Άρθρο 20: Θέματα έκδοσης οικοδομικών αδειών

1. Για τη χορήγηση άδειας δόμησης νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου υφιστάμενου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, εκπονείται και υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), η οριζόμενη στην παράγραφο 25 του άρθρου 2 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου.
2. Μετά τους ελέγχους των Ελεγκτών Δόμησης του νόμου 4030/2011 και προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.), απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση του ΠΕΑ του κτιρίου, από Ενεργειακό Επιθεωρητή, για τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτικό από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Το ΠΕΑ του κτιρίου υποβάλλεται και καταχωρείται ηλεκτρονικά στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων του ΥΠΕΚΑ, αντίγραφο δε αυτού προσκομίζεται στην οικεία Υ.ΔΟΜ., συνοδευόμενο από πόρισμα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, για την τήρηση ή μη των επιμέρους ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης ή/και της ενεργειακής κατηγορίας που προσδιορίζεται στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης.
4. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των παραπάνω απαιτήσεων ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2.9, του άρθρου 15 της ΚΥΑ Δ6/5825/2010 «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ Β΄407).

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 08:01 | Γ. Μαδεμοχωρίτης

  O ΚΕΝΑΚ πρέπει να πάψει να είναι συνοδευτική μελέτη των αδειών δόμησης, ό μηχανικός του έργου να είναι υπεύθυνος για την κατασκευαστική αντιμετώπιση των ενεργειακών απωλειών της κατασκευήςτης κατασκευής στην απαιτούμενη κατηγορία σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ και στο τέλος να υπάρχει ο έλεγχος από τον ενεργειακό επιθεωρητή και η έκδοση βεβαίωσης από τον επιβλέποντα μηχανικό.
  Αν δεν θέλουμε γραφειοκρατία και διαπλοκή ας αναλάβουμε ευθύνες σαν μηχανικοί.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2012, 00:38 | Γιάννης Γκούμας

  Ακόμη και να είναι περατωμένα τα υπόλοιπα διαμερίσματα, σε περίπτωση που δεν μένει κάποιος σε μερικά από αυτά, ενώ η μελέτη τα έχει συμπεριλάβει ως θερμαινόμενους χώρους δεν συμπεριφέρονται πάντα ως τέτοιοι.
  Πρακτικά και όχι τυπικά, οι όροφοι πρέπει να διαχωρίζονται θερμικά, λαμβάνοντας ο ένας τον άλλο ως μη θερμαινόμενους. Ακόμη και στην περίπτωση που κάποιοι όροφοι δεν είναι περατωμένοι, υπάρχει δυνατότητα με πρόχειρη κάλυψη των ανοιγμάτων να γίνουν τέτοιοι χώροι, αντί ανοιχτοί.
  Αλλά ναι θα πρέπει κάπως να υπάρχει πρόβλεψη για ημιπερατωμένα κτίρια, ίσως στον προγραμματισμό έργου, σε συνδιασμό με την ΜΕΑ, αλλά και φυσικά στην νομοθεσία. Και φυσικά υπάρχουν και προσωρινοί τρόποι να προστατεύσεις υο κέλυφος μέχρι να αποπερατωθεί.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2012, 21:05 | hkamp

  Πολύ σωστή η παρατήρηση του συναδέλφου Παπαγιαννάκης Μιχαήλ.

  Υπάρχει όμως περίπτωση το αποπερατωμένο τμήμα αν εξεταστεί σαν αυτοτελές κτίριο να πρέπει να κάνει κάποιες επεμβάσεις τεχνικά προβληματικές σε δικό του τμήμα (π.χ. εσωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας) ή επεμβάσεις σε άλλη ιδιοκτησία για να καταταγεί στην κατ. Β. Ισως θα έπρεπε να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη μέριμνα για τέτοιες περιπτώσεις κατά το στάδιο της ενεργειακής επιθεώρησης π.χ. κάποιες παραδοχές στα τμήματα που θα αποπερατωθούν που δεν θα οδηγούν σε λύσεις με τεχνικές δυσκολίες ούτε σε οικονομική επιβάρυνση του ιδιοκτήτη όπως η τροποποίηση της ΜΕΑ.

  Η δυνατότητα που δίνεται σε νέα κτίρια από την παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 3851 , για μεμονωμένη πιστοποίηση οριζόντιων ιδιοκτησιών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και όχι μόνο στην περίπτωση που αφορά περατωμένα τμήματα κτιρίου όταν δεν έχει περατωθεί αυτό στο σύνολο.

  Ας υποθέσουμε ότι νέο κτίριο όπως μια πολυκατοικία έχει αποπερατωθεί συνολικά τηρώντας όλες τις απαιτήσεις της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης η οποία εξετάζει συνολικά το κτίριο.

  Αν κάποιες μεμονωμένες ιδιοκτησίες ζητήσουν ΠΕΑ ίσως καταταχθούν στην κατ. Β.
  Μια ιδιοκτησία του ίδιου κτιρίου όμως που θα ζητήσει μεμονωμένη πιστοποίηση υπάρχει περίπτωση να καταταχθεί στην κατηγορία Γ, χωρίς να έχει ευθύνη αφού όλες οι απαιτήσεις της ΜΕΑ έχουν εκπληρωθεί και χωρίς να έχει την δυνατότητα να κάνει κάποιες τεχνικοοικονομικά εφικτές βελτιώσεις για να ανέβει κατηγορία.
  Πιστεύω ότι τα νέα κτίρια που έχουν αποπερατωθεί συνολικά θα πρέπει υποχρεωτικά να βγάζουν ένα ΠΕΑ για όλο το κτίριο, όπως μελετήθηκε στην ΜΕΑ χωρίς δυνατότητα μομονωμένων πιστοποιήσεων.

 • Να οριστούν ακριβή χρονικά όρια μεταξύ ΠΕΚ και ΠΕΑ.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2012, 14:06 | Παπαγιαννάκης Μιχαήλ

  Πολύ σωστή η πρόβλεψη της παρ.2 για την απαίτηση έκδοσης ΠΕΑ πριν την έκδοση του ΠΕΚ, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου.

  ‘Ωμως θα υπάρξει πρόβλμα στις περιπτώσεις που ζητείται ΠΕΚ και ηλεκτροδότηση για αυτοτελές τμήμα του κτιρίου και όχι για ολόκληρο το κτίριο, σύμφωνα με την παρ.14 του άρθρου 7 του Ν.4030/11.
  Στην περίπτωση αυτή, το αποπερατωμένο τμήμα του κτιρίου (πχ 2 όροφοι από τους προβλεπόμενους 5 συνολικά), δεν θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του κανονισμού (πχ δεν θα υπάρχει θερμομόνωση στην οροφή τελευταίου αποπερατωμένου ορόφου, το σύστημα θέρμανσης-ψύξης που έχει υπολογιστεί για το σύνολο του κτιρίου θα είναι υπερδιαστασιολογημένο κλπ). Επιπλέον στις περιπτώσεις αυτές είναι αβέβαιο το πότε και το εάν θα ολοκληρωθεί το υπόλοιπο τμήμα του κτιρίου.

  Θα πρέπει λοιπόν να περιληφθεί στις ρυθμίσεις του παρόντος, πρόβλεψη για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών.
  Πχ απαίτηση ότι όταν ζητείται η εφαρμογή της παρ.14 του άρθρου 6 του Ν.4030/11, να υποβάλλεται τροποποιημένη ΜΕΑ, η οποία θα αντιμετωπίζει το αποπερατωμένο τμήμα ως αυτοτελές κτίριο και η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί πριν την έκδοση ΠΕΑ και ΠΕΚ.