Άρθρο 11: Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

1. Το ΠΕΑ, περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και τιμές αναφοράς, όπως ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του. Επίσης, είναι δυνατό να περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες, όπως η ετήσια πραγματική κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και το ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη συνολική κατανάλωση ενέργειας.
2. Το ΠΕΑ περιλαμβάνει συστάσεις οικονομικά συμφέρουσες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, εκτός εάν δεν υπάρχει εύλογη δυνατότητα σχετικής βελτίωσης σε σύγκριση με τις ισχύουσες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση.
Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το ΠΕΑ καλύπτουν τα εξής:
α) μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με τη ριζική ανακαίνιση του κελύφους ή την αναβάθμιση των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου και
β) μέτρα για μεμονωμένα στοιχεία κτιρίου ανεξάρτητα από ριζική ανακαίνιση του κελύφους ή των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου.
3. Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το ΠΕΑ είναι τεχνικά υλοποιήσιμες για το συγκεκριμένο κτίριο και συνοδεύονται από εκτίμηση του εύρους των περιόδων αποπληρωμής ή της σχέσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο τον οικονομικό κύκλο ζωής του.
4. Το ΠΕΑ παρέχει στον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή ένδειξη για πηγές πληροφόρησης, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν:
α) την οικονομική αποδοτικότητα των συστάσεων που περιλαμβάνει,
β) τα βήματα υλοποίησης των συστάσεων,
γ) συναφή θέματα όπως οι ενεργειακές επιθεωρήσεις ή τα κίνητρα χρηματοδοτικού ή άλλου χαρακτήρα και οι χρηματοδοτικές δυνατότητες.
5. Η πιστοποίηση κτιριακών μονάδων μπορεί να βασίζεται και σε κοινή πιστοποίηση ολόκληρου του κτιρίου.
6. Το ΠΕΑ είναι δεκαετούς ισχύος κατ’ ανώτατο όριο. Εάν στο κτίριο ή στην κτιριακή μονάδα γίνει ριζική ανακαίνιση πριν παρέλθει το διάστημα των δέκα (10) ετών, η ισχύς του ΠΕΑ λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2012, 08:48 | Κώστας Κρεμαλής

  Θέμα: Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
  Αθήνα, 11/09/2012

  Με το Σχ. Νόμου για το θέμα επιχειρείται ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ στο Ελληνικό Δίκαιο. Δυστυχώς ακόμη μια φορά υπάρχουν ασάφειες και αδικαιολόγητες παρεμβάσεις στην Οδηγία, που οφείλονται κατά την γνώμη μας σε συντεχνιακούς λόγους. Ειδικότερα και κυρίως:

  1.0 Η Οδηγία θεσπίζει κοινό γενικό πλαίσιο για μια μεθοδολογία υπολογισμού της συνολική ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και κτιριακών μονάδων. Το πλαίσιο αυτό εξειδικεύεται στον κανονισμό αρ. 244/2012/16.01/2012 της Ε.Ε. και στοχεύει στον καθορισμό από τα κράτη μέλη εκείνων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, που οδηγεί σε επίπεδα βέλτιστου κόστους.

  2.0 Αντ’ αυτών το Σχ. Νόμου:

  • Δεν συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και δεν περιλαμβάνει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με τις επερχόμενες αλλαγές σε υφιστάμενους Νόμους και Κανονιστικές Πράξεις ,όπως αντίθετα αυτά προβλέπονται από την Οδηγία.

  • Τροποποιεί τον ορισμό της Οδηγίας για το «Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης», ώστε να μη προβλέπεται ρητά για την έκδοσή του, η εφαρμογή της ως άνω μεθοδολογίας υπολογισμού.

  • Προσθέτει στους ορισμούς της Οδηγίας ορισμό για την «Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης» (ΜΕΑ) χωρίς απλή και ρητή αναφορά στην εφαρμογή της ως άνω μεθοδολογίας υπολογισμού.

