Άρθρο 21: Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ ή μη διάθεσής του, σύμφωνα με το άρθρο 12, καθώς και μη εκπόνησης της ενεργειακής επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης ή κλιματισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ σε βάρος του κατά νόμου υπόχρεου. Τα πρόστιμα επιβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια και τη χρήση του πιστοποιούμενου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, το μέγεθος των συστημάτων του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του υπόχρεου.
2. Σε περίπτωση παρακώλυσης κατ’ οποιονδήποτε τρόπο ελέγχου της ΕΥΕΠΕΝ επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Τα πρόστιμα επιβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της εξεταζόμενης υπόθεσης, την απαξία των πράξεων και την επίπτωσή τους στην έκβαση του ελέγχου.
3. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση της ΕΥΕΠΕΝ και κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45).
4. Τα επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. και αποδίδονται υπέρ του Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ…….), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων.
5. Επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιων του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά των κυρώσεων που επιβάλλονται με το παρόν άρθρο, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45).
6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του π.δ. 100/2010 τροποποιείται ως εξής:
«Κάθε επιβληθείσα κύρωση καταγράφεται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, τα δε επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. και αποδίδονται υπέρ του Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ…….), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων.».
7. Για την επιμέτρηση του χρηματικού προστίμου που επιβάλλεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή λαμβάνεται υπόψη το ύψος της συνολικής αμοιβής που εισέπραξε για την έκδοση των ΠΕΑ ή των Εκθέσεων Επιθεώρησης, βάσει των οποίων διαπιστώθηκε η παράβαση.
8. Εφεξής οι διοικητικές κυρώσεις σε Ενεργειακούς Επιθεωρητές επιβάλλονται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
9. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται με το παρόν είναι ανεξάρτητες από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες του παραβάτη.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος άρθρου και του άρθρου 8 του π.δ. 100/2010.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2012, 09:38 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤ.

  ΘΕΩΡΩ ΣΩΣΤΗ ,
  ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ , ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ ,
  ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΠΑΝ-ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ,
  ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 1/30 ΠΕΡΙΠΟΥ.
  Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΡΗΤΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ» ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΠΟΙΗΤΙΚΩΝ , ΤΩΝ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ Η ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΚΛΊΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΟΛΥΚΑΟΙΚΙΑ .
  Η ΜΟΡΦΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΛΈΓΧΟΥ , ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Π.Α.
  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ , ΜΕΡΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Η ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ .

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 6 Σεπτεμβρίου 2012, 16:37 | ΝΙΚΟΣ Π

  Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης της άδειας του ενεργειακού επιθεωρητή εφ’όρου ζωής, εφόσον αποδειχθεί από τους ελέγχους πως ο επιθεωρητής επανειλημμένα παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία, είτε προς ίδιο όφελος είτε όχι.

  Ο ενεργειακός επιθεωρητής θα πρέπει να μπορεί να διώκεται και ποινικά, αν κάτι τέτοιο προβλέπεται από τις πράξεις του.

 • Δεν ορίζεται η κλιμάκωση του προστίμου ανάλογα με το κτίριο με ποσοτικά κριτήρια.