Άρθρο 07: Υφιστάμενα κτίρια

1. Στα υφιστάμενα κτίρια ή κτιριακές μονάδες που ανακαινίζονται ριζικά, η ενεργειακή απόδοσή τους αναβαθμίζεται, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό, ώστε να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στον ΚΕΝΑΚ, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Οι απαιτήσεις αυτές εφαρμόζονται για το σύνολο του ανακαινιζόμενου κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, καθώς και για τα ανακαινιζόμενα δομικά στοιχεία του κελύφους και των τεχνικών συστημάτων.
2. Η μελέτη σκοπιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος, εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κτιρίων ή κτιριακών μονάδων που ανακαινίζονται ριζικά.

 • Η παραπομπή της παραγράφου 2 αφορά το Άρθρο 6 παράγραφος 2.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 13:03 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  νομίζουμε η αναφορά είναι για το άρθρο 6 και όχι 7

  2. Η μελέτη σκοπιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος, εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κτιρίων ή κτιριακών μονάδων που ανακαινίζονται ριζικά.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 08:57 | Γ. Μαδεμοχωρίτης

  Να γίνει αναφορά και στον ΝΟΚ (Ν.4067/12)αρ 6,11,25 και να συσχετιστούν Εκτός αν μας εξυπηρετεί η γραφεικρατία και μας αρέσει η ερμηνεία του κάθε υπαλλήλου!

 • 12 Σεπτεμβρίου 2012, 13:32 | Απόστολος Ευθυμιάδης

  Η διατύπωση του άρθρου αυτού είναι γενική και αόριστη, άρα ακατάλληλη για εφαρμογή. Πρέπει ο νόμος να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό ΠΕΚΑ να καθορίσει με υπουργική απόφαση ποιές είναι ακριβώς οι απαιτήσεις που ισχύουν στο ανακαινιζόμενο κτίριο, είτε σε επίπεδο δομικών στοιχείων είτε σε επίπεδο ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. Οι απαιτήσεις αυτές δεν είναι κατ’ ανάγκη οι ίδιες σε όλες τις κατηγορίες κτιρίων ή με εκείνες που αφορούν τα νέα κτίρια, Με βάση το κείμενο της Οδηγίας, προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση :
  «Με Υπουργική Απόφαση η οποία εκδίδεται έως εννέα μήνες μετά την ψήφιση του παρόντος, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι, όταν τα κτίρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή του ανακαινιζόμενου τμήματός του αναβαθμίζονται ώστε να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.
  Οι απαιτήσεις αυτές εφαρμόζονται στο σύνολο του ανακαινισμένου κτιρίου ή της ανακαινισμένης κτιριακής μονάδας. Επιπροσθέτως ή εναλλακτικά είναι δυνατόν να εφαρμόζονται απαιτήσεις σε ανακαινισμένα δομικά στοιχεία.
  Επιπλέον λαμβάνονται επιπλέον τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι στην περίπτωση δομικού στοιχείου που αποτελεί τμήμα του κελύφους του κτιρίου και έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ενεργειακή απόδοση του κελύφους, όταν τοποθετείται εκ των υστέρων ή αντικαθίσταται, η ενεργειακή απόδοση του δομικού στοιχείου πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.»
  Στην ανωτέρω απόφαση οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4. Τέλος για τα κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, λαμβάνονται μέτρα ώστε αυτά να μελετώνται και να συναξιολογούν εναλλακτικά συστήματα υψηλής απόδοσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2012, 21:09 | ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος

  • Άρθρο 7 παράγρ. 1 : να προστεθεί η φράση «…δεν αλλοιώνεται η, εν γένει, ιστορική και αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του δομημένου περιβάλλοντος και είναι εφικτή η εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον».

  Αποτελεί και ομόφωνη απόφαση της ΔΕ ΤΕΕ/ Τμ. Κεντρ. & Δυτ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 • 6 Σεπτεμβρίου 2012, 16:07 | Κρούσος Αρης Ηλεκτρ/γος – Μηχ

  Στο τμήμα «κέλυφος» του ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΟΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, αναφέρεταιότι » όσες αδιαφανείς επιφάνειες είναι σε επαφή με όμορα ΜΗ θερμενόμενα κτίρια, θεωρούνται ότι βρίσκονται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα και η θερμοκρασία λαμβάνεται αυτή του περιβάλλοντος»

  Η τριακονταετής εμπειρία μου,έχει εποδείξει ότι η παραδοχή ότι στους όμορους μη θερμενόμενους χώρους η θερμοκρασία να λαμβάνεται 10 βαθμοί ( όση και των κλιμακοστασίων πολυκατοικίας )είναι μια παραδοχή πιο κοντά στην πραγματικότητα

 • 5 Σεπτεμβρίου 2012, 20:04 | Χρυσόστομος Κούτσας

  Η άποψη του Μ.Χ. όσον αφορά τις φορολογικές ελαφρύνσεις των κτιρίων που αναβαθμίζονται ενεργειακά με οποιοδήποτε τρόπο με βρίσκει σύμφωνο