  • Μνημονεύει (Άρθρο 3 του σχ. Νόμου) ως ισχύοντα τον υφιστάμενο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), που περιλαμβάνει μεθοδολογία υπολογισμού και ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις με βάση διατάξεις του ν. 3661/2008 (που καταργείται με το Σχ. Νόμου) και δεν περιελάμβανε προφανώς την νέα μεθοδολογία υπολογισμού και τους στόχους της. Η ως άνω μνεία σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του Σχ. Νόμου ,που αναφέρονται σε μεθοδολογία (παρ. 4 Άρθρου 3,παρ. 2 Άρθρου 4,παρ. 1 Άρθρου 5),καθιστούν το Σχ. Νόμου κείμενο προβληματικό μη συμβατό με την Οδηγία και προβλέπεται ότι θα δημιουργήσει αναιτιολόγητα προβλήματα.

  3.0 Ειδικότερα για τον ΚΕΝΑΚ σημειώνουμε:

  • Εκκρεμεί εκδίκαση προσφυγής που έγινε τον Μάιο του 2010 στο ΣτΕ για τους ακόλουθους κύριους λόγους.

  • Με τον ΚΕΝΑΚ που εκδόθηκε με ΚΥΑ (Δ6/Β/οικ.5825/09.04.2010) εισάγονται οι όροι «Η/Μ μελέτες και Η/Μ εγκαταστάσεις» αντί του όρου «Τεχνικό Σύστημα Κτιρίου» που περιλαμβάνονταν στους ορισμούς του Ν. 3661/2008 αλλά περιλαμβάνεται και στους ορισμούς του νέου Σχ. Νόμου. Η εισαγωγή των όρων «Η/Μ μελέτες και Η/Μ εγκαταστάσεις» σε συνδυασμό με λοιπές προβλέψεις του ΚΕΝΑΚ οδηγεί χωρίς έρεισμα σε νόμους, σε καθεστώς εκπόνησης μελετών ΜΕΑ με όρους αποκλειστικότητας υπέρ ορισμένων ειδικοτήτων διπλ. Μηχανικών και σε βάρος άλλων.

  • Με την Υπουργική Απόφαση που εξέδωσε τον ΚΕΝΑΚ καθορίζονται (χωρίς εξουσιοδότηση νόμου) αμοιβές των μηχανικών που εκπονούν ΜΕΑ.

  • Με τον ΚΕΝΑΚ, η ΜΕΑ ορίζεται ως πρόσθετη μελέτη επιπλέον των μελετών θέρμανσης, ψύξης, Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) και φωτισμού που προδήλως δεν περιλαμβάνονται σε αυτή, καθώς κατά τον ΚΕΝΑΚ περιλαμβάνονται στις μελέτες των Η/Μ εγκαταστάσεων. Ο ορισμός όμως αυτός, χωρίς μάλιστα να υπάρχει διάκριση μεταξύ του περιεχομένου των μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων και της μελέτης ΜΕΑ είναι σε απόλυτη αναντιστοιχία τόσο με τις διατάξεις του παλαιού νόμου 3661/2008 όσο και κυρίως με τις νέες διατάξεις της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και του Κανονισμού 244/2012/16.01.2012.

  • Κατά τον ΚΕΝΑΚ, η ΜΕΑ αντικαθιστά μερικά τη μελέτη θερμομόνωσης και όχι εξ ολοκλήρου όπως τούτο προβλέπεται από το περιεχόμενο των Οδηγιών αλλά και από την απλή λογική.

  • Ο ΚΕΝΑΚ δεν διαφοροποιεί τις ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις π.χ. ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου όπως αντίθετα τούτο επιβάλλεται με τη νέα Οδηγία 31/2010 αλλά… και προβλέπεται στο Σχ. Νόμου (Άρθρο 3, παρ. 4). Γενικότερα, ακόμη μια φορά διαπιστώνεται, ότι ενώ η νέα Οδηγία 31/2010/ΕΕ απαιτεί πλήθος ρυθμίσεων από τα Κράτη Μέλη, το Σχ. Νόμου είτε τις επαναλαμβάνει γενικά και αόριστα, είτε τις παρακάμπτει.Αναφέρουμε ακόμη ένα παράδειγμα.Σύμφωνα με τον Κανονισμό 244/2012/16.01.2012, τα Κράτη Μέλη,πρέπει να προσδιορίζουν το βέλτιστο κόστος ,είτε με «χρηματοοικονομική»,είτε με «μακροοικονομική» προσέγγιση. Ο ΚΕΝΑΚ δεν περιλαμβάνει προφανώς καμία προσέγγιση και το ΥΠΕΚΑ επίσης, σύμφωνα με το Σχ. Νόμου που καταθέτει.

