Άρθρο 8 Καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 θεσπίζεται καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, με το οποίο εξασφαλίζεται ότι οι διανομείς ενέργειας ή/και οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας που ορίζονται ως υπόχρεα μέρη σύμφωνα με την παράγραφο 4 και λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια, επιτυγχάνουν έναν σωρευτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3. Με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο κατάλογος των υπόχρεων μερών, ο ακριβής υπολογισμός του στόχου, οι διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των καθεστώτων επιβολής, το σύστημα μέτρησης, ελέγχου και επαλήθευσης των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που εφαρμόζουν τα υπόχρεα μέρη, με βάση το οποίο εξακριβώνεται τουλάχιστον ένα στατιστικά σημαντικό ποσοστό και αντιπροσωπευτικό δείγμα τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2.   Ο στόχος της παραγράφου 1 του παρόντος, ισοδυναμεί  τουλάχιστον με την πραγματοποίηση νέων ετήσιων εξοικονομήσεων ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 ίσων με το ενάμιση τοις εκατό (1,5%) των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές όλων των διανομέων ενέργειας είτε όλων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας, του μέσου όρου των τριών (3) τελευταίων ετών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013. Για τον καθορισμό του στόχου εξαιρούνται οι κατ’ όγκον πωλήσεις ενέργειας που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές.

3.   Για τον καθορισμό του στόχου και με την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτει αποδεδειγμένα μείωση μεγαλύτερη από εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) της ποσότητας εξοικονόμησης ενέργειας που αναφέρεται στην παράγραφο 2:

α)   χρησιμοποιείται σταδιακή προσέγγιση για την ποσότητα νέων εξοικονομήσεων, χρησιμοποιώντας τιμές ένα τοις εκατό (1%) για τα έτη 2014 και 2015, ένα και εικοσιπέντε τοις εκατό (1,25%) για τα έτη 2016 και 2017 και ενάμιση τοις εκατό (1,5%) για τα έτη 2018, 2019 και το 2020,

β)  εξαιρούνται από τον υπολογισμό το σύνολο ή μέρος των πωλήσεων ενέργειας, κατ’ όγκον, που χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές δραστηριότητες απαριθμούμενες στο παράρτημα Ι της υπ΄ αριθμ. Η.Π. 54409/2632/2004  (1931 Β΄) «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της Οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου» του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις» κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) προσμετρούνται οι εξοικονομήσεις ενέργειας που επιτυγχάνονται στους τομείς μετατροπής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αποδοτικών υποδομών τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των απαιτήσεων του άρθρου 14 παράγραφοι 5, 6 και 7 περίπτωση β) και του άρθρου 15 παράγραφοι 1 έως 13, 18 και 19,

δ)   προσμετράται η εξοικονόμηση ενέργειας που έχει επιτευχθεί και μπορεί με μετρήσιμα στοιχεία να επαληθευτεί, από μεμονωμένες νέες δράσεις που εφαρμόστηκαν από τις 31 Δεκεμβρίου 2008 και εξακολουθούν να έχουν αντίκτυπο το 2020.

4.   Τα καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης της παραγράφου 1 επιβάλλονται με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια σε υπόχρεα μέρη μεταξύ, των διανομέων ενέργειας ή/και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας ή/και των διανομέων καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές ή/και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, που λειτουργούν στην επικράτεια της χώρας. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν τουλάχιστον την ποσότητα της διανεμόμενης ή πωλούμενης ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές. Το ποσό της εξοικονόμησης ενέργειας για την εκπλήρωση της υποχρέωσης επιτυγχάνεται από τα υπόχρεα μέρη σε τελικούς καταναλωτές οι οποίοι ορίζονται, κατά περίπτωση, ανεξάρτητα από τον υπολογισμό που γίνεται βάσει της παραγράφου 1 ή με πιστοποιημένες εξοικονομήσεις που απορρέουν από άλλα μέρη, όπως περιγράφεται στην περίπτωση β) της παραγράφου 7.

5.   Η ποσότητα της εξοικονομούμενης ενέργειας που απαιτείται συνολικά καθώς και από κάθε υπόχρεο μέρος εκφράζεται ως κατανάλωση τελικής ενέργειας, με την εφαρμογή του Πίνακα του παραρτήματος IV του άρθρου 25.

6.   Η εξοικονόμηση ενέργειας που απορρέει από τις παραγράφους 1, 2, 3 και 11 του παρόντος άρθρου και από το άρθρο 20 υπολογίζεται σύμφωνα με τα σημεία 1 και 2 του παραρτήματος V του άρθρου 25.

