Άρθρο 17: Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες

1. Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από μηχανικούς οι οποίοι αποκτούν την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, μετά από εξειδίκευση, εκπαίδευση και εξετάσεις, προκειμένου να ασκήσουν τη δραστηριότητα του ενεργειακού επιθεωρητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ Α΄ 177), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 23, του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 249) και ισχύει και εγγράφονται στα οικεία Μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών.
2. Για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32), ήτοι:
α)Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3919/2011, προς την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του ΥΠΕΚΑ, η οποία θα πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο ή με εξουσιοδότηση αυτού. Η αναγγελία αντικαθιστά την αίτηση για απόκτηση άδειας που ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.3919/ 2011, για την οποία θα αποδίδεται στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας
β) Υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή, όπως προβλέπονται από το άρθρο 6 του π.δ. 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/ τ.Α΄/06.10.2010), όπως ισχύει.
γ) Η υποβολή της Αναγγελίας του σημείου α) γίνεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εκπαίδευσης και εξετάσεων του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010, όπως θα αποδεικνύεται από τις σχετικές βεβαιώσεις που του παρέχονται, τις οποίες υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ΕΥΕΠΕΝ. Τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά, πριν από την έναρξη της εκπαίδευσής του.
δ) Η ΕΥΕΠΕΝ, μετά τη λήψη όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή.
ε) Η προαναφερόμενη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών.
στ) Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η ΕΥΕΠΕΝ ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση του Πιστοποιητικού άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Μετά παρέλευση τριμήνου ο ενδιαφερόμενος ασκεί το επάγγελμα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο
ζ) Η διαδικασία χορήγησης «Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών» καταργείται.
3. Για τη βελτίωση της διαδικασίας τροποποιούνται ή καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις του π.δ. 100/2010:
α) Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 4 «Άδειες Ενεργειακού Επιθεωρητή» του π.δ. 100/2010.
β) Το εδάφιο δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«(δ) να διαθέτει δίπλωμα μηχανικού ή πτυχίο μηχανικού τεχνολογικής εκπαίδευσης για τουλάχιστον δύο (2) έτη.»
γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 καταργείται.
δ) Η περίπτωση β) της παραγράφου 4 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:
«(β) δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής έχει ο ίδιος, ή σύζυγος, ή συγγενής του έως β’ βαθμού ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος, ή εταίρος ή υπάλληλος,».
ε) Καταργούνται οι περιπτώσεις ε) και στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6, που αφορούν σε υποβολή δικαιολογητικών για την τεκμηρίωση της εμπειρίας του υποψήφιου ενεργειακού επιθεωρητή, τα οποία στο εφεξής δεν θα απαιτούνται.
στ) Τροποποιείται ως εξής η περίπτωση δ) της παραγράφου 4 του άρθρου 6: «δ) Αντίγραφο του Καταστατικού του Νομικού Προσώπου»
ζ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 προστίθεται περίπτωση ε) ως εξής: «ε) Παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ».
η) Τροποποιείται το άρθρο 10, ως εξής:
«Άρθρο 10 – Αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρητών
1. Η αμοιβή για τη διενέργεια επιθεώρησης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας καθορίζεται ελεύθερα με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις παρακάτω τιμές:
α) Για κτίρια ή κτιριακές μονάδες όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας, δύο και μισό (2,5) ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ στο σύνολο.
β) Για κτίρια ή κτιριακές μονάδες με χρήση κατοικίας, δύο (2) ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ στο σύνολο.
2. Η αμοιβή για τη διενέργεια επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίου καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις παρακάτω τιμές:
Με εγκατεστημένη ισχύ:
– έως και 200kW, διακόσια πενήντα (250) ευρώ
– από 201 έως και 400 kW, τετρακόσια (400) ευρώ
– από 401 και άνω, οκτακόσια (800) ευρώ
3. Περαιτέρω τροποποιήσεις των διατάξεων του π.δ. 100/2010 εναι δυνατή με π.δ. που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
5. Για την εγγραφή στα μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη διαχείριση αυτών καταβάλλεται εφάπαξ παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και ετησίως εκατό (100) ευρώ, αντίστοιχα. Από τα Νομικά Πρόσωπα καταβάλλεται εφάπαξ παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την εγγραφή τους. Τα ποσά αυτών εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. και αποδίδονται υπέρ του Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ…….), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων.
6. Ενημερωμένοι κατάλογοι Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι διαθέσιμοι στο κοινό ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
7. Για τη διασφάλιση και διατήρηση της Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας και συγκεκριμένα του χαρακτήρα του απορρήτου των κτιρίων των ενόπλων δυνάμεων, οι ενεργειακές επιθεωρήσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) διενεργούνται αποκλειστικά από Ενεργειακούς Επιθεωρητές του ΥΠΕΘΑ., οι οποίοι εγγράφονται σε ξεχωριστό Μητρώο που τηρείται από την ΕΥΕΠΕΝ.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα προσόντα των Ενεργειακών Επιθεωρητών που μπορούν να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΥΠΕΘΑ, η διαδικασία εγγραφής τους σε αντίστοιχα μητρώα, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2012, 10:10 | Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

  Θέμα: «Βασικές παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου με θέμα “Ενεργειακή απόδοση κτιρίων”»

  Κύριε Υπουργέ,
  με αφορμή το σχέδιο νόμου με θέμα «Ενεργειακή απόδοση κτιρίων», το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση από το Υ.Π.Ε.Κ.Α, σας διαβιβάζουμε τις βασικές μας παρατηρήσεις επί των διατάξεων του νομοσχεδίου και παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη.
  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ζήτημα της πραγματοποίησης των εξεταστικών διαδικασιών από το Τ.Ε.Ε.
  Ήδη έχουν ακουστεί αρκετές διαμαρτυρίες αλλά και επώνυμες καταγγελίες σχετικά με την εξεταστική διαδικασία για τους υποψήφιους ελεγκτές δόμησης (οι οποίες πραγματοποιούνται με ευθύνη του Τ.Ε.Ε).
  Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Τ.Ε.Ε δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει την εγκυρότητα και τη διαφάνεια τέτοιου είδους εξεταστικών διαδικασιών, αλλά και ούτε είναι αυτός ο ρόλος του.
  Για αυτό το λόγο προτείνουμε την κατάργηση των εξετάσεων διαφορετικά και σε αντίθετη περίπτωση να πραγματοποιούνται από δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κάτι το οποίο ενδέχεται να επιφέρει και μείωση κόστους για τους υποψήφιους ενεργειακούς επιθεωρητές.
  Σε κάθε περίπτωση η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. θα επανεξετάσει τη στάση της μετά την τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου.

  Ο Πρόεδρος της Κ.Δ.Ε.

  Δημόπουλος Δημήτριος
  Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης
  των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

  Ταχ. Δ/νση: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 15 –106 77, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2105227812 – 2105227276
  Fax: 2105243701, http://www.eetem.gr – E-mail: eetem@eetem.gr

  Προτάσεις για τη διαβούλευση στο Σχέδιο Νόμου
  «Ενεργειακή απόδοση κτιρίων»

  Άρθρο 17
  Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες

  παρ. 2, β
  Με την παρούσα διατύπωση της παραγράφου εξακολουθεί να διατηρείται η παράλογη απαίτηση για εγγραφή των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τ.Ε.Ε.
  Επ’ αυτού επισημαίνουμε τα εξής:
  Η εγγραφή στο Μητρώο Τεχνικών Επωνυμιών του Τ.Ε.Ε σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει τους Μηχανικούς των Τ.Ε.Ι.
  Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών εγγράφονται εταιρείες και όχι φυσικά πρόσωπα, θεωρούμε αδιανόητη την απαίτηση εγγραφής των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι στο εν λόγω Μητρώο του Τ.Ε.Ε.
  Επισημαίνουμε ότι σε πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις (Ν.4030/2011 και Ν.4070/2012) η ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ καλύπτει τους Μηχανικούς των Τ.Ε.Ι.
  Επισημαίνουμε επίσης το γεγονός ότι η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ συμμετέχει, μέσω εκπροσώπων της, τόσο στις Εξεταστικές Επιτροπές όσο και στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών.
  Για τους παραπάνω λόγους, και για την τήρηση της νομιμότητας, προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου δ του άρθρου 6 του Π.Δ100/2010 ως εξής:
  «…Για Διπλωματούχους Μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε), ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής τους στην Επαγγελματική – Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).»

  παρ. 3, α
  Δεδομένου ότι από τη διατύπωση της εν λόγω παραγράφου δεν είναι ξεκάθαρο αν οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 4 του Π.Δ100/2010 τροποποιούνται ή καταργούνται και για αποφυγή των οιοδήποτε παρερμηνειών,
  προτείνουμε την τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου ως εξής:
  «α) Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 4 «Άδειες Ενεργειακού Επιθεωρητή» του Π.Δ100/2010 καταργούνται.»

  παρ 3, η)
  Ο επιχειρούμενος καθορισμός ορίων αμοιβών (στην προκειμένη περίπτωση “ανώτατων”) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης είναι αντίθετος προς την ευρωπαϊκή αλλά και την ελληνική νομοθεσία.
  Η αμοιβή των Ενεργειακών Επιθεωρητών θα πρέπει να καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, χωρίς τους περιορισμούς κατώτατων και ανώτατων αμοιβών.
  Επίσης θεωρούμε παράλογη την επιβολή ετήσιου παραβόλου 100 ευρώ για την άδεια του ενεργειακού επιθεωρητή μόνο στους ελεύθερους επαγγελματίες και όχι στα Νομικά πρόσωπα.
  Τα ανωτέρω ποσά λαμβανομένης υπόψη της οικονομική ύφεσης θα πρέπει να μειωθούν τουλάχιστον στο μισό.

  Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε στην προτεινόμενη τροποποίηση του Άρθρου 10 του Π.Δ 100 θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω αλλαγές:
  Η παράγραφος ένα (1) διαμορφώνεται ως εξής: «Η αμοιβή για τη διενέργεια επιθεώρησης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας καθορίζεται ελεύθερα με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.»

  Η παράγραφος δυο (2) καταργείται.

  Η παράγραφος πέντε (5) διαμορφώνεται ως εξής: «Για την εγγραφή στα μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη διαχείριση αυτών καταβάλλεται εφάπαξ από τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα παράβολο 75 ευρώ και ετησίως 50 ευρώ, αντίστοιχα. Τα ποσά αυτών εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. και αποδίδονται υπέρ του Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ…….), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων.»

