Δημόσια Διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ)

Δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα για διαβούλευση το προσχέδιο νόμου για την εναρμόνιση του Εθνικού Δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/119/ΕΚ.
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη, τροποποιείται η υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρα 12 και 13, ν. 3054/2002) και ενισχύεται η ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, στο πλαίσιο ανάπτυξης αποτελεσματικότερου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων, συμπληρωματικού του μηχανισμού κρίσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ).
Σε αυτό το πλαίσιο, η συμμετοχή των πολιτών στην διαμόρφωση της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι σημαντική και προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή τους επί του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκειμένου να καταθέσουν πολίτες και φορείς τις παρατηρήσεις τους.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012.

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ
Ευάγγελος Λιβιεράτος