Άρθρο 03: Θέσπιση μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

1. Με την υπ’ αριθμ. Δ6/Β/οικ.5825/2010 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 407), όπως ισχύει, εγκρίνεται Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), ο οποίος καθορίζει τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού, τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, τον τύπο και το περιεχόμενο της αναγκαίας Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) των κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, τη διαδικασία και τη συχνότητα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων και των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, τον τύπο και το περιεχόμενο του εκδιδόμενου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), τη διαδικασία έκδοσής του, τον έλεγχο της διαδικασίας ενεργειακής επιθεώρησης, τα προς τούτο αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια,
Με τον ΚΕΝΑΚ καθορίζονται, επίσης, οι τιμές των παραμέτρων για τους υπολογισμούς της οικονομικής εφικτότητας των περιπτώσεων των άρθρων 8 και 10, και οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης του άρθρου 10.
2. Η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου προσδιορίζεται βάσει της υπολογιζόμενης ή της πραγματικής ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών που συνδέονται με τη χρήση του και περιλαμβάνουν τις ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, και φωτισμού για να επιτευχθούν εσωτερικές συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης, καθώς και τις ανάγκες ζεστού νερού χρήσης.
3. Η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου εκφράζεται με σαφή τρόπο και περιλαμβάνει δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία) και αριθμητικό δείκτη για τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας, βάσει των συντελεστών μετατροπής της τελικής κατανάλωσης σε πρωτογενή ενέργεια, οι οποίοι βασίζονται στους εθνικούς ή περιφερειακούς ετήσιους σταθμισμένους μέσους όρους ή σε ειδική τιμή για την επιτόπια παραγωγή.
4. Η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων βασίζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα και καθορίζεται λαμβανομένων υπόψη τουλάχιστον των εξής:
α) τα πραγματικά θερμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών χωρισμάτων του):
i) θερμοχωρητικότητα,
ii) θερμομόνωση,
iii) θερμογέφυρες,
iv) παθητική θέρμανση και
v) δροσισμός,
β) την εγκατάσταση θέρμανσης και παροχής ΖΝΧ, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών των θερμομονώσεών τους,
γ) την εγκατάσταση κλιματισμού, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών των θερμομονώσεών της,
δ) το φυσικό και μηχανικό αερισμό, που μπορεί να περιλαμβάνει και την αεροστεγανότητα,
ε) την εγκατάσταση γενικού φωτισμού (στα κτίρια του τριτογενή τομέα),
στ) το σχεδιασμό, τη θέση και τον προσανατολισμό του κτιρίου, περιλαμβανομένων των εξωτερικών κλιματικών συνθηκών,
ζ) τα παθητικά και υβριδικά ηλιακά συστήματα και την ηλιακή προστασία,
η) τις κλιματικές συνθήκες εσωτερικού χώρου, στις οποίες περιλαμβάνονται οι επιδιωκόμενες συνθήκες εσωτερικού κλίματος,
θ) τα εσωτερικά φορτία.
5. Στους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης λαμβάνεται υπόψη η θετική επίδραση των κατωτέρω παραγόντων:
α) ενεργητικά ηλιακά συστήματα και άλλα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, ΖΝΧ και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βασιζόμενα σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές,
β) ωφέλιμη θερμική και ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη με συμπαραγωγή,
γ) συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου,
δ) φυσικός φωτισμός.
6. Για τον σκοπό αυτού του υπολογισμού, τα κτίρια κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες χρήσης:
α) μονοκατοικίες διαφόρων τύπων,
β) πολυκατοικίες,
γ) γραφεία,
δ) εκπαιδευτικά κτίρια,
ε) νοσοκομεία,
στ) ξενοδοχεία,
ζ) εστιατόρια,
η) αθλητικές εγκαταστάσεις,
θ) κτίρια υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου,
ι) άλλα είδη κτιρίων που καταναλώνουν ενέργεια για τη ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών, προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση των χρηστών τους,
όπως αυτές εξειδικεύονται με τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2012, 08:11 | Κώστας Κρεμαλής

