Άρθρο 14: Επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης

1. Ο ιδιοκτήτης κτιρίου υποχρεούται να ζητήσει τη διενέργεια επιθεώρησης των προσβάσιμων τμημάτων συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση κτιρίων (όπως οι μονάδες παραγωγής θερμότητας, το σύστημα ελέγχου, οι κυκλοφορητές κ.α.), με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος άνω των είκοσι κιλοβάτ (20 kW).
2. Η επιθεώρηση αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση του βαθμού απόδοσης του λέβητα και του μεγέθους του (ονομαστική ισχύς), σε σχέση με τις απαιτήσεις θέρμανσης του κτιρίου. Η αξιολόγηση του μεγέθους του λέβητα δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται εφόσον δεν έχουν γίνει εν τω μεταξύ αλλαγές στο συγκεκριμένο σύστημα θέρμανσης ή στις απαιτήσεις θέρμανσης του κτιρίου.
3. Τα συστήματα θέρμανσης επιθεωρούνται:
α) τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη για συστήματα με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος από είκοσι (20) έως και εκατό κιλοβάτ (100 kW),
β) τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη, για συστήματα με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος ανώτερη των εκατό κιλοβάτ (100 kW) και, αν αυτά θερμαίνονται με αέριο καύσιμο, τουλάχιστον κάθε τέσσερα (4) έτη.

 • Η Ένωση θεωρεί ότι την απόφαση αν ο λέβητας χρήζει επιθεώρησης δεν μπορεί να τη λαμβάνει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, αλλά ένας Επιθεωρητής Λεβητοστασίου ή ένας Ενεργειακός Επιθεωρηρής. Επομένως, προτείνεται, εφόσον ο ιδιοκτήτης κρίνει ότι εμπίπτει στην κατηγορία κάτω των 20 kW, ή έχει αμφιβολίες για αυτό, να καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Λεβητοστασίου, ο οποίος θα πιστοποιήσει άπαξ για την ωφέλιμη ονομαστική ισχύ του λέβητα και θα απαλλάξει τον ιδιοκτήτη από περαιτέρω επιθεωρήσεις στη περίπτωση που αυτή είναι μικρότερη των 20 kW.

  Κατόπιν των ανωτέρω η διατύπωση της παραγράφου 1 του άρθρου 14 θα πρέπει να διατυπωθεί ως εξής:

  1. Ο ιδιοκτήτης κτιρίου υποχρεούται να ζητήσει τη διενέργεια επιθεώρησης των προσβάσιμων τμημάτων συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση κτιρίων …, με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος άνω των είκοσι κιλοβάτ (20 kW). ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΟΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 22:23 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Προτείνω την αναπροσαρμογή των τιμών προς τα επάνω για να ληφθούν υπ’ όψιν τα κοστολόγια (χρήση, απόσβεση, συντήρηση, πιστοποίηση) των απαιτούμενων οργάνων

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 22:32 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Αγαπητέ κύριε Υπουργέ και κύριοι Τεχνικοί Σύμβουλοι – Νομοθέτες,

  Στην παράγραφο 3, του άρθρου 14 του παρόντος σχεδίου Νόμου, γράφετε:

  3. Τα συστήματα θέρμανσης επιθεωρούνται:
  α) τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη για συστήματα με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος από είκοσι (20) έως και εκατό κιλοβάτ (100 kW),
  β) τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη, για συστήματα με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος ανώτερη των εκατό κιλοβάτ (100 kW) και, αν αυτά θερμαίνονται με αέριο καύσιμο, τουλάχιστον κάθε τέσσερα (4) έτη.

  Με την ανωτέρω λογική ένας λέβητας που δεν θα συντηρηθεί για πχ. μία τριετία (μέσος χρόνος έως ότου καταστεί ανενεργός λόγω βλάβης) θα είναι πιστοποιημένος για βαθμό απόδοσης που δεν έχει, λόγω της μη συντήρησης.

  Προτείνω την ολική αναθεώρηση του άρθρου προκειμένου να συνδεθεί η υποχρεωτική ανά εξάμηνο/έτος (αναλόγως ισχύος) συντήρηση των λεβήτων, με την εγκυρότητα του εν λόγω πιστοποιητικού.
  Αν δεν διενεργούνται οι ανωτέρω συντηρήσεις να παύει αυτόματα η ισχύς του πιστοποιητικού και να απαιτείται η διαδικασία έκδοσής του εκ νέου.
  Δηλαδή προτείνω τη θέσπιση κρατικού συστήματος παρακολούθησης συντηρήσεων λεβήτων όπου θα καταχωρούνται και τα δεδομένα των μετρήσεων καύσης, προκειμένου να υπάρξει πλήρης έλεγχος.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 21:00 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Αγαπητέ κύριε Υπουργέ και κύριοι Τεχνικοί Σύμβουλοι – Νομοθέτες,

  Στην ενεργειακή επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης ζητάτε από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή να λάβει υπ’ όψιν του τα δεδομένα του εκάστοτε συντηρητή, δηλαδή βαθμό απόδοσης λέβητα-καυστήρα κλπ.

