Άρθρο 16: Εκθέσεις επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού

1. Έπειτα από κάθε επιθεώρηση συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού συντάσσεται έκθεση επιθεώρησης και επιδίδεται στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου. Η έκθεση περιέχει το αποτέλεσμα της επιθεώρησης που διενεργήθηκε και περιλαμβάνει συστάσεις για την οικονομικώς συμφέρουσα βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του επιθεωρούμενου συστήματος ή την αντικατάστασή του.
2. Οι συστάσεις μπορούν να βασίζονται σε σύγκριση της ενεργειακής απόδοσης του επιθεωρούμενου συστήματος με εκείνη του βέλτιστου διαθέσιμου εφικτού συστήματος και συστήματος παρόμοιου τύπου για το οποίο όλα τα συναφή στοιχεία επιτυγχάνουν το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Από την 01.01.2013 και εντός διαστήματος τριών (3) ετών επιβάλλεται η αρχική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.
4. Η δαπάνη για τη διενέργεια Επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού βαρύνει, κατά περίπτωση, τον ιδιοκτήτη ή τους συνιδιοκτήτες κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας εκάστου.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2012, 14:28 | Απόστολος Ευθυμιάδης

  Στο εδάφιο 1 του άρθρου αναφέρει ότι η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει οικονομικώς συμφέρουσες προτάσεις είτε για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή την αντικατάσταση του επιθεωρούμενου συστήματος.
  Η φράση «ή την αντικατάστασή του» δεν αποτελεί απαίτηση της Οδηγίας αλλά προσετέθη από τους συντάκτες του Νομοσχεδίου.
  Επομένως η απαίτηση αυτή είναι δεν προτείνεται από την Οδηγία. Είναι όμως υπερβολική διότι ισοδυναμεί πρακτικά με μία πλήρη μελέτη κλιματισμού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν των φορτίων κλιματισμού και του τρόπου χρονικής κατανομής αυτών στον χώρο. Κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο για μία ενεργειακή επιθεώρηση.
  Επομένως η απαίτηση αυτή πρέπει να διαγραφεί.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2012, 17:23 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  Να υπάρχουν απαραίτητα ΑΦΜ στις πολυκατοικίες και στην ετήσια δήλωση να φαίνεται ο έλεγχος του καυστήρα και η επιθεώρηση όταν γίνεται , αλλιώς να μην την παραλαμβάνει η ΔΟΥ.
  Αντίστοιχα στις μονοκατοικίες.
  Αν δεν υπάρχει ή δεν λειτουργεί σύστημα υγρού ή αερίου καυσίμου ή και οποιασδήποτε μορφής καύσης, να υπογράφει ο εκάστοτε διαχειριστής ή ιδιοκτήτης Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υφίσταται ή ότι έχει καταστραφεί και δεν χρησιμοποιείται ή ότι έχει διακοπεί η σύνδεση με την ΕΠΑ, κλπ.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2012, 17:33 | Α. Καλογερόπουλος

  Στο άρθρο 16 παρ 3 αναφέρεται έναρξη ισχύος των επιθεωρήσεων λεβήτων και κλιματισμού η 1/1/2013 και δίνεται προθεσμία 3 χρόνια ενώ ο ΚΕΝΑΚ ΦΕΚ 407 έδινε προθεσμία για τις επιθεωρήσεις λεβήτων και κλιματισμού εντός 4 ετών από δημοσίευση ήτοι μέχρι 9/6/2014.
  Παίρνοντας υπόψη ότι οι Ελληνες περιμένουν πάντα την τελευταία στιγμή να κάνουν οτιδήποτε και ότι θεωρείται η παράταση αυτονόητη προτείνω η παραπάνω προθεσμία να διαμορφωθεί όπως παρακάτω:
  Εναρξη ισχύος των επιθεωρήσεων 1/1/2013
  Από 1/6/2013 δεν θα μπορεί να εκδοθεί κανένα ΠΕΑ εάν δεν καταχωρείται στο buildingcert.gr για την έκδοση ΠΕΑ και ο αριθμός πρωτοκόλλου της επιθεώρησης λέβητα ή κλιματισμού που να είναι σε ισχύ. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει αυτοέλεγχος από τους μηχανικούς για την πραγματοποιήση των επιθεωρήσεων λεβήτων και κλιματισμού. Ο έλεγχος για την υποχρέωση συμπλήρωσης ή όχι των αρ. πρωτοκόλλου γίνεται αυτόματα από την στιγμή που στο ΠΕΑ αναφέρεται η ισχύς του λέβητα και η ψυκτική ισχύς (δεν εφαρμόζεται σε κτίρια με θεωρητικά συστήματα) . Για την συμπλήρωση ή όχι του αρ. πρωτοκόλλου επιθεώρησης λέβητα και κλιματισμού να είναι υπεύθυνος ο Επιθεωρητής κτηρίων.
  Για τα κτήρια που δεν απαιτείται ΠΕΑ (ιδιόκτητες κατοικίες κλπ) τότε να ισχύει η καταληκτική ημερομηνία της 9/6/2014 κατά ΚΕΝΑΚ ή των 3 ετών του παρόντος, άλλως θα επιβάλλεται το πρόστιμο στους ιδιοκτήτες.

 • 31 Αυγούστου 2012, 18:57 | Γιώργος

  Όσον αφορά την παρ. 3) επιβάλλεται η επιθεώρηση θέρμανσης – κλιματισμού όμως με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό αναγκαστικό;

  Για παράδειγμα η έκδοση ΠΕΑ είναι αναγκαστική διότι στην ενοικίαση δεν παραλαμβάνει ο Έφορος την σύμβαση ή στην πώληση δεν συντάσσει συμβόλαιο ο συμβολαιογράφος εάν δεν δοθεί το ΠΕΑ.

  Μήπως λοιπόν πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι απαιτείται η έκθεση θέρμανσης – κλιματισμού προκειμένου να εκδοθεί το ΠΕΑ;