  • Η μελέτη σκοπιμότητας που ανεξαρτητοποιείται από τη ΜΕΑ κατά τον ΚΕΝΑΚ, ενσωματώνεται στη ΜΕΑ σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 244/2012/16.01.2012.

  Τα προηγούμενα θεωρούνται ότι οφείλονται καθαρά σε συντεχνιακούς λόγους.

  4.0 Ως θετικές διατάξεις του Σχ. Νόμου, σε σύγκριση με τις ισχύουσες, πρέπει να θεωρούνται όσες αναφέρονται στη διαδικασία χορήγησης «Άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή» (Άρθρο 17 παρ. 3.0). Θετικότερες θα ήταν εφόσον υπήρχαν κριτήρια ώστε διπλ. Μηχανικοί με επαγγελματικά περιγράμματα που σχετίζονται με το αντικείμενο και διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία, να μη υφίστανται την ταπεινωτική διαδικασία εξέτασης και μάλιστα από συναδέλφους με ενδεχόμενα λιγότερα προσόντα.
  Υπάρχει όμως και ένα άλλο σημείο στο οποίο ο αρμόδιος Υπουργός πρέπει να απαντήσει: Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές έχουν δικαίωμα να εκπονούν ΜΕΑ στη διαδικασία έκδοσης Οικοδομικών Αδειών; Αναμένουμε καθαρή απάντηση.

  5.0 Σ’ ότι αφορά τις αμοιβές των Ενεργειακών Επιθεωρητών που προσδιορίζονται στο Σχ. Νόμου,αντιλαμβανόμαστε ότι προκύπτουν ως μη όφειλε,από τις απαιτήσεις του Μνημονίου.Ειναι όμως δυνατόν το θέμα να παραπεμθεί προς ρύθμιση σε Π.Δ, ώστε με μεγαλύτερη ανάλυση και κριτήρια που θα περιλαμβάνονται στο Νόμο, να προκύψουν λογικές κατευθυντήριες μέγιστες αμοιβές. Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας η ανάδειξη του ρόλου και του κύρους των Μηχανικών με κατάλληλα προσόντα που θα εξυπηρετήσουν την ενεργειακή εξοικονόμηση στη χώρα και δεν θα μεταβληθούν σε γραφειοκράτες για τη δήθεν προσαρμογή σε Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