  Πέραν των προτεινόμενων από το Υ.Π.Ε.Κ.Α τροποποιήσεων διατάξεων του Π.Δ100/2010 η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ θεωρεί επιβεβλημένες και τις κάτωθι τροποποιήσεις:

  1. Κατάργηση κάθε αναφοράς σε ζητήματα αμοιβών (πχ παρ. 1γ του Άρθρου 1).
  2. Τροποποίηση της παρ. 2α του Άρθρου 3 ως εξής: «Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε) ή Πτυχιούχος Μηχανικός μέλος της Επαγγελματικής – Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ), ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.»
  3. Διαγραφή της φράσης «Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» (όπου αυτή υπάρχει στο κείμενο του Π.Δ), λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση της είναι εκ του περισσού, δεδομένου ότι η κείμενη νομοθεσία αναφέρεται σε Ανώτατη Εκπαίδευση με Πανεπιστημιακό και Τεχνολογικό Τομέα και δε μπορεί να χρησιμοποιείται ως προσδιοριστικό μόνο για τους Μηχανικούς των Τ.Ε.Ι.
  4. Τροποποίηση της παρ. 1 του Άρθρου 9 ως εξής: «Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε) ή οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί μέλη της Επαγγελματικής – Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ)…».

  5. Η οργάνωση των εξετάσεων από το ΤΕΕ είναι αντίθετη στο κοινοτικό δίκαιο, καθώς το ΤΕΕ βρίσκεται σε σύγκρουση συμφερόντων να ευνοήσει τα μέλη του (διπλωματούχοι μηχανικοί) εις βάρος των ανταγωνιστών τους (πτυχιούχοι μηχανικοί) κατά την ανωτέρω εξεταστική διαδικασία.
  Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από σχετικές καταγγελίες που έχουν κατατεθεί στο ΥΠΕΚΑ από υποψηφίους Ελεγκτές Δόμησης που συμμετείχαν στις εξετάσεις που διοργανώνει το ΤΕΕ με αποτέλεσμα να τίθεται σε αμφισβήτηση η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων καθώς και η νομιμότητα των αδειών που εκδίδονται .
  Στο βαθμό που θα διατηρηθούν οι εξετάσεις σε καμία περίπτωση αυτές δεν πρέπει να απολέσουν την αξιοπιστία και εγκυρότητα τους για το λόγο αυτό προτείνουμε να τροποποιηθεί
  το αντίστοιχο άρθρο του ΠΔ 100/2010 προκειμένου οι εξετάσεις να διοργανώνονται από ανεξάρτητο φορέα που θα πληρεί τα κριτήρια της διαφάνειας και αντικειμενικότητας ( Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα , ΕΚΕΠΙΣ κ.λ.π) .

  Επίσης με την υφισταμένη διαδικασία τα έσοδα από τις εξετάσεις ( τα οποία δεν θα είναι διόλου ευκαταφρόνητα) θα ενισχύσουν οικονομικά τον έναν από τους Φορείς των ανταγωνιζόμενων επαγγελματικά υποψηφίων επιθεωρητών δηλαδή το ΤΕΕ) το οποίο διαθέτει ήδη το πληροφοριακό σύστημα για την πραγματοποίηση εξετάσεων επ’ αμοιβή για τους ελεγκτές δόμησης και τώρα εκ νέου για τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Γεγονός απαράδεκτο αν λάβουμε υπόψη ότι οι συνολικές υποδομές για την υποστήριξη των εξετάσεων (τηλεπικοινωνιακές, μηχανογραφικού εξοπλισμού κ.λ.π) κατά πάσα πιθανότητα έχουν χρηματοδοτηθεί από κρατικούς πόρους και πόρους της Ε.Ε.

  Μάλιστα σε περίπτωση που οι εξετάσεις ανατεθούν σε Δημόσια ΑΕΙ ( Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) από τα εξέταστρα θα ενισχύονται τα Ιδρύματα από τα οποία προέρχονται οι υποψήφιοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές σε μία περίοδο που υπάρχει σοβαρή έλλειψη χρηματοδότησης από την Πολιτεία προς αυτά.
  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε :

  την τροποποίηση της παραγράφου 5 του Άρθρου 9 του Π.Δ 100/2010 ως εξής:
  «Η εξεταστική διαδικασία θα πραγματοποιείται από δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πολυτεχνεία, Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.), τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, με την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής …».

 • 14 Σεπτεμβρίου 2012, 12:05 | Χριστόφας

  Διαβάζοντας τα σχόλια της διαβούλευσης, παρατηρώ μία εμμονή των παλαιών μηχανικών για την αποφυγή των εξετάσεων ούτως ώστε να γίνεις ενεργειακός επιθεωρητής. Προτάσσουν την εμπειρία τους ως το μόνο αναγκαίο προσόν. Γιατί δε γίνεται ένας έλεγχος για την ορθότητα των ΠΕΑ που εκδόθηκαν από τους έμπειρους προσωρινούς ενεργειακούς εδώ και δύο χρόνια έτσι ώστε να βρεθεί κατά πόσον είναι «σωστή» η εμπειρία τους? Ως πότε στην Ελλάδα θα λειτουργούμε όλοι κατά το πώς μας συμφέρει και όχι κατά το ποιό είναι το σωστό? Επειδή οι παλαιοί μηχανικοί δεν έχουνε όρεξη να διαβάσουνε για να δώσουνε εξετάσεις, τις θεωρούν ως φασιστικό μέτρο? Έτσι κι αλλιώς, λόγω της μεγάλης πείρας τους, η περισσότερη ύλη των εξετάσεων θα τους είναι γνωστή οπότε το θέμα «εξετάσεις» δεν θα είναι κάτι δύσκολο για αυτούς.
  Δεν είναι πια καιρός στην Ελλάδα παλαιοί και νέοι μηχανικοί να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και να υπάρχουν πραγματικά αξιοκρατικά κριτήρια αξιολόγησης?
  Εγώ πάντως είμαι προσωρινός ενεργειακός επιθεωρητής και πιστεύω ότι τα ΠΕΑ που εκδόθηκαν από τους έμπειρους προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές είναι λάθος σε ποσοστό πάνω από 80%. Άλλο είναι να ξέρεις να καυασκευάσεις ένα κτίριο και άλλο είναι να ξέρεις όλες τις λεπτομέρειες της ενεργειακής του συμπεριφοράς.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2012, 12:37 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΪΔΑΣ

  ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΕΡΔΙΟΥ (8 Σεπτεμβρίου 2012, 01:32 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΡΔΙΟΣ).
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ (ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΗΔΗ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ …ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ ΑΦΟΥ ΟΠΩΣ ΣΩΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΕΙ Η ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2012, 12:24 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Θα κάνω απλώς ένα σύντομο άθροισμα των εξόδων του υποψήφιου ενεργειακού επιθεωρητή. 500€ οι εξήντα ώρες υποχρεωτικού σεμιναρίου (μόνο για κτίρια), 150€ το παράβολο συμμετοχής στις υποχρεωτικές εξετάσεις, αν όλα πάνε καλά και ο μηχανικός περάσει τις εξετάσεις, απαιτούνται 150€ για την εγγραφή του στο μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, στη συνέχεια άλλα 100€ για την αγορά του απαραίτητου λογισμικού του ΤΕΕ και τέλος έχουμε και τα 100€ της ετήσιας συνδρομής. «Προαιρετικά» και σχεδόν σίγουρα ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα προβεί σε αγορά άλλου λογισμικού για την εκπόνηση ενεργειακών επιθεωρήσεων κόστους τουλάχιστον 400€ συν την αντίστοιχη ετήσια συνδρομή.
  Αν δε μου διαφεύγει κάτι βρισκόμαστε ήδη στα 1400€ (χωρίς ΦΠΑ, όπου αυτό απαιτείται) με κάποια από τα παραπάνω χρήματα να πηγαίνουν στο Πράσινο ταμείο. Πραγματικά συγκινούμαι κάθε φορά που ακούω γι’αυτό.
  Ασφαλώς και θεωρώ πολλά τα έξοδα με τις αμοιβές να κυμαίνονται σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα και δεν νομίζω ότι ευνοούν τους νέους μηχανικούς. Η πρόταση μου είναι αυτονόητη. Κόψτε κάτι! Από συνδρομές, πάγια και χαράτσια έχουμε ήδη αρκετά.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2012, 09:42 | Βαγγέλης Χ.

  Μόνο δύο λόγους απαγόρευσης την δυνατότητας Δ.Υ. να γίνουν ενεργειακοί επιθεωρητές εντοπίζω.

  Ο πρώτος είναι πως καθώς είναι Δ.Υ. έχουν κάποια πρόσβαση στην ΕΥΕΠΕΝ οι οποία πραγματοποιεί ελέγχους και ελεγκτής και ελεγχόμενος δεν πρέπει να είναι από την ίδια πλευρά. (αυτό όμως δεν ισχύει πέρα ίσως από τους υπαλλήλους του ΥΠΕΚΑ ακόμα περισσότερο όμως για τους υπαλλήλους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα) Σημ. Η κοινοτική οδηγία αναφέρει ρητά πως μπορούν Δ.Υ. να γίνουν ενεργειακοί επιθεωρητές.

  Ο δεύτερος λόγος είναι πως δεν πρέπει να εργαστούν στον συγκεκριμένο τομέα άτομα τα οποία διαθέτουν εργασία.

  Με αυτή τη λογική όμως οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως στόχος είναι όχι να γίνουν ενεργειακοί επιθεωρητές οι καταρτισμένοι και εκπαιδευμένοι μηχανικοί αλλά αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εργασία.

  Σε αυτή τη λογική θα πρέπει να δώσετε μπόνους σε ανέργους, νέους μηχανικούς, χαμηλό εισόδημα, πολύτεκνους.

  Κάντε το δηλ. κάτι σαν την χορήγηση αδειών για περίπτερα σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες.

  Από εκεί και πέρα επιτυγχάνεται να χωρίζεται τον κόσμο σε ομάδες οι οποίες οδηγούνται σε σύγκρουση μεταξύ τους.(ΠΕ – ΤΕ – ΠΑΛΙΟΙ – ΝΕΟΙ — ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ – 10ετίας – 5ετίας – ΔΥ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ κ.α.)

  Δύστυχος η χώρα χάνει μία μοναδική ευκαιρία να χτίσει κάτι καινούργιο από μηδενική βάση χωρία τις παθογένειες του παρελθόντος.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2012, 08:10 | Κώστας Κρεμαλής

  Θέμα: Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
  Αθήνα, 11/09/2012

  Με το Σχ. Νόμου για το θέμα επιχειρείται ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ στο Ελληνικό Δίκαιο. Δυστυχώς ακόμη μια φορά υπάρχουν ασάφειες και αδικαιολόγητες παρεμβάσεις στην Οδηγία, που οφείλονται κατά την γνώμη μας σε συντεχνιακούς λόγους. Ειδικότερα και κυρίως:

  1.0 Η Οδηγία θεσπίζει κοινό γενικό πλαίσιο για μια μεθοδολογία υπολογισμού της συνολική ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και κτιριακών μονάδων. Το πλαίσιο αυτό εξειδικεύεται στον κανονισμό αρ. 244/2012/16.01/2012 της Ε.Ε. και στοχεύει στον καθορισμό από τα κράτη μέλη εκείνων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, που οδηγεί σε επίπεδα βέλτιστου κόστους.