  Θέμα: Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
  Αθήνα, 11/09/2012

  Με το Σχ. Νόμου για το θέμα επιχειρείται ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ στο Ελληνικό Δίκαιο. Δυστυχώς ακόμη μια φορά υπάρχουν ασάφειες και αδικαιολόγητες παρεμβάσεις στην Οδηγία, που οφείλονται κατά την γνώμη μας σε συντεχνιακούς λόγους. Ειδικότερα και κυρίως:

  1.0 Η Οδηγία θεσπίζει κοινό γενικό πλαίσιο για μια μεθοδολογία υπολογισμού της συνολική ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και κτιριακών μονάδων. Το πλαίσιο αυτό εξειδικεύεται στον κανονισμό αρ. 244/2012/16.01/2012 της Ε.Ε. και στοχεύει στον καθορισμό από τα κράτη μέλη εκείνων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, που οδηγεί σε επίπεδα βέλτιστου κόστους.

  2.0 Αντ’ αυτών το Σχ. Νόμου:

  • Δεν συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και δεν περιλαμβάνει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με τις επερχόμενες αλλαγές σε υφιστάμενους Νόμους και Κανονιστικές Πράξεις ,όπως αντίθετα αυτά προβλέπονται από την Οδηγία.

  • Τροποποιεί τον ορισμό της Οδηγίας για το «Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης», ώστε να μη προβλέπεται ρητά για την έκδοσή του, η εφαρμογή της ως άνω μεθοδολογίας υπολογισμού.

  • Προσθέτει στους ορισμούς της Οδηγίας ορισμό για την «Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης» (ΜΕΑ) χωρίς απλή και ρητή αναφορά στην εφαρμογή της ως άνω μεθοδολογίας υπολογισμού.

  • Μνημονεύει (Άρθρο 3 του σχ. Νόμου) ως ισχύοντα τον υφιστάμενο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), που περιλαμβάνει μεθοδολογία υπολογισμού και ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις με βάση διατάξεις του ν. 3661/2008 (που καταργείται με το Σχ. Νόμου) και δεν περιελάμβανε προφανώς την νέα μεθοδολογία υπολογισμού και τους στόχους της. Η ως άνω μνεία σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του Σχ. Νόμου ,που αναφέρονται σε μεθοδολογία (παρ. 4 Άρθρου 3,παρ. 2 Άρθρου 4,παρ. 1 Άρθρου 5),καθιστούν το Σχ. Νόμου κείμενο προβληματικό μη συμβατό με την Οδηγία και προβλέπεται ότι θα δημιουργήσει αναιτιολόγητα προβλήματα.

  3.0 Ειδικότερα για τον ΚΕΝΑΚ σημειώνουμε:

  • Εκκρεμεί εκδίκαση προσφυγής που έγινε τον Μάιο του 2010 στο ΣτΕ για τους ακόλουθους κύριους λόγους.

  • Με τον ΚΕΝΑΚ που εκδόθηκε με ΚΥΑ (Δ6/Β/οικ.5825/09.04.2010) εισάγονται οι όροι «Η/Μ μελέτες και Η/Μ εγκαταστάσεις» αντί του όρου «Τεχνικό Σύστημα Κτιρίου» που περιλαμβάνονταν στους ορισμούς του Ν. 3661/2008 αλλά περιλαμβάνεται και στους ορισμούς του νέου Σχ. Νόμου. Η εισαγωγή των όρων «Η/Μ μελέτες και Η/Μ εγκαταστάσεις» σε συνδυασμό με λοιπές προβλέψεις του ΚΕΝΑΚ οδηγεί χωρίς έρεισμα σε νόμους, σε καθεστώς εκπόνησης μελετών ΜΕΑ με όρους αποκλειστικότητας υπέρ ορισμένων ειδικοτήτων διπλ. Μηχανικών και σε βάρος άλλων.

