Άρθρο 18: Ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων και των Εκθέσεων Επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού

1. Για τον έλεγχο των ΠΕΑ και των εκθέσεων σχετικά με την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού έχει συσταθεί και συγκροτηθεί στο ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 72/2010 (ΦΕΚ Α΄ 132), η οποία είναι αρμόδια και για την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και του Αρχείου Επιθεωρήσεων Κτιρίων.
2. Οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται αυτεπάγγελτα, δειγματοληπτικά και τυχαία ή κατόπιν καταγγελίας σε σημαντικό ποσοστό όλων των ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επιθεώρησης και και συνίστανται σε:
α) Έλεγχο της εγκυρότητας και ακρίβειας των δεδομένων υπολογισμού, που υποβάλλονται με τη μορφή ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων και επαλήθευση των αποτελεσμάτων του ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων και των συστάσεων.
β) Επιτόπια επιθεώρηση του κτιρίου, για την εξακρίβωση της ορθότητας του ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επιθεώρησης.
3. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, καθώς και οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των κτιρίων, παρέχουν στους Επιθεωρητές Ενέργειας της ΕΥΕΠΕΝ όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, πρόσβαση στο κτίριο και τις εγκαταστάσεις του και κάθε άλλη δυνατή διευκόλυνση για τη διεξαγωγή των ελέγχων.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 13:47 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Προτείνουμε να μπει όριο στο ποσοστό παρακάτω ως εξής (όπως στο άρθρο 19)

  2. Οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται αυτεπάγγελτα, δειγματοληπτικά και τυχαία ή κατόπιν καταγγελίας σε σημαντικό ποσοστό (ως 5%) όλων των ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επιθεώρησης και και συνίστανται σε:
  α) Έλεγχο της εγκυρότητας και ακρίβειας των δεδομένων υπολογισμού, που υποβάλλονται με τη μορφή ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων και επαλήθευση των αποτελεσμάτων του ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων και των συστάσεων.
  β) Επιτόπια επιθεώρηση του κτιρίου, για την εξακρίβωση της ορθότητας του ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επιθεώρησης.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2012, 16:45 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  Όλες οι πολυκατοικίες να έχουν ΑΦΜ και να κάνουν φορολογική δήλωση. Να αναγράφεται αν έχει γίνει έλεγχος λέβητα κλπ. και κατόπιν ναν παραλαμβάνεται από την εφορία ή το taxis