  2.0 Αντ’ αυτών το Σχ. Νόμου:

  • Δεν συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και δεν περιλαμβάνει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με τις επερχόμενες αλλαγές σε υφιστάμενους Νόμους και Κανονιστικές Πράξεις ,όπως αντίθετα αυτά προβλέπονται από την Οδηγία.

  • Τροποποιεί τον ορισμό της Οδηγίας για το «Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης», ώστε να μη προβλέπεται ρητά για την έκδοσή του, η εφαρμογή της ως άνω μεθοδολογίας υπολογισμού.

  • Προσθέτει στους ορισμούς της Οδηγίας ορισμό για την «Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης» (ΜΕΑ) χωρίς απλή και ρητή αναφορά στην εφαρμογή της ως άνω μεθοδολογίας υπολογισμού.

  • Μνημονεύει (Άρθρο 3 του σχ. Νόμου) ως ισχύοντα τον υφιστάμενο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), που περιλαμβάνει μεθοδολογία υπολογισμού και ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις με βάση διατάξεις του ν. 3661/2008 (που καταργείται με το Σχ. Νόμου) και δεν περιελάμβανε προφανώς την νέα μεθοδολογία υπολογισμού και τους στόχους της. Η ως άνω μνεία σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του Σχ. Νόμου ,που αναφέρονται σε μεθοδολογία (παρ. 4 Άρθρου 3,παρ. 2 Άρθρου 4,παρ. 1 Άρθρου 5),καθιστούν το Σχ. Νόμου κείμενο προβληματικό μη συμβατό με την Οδηγία και προβλέπεται ότι θα δημιουργήσει αναιτιολόγητα προβλήματα.

  3.0 Ειδικότερα για τον ΚΕΝΑΚ σημειώνουμε:

  • Εκκρεμεί εκδίκαση προσφυγής που έγινε τον Μάιο του 2010 στο ΣτΕ για τους ακόλουθους κύριους λόγους.

  • Με τον ΚΕΝΑΚ που εκδόθηκε με ΚΥΑ (Δ6/Β/οικ.5825/09.04.2010) εισάγονται οι όροι «Η/Μ μελέτες και Η/Μ εγκαταστάσεις» αντί του όρου «Τεχνικό Σύστημα Κτιρίου» που περιλαμβάνονταν στους ορισμούς του Ν. 3661/2008 αλλά περιλαμβάνεται και στους ορισμούς του νέου Σχ. Νόμου. Η εισαγωγή των όρων «Η/Μ μελέτες και Η/Μ εγκαταστάσεις» σε συνδυασμό με λοιπές προβλέψεις του ΚΕΝΑΚ οδηγεί χωρίς έρεισμα σε νόμους, σε καθεστώς εκπόνησης μελετών ΜΕΑ με όρους αποκλειστικότητας υπέρ ορισμένων ειδικοτήτων διπλ. Μηχανικών και σε βάρος άλλων.

  • Με την Υπουργική Απόφαση που εξέδωσε τον ΚΕΝΑΚ καθορίζονται (χωρίς εξουσιοδότηση νόμου) αμοιβές των μηχανικών που εκπονούν ΜΕΑ.

  • Με τον ΚΕΝΑΚ, η ΜΕΑ ορίζεται ως πρόσθετη μελέτη επιπλέον των μελετών θέρμανσης, ψύξης, Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) και φωτισμού που προδήλως δεν περιλαμβάνονται σε αυτή, καθώς κατά τον ΚΕΝΑΚ περιλαμβάνονται στις μελέτες των Η/Μ εγκαταστάσεων. Ο ορισμός όμως αυτός, χωρίς μάλιστα να υπάρχει διάκριση μεταξύ του περιεχομένου των μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων και της μελέτης ΜΕΑ είναι σε απόλυτη αναντιστοιχία τόσο με τις διατάξεις του παλαιού νόμου 3661/2008 όσο και κυρίως με τις νέες διατάξεις της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και του Κανονισμού 244/2012/16.01.2012.

  • Κατά τον ΚΕΝΑΚ, η ΜΕΑ αντικαθιστά μερικά τη μελέτη θερμομόνωσης και όχι εξ ολοκλήρου όπως τούτο προβλέπεται από το περιεχόμενο των Οδηγιών αλλά και από την απλή λογική.

  • Ο ΚΕΝΑΚ δεν διαφοροποιεί τις ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις π.χ. ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου όπως αντίθετα τούτο επιβάλλεται με τη νέα Οδηγία 31/2010 αλλά… και προβλέπεται στο Σχ. Νόμου (Άρθρο 3, παρ. 4). Γενικότερα, ακόμη μια φορά διαπιστώνεται, ότι ενώ η νέα Οδηγία 31/2010/ΕΕ απαιτεί πλήθος ρυθμίσεων από τα Κράτη Μέλη, το Σχ. Νόμου είτε τις επαναλαμβάνει γενικά και αόριστα, είτε τις παρακάμπτει.Αναφέρουμε ακόμη ένα παράδειγμα.Σύμφωνα με τον Κανονισμό 244/2012/16.01.2012, τα Κράτη Μέλη,πρέπει να προσδιορίζουν το βέλτιστο κόστος ,είτε με «χρηματοοικονομική»,είτε με «μακροοικονομική» προσέγγιση. Ο ΚΕΝΑΚ δεν περιλαμβάνει προφανώς καμία προσέγγιση και το ΥΠΕΚΑ επίσης, σύμφωνα με το Σχ. Νόμου που καταθέτει.

  • Η μελέτη σκοπιμότητας που ανεξαρτητοποιείται από τη ΜΕΑ κατά τον ΚΕΝΑΚ, ενσωματώνεται στη ΜΕΑ σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 244/2012/16.01.2012.

  Τα προηγούμενα θεωρούνται ότι οφείλονται καθαρά σε συντεχνιακούς λόγους.

  4.0 Ως θετικές διατάξεις του Σχ. Νόμου, σε σύγκριση με τις ισχύουσες, πρέπει να θεωρούνται όσες αναφέρονται στη διαδικασία χορήγησης «Άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή» (Άρθρο 17 παρ. 3.0). Θετικότερες θα ήταν εφόσον υπήρχαν κριτήρια ώστε διπλ. Μηχανικοί με επαγγελματικά περιγράμματα που σχετίζονται με το αντικείμενο και διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία, να μη υφίστανται την ταπεινωτική διαδικασία εξέτασης και μάλιστα από συναδέλφους με ενδεχόμενα λιγότερα προσόντα.
  Υπάρχει όμως και ένα άλλο σημείο στο οποίο ο αρμόδιος Υπουργός πρέπει να απαντήσει: Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές έχουν δικαίωμα να εκπονούν ΜΕΑ στη διαδικασία έκδοσης Οικοδομικών Αδειών; Αναμένουμε καθαρή απάντηση.

  5.0 Σ’ ότι αφορά τις αμοιβές των Ενεργειακών Επιθεωρητών που προσδιορίζονται στο Σχ. Νόμου,αντιλαμβανόμαστε ότι προκύπτουν ως μη όφειλε,από τις απαιτήσεις του Μνημονίου.Ειναι όμως δυνατόν το θέμα να παραπεμθεί προς ρύθμιση σε Π.Δ, ώστε με μεγαλύτερη ανάλυση και κριτήρια που θα περιλαμβάνονται στο Νόμο, να προκύψουν λογικές κατευθυντήριες μέγιστες αμοιβές. Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας η ανάδειξη του ρόλου και του κύρους των Μηχανικών με κατάλληλα προσόντα που θα εξυπηρετήσουν την ενεργειακή εξοικονόμηση στη χώρα και δεν θα μεταβληθούν σε γραφειοκράτες για τη δήθεν προσαρμογή σε Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

  Κ.Κρεμαλής
  Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

 • 14 Σεπτεμβρίου 2012, 07:39 | Διονύσης Κλαδάκης

  Η θέσπιση μεγίστων αμοιβών θα αποτελέσει άλλο ένα πλήγμα στην ελάχιστη ποιότητα παροχής υπηρεσιών από τους επιθεωρητές. Είναι προφανές σ’ όσους ασχολούνται με τις επιθεωρήσεις ότι ο βαθμός δυσκολίας μπορεί να διαφέρει από επιθεώρηση σε επιθεώρηση. Ίσως να αποβλέπει στην αποφυγή πλήρους και ουσιαστικού ελέγχου, αφού αρκετοί επιθεωρητές θα αναγκαστούν να παρακάμψουν όλα τα δύσκολα σημεία, με τον προσφορότερο νομιμοφανή τρόπο, πάντα προς τη μεριά της ασφάλειάς τους (κατοχύρωση). Σε καμιά περίπτωση φυσικά δεν θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν διατάξεις του Νόμου, για την κατάταξη του κτιρίου σε καλύτερη κατηγορία.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2012, 01:44 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  Προκειμένου να διεξαχθούν (ή όχι) οι όποιες εξετάσεις και με οποιονδήποτε τρόπο επιλεγεί , θα πρέπει πρώτα να υπάρξει αποτέλεσμα από τούτο εδώ το Σχέδιο Νόμου. Να καταλήξει σε κάτι καλύτερο ,σε κάτι πιο χρηστικό και πιο απαραίτητο. Να είναι πραγματικό εργαλείο για αυτό που προορίζεται ,χωρίς ασάφειες.
  Εκτός από την καθημερινή τριβή με το αντικείμενο παρακολουθούμε λίγο πολύ και τα σεμινάρια.
  Οι ερωτήσεις που κυκλοφορούν περιέχουν πολλά λάθη και στοιχεία από την παλαιότερη έκδοση των ΤΟΤΕΕ. Αν δεν καταλήξουμε κάπου , πως θα γίνουν εξετάσεις ; Με ποια ύλη;

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 23:53 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Αγαπητέ κ. Υπουργέ και κ.κ. Τεχνικοί Σύμβουλοι – Νομοθέτες,

  Θα ήθελα μια απάντηση στην εξής υποθετική ερώτηση:

  Αν τελικά γίνουν οι εξετάσεις αυτών που
  – παρακολούθησαν επιτυχώς τα σεμινάρια
  – ενημερώθηκαν με την ίδια διδακτέα ύλη
  – στο ίδιο πρόγραμμα μαθημάτων,

  και

  – περάσουν τις εξετάσεις με το ίδιο επί τοις εκατό ποσοστό επιτυχίας,

  – ΤΙ ΝΟΗΜΑ ΕΧΕΙ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ Α & Β ΤΑΞΗ??????

  Περιμένω την επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντησή σας….