  • Με την Υπουργική Απόφαση που εξέδωσε τον ΚΕΝΑΚ καθορίζονται (χωρίς εξουσιοδότηση νόμου) αμοιβές των μηχανικών που εκπονούν ΜΕΑ.

  • Με τον ΚΕΝΑΚ, η ΜΕΑ ορίζεται ως πρόσθετη μελέτη επιπλέον των μελετών θέρμανσης, ψύξης, Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) και φωτισμού που προδήλως δεν περιλαμβάνονται σε αυτή, καθώς κατά τον ΚΕΝΑΚ περιλαμβάνονται στις μελέτες των Η/Μ εγκαταστάσεων. Ο ορισμός όμως αυτός, χωρίς μάλιστα να υπάρχει διάκριση μεταξύ του περιεχομένου των μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων και της μελέτης ΜΕΑ είναι σε απόλυτη αναντιστοιχία τόσο με τις διατάξεις του παλαιού νόμου 3661/2008 όσο και κυρίως με τις νέες διατάξεις της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και του Κανονισμού 244/2012/16.01.2012.

  • Κατά τον ΚΕΝΑΚ, η ΜΕΑ αντικαθιστά μερικά τη μελέτη θερμομόνωσης και όχι εξ ολοκλήρου όπως τούτο προβλέπεται από το περιεχόμενο των Οδηγιών αλλά και από την απλή λογική.

  • Ο ΚΕΝΑΚ δεν διαφοροποιεί τις ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις π.χ. ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου όπως αντίθετα τούτο επιβάλλεται με τη νέα Οδηγία 31/2010 αλλά… και προβλέπεται στο Σχ. Νόμου (Άρθρο 3, παρ. 4). Γενικότερα, ακόμη μια φορά διαπιστώνεται, ότι ενώ η νέα Οδηγία 31/2010/ΕΕ απαιτεί πλήθος ρυθμίσεων από τα Κράτη Μέλη, το Σχ. Νόμου είτε τις επαναλαμβάνει γενικά και αόριστα, είτε τις παρακάμπτει.Αναφέρουμε ακόμη ένα παράδειγμα.Σύμφωνα με τον Κανονισμό 244/2012/16.01.2012, τα Κράτη Μέλη,πρέπει να προσδιορίζουν το βέλτιστο κόστος ,είτε με «χρηματοοικονομική»,είτε με «μακροοικονομική» προσέγγιση. Ο ΚΕΝΑΚ δεν περιλαμβάνει προφανώς καμία προσέγγιση και το ΥΠΕΚΑ επίσης, σύμφωνα με το Σχ. Νόμου που καταθέτει.

  • Η μελέτη σκοπιμότητας που ανεξαρτητοποιείται από τη ΜΕΑ κατά τον ΚΕΝΑΚ, ενσωματώνεται στη ΜΕΑ σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 244/2012/16.01.2012.

  Τα προηγούμενα θεωρούνται ότι οφείλονται καθαρά σε συντεχνιακούς λόγους.

  4.0 Ως θετικές διατάξεις του Σχ. Νόμου, σε σύγκριση με τις ισχύουσες, πρέπει να θεωρούνται όσες αναφέρονται στη διαδικασία χορήγησης «Άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή» (Άρθρο 17 παρ. 3.0). Θετικότερες θα ήταν εφόσον υπήρχαν κριτήρια ώστε διπλ. Μηχανικοί με επαγγελματικά περιγράμματα που σχετίζονται με το αντικείμενο και διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία, να μη υφίστανται την ταπεινωτική διαδικασία εξέτασης και μάλιστα από συναδέλφους με ενδεχόμενα λιγότερα προσόντα.
  Υπάρχει όμως και ένα άλλο σημείο στο οποίο ο αρμόδιος Υπουργός πρέπει να απαντήσει: Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές έχουν δικαίωμα να εκπονούν ΜΕΑ στη διαδικασία έκδοσης Οικοδομικών Αδειών; Αναμένουμε καθαρή απάντηση.