 • 5 Σεπτεμβρίου 2012, 16:13 | Μιχάλης

  Τί σημαίνει ριζική ανακαίνιση; Προσδιορίστε τον ακριβή βαθμό μιας ανακαίνισης-επέμβασης-επισκευής σε ένα κτήριο (κατοικία-κατάστημα-γραφείο) γιατί προβλέπεται τεράστια σύγχυση σε υπηρεσίες δόμησης, ικα, τράπεζες και ιδιώτες μηχανικούς κτλ. Ο καθένας θα το ερμηνεύει όπως θέλει. Και παρακαλώ όχι σαν τον ΚΕΝΑΚ που λέει για ποσοστό …% της συνολικής αξίας του ακινήτου γιατί έτσι θα γίνει τεράστιο μαγείρεμα (μπαλαμούτι που λέμε εμείς οι μηχανικοί). Σας ευχαριστώ.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2012, 15:35 | Μ.Χ

  ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ (ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ, ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ EER>3.00 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΛΠ) ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟ ΕΙΤΕ ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ (ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΑΡΑΤΣΙ ΔΕΗ, ΦΑΠ, ΚΛΠ)ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

 • Τεχνικά είναι πάντα εφικτό να πετύχουμε μείωση κατανάλωσης.
  Το οικονομικό ζήτημα είναι πάντα το πρόβλημα.
  Αν θέλετε να προκύψει εξοικονόμιση θα πρέπει να θεσπίσετε εσείς κανόνες, όπως για παράδειγμα να επιτρέπεται ανακαίνιση ιφιστάμενου κτιρίου, εφόσον θα προκύψει μείωση κατανάλωσης καυσίμου τουλάχιστον κατά 30%. ή το κόστος ανακαίνισης να περιλαμβάνει τουλάχιστον 30% κόστος για την αναβάθμιση του συστήματος θέρρμανσης και παροχής ΖΝΧ για να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμου κατά 20%.
  Διαφορετικά οι ανακαινίσεις θα αφορούν χρώματα, πατώματα, διαμόρφωση χώρων, όμορφους νεροχύτες και πανάκριβες βρύσες, χωρίς ποτέ να μπαίνουν στον κόπο να κοιτάξουν σεινειδητά την εξοικονόμηση ενέργειας.

 • Η μελέτη σκοπιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος, δεν περιγράφεται πουθενά γιατί είστε στο άρθρο 7 παράγραφος 2.

 • Το παρόν άρθρο διακατέχεται από μια γενικότητα. Πρέπει να αποσαφηνιστούν ποσοτικά : η ριζική ανακαίνιση, ο βαθμός της ανακαίνισης, η εφικτότητα της ανακαίνισης.
  Επίσης, έχω μια ερώτηση : Κτίριο με οικοδομική άδεια του 1982, περατωμμένο το ίδιο έτος, που ευρίσκεται σε ιδιοκατοίκηση, υποχρεούται να διαθέτει ΠΕΑ; Παρακαλώ να αποσαφηνιστούν οι χρονικές περιόδοι των υφιστάμενων κτιρίων.

 • 30 Αυγούστου 2012, 15:53 | Παντελής Πρέζας

  Παρακαλώ να περιληφθεί και η κατηγορία των ημιτελών κτιρίων, που έχει αρχίσει η κατασκευή τους αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί (π.χ. ο χρωματισμός, το σοβάτισμα….). Να προβλεφθεί ρητά πως τα ημιτελή, μέχρι να ολοκληρωθούν, δεν απαιτούν πρόσθετες μελέτες και άλλες άδειες. Διαφορετικά κάθε υπάλληλος θα ερμηνεύει κατά το δοκούν το νόμο και θα ζητά ότι αυτός νομίζει όταν κάποιος ιδιοκτήτης πλησιάζει σε ΙΚΑ, πολεοδομία, μηχανικό….

 • Για το αρθρο 07 Υφισταμενα κτιρια να γινει ποιο αναλυτικο. Δηλαδη α).τι σημενει και πως λογιστικα θα καθοριζεται το ριζικα ανακαινισμενο κτιριο? διοτι οι πολεοδομιες και κυριως ο καθε υπαλληλος θα κρινει με προσωπικα κρητιρια τι ειναι ριζικα ανακαινισμενο,με αποτελεσμα να υπαρχει διαφορες απο πολεοδομια σε πολεοδομια.
  β). Τι σημενει εφικτο τεχνικα και οικονομικα? πρεπει να ειναι συγκεκριμενο..λογιστικα η με συγκεκριμενα κρητιρια. Το οικονομικα εφικτο πως καθοριζεται και με ποια κρητιρια..υψος κοστους?..για τον καθε χρηστη η ιδιοκτητη ειναι διαφορετικο… ισως να υπαρχει συγκεκριμενη οδηγια στο τεχνικα εφικτο και ισως η δαπανη με ευθυνη του μηχανικου που θα υπολογιζει..να μην υπερβενει ενα ποσοστο του προς ριζικα ανακαινιζομενου χωρου. Συμπερασματικα θεωρουμε οτι το αρθρο αυτο ειναι γενικο και συγχυση θα προκληθει.. Υπαρχει η εμπειρια σημερα και ειναι εφικτο οι συντακτες του αθρου να το κανου ποιο συγκεκριμενο τεχνικα και λογιστικα..