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 23:19 | ΠάνοςΤ

  Αγαπητέ κύριε από την ΠΟΜΙΔΑ το νομοθετημένο σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ δεν έχει σκοπό στο να παραδίδει εσαεί ολόκληρο τον λαό στους μηχανικούς. Έχει σκοπό (και κατά την γνώμη μου καλώς υπάρχει και επιβάλλεται να εξακολουθήσει να υπάρχει) στο να διαφυλάξει την σοβαρότητα του επιστημονικού έργου των Ελλήνων μηχανικών. Πρέπει να καταλάβουν όλοι οτί κανένας μηχανικός όσο φιλότιμο και αν έχει δεν μπορεί να ασκήσει σοβαρά το επάγγελμα του με αμοιβές εξευτελιστικές. Και πιστέψτε με αν ακόμα διατηρείται ένα επίπεδο στο έργο των μηχανικών οφείλεται καθαρά και μόνο στο φιλότιμο αυτών. Όπως πολύ καλά ξέρετε, και ας μην θέλετε για ευνόητους λόγους να το παραδεχτείτε δημόσια, οι αμοιβές αυτές ποτέ δεν τηρούνται στην πράξη και στο 90% των περιπτώσεων γίνονται οι εκπτώσεις κάτω απο το τραπέζι, εκπτώσεις που πολλές φορές υπερβαίνουν και το 50%. Φυσικά θα συμφωνήσω μαζί σας οτι απο τη στιγμή που το υπουργείο και το ΤΕΕ έβαλαν την επιλογή της συμφωνηθείσας τιμής τότε όλες οι κρατήσεις και οι φόροι πρέπει να υπολογίζονται με βάση την τιμή αυτή. Το ότι όμως μπήκε η επιλογή της συμφωνηθείσας τιμής δεν σημαίνει οτι πρέπει οι μηχανικοί να εξευτελίσουν το επάγγελμα τους επειδή έτσι βολεύει κάποιους. Παρακολουθώ την ομοσπονδία σας εδώ και πάρα πολύ καιρό να γυρίζει απο κανάλι σε κανάλι, σε τηλεόραση και ραδιόφωνο, και να διαμαρτύρεται για το νέο χαράτσι που φέρνει στα συμφέροντα των ιδοκτητών το ΠΕΑ και οτι είστε αιχμάλωτοι των μηχανικών που βγάζουν λεφτά απο εσάς. Η διαφορά είναι οτι οποιαδήποτε εργασία μηχανικού για το μηχανικό και για τον υγιώς σκεπτόμενα πολίτη είναι ένα σοβαρό επιστημονικό έργο, ενώ για εσάς ενα περιττό έξοδο που κρεμάτε σκόρδα για να ξορκίσετε το «κακο». Και επιστημονικό έργο όπως έχουν γράψει όλοι μέχρι στιγμής σε αυτήν την διαβούλευση (εκτός ίσως απο αυτούς που έχουν συμφέροντα για το αντίθετο) δεν γίνεται με εξευτελιστικές τιμές. Ακόμα θα έπρεπε να ξέρετε οτι και οι μηχανικοί είναι άνθρωποι. Αυτό έχει δύο παραμέτρους. Η πρώτη είναι οτι απο το επάγγελμα που επέλεξαν να ασκήσουν πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια, οι ίδιοι και οι οικογένειες τους. Η δέυτερη είναι ότι σαν άνθρωποι έχουν και αυτοί ευαισθησίες και ανθρωπισμό. Αυτό σημαίνει οτι η πλειοψηφία των συναδέλφων μηχανικών, αν διαπιστώσουν οτι κάπου υπάρχει πραγματική οικονομική ανάγκη είναι διατεθιμένοι να ρίξουν τις αμοιβές τους κρατώντας όμως το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, και αυτό για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας που πραγματικά περνούν δύσκολα στην σημερινή κατάσταση. Αυτό που έχω διαπιστώσει στα χρόνια που ασκώ το επάγγελμα όμως ξέρετε πιο είναι; Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πραγματική ανάγκη, οι άνθρωποι των χαμηλών οικονομικών τάξεων που τραβάνε το μεγαλύτερο ζόρι της σημερινής κατάστασης, είναι αυτοί που εκτιμούν το έργο των μηχανικών και που ντρέπονται να σου πούν «ξέρεις δεν βγάινω αν μπορείς κόψε κάτι». Δυστηχώς εκείνοι που μονίμως διαμαρτύρονται είναι αυτοί που έχουν μεγάλα εισοδήματα και κυρίως απο μεγάλη ακίνητη περιουσία. Αυτοί που ίσως το έξοδο της αμοιβής του μηχανικού για ένα πιστοποιητικό είναι τα μισά απο όσα χαλάνε ένα Σάββατο για την διασκέδαση τους, αυτοί που η μόνη τους απασχόληση είναι να κοιτάνε αν πληρώθηκαν τα ενοίκια την πρώτη του μήνα και η απασχόληση της δεύτερης του μήνα είναι να πάρουν τηλέφωνο απο τα χαράματα τον δικηγόρο για να ξεκινήσει την έξωση, αδιαφορόντας αν ο άνθρωπος πραγματικά αδυνατούσε για κάποιο λόγο να είναι απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις του. Λέτε ότι το κράτος πρέπει να κατοχυρώνει πρωταρχικά τα συμφέροντα των πολιτών που πληρώνουν και οχι των επαγγελματιών. Κατοχύρωση των συμφερόντων του πολίτη που πληρώνει (ειδικά στην περίοδο της κρίσης) είναι και να πέσουν και οι τιμές των ενοικίων, κάτι που εσέις το πολεμάτε γιατί δεν σας συμφέρει…

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 22:36 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Κατ’ αρχάς θα συμφωνήσω με τον κο. Σταμάτη Περδίο σε όλα όσα γράφει.
  Προσωπικά θα ήθελα να τον συγχαρώ που εξέφρασε ανοικτά τις απόψεις του αλλά και τις δικές μου, αφού τυγχάνει να συμπίπτουν απόλυτα.
  θα ήθελα να προσθέσω πολύ περισότερα αλλά θα ισχύσει το φείδου χρόνου.

  – Οι εξετάσεις μας προσβάλουν ως μηχανικούς και ο τρόπος διεξαγωγής τους τείνει να γίνει αντιεπιστημονικός.

  – Αντί των εξετάσεων προτείνω να διαχωρισθούν τα αντικείμενα ανά ειδικότητα που είναι ικανή γι’ αυτά, βάσει πτυχίου/διπλώματος και να τελειώσει εκεί το θέμα.

  Επιπροσθέτως προτείνω:

  Για όλα τα πιστοποιητικά γενικά:

  – Θα πρέπει να υπάρξει ελλάχιστη αμοιβή εφάπαξ και όχι υπολογιστικά, δηλαδή όχι ελάχιστη αμοιβή ανά m² επί το εμβαδόν, προκειμένου να μην καταντήσει η διαδικασία αντιεπιστημονική για τους γνωστούς λόγους.

  Για τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού:

  – Τα πιστοποιητικά να εκδίδονται μόνο από Μηχανολόγους Μηχανικούς αφού απαιτούν εξειδικευμένες τεχνικές μετρήσεων και εξειδικευμένα όργανα μετρήσεων.

  – Οι αμοιβές των ανωτέρω πιστοποιητικών να προσαρμοστούν ανάλογα προς τα επάνω αφού ληφθεί υπ’ όψιν το μέσο κόστος των οργάνων σε βάθος χρόνου διετίας.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 19:20 | ΠΟΜΙΔΑ – ΠΑΝ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

  Οι αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών θα γίνουν πλέον ελεύθερα διαπραγματεύσιμες, όπως πρέπει να είναι κάθε αμοιβή για οποιαδήποτε υπηρεσία. Αν αυτό όμως δεν συνοδευτεί από άμεση τροποποίηση της βάσης δεδομένων του ΤΕΕ που εκδίδει τις εντολές πληρωμής της αμοιβής των ενεργειακών επιθεωρητών, ώστε το ποσό των φόρων και εισφορών κλπ. να υπολογίζεται με βάση τις συμφωνηθείσες πραγματικές αμοιβές και όχι να συνεχίσει να υπολογίζεται με τις ισχύουσες σήμερα κατώτατες αμοιβές, το οποίο στην ουσία αποκλείει κάθε δυνατότητα πραγματικής διαπραγμάτευσης και ελεύθερης συμφωνίας, τότε δεν θα υπάρχει απελευθέρωση, παρά μόνον εμπαιγμός των ενδιαφερόμενων πολιτών, αλλά και των ίδιων των ενεργειακών επιθεωρητών που θα αναγκάζονται να καταβάλουν εισφορές και φόρους για αμοιβές που δεν εισέπραξαν. Η λεπτομέρεια αυτή έχει κομβική σημασία, γιατί όταν ένας ολόκληρος λαός, με νόμους του Κράτους παραδίδεται ως αναγκαστικός εσαεί πελάτης σε μια επαγγελματική ομάδα που αμοίβεται με νομοθετημένο σύστημα αμοιβών, το σύστημα αυτό θα πρέπει να κατοχυρώνει πρωταρχικά τα συμφέροντα των πολιτών που πληρώνουν, και όχι των επαγγελματιών που εισπράττουν τις αμοιβές αυτές.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 17:47 | Καράγιωργας Μιχάλης

  Η διαδικασία των εξετάσεων δυστυχώς, ενώ δεν φαίνεται, καταλήγει όμως να συστήνει μέτρο άδικο και τιμωριτικό, ιδιαίτερα για τους έμπειρους και επαγγελματίες Εμπειρογνώμονες.
  Προτείνω κατάργηση των εξετάσεων και διατήρηση της υποχρεωτικής παρακολούθησης των σεμιναρίων. Ως ισοδύναμο μέτρο για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της ανταγωνιστικότητας του Επιθεωρητή (που αυτή φαίνεται να επιθυμεί το Υπουργείο να έχει ως αποτέλεσμα των εξετάσεων) προτείνω την εξέταση φακέλου υποψηφίου με ελάχιστη εμπειρία 8 ετών (από τα οποία, 3 έτη να είναι αμοιγής εμπειρία σε ενεργειακές επιθεωρήσεις (ή πχ. επιθεωρήσεις κατ΄ελάχ.6000 m2), ενώ τα ελλείποντα 5 έτη να είναι σε αμοιγώς ενεργειακά θέματα και όχι σε οδοποιία κλπ).

  Σχετικά με τα θέματα της άνισης μεταχείρισής μας έναντι μελών άλλων Επιστημονικών Σωμάτων, εύστοχα είναι τα σχόλια του κου Στ. Περδίου. Και προσθέτω εκεί ένα παραπάνω ερώτημα: δεν μας γίνεται άνιση μεταχείριση σχετικά με τους Επιθεωρητές άλλων χωρών της ΕΕ?: εκεί παντού άραγε είναι υποχρεωτικές οι εξετάσεις? όταν αυτοί οι πολίτες εγγραφούν στο Ελληνικό Μητρώο Επιθεωρητών θα τους ζητηθεί να υποστούν εξέταση ισοτιμίας? Δεν είναι βαρύ το σχήμα και δεν οδηγεί σε κλείσιμο της αγοράς?