  5.0 Σ’ ότι αφορά τις αμοιβές των Ενεργειακών Επιθεωρητών που προσδιορίζονται στο Σχ. Νόμου,αντιλαμβανόμαστε ότι προκύπτουν ως μη όφειλε,από τις απαιτήσεις του Μνημονίου.Ειναι όμως δυνατόν το θέμα να παραπεμθεί προς ρύθμιση σε Π.Δ, ώστε με μεγαλύτερη ανάλυση και κριτήρια που θα περιλαμβάνονται στο Νόμο, να προκύψουν λογικές κατευθυντήριες μέγιστες αμοιβές. Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας η ανάδειξη του ρόλου και του κύρους των Μηχανικών με κατάλληλα προσόντα που θα εξυπηρετήσουν την ενεργειακή εξοικονόμηση στη χώρα και δεν θα μεταβληθούν σε γραφειοκράτες για τη δήθεν προσαρμογή σε Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

  Κ.Κρεμαλής
  Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 13:37 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Προτείνουμε στο τέλος της παραγράφου 4 να προστεθούν τα ι και κ όπως φαίνεται παρακάτω:

  4. Η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων βασίζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα και καθορίζεται λαμβανομένων υπόψη τουλάχιστον των εξής:
  ….
  θ) τα εσωτερικά φορτία.
  ι) βιοκλιματικά χαρακτηριστικά του κτιρίου.
  κ) μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2012, 13:14 | Απόστολος Ευθυμιάδης

  Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης ταυτίζεται με τον σημερινό ΚΕΝΑΚ, όπως ορίστηκε με την απόφαση Δ6/Β/οικ.5825/2010 των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 407), όπως ισχύει.
  Στη συνέχεια το άρθρο 3 παραθέτει την μεθοδολογία του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας με την οποία μεταξύ άλλων λαμβάνονται υπ’ όψιν
  α) η παθητική θέρμανση και
  β) τα παθητικά ηλιακά συστήματα.
  Όμως σήμερα ο ΚΕΝΑΚ όχι μόνο δεν υπολογίζει τα παθητικά ηλιακά συστήματα τύπου τοίχων μάζας ή θερμοκηπίου, αλλά και αγνοεί παντελώς και τα ηλιακά παθητικά συστήματα άμεσου κέρδους, λόγω του εσφαλμένου τρόπου ορισμού του κτιρίου αναφοράς. Ο ΚΕΝΑΚ θεωρεί ότι το ποσοστό των παραθύρων στο κτίριο αναφοράς είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο του σχεδιαζόμενου κτιρίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα μεγάλα ηλιοστάσια προς νότο τα οποία συμβάλλουν σε σημαντική εξοικονόμηση συμβατικών καυσίμων να μην προσμετρούνται στην ενεργειακή απόδοση του αξιολογούμενου κτιρίου. Η λύση αυτή στο πρόβλημα αυτό είναι απλή και είχα προταθεί από την ομάδα εργασίας ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ επί προεδρίας Αλαβάνου: το κτίριο αναφοράς καθορίζεται με συγκεκριμένο ποσοστό των παραθύρων επί της παράπλευρης επιφανείας (π.χ. 25%) και όχι ίσο με εκείνο του σχεδιαζομένου κτιρίου.
  Επομένως λόγω αυτής της σημαντικής αστοχίας, ο ΚΕΝΑΚ δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ, αλλ’ ούτε και της προγενεστέρας οδηγίας 2002/92/ΕΚ που αντικαταστάθηκε με την παρούσα.
  Πέραν αυτής της αστοχίας ο ΚΕΝΑΚ, αστοχεί και σε πολλά άλλα σημεία έναντι της οδηγίας μερικά εκ των οποίων είναι τα εξής:
  α) Ο ΚΕΝΑΚ αγνοεί παντελώς τα συστήματα παθητικής θέρμανσης των κατοικιών, μία από τους κυριότερες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και της επιτεύξεως κτιρίων χαμηλής ενεργειακής καταναλώσεως.
  β) Ο τρόπος αντιμετώπισης των απωλειών των λεβήτων, των συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού και των εγκαταστάσεων διανομής και χρήσεως της θερμότητας απέχει παρασάγγας από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά κατά CEN τα οποία με την νέα Οδηγία, πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν. Π.χ. ο τρόπος εκτιμήσεως των απωλειών των λεβητοστασίων λόγω υπερδιαστασιολόγησης των λεβήτων της ΤΟΤΕΕ 20701/ 2010, είναι εσφαλμένος και οδηγεί σε αποτελέσματα πολύ αυστηρότερα έναντι των προτύπων CEN, γεγονός το οποίο οδηγεί σε ταχεία απαξίωση του αποθέματος των υφιστάμενων λεβήτων στον κτιριακό τομέα. Ως δεύτερο παράδειγμα αναφέρεται ο τρόπος υπολογισμού των θερμικών απωλειών των σωληνώσεων ο οποίος ουδεμία σχέση έχει με τα αντίστοιχα CEN αλλά και με τα πραγματικά δεδομένα των κτιρίων.
  γ) Οι συντελεστές σκίασης των οριζοντίων προβόλων οι οποίοι προβλέπονται στην ΤΟΤΕΕ 20701/2010 είναι εσφαλμένως μεγάλοι τον χειμώνα και μικροί το καλοκαίρι με αποτέλεσμα να υποτιμάται η συμβολή της παθητικής ηλιακής ενέργειας στην θέρμανση των κτιρίων.
  δ) Η μεθοδολογία εκτιμήσεως των ηλιοθερμικών συστημάτων ουδεμία σχέση έχει με το αντίστοιχο CEN και απέχει πολύ από τα πραγματικά δεδομένα.
  ε) Η νέα οδηγία εισάγει μία περίτεχνη μεθοδολογία για την εκτίμηση του οικονομικού οφέλους κύκλου ζωής κάθε επεμβάσεως εξοικονομήσεως ενεργείας. Η μέθοδος αυτή πρέπει οπωσδήποτε να ενσωματωθεί στον ΚΕΝΑΚ.
  στ) Ο ΚΕΝΑΚ έχει ένα ενιαίο κτίριο αναφοράς για όλες τις χρήσεις πλην κατοικίας. Το γεγονός αυτό απέχει πολύ από το τεχνικοοικονομικό βέλτιστο της νέας οδηγίας και απαιτείται διάκριση του κτιρίου αναφοράς τουλάχιστον σε δύο κατηγορίες : κτίρια 24-ωρης λειτουργίας και κτίρια ημερήσιας λειτουργίας.
  ζ) Για την εκτίμηση της ετήσιας εξοικονομήσεως ενεργείας από επεμβάσεις εξοικονομήσεως ενεργείας, ο ΚΕΝΑΚ εκτιμά τις υφιστάμενες ετήσιες καταναλώσεις ενεργείας ενός κτιρίου βάσει ενός θεωρητικού υπολογισμού για τυπικές χρήσεις κτιρίου, με αποτέλεσμα οι προκύπτουσες ετήσιες καταναλώσεις να μην είναι οι πραγματικές, αλλά να είναι πλασματώδεις, συνήθως υπερεκτιμημένες και σπανίως συγκλίνουσες με τα πραγματικά δεδομένα. Βάσει αυτών των πλασματωδών καταναλώσεων εκτιμάται από τον ΚΕΝΑΚ η περίοδος αποπληρωμής των προτεινόμενων επεμβάσεων η οποία είναι σφόδρα αναξιόπιστη. Από την άλλη πλευρά τόσο η παλαιά οδηγία 2002/91 όσο και η νέα 2010/31 καλούσαν για μία εκτίμηση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα ενός εύρους αποσβέσεων διά εκάστη των προτεινομένων επεμβάσεων και όχι για ένα πλασματώδη και ανακριβή υπολογισμό, ο οποίος συχνά οδηγεί σε λανθασμένες και υπερεκτιμημένες εκτιμήσεις του χρόνου οικονομικής αποσβέσεως . Η μέθοδος αυτή του ΚΕΝΑΚ αντίκειται σε όλα τα διεθνή πρότυπα περί ενεργειακών επιθεωρήσεων (π.χ. EN 16000 ή ISO50.001). Η μεθοδολογία αυτή είναι δυνατόν να οδηγήσει σε οικονομική ζημία τυχόν ιδιοκτήτες κτιρίων οι οποίοι θα επιλέξουν να υλοποιήσουν μερικές από τις προτάσεις του πιστοποιητικού ΚΕΝΑΚ.
  Βάσει των ανωτέρω, χρειάζεται να αναθεωρηθεί άμεσα και τάχιστα ο ισχύων ΚΕΝΑΚ ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ούτε της παλαιάς, ούτε της νέας οδηγίας. Για τον λόγο αυτό, ο νόμος θα πρέπει να εξουσιοδοτεί τον Υπουργό ΠΕΚΑ να εκδώσει Υπουργική Απόφαση εντός 6 μηνών από την ψήφιση του νόμου, με την οποία θεσπίζεται ο νέος ΚΕΝΑΚ.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2012, 18:38 | X-G lab+development