  Με ποιο σύστημα θα πιστοποιούνται αυτές οι μετρήσεις για την ορθότητα – εγκυρότητά τους και πως θα διακριβώνονται τα εν λόγω όργανα μετρήσεων;
  Επίσης με ποιο τρόπο θα ελέγχεται η ικανότητα του εκάστοτε συντηρητή να διενεργεί τέτοιου είδους μετρήσεις και να δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα;

  Προτείνω:

  – Η ανωτέρω διαδικασία μετρήσεων, όσο αφορά την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, να περάσει αυστηρά στους Μηχανολόγους Μηχανικούς Τ.Ε. και Π.Ε., για όλα τα επίπεδα ισχύος, με ταυτόχρονη δημιουργία βάσης δεδομένων οργάνων μετρήσεων σε κρατικό φορέα με απόδοση μοναδικού αριθμού με ψηφίο ελέγχου σε κάθε διακριβωμένο – πιστοποιημένο όργανο, δηλαδή κάτι αντίστοιχο με αυτό που γίνεται για ορισμένα όργανα μετρήσεων των ηλεκτολόγων μέσω των συλλόγων τους.

  – Η διακρίβωση – πιστοποίηση των οργάνων να είναι υποχρεωτική και στο πρόγραμμα έκδοσης ΠΕΑ να υπάρχουν αντίστοιχα πεδία για την καταχώριση των αριθμών των εν λόγω οργάνων που χρησιμοποιούνται για την εκάστοτε επιθεώρηση.
  Χωρίς τη συμπλήρωσή τους και τον on line έλεγχο εγκυρότητάς τους να μην είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού.

 • Οι απόψεις των συναδέλφων μας βρίσκουν συμφώνους ότι το σύστημα θέρμανσης αλλά και ψύξης θα πρέπει να επιθεωρείται από έμπειρους συναδέλφους αντιστοίχου ειδικότητας, λόγω της πολυπλοκότητας που πλέον υπάρχει σε πολλές νέες κατοικίες αλλά και ιδιαίτερα σε κτίρια γραφείων και άλλους επαγγελματικούς χώρους.
  Επίσης καλό θα ήταν να συνδεθεί με το ΠΕΑ π.χ. κάποια παράμετρος που να ζητεί τον Α/Α … για το σύστημα θέρμανσης και ψύξης για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Σε κοινοχρήστους χώρους το κόστος θα βαραίνει κατά αντιστοιχία το σύνολο των ιδιοκτητών.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2012, 12:42 | Φιλήμων Ι. Αρφαράς

  Η διαδικασία επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού θα πρέπει
  α)να συνδεθεί με το ΠΕΑ για το κτήριο/τμήμα κτηρίου. Διαφορετικά πολλοί είναι αυτοί που δεν θα θελήσουν να προβούν στην επιθεώρηση του συστήματος τους αφού μπορούν να το αποφύγουν
  β) με την παροχή καυσίμου για την θέρμανση ή την βιομηχανική και εμπορική χρήση.( χωρίς εκθεση επιθεώρησης σε ισχύ να μην παρέχεται καύσιμο απο τις εταιρίες)
  γ)με τον ηλεκτρολογικό έλεγχο των εγκαταστάσεων για τον κλιματισμό και την θέρμανση.
  δ) με την εκδοση ή ανανέωση αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας για τα κτήρια του τριτογενή τομέα

 • 12 Σεπτεμβρίου 2012, 07:51 | ΜΑΡΙΑ ΤΑΥΡΙΔΟΥ

  Ή επιθεώρηση των λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού σε μεγάλα κτίρια και οπωσδήποτε τριτογενή τομέα πρέπει να απαιτειται για την εκδοση του ΠΕΑ .Στα μεγάλα κτίρια που εχουν εκδωθεί ΠΕΑ χωρίς την επιθεωρηση των συστημάτων είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν ειναι σωστή η επιθεώρηση.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2012, 15:09 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ

  Η διαδικασία επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού θα πρέπει να συνδεθεί με το ΠΕΑ για το κτήριο/τμήμα κτηρίου. Διαφορετικά πολλοί είναι αυτοί που δεν θα θελήσουν να προβούν στην επιθεώρηση του συστήματος τους αφού μπορούν να το αποφύγουν

 • 8 Σεπτεμβρίου 2012, 12:41 | panosvicious

  Καλές όλες αυτές οι προτάσεις αλλά ΑΝ οι συγκυρίες ήταν ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ. Με τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας και παράλληλα τη συνεχή μείωση του εισοδήματος, για ποια λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού μιλάμε; Να δούμε πόσα συστήματα θέρμανσης θα λειτουργήσουν αυτό το χρόνο. Εκτός κι αν το μόνο που ενδιαφέρει είναι ένα έντυπο / έκθεση που όμως θα αφορά συστήματα που στην πραγματικότητα θα είναι εκτός λειτουργίας.
  Υπάρχει λόγος να προτείνει κανείς αντιστάθμιση; Αφού έτσι κι αλλιώς έχει επιτευχθεί με τα οικονομικά μέτρα.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2012, 17:37 | Εύη Τ.