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 14:22 | nikos

  Προς:
  12 Σεπτεμβρίου 2012, 16:36 | GEORGE

  Δηλαδή «Γιώργο» θες να μας πεις πως Π.Ε. μηχανικοί ορυκτών πόρων για παραδείγμα είναι καλύτεροι γνώστες του θέματος από τους Τ.Ε. Μηχανικούς Ενεργειακής Τεχνικής? Νισάφι με το κόμπλεξ του Π.Ε. …

  Να γίνει διαχωρισμός αλλά με βάσει την ειδικότητα και όχι με βάσει Π.Ε. ή Τ.Ε.
  ή να γίνει διαχωρισμός με βάσει την εμπειρία.

  Για παράδειγμα οι ΠΜ, ΑΜ, ΑΤΜ, Δομικών Έργων Τ.Ε. να πάρουν την μικρότερη άδεια για θέρμανση και κλιματισμό και πετά από παρέλευση κάποιου ορισμένου χρόνου να την αναβαθμίσουν. Αντίστοιχα με τις ειδικότητες Η/Μ (Π.Ε. και Τ.Ε.) όσον αφορά το κέλυφος…

  Δηλαδή να υπάρχει διαχωρισμός σύμφωνα με τις γνώσεις του καθενός…

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 14:19 | B.M.

  Συμφωνώ με τα σχόλια τα συναδέλφων για τις αμοιβές μας, την «βιομηχανία» των σεμιναρίων και εξετάσεων.
  Κύριοι, πρέπει επιτέλους να αποφασίσετε: θέλετε ΠΕΑ-ΠΡΟΠΟ ή θέλετε μια αξιόπιστη πιστοποίηση της ενεργειακής κατάστασης των κτιρίων.
  Με τον τρόπο σας, απαξιώνετε όχι μόνο την δουλειά των επιθεωρητών αλλά και όλων των ακαδημαϊκών και λοιπών επιστημόνων που καιρό τώρα εργάζονται για την σύνταξη του ΚΕΝΑΚ, των ΤΟΤΕΕ .
  Σταματήστε να μας αντιμετωπίζει σαν διεκπεραιωτές, σαν εισπράκτορες, είμαστε επιστήμονες!
  (Η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότηταστη χώρο δεν πρόκειται να βελτιωθεί από το κόστος του πιστοποιητικού..)

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 13:25 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Προτείνουμε την προσθήκη της φράσης «εντός (3) μηνών» παρακάτω ως εξής:

  2. Για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32), ήτοι:

  στ) Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η ΕΥΕΠΕΝ ενημερώνει εγγράφως εντός (3) μηνών τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση του Πιστοποιητικού άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Μετά παρέλευση τριμήνου ο ενδιαφερόμενος ασκεί το επάγγελμα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 10:45 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙΤΣΗΣ

  Κύριε Υπουργέ,
  Αξιότιμοι κύριοι Νομοθέτες.
  Ασκώ το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού απο το 1987 και τα τελευταια 2 ετη ειμαι ταυτογχρονα και προσωρινος Ενεργειακος Επιθεωρητης( απο τους πρωτους που πιστοποιηθηκαν).
  Θα ηθελα να σας παρακαλεσω να διαβασετε ξανα το σχολιο του συναδελφου
  ( 08-09-2012 ,20:12 ,Φωτης), ισως επειδη ειναι μεγαλο και δεν του δωσατε την απαιτουμενη προσοχη.
  Δυστυχως αυτη ειναι η πραγματικη αληθεια.
  Ευχαριστω για το χρονο σας.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 09:40 | Κ. Κουρής

  Συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλια του κ. Σταμάτη Περδίου.

  Παράλληλα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι : ο ετήσιος αριθμός ΠΕΑ στην Ελλάδα είναι 200.000 και οι μηχανικοί που έχουν παρακολουθήσει τα σχετικά σεμινάρια ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ είναι 25.000 !!!

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 08:13 | Γ. Μαδεμοχωρίτης

  Το πρός τα πάνω όριο στις αμοιβές είναι σαφώς μή νόμιμο και δεν νοείται και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3919/11
  Τα προτεινόμενα όρια μπορούν να αποτελέσουν κατώτατα όρια (διατίμηση) όπως άλλωστε μπορεί να επιτραπεί και προβλέπεται από την περί αμοιβών μηχανικών νομοθεσία
  Προσοχή στο ΠΔ 696/74 και τα σχετικά περί αμοιβών.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 08:30 | Γ. Μαδεμοχωρίτης

  Επιθεωρητής και ελέγχων μπορεί να είναι μόνον αυτός που τεχνικά μπορεί να ελέγξει την κατασκευή σαν συνολικό σύστημα (που μπορεί να επιφέρει κινδύνους ασφάλειας) και όχι μόνον ενεργειακό σύστημα.
  Δηλαδή το κέλυφος αυτοί που έχουν γνώσεις οικοδομικής
  Τα Ε. συστήματα, φυσικά όσοι έχουν αντίστοιχες η/μ γνώσεις

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 07:20 | ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  1. Η ανώτατη αλλα και η κατώτατη αμοιβή με νέα νομοθέτηση είναι τουλάχιστον βλακώδης. Είναι και σε πλήρη αντίθεση με την απελευθέρωση των επαγγελμάτων που έχει ήδη νομοθετηθεί για τις αμοιβές.!!!
  2. Η ενδεικτική τιμή αμοιβής για κάθε είδος επιθεώρησης είναι σωστό να ορίζεται για να υπάρχει επί αυτής ως κριτήριο (όχι βέβαια μοναδικό) η επιλογή από τον πολίτη του ενεργειακού επιθεωρητή.
  3. Η ανώτατη και η κατώτατη αμοιβή με δέσμευση είναι προσκλητήριο φοροδιαφυγής επειδή κανείς δε μπορεί να ελέγξει τη συμβαλλόμενη τιμή της αμοιβής.
  Είναι βέβαιο ότι οδηγεί σε υποτιμολόγηση για λόγους εφορίας με αμοιβαίο συμφέρον και για τα δυο μέρη.
  Αν δεν το κατάλαβε ο νομοθέτης είναι απευθείας πρόταση να δηλωθούν λίγα για να μη φορολογηθούν πολλά.
  Θα οδηγήσει σε υποτιμολόγηση , σε αγορά υπογραφών από νέους, άνεργους κλπ. και σε συνολική υποβάθμιση της παρεχόμενης εργασίας.
  Απλά πράγματα για όποιον έχει στοιχειώδη γνώση της αγοράς.
  4. ΠΡΟΤΑΣΗ
  α. Ορισμός ενδεικτικής αμοιβής κατά περίπτωση επιθεώρησης
  (μονοκατοικία,διαμέρισμα, τριτογενής κλπ)
  β. Ενας ενιαίος και τελικός φόρος (ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος) επί της ενδεικτικής τιμής που αποδίδεται εντός ας πούμε διμήνου από την έκδοση του πιστοποιητικού. (ίσως 23%για ΦΠΑ +17%ως εισόδημα =40%).
  γ. Ποινή ακυρότητας ιδιότητας ενεργ. επιθεωρητή για Χ χρονικό διάστημα σε περίπτωση παράβασης της απόδοσης του φόρου΅
  δ. Εννοείται ότι δεν θα μπει στο ετήσιο εισόδημα του επιθεωρητή η αμοιβή. Η πραγματική αμοιβή δεν χρειάζεται να ελεγχθεί αφού έτσι και αλλιώς είναι αδύνατο να ελεγχθεί. Μπορεί να είναι μεγαλύτερη αλλά και μικρότερη από την ενδεικτική. Θέμα ελεύθερου ανταγωνισμού και μόνο.
  5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
  α. Εξασφάλιση για το δημόσιο ενός σταθερού φόρου ασχετα από παιχνίδια υποτιμολογήσεων και αγοράς υπογραφών από άνεργους,ή χαμηλού εισοδήματος επιστήμονες, κλπ. Το όφελος για το δημόσιο θα είναι σίγουρα μεγαλύτερο.
  β. Πραγματική απελευθερωση αγοράς εργασίας.
  γ. Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο σωστός μηχανικός δεν θα προσπαθεί να ανταγωνιστεί κάποιο καρτέλ που αγοράζει υπογραφές
  6. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
  Η παραπάνω πρόταση φορολόγησης είναι και γενική για όλες τις παροχές υπηρεσιών των ελευθέριων επαγγελμάτων (μηχανικοι, γιατροί, δικηγόροι…) όταν έχουμε τη συναλλαγή μεταξύ δύο πλευρών σε ατομικό επίπεδο που χρόνια τώρα «προσπαθεί» να ελέγξει το κράτος χωρίς αποτέλεσμα.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2012, 20:37 | Μ.Χ

  ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΛΟΓΟ ΑΦΟΥ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΦΟΡΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ-ΤΕΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ
  ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΑ ΒΛΕΠΟΥΝ Ή ΤΑ ΑΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ Π.Χ ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΚΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ EER-COP, ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ,
  ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ, ΠΑΡΟΜΟΙΩΣ ΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΚΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΕΣ, ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ, ΚΛΠ)
  ΑΡΑ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
  ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • 12 Σεπτεμβρίου 2012, 16:42 | Γιάννης Ρήγος

  Κύριοι

  Δύο μόνο θέματα:

  1) Θεσπίσατε εξετάσεις για ένα νέο θεσμό που αφορά τις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού, τις οποίες πρέπει να δώσει ένας μηχανικός ανεξαρτήτως ηλικίας και εμπειρίας, ώστε να έχει δικαίωμα έκδοσης Πιστοποιητικού.
  Αυτό αποτελεί μέγιστο παραλογισμό από την στιγμή που μόνο με το πτυχίο του ένας μηχανικός, ανεξαρτήτως εμπειρίας, μπορεί να υπογράφει Ενεργειακές Μελέτες ΚΕΝΑΚ για οποιουδήποτε μεγέθους κτιρίου (ιδιωτικού αφού για τα δημόσια κατά βάση απαιτείται μελετητικό πτυχίο – αλλά όχι εισαγωγή σε κάποιο μητρώο Ενεργειακών Μελετητών, οι οποίες είναι πολύ πιο σύνθετες από την έκδοση Πιστοποιητικού.
  Και βεβαίως ανάλογα ένας νέος μηχανικός μπορεί να υπογράψει και να πάρει την ευθύνη για έναν μεγάλου μεγέθους Ιδιωτικό Υποσταθμός Μέσης Τάσης, αλλά δεν τον κρίνετε ικανό να υπογράψει ότι επιθεώρησε σωστά ένα διαμέρισμα 75m2!
  Ποιόν κοροιδεύουμε;

  Δεν γνωρίζω ποια συμφέροντα υπέδειξαν την θέσπιση εξετάσεων στην αρχική νομοθετική ρύθμιση και αν αυτά εντοπίζονται στο υπουργείο ή στην γραφειοκρατία του ΤΕΕ. Ευκαιρία να αποκατασταθεί τούτος ο »παραλογισμός» με την κατάργησή τους και τη διατήρηση των σεμιναρίων ως υποχρεωτικών (αλλά ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

  2) Είναι απολύτως σαφές ότι με το πάνω όριο των 10000 Ευρώ για τα κτίρια του τριτογενούς τομέα κάνετε ένα ωραίο δωράκι στο ιδιοκτήτες των αντίστοιχων ακινήτων (είτε είναι ιδιωτικά ως κατοχή ή χρήση, είτε είναι δημόσια που σκοπεύετε να »αξιοποιήστε» χαρίζοντάς τα).