  1)Η μεθοδολογία υπολογισμού θα πρέπει να προσαρμοσθεί στα Ευρωπαϊκά στάνταρ. Βασική προϋπόθεση για το σκοπό αυτό είναι ο υπολογισμός καταναλώσεων να ανάγεται στα μ2 ζωτικού χώρου διαβίωσης που είναι ο ωφέλιμος χώρος όπως αυτός ορίζεται στο Γερμανικό κανονισμό (WohnFlaechenverordnung). Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα προσμετρούμε τη συνολική επιφάνεια μαζί με τοιχοποιίες, υποστηλώματα, επενδύσεις κτλ., γεγονός που παρέχει αναληθή ,σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, αποτελέσματα.
  2)Η επίτευξη κτηρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης για θέρμανση-ψύξη-ΖΝΧ, δεν είναι πρακτικά αξιόπιστη ή εφικτή αν δεν εισαχθεί στο λογισμικό και η μέθοδος πρακτικών επιμετρήσεων της αεροστεγανότητας των κτηρίων. Αυτή είναι και η συνήθης πρακτική στις προηγμένες χώρες της Ευρωζώνης όπου για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού υψηλής απόδοσης, απαιτείται και η μέτρηση της αεροστεγανότητας (Blower door test) η οποία εκτελείται βάση συγκεκριμένου προτύπου. Ενδεικτικά ένα κτήριο με θεωρητικά μηδενικές απώλειες λόγω αγωγής και ακτινοβολίας (U=0,00W/m2K) και μέτριο βαθμό αεροστεγανότητας (n50=3,00 σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα), θα είχε σε ένα μέτριο Ελληνικό κλίμα απαιτήσεις για θέρμανση-ψύξη κοντά στις 15KWh/m2y. Αυτές οι απώλειες θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα να εκτιμώνται λεπτομερέστερα, τουλάχιστον για κτήρια όπου στοχεύεται μεγάλη ενεργειακή εξοικονόμηση. Το κρητίριο αυτό έχει ήδη θεσπιστεί σε χώρες της Ευρωζώνης.
  Ασφαλώς και μετά την 01.01.2021 η συγκεκριμένη μεθοδολογία θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, οπότε θεωρούμε πως η θέσπιση από τώρα της απαίτησης αυτού του τεχνικού ελέγχου (π.χ. για κτήρια κατηγορίας Α και άνω) , θα προετοιμάσει τον τεχνικό κλάδο.

 • Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί λίγο προσοχή με τις κατηγορίες χρήσης των κτιρίων (βλ. κτιριοδομικός), αφού ούτως ή άλλως πρόκειται για επικαιροποίηση ας γίνει και στις κατηγορίες χρήσης (πχ δεν υπάρχει η κατηγορία του καταστήματος ξεχωριστά αλλά εντάσσεται μαζί με χώρους χονδρεμπορίου-άλλη χρήση αλλά και απαιτήσεις).