  Κ.Κρεμαλής
  Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

 • 12 Σεπτεμβρίου 2012, 17:05 | Βασίλης Σ

  Ένα πράγμα θα ήθελα να προσθέσω, το ΠΕΑ δεν είναι σε καμία περίπτωση «διδακτορική διατριβή στην ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου», αλλά παρόλο αυτά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ένας τέτοιος κανονισμός κι ένα τέτοιο σύστημα για «την στατιστική μέτρηση των κτιριακού ενεργειακού αποθέματος της χώρας». Γιατί απλά δεν υπολογίζεται τίποτα, δεν μπορεί να μιλάμε για την σύνδεση της τιμής των ακινήτων με την ενεργειακή κατανάλωση των, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα υπολογισμών το οποίο μόνο σε παιδεύει. Δηλαδή τι θα μας πείραζε όλους αν ο κανονισμός είναι όπως είναι οι αντίστοιχοι του εξωτερικού και το λογισμό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ήταν αντίστοιχό ας πούμε με το αμερικάνικο Energy Plus…? Μάλλον εκεί δεν ξέρουν τι κάνουν…
  Η εκδοσή του ΠΕΑ σαφώς και δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, αλλά όταν απευθύνεται στον τεχνικό κόσμο της χώρας δεν μας επιτρέπεται να λέμε ότι δεν καταλαβαίνουμε το αντικείμενο της δουλειάς μας.
  Σκοπός του ΠΕΑ όπως εκδίδεται σήμερα (με τον συγκεκριμένο τρόπο) δεν είναι η καταγραφή «της κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας της χώρα στον κτιριακό τομέα με τα ενδεχόμενα βελτίωσης και οικονομίας». Αλλά ο μόνος λόγος ύπαρξης του είναι για να αποφευχθούν τα υπέρογκα ποσά που θα πλήρωνε το Ελληνικό δημόσιο σε πρόστιμα αν δεν είχε εντάξει την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/91/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο.
  Κανείς δεν μίλησε ότι δεν χρειάζεται η έκδοση του ΠΕΑ και δεν ζήτησε τεχνικές εκτιμήσεις. Το μόνο που ζητήσαμε είναι ένας σοβαρός κανονισμός για να γίνεται πιο σωστά και ολοκληρωμένα μια αρκετά δύσκολη κι επίπονη δουλειά. Εκτός από τον κανονισμό σαφώς και υπάρχουν σοβαρά ζητήματα προς επίλυση αλλά για μένα το κυριότερο είναι αυτό.
  Συμφωνώ ότι το ΠΕΑ «Δεν είναι ακριβό αλλά πολύ φθηνό σχετικά με αυτό που αποτυπώνει.» Αλλά η απαξίωση του οφείλεται στην απαξίωση της δουλειάς του μηχανικού γενικότερα, και στην υποτίμηση της παροχής υπηρεσιών και όχι και σε «μηχανικούς συναδέλφους και τη δεοντολογία τους» , γιατί όπως μας βαράνε έτσι χορεύουμε…
  Συμφωνώ απόλυτα ότι «Η εκδοση ενός ΠΕΑ πρέπει να απαλλαγεί από τη γνωστή γραφειοκρατική διαστροφή του Ελληνικού Κράτους ( π.χ. τον μακρύ κατάλογο στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν ως στοιχεία διοικητικής χρήσης του ακινήτου για να λάβει Αρ. Πρωτ.στο buildingcert)και να γίνει ένα τεχνικό έντυπο χρήσιμο, απλό για να εκπληρώνει το σκοπό του»

 • 12 Σεπτεμβρίου 2012, 14:34 | Κωσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός

  Τα σεμινάρια εκπαίδευσης έχουν ξεκινήσει από τον Ιανουάριο, με απαραίτητες 60 εκπαιδευτικές ώρες και 450 ευρώ κόστος.
  Ανμένουμε τις εξετάσεις, από τον Ιούνιο, για τους μόνικους ενεργειακούς επιθεωρητές, αντιθέτως ακόμη συνεχίζουν οι προσωρινοί επιθεωρητές, οι οποιοι οι περισσότεροι δεν έχουν παρακολουθήσει τα υποχρεωτικά και »απαραίτητα» σεμινάρια.
  Θα έπρεπε οι ΤΟΤΕΕ και οι κανονισμοί να είχαν οριστικοποιηθεί, αντιθέτως οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, οι διευκρινιστικές οδηγίες των ΤΟΤΕΕ πληθαίνουν και οι μηχανικοί αναγκάζονται να είναι σε ένα συνεχές κυνήγι φαντασμάτων με μόνο τους στόχο την επιβίωση.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2012, 11:19 | ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