  Με ένα ακόμα τρόπο διασφαλίζετε ότι κανένα τμήμα του πλούτου που υπάρχει σε αυτό τον τόπο και είναι συσσωρευμένος σε λίγα χέρια δεν θα πηγαίνει προς τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, αλλά θα παραμένει εκεί που είναι. Μπράβο σας!
  Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι είμαι σίγουρος πως ούτε καν την πατρότητα της ιδέας δεν μπορείτε να διεκδικίσετε: η Τρόικα σας το πρότεινε, έτσι δεν είναι κύριε Υπουργέ; Μπορείτε να με διαψεύσετε;

  Γ. Ρήγος
  Μηχανολόγος Μηχανικός

 • 12 Σεπτεμβρίου 2012, 16:36 | GEORGE

  ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΩ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΠΟΙΩΝ «ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ» ΠΟΥ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΥΣΗ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ ΑΤΟΠΗΜΑΤΑ. ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΠΟΥ ΩΣ «ΓΝΩΣΤΕΣ» ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΚΥΡΙΟΙ, Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΕΚΜΗΡΙΑ:
  • ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ELSEVIER (Ο ΠΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΣ) ΘΕΜΑΤΑ BUILDING ENERGY PERFORMANCE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΥΝ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΕΝΩ ΕΣΥ «ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ» ΜΗΧΑΝΙΚΕ Τ.Ε. (5 Σεπτεμβρίου 2012, 11:39 | nikos) ΑΠΛΩΣ ΛΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΟΥ «ΒΑΛΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΓΛΥΤΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 40%» ΠΕΤΩΝΤΑΣ ΝΟΥΜΕΡΑ ΑΛΟΓΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΓΝΩΣΗ. ΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΣΟΥ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΘΕΜΑ. ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΣ (ΑΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΠΩΣ ΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ) ΘΑ ΔΕΙΣ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ Κ.Α. ΠΟΥ ΕΣΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΜΕΛΕΤΕΣ. ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΔΙΔΑΞΕΙ ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΟΥ ΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΟ (ΜΗΔΕΝΙΚΟ) ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΣΟΥ.
  • ΕΣΥ, ΠΟΥ ΑΡΚΕΣΤΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΤΟ (ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΜΒΑΘΥΝΕΣ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΑΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΟΥ, ΕΡΧΕΣΑΙ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΣ ΤΙ? ΕΡΧΕΣΑΙ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΩΣ ΤΙ?
  • ΕΣΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΝΕΠΕΡΙΑΣ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ.
  • ΕΣΥ, ΠΟΥ ΑΡΚΕΙΣΑΙ ΣΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΑΚ (Η ΟΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΜΒΑΘΥΝΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΡΩΤΙΕΣΑΙ ΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΩΣΩ?
  • ΕΣΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ:
  – ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗ
  – ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΥΡΒΩΔΗΣ ΡΟΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΑ
  – ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΡΕΝΤΖ
  – ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΞΕΡΓΕΙΑ
  – ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  – ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
  – ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΣΕ ΤΡΟΜΑΖΕΙ Ο ΟΡΟΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ (ΕΧΕΙ ΔΙΠΛΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΒΛΕΠΕΙΣ)
  – ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ….
  ΕΡΧΕΣΑΙ ΚΑΙ ΛΕΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ.

  ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΚΥΡΙΟΙ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΥΓΧΥΣΗ….
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ:
  – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΦΑΝΩΣ) ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΛΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.
  – Η ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΞΕΦΤΙΛΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2012, 15:04 | Μανώλης Μαλλιωτάκης

  1)Όσον αφορά το ζήτημα της αμοιβής η ανώτατη αμοιβή που θεσπίστηκε είναι πολύ χαμηλή δεδομένης της δουλείας που απαιτείται.

  2)Με την απελευθέρωση της τιμής προς τα κάτω πρέπει να αυξηθεί ο δειγματοληπτικός λεπτομερής έλεγχος των πιστοποιητικών και να λαμβάνονται και τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων σφαλμάτων/παραλείψεων από τον ίδιο μηχανικό. Και αυτό για να μην οδηγηθούμε σε πιστοποιητικά των 35 ευρώ που θα εκδίδονται διαδικτυακά χωρίς επιτόπια επίσκεψη με πολλές ανακρίβειες που δεν θα έχουν αντίκρυσμα και θα υποβαθμίσουν το θεσμό.

  3) Η παρακολούθηση σεμιναρίων και η εξέταση των υποψηφίων ενεργειακών επιθεωρητών είναι κατά την άποψη μου απαραίτητη καθώς ακόμη και στις πολυτεχνικές σχολές της Αθήνας (πολ. μηχαν, αρχιτέκτονες και μηχανολόγοι) δεν δινόταν καμία σημασία σε παραμέτρους θερμομόνωσης, και γενικά στη φυσική κτηρίου και την ενεργειακή του συμπεριφορά. Προφανώς αυτές οι γνώσεις λείπουν από τους περισσότερους Έλληνες μηχανικούς που δεν έχουν παρακολουθήσει κάποιας μορφής σεμινάρια. Αυτό έχει δείξει και η ως τώρα εμπειρία από τις ενεργειακές επιθεωρήσεις των προσωρινών εν. επιθεωρητών που εμπεριέχουν αρκετές ανακρίβειες και σφάλματα στους υπολογισμούς που οφείλονται σε ανεπαρκή θεωρητικό υπόβαθρο.

  Θα μπορούσαν βέβαια να θεσπιστούν αυστηρές εξετάσεις και να οριστεί μία ύλη , χωρίς να είναι απαραίτητη η παρακολούθηση σεμιναρίων , και το κόστος που αυτό συνεπάγεται.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2012, 14:09 | ΜΑΡΙΑ ΤΑΥΡΙΔΟΥ

  Δεν υπάρχει ΠΕΑ με απασχόληση λιγότερη από 8 ώρες σε κάθε περίπτωση.Οποιος ισχυρίζεται το αντίθετο είναι απατεώνας και όχι ενεργειακός επιθεωρητής.Η ανώτατη αμοιβή θεωρώ ότι είναι λάθος κάποιου υπαλλήλου, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι το ΠΕΑ ενός κτιρίου (νοσοκομείο,ξενοδοχείο κλπ) 20000τ.μ. θα κοστίζει 10000€.
  Ο απλός κόσμος δεν διαφωνεί με το ΠΕΑ στην πλειοψηφία και μάλιστα σε σχέση και με το εξοικονομώ αρχίζει να το καταλαβαίνει αλλά οι ιδιοκτήτες τεράστιων ακινήτων (>5000τ.μ.) βάζουν το ανώτατο όριο των 10000 για ευνόητους λόγους .Αν ισχυρίζονται ότι είναι απαίτηση της Τρόικα να μας εξηγήσουν πως υπολογίστηκε αυτό το νούμερο και πως συμβαδίζει με την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της χώρας με το δεδομένο ότι το σωστό ΠΕΑ αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και κυρίως των μεγάλων και ενεργοβόρων.
  Πρόκειται γαι εξευτελισμό του θεσμού.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2012, 14:12 | Γιωργος