  Να δοθεί ως κίνητρο η επιστροφή ποσοστού επί του φόρου καυσίμου, για την 1η επιθεώρηση γιατί η σύνδεση με αγοραπωλησίες και με μισθώσεις δεν θα είναι δόκιμη. Επίσης να υπάρχει υποχρέωση του διαχειρηστή της πολυκατοικίας το πιστοποιητικό να είναι αναρτημένο σε κοινόχρηστο χώρο.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2012, 17:44 | Γιάννης Γκούμας

  το πιστοποιητικό θα μπορούσε να εκδίδεται με την συντήρηση. Όταν γίνεται συντήρηση, προφανώς οι αποδόσεις εξαρτώνται από το μηχάνημα, την συντήρηση και τι φθορές υπάρχουν που δεν μπορούν να καλυφθούν από την συντήρηση. Αυτά τα δίνει ο κατασκευαστής σε σύγχρονα συστήματα, και σε παλιά έτσι κι αλλιώς έχουν θεσμοθετηθεί προσεγκιστικές τιμές.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2012, 11:25 | Μαργαρίτης Μακρής

  Η μοναδική διαδικασία (εκτός από το Νόμο) ώστε να γίνει υποχρεωτική η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού, είναι η άμεση σύνδεσή τους με την έκδοση του ΠΕΑ για το κτίριο.
  Χωρίς προηγούμενη επιθεώρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης/κλιματισμού να καθίσταται αδύνατη η έκδοση ΠΕΑ για το κτίριο (ή τμήμα αυτού).
  Τόσο απλά.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2012, 08:52 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ

  Η τήρηση της υποχρέωσης του ιδιοκτήτη σε ενεργειακή επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, πρέπει να συνδεθεί με:

  -Επίδομα θέρμανσης (αν δικαιούται)

  -Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου για πώληση ή μίσθωση

  -Οικονομικά οφέλη στην αγορά του καυσίμου αντίστοιχα με την ενεργειακή κατάταξη του συστήματος που επιθεωρήθηκε

  -Φορολογικά κίνητρα για αγορά νέων υψηλής απόδοσης συστημάτων

 • 2 Σεπτεμβρίου 2012, 13:06 | nikmot

  η υποχρεωτική επιθεώρηση λεβητών και συστημάτων κλιματισμού θα μπορεί να συνδεθεί με την διαδικασία έκδοσης Π.Ε.Α, όπου θα υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη να έχει γίνει πρώτα η επιθεώρηση του λέβητα που θα προσκομίζεται σαν στοιχείο για την μετέπειτα έκδοση του Π.Ε.Α

 • 31 Αυγούστου 2012, 17:04 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

  Δεν έχει προβλεφθεί σε κανένα θεσμικό κείμενο , νόμο, ή ΠΔ πως θα ελέγχεται η υποχρέωση του ιδιοκτήτη/διαχειριστή να προβαίνει στις διαδικασίες επιθεωρησης λεβήτων/συστήματος θέρμανσης-συστήματος κλιματισμου.
  Προτείνω να υποβάλλεται η αντίστοιχη έκθεση του ενεργειακού επιθεωρητή στα χρονικά διαστήματα που καθρίζει ο σχετικός νόμος με

  α) το συμβόλαιο μίσθωσης ή αγοροπωλησίας του ακινήτου
  β) με την υποβολή της δήλωσης εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων (να υπάρξει μέριμνα ηλεκτρονικής υποβολής μέσω του TAXIS)
  εαν υποχρεωτικά πρέπει να γίνεται σε όλα τα κτίρια ανεξάρτητα εαν ενοικιάζονται ή πωλούνται

 • 31 Αυγούστου 2012, 10:37 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Με ποιά διαδικασία – φόρμουλα θα ανγκαζεται ο ιδιοκτήτης της εγκαταστασης θέρμανσης – κλιματισμου να προβεί στην εκδοση του
  απαραίτητου ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ?
  Στα κτήρια – όπως είναι γνωστό υπάρχει αυτή η δυνατότητα επιβολής
  της έκδοσης Π.Ε.Α. …. ΤΩΡΑ ΣΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΠΩΣ ?

 • 30 Αυγούστου 2012, 16:04 | Σωτήρης Ψημμένος

  Η υποχρεωτική επιθεώρηση λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού δεν συνδέεται με καμία διαδικασία ελέγχου με αποτέλεσμα να μην προβούν οι ιδιώτες σε πιστοποίηση των εγκαταστάσεων. Θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα σύνδεσης της έκδοσης του πιστοποιητικού με άλλη διαδικασία (π.χ. το συμβόλαιο μίσθωσης ή πώλησης)