  Αρχικά να βάλουμε τα πράγματα στη θέσης τους.
  1) Το Π.Ε.Α. δεν ειναι διδακτορική διατριβή στην ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου και ο βασικός του σκοπός είναι προς το παρόν η στατιστική μέτρηση των κτιριακού ενεργειακού αποθέματος της χώρας. Δεν χρειάζεται η εκδοσή του να είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Σαφώς όμως πρέπι αυτός που το εκδίδει να αντιλαμβάνεται αυτό που αναφέρει.Κατά τη γνώμη μου βασικά αφορά στο επιστημονικό πεδίο των μηχανολόγων/ηλεκτρολόγων μηχανικών. Ακόμα όλοι γνωρίζουμε ότι το ΠΕΑ δεν έχει ενσωματωθεί στην συνείδηση ούτε του χρήστη ούτε του αγοραστή ακινήτου και προς το παρόν είναι απλά ένα τυπικό προσόν. Το στοίχημα της πολιτείας ( και το δικό μας ως μηχανικοί) είναι να το εντάξουμε στην συνείδηση της αγοράς ή της ενοικίασης ενός ακινήτου ως σημαντικό για τον χρήστη αλλά και την πολιτεία ως προς την κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας της χώρα κτιριακό τομέα με τα ενδεχόμενα βελτίωσης και οικονομίας. Όσοι νομίζουν ότι δεν χρειάζεται και ζητούν »τεχνικές εκτιμήσεις» απλά δεν αντιλαμβάνονται την αξία των παραπάνω ή έχουν άλλες σκοπιμότητες.
  2) Δεν είναι ακριβό αλλά πολύ φθηνό σχετικά με αυτό που αποτυπώνει.Η απαξίωση του οφείλεται και σε μηχανικού ςσυναδέλφους που το απαξιώνουν με τη συμπεριφορά τους τη δεοντολογία τους και το τίμημα που ζητούν για να εκδόσουν ένα πιστοποιητικό.
  3) Η εκδοση ενός ΠΕΑ πρέπει να απαλλαγεί από τη γνωστή γραφειοκρατική διαστροφή του Ελληνικού Κράτους ( π.χ. τον μακρύ κατάλογο στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν ως στοιχεία διοικητικής χρήσης του ακινήτου για να λάβει Αρ. Πρωτ.στο buildingcert)και να γίνει ένα τεχνικό έντυπο χρήσιμο, απλό για να εκπληρώνει το σκοπό του

 • 7 Σεπτεμβρίου 2012, 11:09 | Γ.Π.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:

  Ο Ενεργειακός επιθεωρητής που θα αναλαμβάνει την επιθεώρηση να ορίζεται μετά από κλήρωση όπως συμβαίνει με τους επιθεωρητές δόμησης.
  Ο ενδιαφερόμενος να χρησιμοποιεί έναν τηλεφωνικό αριθμό ή τα γραφεία του ΤΕΕ για να υποβάλλει την αίτησή του.
  Η αμοιβή του να είναι χαμηλή και προκαθορισμένη όπως στους ελεγκτές δόμησης.
  Εφόσον επιθεωρούνται νέα κτίρια για τα οποία έχει υποβληθεί ΜΕΑ, η αμοιβή πρέπει να είναι ιδιαιτέρως χαμηλή γιατί όλα τα στοιχεία του κτιρίου υπάρχουν στο έτοιμο αρχείο xml της αδείας.
  Τα παραπάνω θα αποτρέψουν τις ήδη δημιουργημένες στρεβλώσεις με τα ΠΕΑ εξ’αποστάσεως, τα ΠΕΑ των μεσιτικών γραφείων κλπ…

 • 7 Σεπτεμβρίου 2012, 08:18 | Βασίλης Σ

  Νομίζω ότι γι ακόμα μια φορά το πρόβλημα εστιάζεται σε λάθος θέση. Κι εξηγούμαι, ΔΕΝ μπορούμε να μιλάμε για πραγματική ενεργειακή κατανάλωση ενός κτηρίου τη στιγμή που τα πραγματικά στοιχεία κατανάλωσης είναι απλά για την ενημέρωση του στατιστικού αρχείου και δεν λαμβάνονται υπ όψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης. ΔΕΝ μπορούμε να μιλάμε για πραγματική κατανάλωση κι ενεργειακή κατάταξη ενός κτηρίου όπως πολύ σωστά είπαν οι συνάδελφοι πιο πριν από τη στιγμή που αποξηλώνεται ένα κτήριο γιατί πολύ απλά δεν θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι το κτήριο που μελετάμε είναι ένα κτήριο που μοιάζει με το δικό μας, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ. ΔΕΝ μπορούμε να μιλάμε για πραγματική ενεργειακή κατανάλωση από τη στιγμή που έχουμε ένα κανονισμό που είναι μονοζωνικός και οι ζώνες είναι αδιαβατικές. ΔΕΝ μπορούμε να μιλάμε για πραγματική ενεργειακή κατάταξη απο τη στιγμή που μερικά στοιχεία είναι ποσοτικά και άλλα ποιοτικά. ΔΕΝ μπορούμε να μιλάμε για πραγματική ενεργειακή κατανάλωση κτηρίου χρησιμοποιώντας έναν κανονισμό που προσθέτει συστήματα με διαφορετικό βαθμό απόδοσης και διαφορετικά καύσιμα. Τέλος ΔΕΝ μπορούμε να μιλάμε για ενεργειακή κατάταξη κτηρίου από τη στιγμή που το εξετάζουμε στατικά και όχι δυναμικά (δηλαδή πως συμπεριφέρεται κατά τη διάρκεια της μέρας στην πάροδο του χρόνου.)