 • Πράγματι δεν είναι δυνατό να διαμορφώνονται σε κοινωνικό επίπεδο τόσο στενοί κανόνες οι οποίοι αμφισβητούνται και ως προς την αξιοπιστία τους.
  Το επιχείρημα ότι είναι σύννομοι με τις ευρωπαϊκές οδηγίες δεν έχει ενδιαφέρον εφόσον οι οδηγίες αποτελούν προτροπή και όχι υποχρέωση.
  Έχω διαπιστώσει ότι ο ΚΕΝαΚ θα μπορούσε να είναι ποιο λειτουργικός εάν επέτρεπε στον κάθε3 μηχανικό, ενεργειακό επιθεωρητή ή ότι άλλο σε κάθε εδάφιο να αναλάβει την ευθύνη και να προσθέσει τα χαρακτηριστικά που γνωρίζει ότι έχουν τα υλικά του, τις ιδιότητες του σχεδιασμού του κ.λπ.
  Ο φυσικός γεωθερμικός αερισμός μέσω ηλιακών ή αιολικών συστημάτων που για κάποιους δεν μπορεί να προσδιοριστεί, είναι εν δυνάμει προσδιορίσιμο μέγεθος για κάποιον ποιο εξειδικευμένο και η νομοθεσία δεν το επιτρέπει!!!
  Να μην επισημάνω βεβαίως και τα Λάθη που μπορούν να προκύψουν σε κάθε συγγραφή και σε κάθε νόμο

 • 7 Σεπτεμβρίου 2012, 08:28 | Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

  Επανάληψη των ίδιων πραγμάτων…
  Αφού η μεθοδολογία της επιθεώρησης ορίζεται σαφώς από τον ΚΕΝΑΚ και τις ΤΟΤΕΕ γιατί δεν το αφήνετε έτσι;
  Όποτε αλλάξει κάτι στις ΤΟΤΕΕ, δεν χρειάζεται να ενημερώνεται η νομοθεσία.
  Δηλαδή, η ΤΟΤΕΕ που ισχύει και αναφέρεται στην ενεργειακή επιθεώρηση, να έχει και ισχύ νόμου. Έτσι είναι το σωστό.
  Τα άλλα είναι γενικότητες και δεν προσφέρει τίποτα απολύτως αυτό το άρθρο.

 • Για να καταλάβουμε βγάζουμε ένα Νόμο για να Νομιμοποιήσουμε τον ΚΕΝΑΚ?
  Λοιπόν κύριοι σας έχω σπουδαία νέα, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο ο ΚΕΝΑΚ είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ.
  Εξηγώ για να μην παρεξηγηθώ.
  Ο τρόπος υπολογισμού και η μεθοδολογία που επιβάλει ο ΚΕΝΑΚ δεν μπορεί να συμπεριλάβει και να υπολογίσει σωστά
  α)Αρχιτεκτονικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σκίασης και Ηλιασμού του κτιρίου
  β)Παθητικά συτήματα τοίχου trombe
  γ)Παθητικά συστήματα πρωτογεννούς γεωθερμίας
  δ)δικέλυφα κτίρια
  ε)Ηλιακές καμινάδες δροσισμού
  κλπ.
  Αφήστε να κάνει την δουλειά κάποιος ποιό αρμόδιος, που γνωρίζει το θέμα

 • 31 Αυγούστου 2012, 15:52 | Στέφανος

  Δεν πρέπει να υπάρχουν νόμοι για το κάθε τι. Μερικές φορές είναι καλύτερα απλά να επιβλέπεις.

  Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο νόμος δεν θα πρέπει να ορίζει τίποτα, καθώς καταγραφή των ενεργειακών μεγεθών είναι καθαρά δουλειά μηχανικού. Οποιοσδήποτε νομοθέτης (νομικός δηλαδή) δεν μπορεί να γνωρίζει όσα ένας μηχανικός, στο αντικείμενο του, ενώ αν ένας μηχανικός κάνει ένα επαγγελματικό «στραβοπάτημα», αυτό πρέπει να έχει αντίκτυπο πρώτα απ’ όλα στην επαγγελματική του σταδιοδρομία.

