Άρθρο 19: Διαδικασία ανάκλησης/αντικατάστασης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων και Εκθέσεων Επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού

1. Τα ΠΕΑ και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης θεωρούνται έγκυρα και καταχωρούνται στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων, μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή τους από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Η ανάκληση/αντικατάσταση έγκυρου ΠΕΑ ή Έκθεσης Επιθεώρησης γίνεται με έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του άρθρου 6 του ν 3818/2010 (ΦΕΚ Α΄ 17, μετά από σχετικό αίτημα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, στο οποίο διατυπώνονται σαφώς οι λόγοι της ανάκλησης, καθώς και τα τροποποιούμενα στοιχεία του ΠΕΑ. Για την έγκριση του αιτήματος ανάκλησης/αντικατάστασης, η ΕΥΕΠΕΝ δύναται να ζητήσει την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων και δικαιολογητικών. Η ΕΥΠΕΝ δύναται να απορρίψει αίτημα ανάκλησης/αντικατάστασης ΠΕΑ ή Έκθεσης Επιθεώρησης όταν, βάσει του αιτήματος, δεν τεκμηριώνεται ουσιώδης λόγος αναθεώρησης των αρχικά υποβληθέντων στοιχείων.
2. Η μη τήρηση της ως άνω διαδικασίας, καθώς και η τροποποίηση στοιχείων του ΠΕΑ ή της Έκθεσης Επιθεώρησης πέραν όσων δηλώνονται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή στο αίτημα ανάκλησης/αντικατάστασης, συνιστά παράβαση για την οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 8 του π.δ. 100/2010. Οι προηγούμενες κυρώσεις επισύρονται και στην περίπτωση επανειλημμένων αιτημάτων για ανάκληση/αντικατάσταση και ειδικότερα όταν αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού ΠΕΑ ή του συνολικού αριθμού Εκθέσεων Επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης ή του συνολικού αριθμού Εκθέσεων Επιθεώρησης συστημάτων κλιματισμού που έχει εκδώσει ο Ενεργειακός Επιθεωρητής.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναπροσαρμόζεται το παραπάνω ποσοστό και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2012, 11:35 | Μ.Χ

  Η ανάκληση νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται αυτόματα, χωρίς καμία έγκριση, εφόσον το ΠΕΑ δεν έχει παραδοθεί στον ιδιοκτήτη/συμβολαιογράφο/εφορία/τράπεζα και δεν έχει επίσημα καταχωρηθεί είτε στο συμβόλαιο αγοροπωλησίας, είτε στο μισθωτήριο, είτε στην τράπεζα για το πρόγραμμα εξ οικονομώ κατ οικο.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2012, 12:05 | ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

  ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ Η ΑΒΛΕΨΙΕΣ. Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΙΘΑΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ (ΕΩΣ ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ)ΑΛΛΑΓΕΣ Η ΚΑΙ ΑΒΛΕΨΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2012, 17:09 | Εύη Τ.

  Η παράγραφος 2 του άρθρου και το ποσοστό 5% επι του συνόλου για ποιον λόγo; Οι επιθεωρητές να έχουν δικαίωμα να κάνουν ανάκλιση απεριόριστα, εφόσον συντρέχουν λόγοι.
  ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΠΕΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ 2ΜΗΝΟΥ