  Γειά σας, είμαι μηχανολογος μηχανικός και προσωρινός ενεργειακός επιθεωρητής.Είμαι από αυτούς που έγιναν προσωρινοί στην αρχική εξαγγελία με δεκαετή εμπειρία. Αρχικά να πώ ότι όλα αυτά είναι μια σοβαρή προσπάθεια που μακάρι να έβρισκε την χώρα σε διαφορετική συγκυρία. Οί παρατηρήσεις μου:
  1. πραγματικά αυτοί που πρωτοασχοληθήκαμε με την εκδοση ΠΕΑ βγάλαμε ατελείωτες ώρες τα μάτια μας για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας την επιθεώρηση με όσο το δυνατόν σωστότερα αποτελέσματα. Όσοι είχαν λίγη ευθιξία στην δουλειά τους μπορεί να έτρωγαν και 10ημέρες στήν αρχή μέχρι να πατήσουν αυτο το κουμπί που έλεγε <>. Ετσι όμως αναδείχθηκαν ελλείψεις, σφάλματα και ήρθαν νέες διορθώσεις στο πρόγραμμα και στίς Τοτεε. Σε αυτο μεγάλο μέρος οφείλεται και σε μάς και ιδιαίτερα στούς παλιούς ενεργειακούς πού δεν είχαν και κάποιο κέρδος (ούτε στήν ενοικίαση χρειαζόταν ΠΕΑ αλλά και πάλι να βγάζεις 150Ε σε 10ημέρες δεν είναι κέρδος).
  Πρέπει να δωθεί ένα bonus στούς προσωρινούς όπως να μήν δώσουν εξετάσεις αλλά μόνο να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια αυτοί που είχαν καταθέσει με δεκαετή εμπειρία και αυτοί με πενταετή να δώσουν μόνο το μέρος της επιθεώρησης και όχι τα προαιρετικά με πολλαπλής επιλογής. Λυπηθείτε τούς συναδέλφους που δεν μπορούν να κάτσουν να διαβάσουν ,πέρα φυσικά από τίς ΤΟΤΕΕ πού είναι ευαγγέλιο, τα προαιρετικά μαθήματα και αφαιρεστε τα.Το σημαντικό είναι να γίνει η επιθεώρηση σωστά.Ας κληρώνετε τυχαία 5 συναδέλφους το μήνα να παρουσισθούν στην ΕΥΕΠΕΝ και να εξηγήσουν με ποιό τρόπο έκαναν μία επιθεώρηση.
  2.Η τιμή μην βάλετε με τίποτα ανώτατο όσον αφορά τα ευρω / τ.μ (π.χ 2ή 2.5). Βάλτε μόνο ανώτερο αυτά τα ποσα πού έχετε για την συνολική αμοιβή σε χιλιάδες ευρώ. Αυτο είναι σωστό γιατί όσο και να κουρασθεί ένας μηχανικός , μερικές χιλιάδες ευρω είναι αρκετά. Όμως αν βάλετε σε ένα κατάστημα με 51τ.μ η τιμή να είναι 127.50Ε οδηγείτε σε απαξίωση μία τόσοσ σοβαρή προσπάθεια. Δεν βγαίνει από σοβαρο μηχανικό, ειδικά αν υπάρχουν και δύσκολα συστήματα αερισμοπύ, φωτισμού, ψύξης. Θα επιβιώσουν αυτοί μόνο που κάνουν τελικά τηλεφωνικές επιθεωρήσεις με μεσίτες και τα 127Ε είναι μιά χαρα.
  3. αν έχετε ασχοληθεί θα δείτε ότι τα Κτίρια με ΚΕΝΑΚ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση η έκδοση ΠΕΑ. Δεν βγαίνει η αμοιβή. Είναι κρίμα να έχετε κάνει μιά τόση προσπάθεια για ενεργειακά σπίτια και αυτή να σαμποτάρεται στην εκδοση πεα από μηχανικούς που κάνουν τηλεφωνικά την επιθεώρηση γιατί οι σοβαροί μηχανικοί δεν θα μπορέσουν να την κάνουν.
  4)Τελείωσα και ΤΕΙ και ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Είναι άδικο να μήν υπάρχει διαφοροποίηση σε κατηγορίες αδειών. Δώστε κάποιο άλλο bonus π.χ 5ετη ή και συννάμμα διπλωματούχοι χωρις εξετάσεις μόνο με σεμινάρια.
  5. Να σάς πώ είναι κάτι πού ήδη αγάπησα η ενεργειακή επιθεώρηση, μού έλεγε κάποιος ότι αν θές να είσαι σοβαρός , αυτός στο εξωτερικό που ασχολείται με ενεργειακές επιθεωρήσεις το έχει και σαν 80% τουλάχιστον τής ασχολίας του.Είναι ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ.Μήν το απαξιώσετε. Εχετε την ευκαιρία γιατί είμαστε στην αρχη.
  Επαναλαμβάνω είναι άδικο προσωρινοί ενεργειακοί επιθεωρητές που συνείσφεραν με τίς απορίες και τα προβλήματα πού αντιμετώπισαν στήν επανέκδοση των Τοτεε και νέες εκδόσεις του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ να δώσουν εξετάσεις και μάλιστα και στα προαιρετικά μαθήματα (όχι μόνο στην εικονική επιθεώρηση) μαζί με συναδέλφους πού έχουν τα μυαλό τους ακονισμένο βγαίνοντας κατευθείαν από τίς σχολές και αφομειώνουν εύκολα. ΔΩΣΤΕ BONUS.
  ΜΕ ΕΚΤΊΜΗΣΗ

 • 12 Σεπτεμβρίου 2012, 14:02 | Απόστολος Ευθυμιάδης

  1 Η θεσμοθέτηση του «ενεργειακού επιθεωρητή» χωρίς προσόντα

  Στο άρθρο αυτό παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αυθαιρεσίες και αποκλίσεις. Το αντίστοιχο άρθρο 17 της Οδηγίας αναφέρεται ότι :
  «Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού να διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, είτε αυτοαπασχολούμενους είτε υπαλλήλους δημόσιων φορέων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.
  Στους εμπειρογνώμονες παρέχεται διαπίστευση λαμβανομένων υπόψη των προσόντων τους».
  Ομως με το άρθρο 17 του νομοσχεδίου, αντί για εμπειρογνώμονες με αποδεδειγμένη εμπειρία στην στα ενεργειακά στοιχεία των κτιρίων , το νομοσχέδιο θεσμοθετεί τους «ενεργειακούς επιθεωρητές» με διετή γενική και άσχετη εμπειρία στην οικοδομή (παράγραφος 23, του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011), οι οποίοι πρέπει έχουν ολοκληρώσει διαδικασία υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως και εξετάσεων, ανεξαρτήτως εμπειρίας στα ενεργειακά στοιχεία του κτιρίου.
  Αντιθέτως με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ εισάγεται η έννοια των ειδικευμένων ή/και διαπιστευμένων εμπειρογνωμόνων, διευκρινίζοντας ότι εάν ένα κράτος μέλος επιλέξει την μέθοδο της διαπιστεύσεως ως τρόπο επιλογής εμπειρογνωμόνων, η παρεχόμενη διαπίστευση αφορά μόνο την αξιολόγηση των προσόντων τους και όχι την υποχρεωτική κατάρτιση και εξέταση αυτών. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι διεθνώς τα πτυχία, τα διπλώματα, τα μεταπτυχιακά ή οι άλλες επαγγελματικές εξετάσεις δεν υποκαθιστούν την πραγματική εμπειρία αλλά απλά προσμετρούνται στα εκπαιδευτικά προσόντα και όχι στην εμπειρία, όπως απαιτείται από την Οδηγία.
  Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι οι ενεργειακοί επιθεωρητές, όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 17 του νομοσχεδίου, κατά κανόνα δεν διαθέτουν τα την εμπειρία (άρα και τα προσόντα) του εξειδικευμένου ή διαπιστευμένου εμπειρογνώμονα όπως απαιτείται στην Οδηγία. Οίκοθεν νοείται ότι η έλλειψη εμπειρίας στα ενεργειακά στοιχεία του κτιρίου δεν υποκαθίσταται από μία απλή εξέταση με ερωτήματα πολλαπλών επιλογών αλλά αποκτάται στην πράξη με μαθητεία δίπλα σε ένα εμπειρογνώμονα γιά ένα διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.
  Σε ότι αφορά την εμπειρία στα ενεργειακά στοιχεία του κτιρίου, αυτή δεν αποκτάται ούτε από την έρευνα, ούτε από την ακαδημαϊκή εργασία, ούτε από το «γιαπί», ούτε από το καλούπωμα της οικοδομής, ούτε από τα υδραυλικά ούτε από τα ηλεκτρικά. Αποκτάται μόνο στην πράξη επάνω στα θέματα των ενεργειακών στοιχείων του κτιρίου (μελέτη/επίβλεψη/επιθεώρηση/πιστοποίηση εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού-φωτισμού ως και των στοιχείων της θερμομόνωσης των κτιρίων)
  Διότι όπως λέγει ο τρισμέγιστος Αριστοτέλης στη Ηθικά Νικομάχεια : «αυτά που πρέπει να μάθουμε για να τα κάνουμε, τα μαθαίνουμε κάνοντάς τα, όπως δηλαδή αυτοί που οικοδομούν γίνονται οικοδόμοι και αυτοί που παίζουν κιθάρα κιθαριστές» (ἃ γὰρ δεῖ μαθόντας ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες μανθάνομεν, οἷον οἰκοδομοῦντες οἰκοδόμοι γίνονται καὶ κιθαρίζοντες κιθαρισταί). Δηλαδή δεν μαθαίνεις να παίζεις κιθάρα παίζοντας κλαρίνο ή μπουζούκι!

  2. Ο νόμος 3919/2011 και η κατάργηση της αδείας ενεργειακού επιθεωρητού του ΠΔ100/2010