  Όταν λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα τότε το ΠΕΑ θα είναι ένα χαρτί που θα περιγράφει την πραγματική ενεργειακή κατάσταση ενός κτηρίου νέου ή παλαιού. Προς το παρόν το ΠΕΑ είναι ένα ακόμη ακριβό λευκό χαρτί.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2012, 15:39 | ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ

  1) Να σημειωθεί ότι τα κτίρια του τριτογενούς τομέα πρακτικά μένουν εκτός ΠΕΑ, ενώ , ανάλογα και με την χρήση τους, αποτελούν μεγάλο ποσοστό ενεργειακών καταναλώσεων, και μία σοβαρή αγορά για τους επιθεωρητές σαν αντικείμενο και αμοιβή. Δεδομένου ότι οι πωλήσεις και νεές μισθώσεις τέτοιων κτιρίων σπανίζουν , το ΠΕΑ θα πρέπει να θεσπιστεί και σε κάποιες άλλες διαδικασίες ( αλλαγή χρήσης, αδεια λειτουργίας κλπ).
  2) στον τριτογενή τομέα θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν στην ΜΕΑ η ειδική ενεργειακή κατ/ση ανα μοναδα υπηρεσίας ή προϊόντος , σύμφωνα με το ΦΕΚ Β1526/1999. Δεν έχει νόημα μόνο η ενεργειακή κατάταξη του κτιριακού κελύφους , όταν η χρήση εντός του κτιρίου καταναλώνει διπλή ή τριπλή ενέργεια.
  3) συμφωνώ με τα σχόλια συναδέλφων οτι στόχος του νομοσχεδίου είναι η φορολογική κατάταξη των ακινήτων. Εγώ θα προσθέσω επίσης την ανεύρεση φορολογητέας ύλης απο την ριζική ανακαίνιση, και το «ποθεν έσχες» του ιδιοκτητη, την χειραγώγηση των αντικειμενικών αξιών και πολλά άλλα. Το δημόσιο χρειάζεται συνεχώς χρήμα, δεδομένου ότι «λεφτά δεν υπάρχουν». Γι΄αυτόν τον λόγο και στηθηκε τόσο πρόχειρα απο κάθε αποψη ο ΚΕΝΑΚ, αν και σε σωστή αρχικά βάση. Οσοι γνωριζουν απο ενεργειακές επιθεωρήσεις και μάλιστα στην βιομηχανία, καταλαβαίνουν οτι το νομοσχέδιο χρειάζεται εκ βάθρων αναθεώρηση, με πρωτη το ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ.

 • ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ.
  Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΗ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
  ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ:
  KATA ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΗ,
  ΣΥΜΩΝΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΠΟΣΟ ΠΧ 150 ΕΥΡΩ ΜΙΚΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΛΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 50+ΦΠΑ.ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΚΟΒΕΤΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 50+ΦΠΑ
  ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΑΝ ΟΧΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ?
  ΕΠΙΣΗΣ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΧΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ.
  ΗΜΟΥΝΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟ GROUP ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΒΗΤΑ-ΚΑΥΣΤΗΡΑ.
  Ε Λ Ε Ο Σ….

 • 5 Σεπτεμβρίου 2012, 16:53 | Μιχάλης

  Απάντηση στην ΣΤΕΛΑ:
  Είμαι κι εγώ ένας μηχανικός και θέλω να σχολιάσω αυτά που είπες από το δικό μου πρίσμα. Εν μέρει συμφωνώ με αυτό που λες. Νομίζω ότι η έκδοση ΠΕΑ θα ήταν σωστό να είναι προαιρετική για κτήρια προ ΚΕΝΑΚ και να παίρνουν βαθμό σύμφωνα με την παλαιότητά τους. Πλην όμως θεωρώ ότι αν κάποιος στο μεταξύ έχει αναβαθμίσει ενεργειακά το ακίνητό του θα μπορούσε εύκολα με ένα ΠΕΑ να αποδείξει ότι είναι σε ανώτερη ενεργειακή κλάση. Ας μην κρυβόμαστε, ο απώτερος στόχος αυτού του νόμου είναι η φορολογική κατάταξη των ακινήτων στην χώρα μας. Κάτι που αν δεν κάνω λάθος ήδη γίνεται σε κάποιες χώρες της Ευρώπης.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2012, 20:05 | ΣΤΕΛΑ

  Απορω για τη σκοπιμότητα του ΠΕΑ στις παλιές οικοδομές που στην πλειονότητά τους είναι πασιφανώς ενεργοβόρες, αν δεν έχει γίνει ριζική ανακαίνιση. Νομίζω ότι το ΠΕΑ πρέπει να εκδίδεται στις οικοδομές που θα ανεγερθούν με το νέο σύστημα αδειών και να ισχύει για μία δεκαετία ? (δεν είμαι τεχνικός). Η μόνη σκοπιμότητα που βλέπω σε αυτή τη φάση είναι η δημιουργια ενός κλειστού επαγγέλματος «ενεργειακός επιθεωρητής» και γενικώς ύλη για τους μηχανικούς.Θεωρώ ότι σε περίοδο κρίσης αυτά είναι απαράδεκτα.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2012, 18:09 | Εύη Τ.

  Άπάντηση στον κ. Θεοδωράκη:
  Αγαπητέ κύριε, το ΠΕΑ ουσιαστικά είναι ένας δείκτης του ετησίου κόστους χρήσης του ακινήτου, όπως δηλαδή έχουμε μια εικόνα και μια τάξη μεγέθους για το κόστος χρήσης και συντήρησης ενός πολυτελούς αυτοκινήτου συγκριτικά με το κόστος ενός μικρού, έτσι θα πρέπει να δούμε και το ΠΕΑ. Μόνο που στην περίπτωση των ακινήτων δεν είναι τόσο προφανές το κόστος χρήσης, μπορεί δηλαδή ένα πολύ «ακριβό» ακίνητο να έχει το ίδιο κόστος χρήσης με ένα διπλανό του «φτηνό» ή να είναι κατά πολύ μεγαλύτερο ή μικρότερο με ένα φαινομενικά ίδιο ακίνητο. Επίσης στο ΠΕΑ γίνονται κάποιες προτάσεις για την εξοικονόμιση ενέργειας που με μικρό κόστος μπορεί να κάνουν οικονομία στην τσέπη μας.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2012, 17:11 | Γιάννης Γκούμας

  Είναι ένας τρόπος να αποτιμήσουν την κατάσταση των κτιρίων στην Ελλάδα, αλλά πάνω κάτω θα μπορούσαν να μετρήσουν και με άλλους πιο φτηνούς τρόπους τι γίνεται, χωρίς να χρειάζεται να βγει ΠΕΑ για όλα τα κτίρια. Από εκεί και πέρα το να χρειάζεται ΠΕΑ ένα κτίριο με ΜΕΑ, είναι σαν να λέμε ότι οι επιθεωρητές δόμησης δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους και το κτίριο δεν είναι φτιαγμένο όπως στην άδεια. Πρακτικά προσβάλει τον κλάδο μας.

 • 31 Αυγούστου 2012, 20:44 | Αθανάσιος θεοδωράκης

  Εχει γραφεί στον τύπο ότι το Πιστοποιητικό αυτό αποτελεί ελληνική «πρωτοτυπία». Δεδομένου του κόστους του, υπάρχουν εκτιμήσεις από την εμπειρία άλλων χωρών, κάποιες τεχνικές εκτιμήσεις της χρησιμότητάς του;