  Το πως θα γίνει αυτή η ενεργειακή μελέτη είναι καθαρά δουλειά είτε του Υπουργείου Ενέργειας ή του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
  Αυτοί οι φορείς θα πρέπει να σχεδιάσουν πρότυπο για την επιθεώρηση (και ΟΧΙ νόμο), ή ακόμα καλύτερα, να προτείνουν την υιοθέτηση ενός διεθνούς προτύπου, όπως κάνουν όλες οι άλλες κυβερνήσεις:
  βλ. ΗΠΑ: http://ees.ead.lbl.gov/
  Άρα, ο νόμος αυτός είναι είτε περιττός, είτε γραφειοκρατικός.

  Στη συνέχεια, απλά θα πρέπει ο κρατικός φορέας ελέγχου των προτύπων (στην Ελλάδα ο ΕΣΥΔ – http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/index.jsp ), απλά να ελέγχει τους ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ φορείς που ελέγχουν την καλή εφαρμογή των προτύπων, πχ αυτούς:
  http://www.engineer.gr/materials/category.php?cat_id=430

  Με αυτό τον τρόπο:
  Α. Μειώνεις τη γραφειοκρατία (δεν δημιουργείς ούτε καν νέους νόμους, πόσο μάλλον υπηρεσίες)
  Β. Προάγεις τον ανταγωνισμό στον ιδιωτικό τομέα (ούτε διατίμηση μελετών, ούτε τίποτα. Ο καλύτερος κερδίζει τη δουλειά).
  Γ. Ελαχιστοποιείς το κόστος διαχείρισης (πχ το πως κάνεις τη μελέτη ορίζεται βάση διεθνών προτύπων και όχι βάση νόμου. Έτσι, δεν χρειάζεται τίποτα να επικαιροποιείται και να επιβλέπεται από το Δημόσιο)

  Έτσι λειτουργεί ο υπόλοιπος κόσμος.

 • 31 Αυγούστου 2012, 10:16 | Στέφανος

  Η θέσπιση δια νόμου μίας και μοναδικής μεθοδολογίας για σχεδιασμό της εξοικονόμησης ενέργειας μεταφέρει αυτομάτως στη μεθοδολογία τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οργανισμού που τη δημιούργησε, δηλαδή του Δημοσίου.
  Αυτό σημαίνει ότι πχ για κάθε αλλαγή στην τεχνολογία, θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται και η μεθοδολογία, και αυτό θα πρέπει να γίνεται δια νέου νόμου.
  Το πλεονέκτημα βέβαια είναι ότι όλες οι μελέτες θα είναι ίδιες.
  Άρα, εάν ένας αξιολογητής των μελετών δεν γνωρίζει τι διαβάζει, έχει πλεονέκτημα όταν όλες οι μελέτες είναι ίδιες. Από την άλλη, εάν γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο, μπορεί να καταλάβει τα πάντα και να κάνει και υποδείξεις στον μελετητή για να βελτιώσει τη μελέτη.

  Η καλή εφαρμογή είναι καθαρά θέμα κόστους. Η μη-εξοικονόμηση είναι αντι-οικονομική, και κοστίζει. Απλά. Έτσι ξεκαθαρίζει και η ήρα από το στάρι, και θα μπορέσει να πάει μπροστά ο τόπος.

  Θα μου πείτε σε ποια χώρα του κόσμου εφαρμόζονται αυτά;
  Στις ΗΠΑ δεν βγάζουν νόμους, αλλά βιβλία για διάβασμα:
  http://www.chpcenternw.org/ProjectStartup/PreScreenSiteQualification.aspx

  Στον Καναδά, δίνουν ΔΩΡΕΑΝ (σε όλο τον κόσμο) και σχετικό λογισμικό:
  http://www.retscreen.net/ang/software_and_data.php

  Η φιλοσοφία του συγκεκριμένου νόμου είναι συγκεντρωτική και ευνοεί τη διαφθορά και συντήρηση του σημερινού συστήματος.