύπτει από τον νόμο κάποια στρατηγική κατεύθυνση όσον αφορά την επιλογή επενδυτή προκειμένου να υλοποιηθούν έργα υποδομής για την ενίσχυση του εθνικού συστήματος μεταφοράς καθώς και για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών διασυνδέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην επιλογή επενδυτή που θα παρέχει εχέγγυα ασφάλειας τόσο για την υλοποίηση των υποδομών όσο και για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.

 • 24 Φεβρουαρίου 2012, 16:06 | Κονταξάκης Χρήστος

  Εάν μιλάμε για εγκατάσταση μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, από φωτοβολταϊκά, στην περιοχή του Ελληνικού, εγώ πιστεύω οτι θα είναι μια πολύ λανθασμένη κίνηση.
  Όταν όλοι γνωρίζουμε οτι το Ελληνικό αποτελεί ένα «φιλέτο» από πλευράς οικοπεδικής αξίας, θα ήταν εντελώς λάθος να εγκατασταθεί σε ένα τέτοιο χώρο, μονάδα φωτοβολταϊκών, που μπορεί άνετα να εγκατασταθεί σε αγροτικές περιοχές εκτός λεκανοπεδίου, καθώς και σε νησιωτικές περιοχές.
  Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες επενδύσεις, που μπορούν να γίνουν σε αυτή την περιοχή, ώστε να αξιοποιηθεί με το καλύτερο δυνατόν αυτός ο χώρος και να επιφέρει μεγάλα κέρδη στον δημόσιο κορβανά.