Άρθρο 28 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

1.   Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ορισθέν ως Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο των δραστηριοτήτων που αφορούν στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και στην Ορθολογική Χρήση Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 7 του Ν.2244/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του Ν. 2702/99 και ισχύει, ορίζεται και ως το Εθνικό Κέντρο για την υποστήριξη της εφαρμογής της εθνικής πολιτικής για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, όπως προβλέπεται στον παρόντα νόμο.

2.   Το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο των σκοπών του και για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, προβαίνει, ενδεικτικώς, στα ακόλουθα:

α)      Παρέχει υπηρεσίες τεχνικού εμπειρογνώμονα σε δημόσιους φορείς για την προώθηση της  ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων τους.

β)      Παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε δημόσιους φορείς, σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεών τους για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια ή άλλες λειτουργίες της αρμοδιότητάς τους.

γ)      Προβαίνει σε δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και τεχνικής κατάρτισης.

δ)  Υποστηρίζει τεχνικά και επιστημονικά τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην εκπόνηση των μελετών και στην σύνταξη σχεδίων δράσης και εθνικών εκθέσεων, όπως ορίζεται αναλυτικά στη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1, 2,  του Ν.3855 / 2010,  στο πλαίσιο εκπλήρωσης των εθνικών υποχρεώσεων που απορρέουν εν γένει από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που σχετίζεται με ζητήματα ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, εξοικονόμησης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής.

3. Οι δαπάνες για τις δράσεις του παρόντος άρθρου θεωρούνται επιλέξιμες στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή άλλων μέτρων πολιτικής.