  Πέραν των ανωτέρω θεμάτων συμμορφώσεως με την Οδηγία 2010/31/ΕΚ, υπάρχουν και θέματα έννομης διαδικασίας. Τον Μάρτιο του 2011 ψηφίστηκε ο νόμος 3919/2011 : «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων».
  Βάσει του άρθρου 3 του νόμου αυτού, καταρτείται η άδεια του ενεργειακού επιθεωρητή, όπως αυτή προβλέπεται από το ΠΔ100/2010. Επίσης βάσει του ιδίου άρθρου, η διοίκηση δύναται εφ’ όσον επιθυμεί να ζητήσει εξαίρεση από την κατάργηση μίας αδείας με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος τηρώντας όμως την αρχή της αναλογικότητας.
  Αντ’ αυτού η Διοίκηση με πρόσφατη εγκύκλιο, επέλεξε να επαναφέρει ακριβώς τις ίδιες απαιτήσεις της καταργηθείσας αδείας υπό μορφή «δικαιολογητικών», θεωρώντας προφανώς ότι το θέμα είναι τυπικό-διαδικαστικό και μπορεί να λυθεί με μία απλή υπουργική απόφαση, υπερβαίνοντας έτσι και αβρόχοις ποσί τα περί εκδόσεως ΠΔ με συνεξέταση και της αρχής της αναλογικότητας όπως προβλέπεται από τον νόμο 3919/2011. Μάλιστα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα μετά την θέσπιση του ν.3919/2011, η Διοίκηση συνέχισε να καλεί τους ενδιαφερόμενους μηχανικούς να υποβληθούν σε υποχρεωτική κατάρτιση καταβάλλοντας ποσά από 500 έως 1000 ευρώ, εν μέσω κρίσεως και αφορήτου οικονομικής δυσπραγίας των πολιτών.
  Προφανώς διά «λόγους ασφαλείας δικαίου» (όπως αναφέρεται στην εν λόγω Εγκύκλιο αυτολεξί !!!) η Διοίκηση επέλεξε να συμπεριλάβει στο άρθρο 17 του εν λόγω νομοσχεδίου τις απαιτήσεις της εγκυκλίου, δηλαδή τις ουσιαστικές απαιτήσεις της αδείας ενεργειακού επιθεωρητού του ΠΔ100/2010, η οποία όμως καταργήθηκε με τον νόμο 3919/2011 από τον Μάρτιο του 2011!!!
  Συμπέρασμα. Εφ’ όσον η Διοίκηση επιθυμεί να επαναφέρει εν ισχύ τις απαιτήσεις της αδείας ενεργειακού επιθεωρητού του ΠΔ100/2010, αυτό πρέπει να γίνει ευθέως, μέσω εκδόσεως ΠΔ του νόμου 3919/2011 και όχι πλαγίως δι’ άλλου νόμου όπως προτείνεται εν προκειμένου, παρακάμπτοντας έτσι τον δημόσιο έλεγχο της τηρήσεως της αρχής της αναλογικότητας. Διότι όπως λέγει ο πατέρας της φιλοσοφίας Ηράκλειτος ο Εφέσιος, πρέπει ο λαός να μάχεται για τους νόμους του, όπως για τα τείχη του («Μάχεσθε χρῆ τὸν Δῆμον ὑπέρ νόμου ὄκωσπερ τοίχεως”)
  Σε κάθε περίπτωση η νομιμότητα επιβάλει ότι πρέπει να γίνει έλεγχος της τηρήσεως ή μη της αρχής της αναλογικότητας. Πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα επί της αρχής αυτής αναγράφει κατωτέρω ο εξαίρετος συνάδελφος και ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας Σταμάτης Περδίος. Συνοπτικά διαπιστώνεται ότι δεν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας όταν διά το έλασσον (ενεργειακή επιθεώρηση) απαιτείται και υποχρεωτική εκπαίδευση και εξέταση πέραν της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του μηχανικού την στιγμή όπου η τελευταία μόνο αρκεί για το μείζον (π.χ. μελέτες για δοχεία και υδραυλικά υπό πίεση, για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ανυψωτικά μηχανήματα, μελέτες αντισεισμικής θωράκισης και μελέτες ασφαλείας SEVESO, κλπ) δηλαδή για μελέτες και έργα τα οποία άπτονται της ζωής και της υγείας των πολιτών και των εργαζομένων.
  Επομένως η Διοίκηση (ομού μετά του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος το οποίο έχει καταστεί συνεργός της Διοικήσεως), θα πρέπει:
  α) να εξηγήσει τους λόγους που επιμένει στην υποχρεωτική εκπαίδευση και την καταβολή 500 έως 1000 ευρώ από κάθε ενδιαφερόμενο μηχανικό, εν μέσω της οικονομικής κρίσεως.
  β) να εξηγήσει το πώς τηρείται κατά την κρίση της η αρχή της αναλογικότητας
  γ) να προχωρήσει στη σύνταξη Προεδρικού Διατάγματος συμφώνως προς το άρθρο 3 του νόμου 3919/2011.
  Η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας δεν είναι προαιρετική αλλά ερείδεται στο άρθρο 5, παρ.1 του Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι «ο καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσει ελεύθερα την προσωπικότητα του και να συμμετέχεις την κοινωνική, οικονομική και πoλιτική ζωή της χώρας, εφόσoν δεν πρoσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει τo Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη». Οταν η Πολιτεία θεσμοθετεί ένα νέο νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα όπως οι «ενεργειακοί επιθεωρητές», κατ’ επίκληση κάποιου άλλου άρθρου του Συντάγματος (π.χ. για την προστασία της δημόσιας υγείας ή την προστασία του περιβάλλοντος, κλπ), οι περιορισμοί που επιβάλλονται στην ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στο επάγγελμα αυτό δεν είναι αυθαίρετοι, αλλά τίθενται κατ’ αναλογία με αντίστοιχους περιορισμούς που τίθενται σε άλλα νομοθετικώς ελεγχόμενα επαγγέλματα, όπως των μηχανικών, των ιατρών ή των δικηγόρων. Αλλως καταστρατηγείται η αρχή της ισοπολιτείας και της ισονομίας, όπως αυτή προδιαγράφεται στο άρθρο 4, παρ. 1 του Συντάγματος : «Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου».
  Σε κάθε περίπτωση οι προβλέψεις περί υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως και εξετάσεως θα πρέπει να απαλειφθούν από το προτεινόμενο άρθρο 17 του παρόντος νομοσχεδίου. Στη θέση τους θα πρέπει να τεθεί αυτούσια η αντίστοιχη παράγραφος της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ με την προσθήκη :
  « Με Υπουργική Απόφαση ΠΕΚΑ καθορίζονται οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκπαιδεύσεως και εμπειρίας επί των ενεργειακών στοιχείων του κτιρίου, για την κατάρτιση του μητρώου εμπειρογνωμόνων κατά ειδικότητα και κατά ενεργειακό στοιχείο εξειδικεύσεως : συστήματα θερμάνσεως, συστήματα κλιματισμού, εγκαταστάσεις φωτισμού, ενεργειακά στοιχεία κελύφους. Για την εγγραφή στο μητρώο θα τεκμηριώνεται από τους ενδιαφερομένους εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε μελέτες, επιβλέψεις, επιθεωρήσεις ή πιστοποιήσεις επί των ενεργειακών στοιχείων εξειδικεύσεως. Η τεκμηρίωση θα γίνεται με βεβαιώσεις τις οποίες εκδίδουν ενυπογράφως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες μηχανικοί συνοδευόμενες από οικονομικά στοιχεία ή συμβάσεις έργου . Οι διαδικασίες αυτές θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 3 του νόμου 3919/2011. Το αρχείο των εμπειρογνωμόνων αναρτάται στο διαδίκτυο προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων».

  3. Αμοιβές ενεργειακών επιθεωρητών
  Οι προβλεπόμενες ανώτατες στις αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών πρέπει να απαλειφθούν από τον νομοσχέδιο διότι είναι αντιεπιστημονικές. Π.χ. για την επιθεώρηση ενός περιφερειακού νοσοκομείου της χώρας
  • Με συνολική θερμαινομένη επιφάνεια άνω των 20.000 τ.μ.
  • Με χιλιόμετρα δικτύων νερού κεντρικής θερμάνσεως
  • Με χιλιόμετρα δικτύων ζεστού νερού χρήσης
  • Με χιλιάδες λαμπτήρες όλων των ειδών
  • Με εκατοντάδες μέτρα ή χιλιόμετρα αεραγωγών
  • Με δεκάδες μηχανήματα θερμάνσεως, ψύξεως ή αερισμού
  • Με εκατοντάδες παράθυρα, ανοίγματα, αίθρια και παράγωνα
  • Με εκατοντάδες δομικά στοιχεία τα οποία πρέπει να αποτυπωθούν σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ
  • Με χιλιάδες θερμογέφυρες
  ο επιθεωρητής καλείται να αποτυπώσει επακριβώς ή να επαληθεύσει έστω τα ανωτέρω ενεργειακά στοιχεία και να προτείνεται επεμβάσεις εξοικονομήσεως ενεργείας ύψους από 5 έως 10 εκατ. ευρώ, οι οποίες περιλαμβάνουν προκαταρκτικές μελέτες (έως προμελέτες) για εφικτά έργα όπως :
  • Ηλιοθερμικά συστήματα 300 έως 500 τ.μ. συλλεκτών, με δοχεία αποθηκεύσεως θερμού νερού από 10 έως 2000 λίτρα, με χιλιόμετρα ηλιοθερμικού δικτύου
  • Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας με δεκάδες γεωτρήσεις μεγάλου βάθους
  • Εναλλάκτες θερμότητας για την ανάκτηση ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, με εκατοντάδες μέτρα αεραγωγών
  • Συστήματα ενεργειακής διαχειρίσεως κτιρίων (BEMS) με εκατοντάδες έως χιλιάδες σήματα εισόδου εξόδου και χιλιόμετρα καλωδιώσεων και εκατοντάδων ρυθμιστικών διατάξεων
  • Θερμομόνωση στέγης εκατοντάδων έως χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων
  Μία τυπική αμοιβή για τις προκαταρκτικές μελέτες αυτών των εφικτών έργων ανέρχεται τουλάχιστον στο 1% του προϋπολογισμού των έργων, ήτοι από 50.000 έως 100.000 ευρώ κατ’ ελάχιστον. Εάν αντ’ αυτού οι προτάσεις γίνουν χωρίς τις απαιτούμενες προκαταρκτικές μελέτες, τότε αυτές θα είναι εντελώς αναξιόπιστες και θα εκθέτουν τον επιθεωρητή σε πειθαρχικές, αστικές και ποινικές ευθύνες.
  Με την προτεινόμενη ανωτάτη αμοιβή των 10.000 ευρώ δεν καλύπτονται ούτε τα έξοδα αποτυπώσεως και πιστοποιήσεως. Δηλαδή η Διοίκηση διά νόμου απαιτεί από τους μηχανικούς να εκπονούν δωρεάν μελέτες και να εκτίθενται σε ανεπανόρθωτους κινδύνους που θα τους οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια εις την εξαθλίωση.
  Επομένως θα πρέπει να απαλειφθούν από το άρθρο 17 οι σχετικές διατάξεις περί ανωτάτων αμοιβών των επιθεωρητών οι οποίες είναι αντιεπιστημονικές και παραβιάζουν το άρθρο 2 (περί προστασίας της αξίας του ανθρώπου) και το άρθρο 5 (ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας) του συντάγματος .

 • 12 Σεπτεμβρίου 2012, 12:17 | Μιχάλης Δαμουλής

  Συμφωνώ με τα σχόλια του συναδέλφου Σταμάτη Περδίου

 • 12 Σεπτεμβρίου 2012, 11:51 | Φιλήμων Ι. Αρφαράς

  Οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν και πρέπει να είναι δύσκολες.
  Για μια φορά ας κάνουμε μια πράξη που θα δώσει προοπτική στο επάγγελμά μας.
  Δεν φτάνει που γίνονται ενεργειακοί επιθεωρητές τουλάχιστον λεβήτων και κλιματισμού ασχετοι με το αντικείμενο και τα επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικοί,εχουν ξεσηκωθεί κιόλας να μήν δίνουν εξετάσεις!!! Να γίννται μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι ακόμα και οι ιχθυολόγοι μηχανικοί επειδή θα το πει μια εγκύκλιος ή ένα αντισυνταγματικό νομοσχέδιο!! Ελεος και λίγο φιλότιμο συνάδελφοι αλλων ειδικοτήτων μηχανικοί . Δεν ξέρετε και δεν είναι δυνατόν να γίνεται ενεργειακοί επιθεωρητές με πιέσεις και νόμους.
  Για τις αμοιβές:
  Φαλκηδεύετε ή όχι η απελευθέρωση των αμοιβών όταν καθορίζεται ανώτατο όριο???
  Μπορεί να σταθεί αυτό στα ευρωπαικά δικαστήρια που προφανώς καποιοι θα προσφύγουν ???

 • 12 Σεπτεμβρίου 2012, 10:16 | Νούτσης Γεώργιος

  Συμφωνώ απόλητα με το σχόλιο του κύριου Περδίου.
  Η καθιέρωση των παραπάνω αμοιβών οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε πιστοποιητικά μαιμού με τις ευλογίες του ΥΠΕΚΑ.

  Όσον αφορά το θέμα των εξετάσεων (αν τελικά ισχύσει) θα είμαστε για ακόμα μια φορά πρωτοποριακοί σαν χώρα και σαν τρόπο σκέψης. Ουσιαστικά παραδεχόμαστε ότι η ΜΕΛΕΤΗ ειναι κατώτερη της επιθεώρησης.
  Είναι τραγελαφικό μόνο το γεγονός ότι για να ΜΕΛΕΤΗΣΕΙΣ δεν θα χρειάζονται εξετάσεις ενώ για να ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ θα χρειάζονται.
  Όπως πάλι εύστοχα αναφέρει ο κύριος Περδίος¨»μόνο ένας ηλίθιος μπορεί να πιστεύει ότι η επιθεώρηση είναι δυσκολότερη από την μελέτη».

  Μεγάλη ευθύνη βέβαια στην κατάσταση που πάει να παγιωθεί έχει και το ΤΕΕ. Ίσως θα πρέπει να αλλάξει το όνομα σε ΤΕΕΕ (κατα το triple E) δηλαδή σε ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ.