Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.