7.   Στο πλαίσιο του καθεστώτος επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης:

α) συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις εξοικονόμησης ενέργειας που επιβάλλονται,  ενέργειες με κοινωνικό σκοπό, όπως η κατά προτεραιότητα υλοποίηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια ή στην κοινωνική κατοικία,

β)  τα υπόχρεα μέρη δύνανται να προσμετρούν την πιστοποιημένη εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνουν οι επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλα τρίτα μέρη, περιλαμβανομένης της προώθησης μέτρων μέσω άλλων εγκεκριμένων από το κράτος φορέων ή μέσω δημόσιων αρχών, ανεξαρτήτως εάν σε αυτές συμμετέχουν επίσημες συμπράξεις ή όχι, τα οποία μπορούν να συνδυάζονται με άλλες πηγές χρηματοδότησης και υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται σαφής, διαφανής και ανοικτή σε όλους τους παράγοντες της αγοράς διαδικασία έγκρισης και η οποία αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του κόστους πιστοποίησης,

γ)   τα υπόχρεα μέρη δύνανται να προσμετρούν την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτεύχθηκε σε ένα συγκεκριμένο έτος, σαν να είχε επιτευχθεί σε ένα από τα τέσσερα προηγούμενα ή τρία επόμενα έτη.

8.   Οι διανομείς ενέργειας ή/και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας ή/και οι  διανομείς καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές ή/και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, που λειτουργούν στην επικράτεια της χώρας και έχουν οριστεί ως υπόχρεα μέρη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, οφείλουν να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μία φορά ετησίως:

α)   συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους τελικούς καταναλωτές τους (εντοπίζοντας τις σημαντικές μεταβολές σε σχέση με στοιχεία που υποβλήθηκαν προηγουμένως),

β)   επίκαιρα στοιχεία για την κατανάλωση των τελικών καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των χαρακτηριστικών φορτίου, του διαχωρισμού πελατών και της γεωγραφικής θέσης των πελατών, τηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των ευαίσθητων ιδιωτικών ή εμπορικών πληροφοριών, σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο.

9.   Άπαξ ετησίως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας η εξοικονόμηση ενέργειας κάθε υπόχρεου μέρους ή κάθε υποκατηγορίας υπόχρεου μέρους, καθώς και συνολικά στο πλαίσιο του καθεστώτος.

10. Είναι δυνατό τα υπόχρεα μέρη να υλοποιούν τις υποχρεώσεις τους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμβάλλοντας ετησίως στο Ταμείο του άρθρου 20 με ποσό ισοδύναμο προς τις επενδύσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των υποχρεώσεων αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20.

11. Για την επίτευξη του στόχου της παραγράφου 1 συνδυάζονται με τα καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης μέτρα πολιτικής, όπως για παράδειγμα εθνικά προγράμματα ενεργειακής απόδοσης, εφόσον αυτά τα μέτρα πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 13, 14, και 15. Η ετήσια ποσότητα της νέας εξοικονομούμενης ενέργειας που επιτυγχάνεται μέσω αυτής της προσέγγισης είναι ισοδύναμη με την ποσότητα της νέας εξοικονομούμενης ενέργειας που απαιτείται στις παραγράφους 1 και 2.

12.Τα μέτρα πολιτικής που αναφέρονται στην παράγραφο 11 καθορίζονται στα Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου 4 και μπορούν να περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, τα παρακάτω ή συνδυασμούς τους:

α)   καθεστώτα και μέσα χρηματοδότησης ή φορολογικά κίνητρα που οδηγούν στην εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας ή τεχνικών και έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την τελική χρήση,

β)   κανονισμούς ή εθελοντικές συμφωνίες, που οδηγούν στην εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας ή τεχνικών και έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την τελική χρήση,

γ)   πρότυπα και κανόνες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων και των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων και των οχημάτων, εκτός των περιπτώσεων που είναι υποχρεωτικοί και ισχύουν βάσει του εθνικού ή κοινοτικού δικαίου,

δ)   καθεστώτα ενεργειακής επισήμανσης, με την εξαίρεση όσων είναι υποχρεωτικά και ισχύουν βάσει του εθνικού ή κοινοτικού δικαίου,

ε)   κατάρτιση και εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικών προγραμμάτων για ενεργειακά θέματα, που οδηγεί στην εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας ή τεχνικών και έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την τελική χρήση.

13. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 14, για τον καθορισμό των μέτρων πολιτικής που λαμβάνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 10 και 12 εφαρμόζονται τα παρακάτω κριτήρια:

α)   τα μέτρα πολιτικής προβλέπουν τουλάχιστον δύο (2) ενδιάμεσες περιόδους έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και οδηγούν στην επίτευξη των επιδιώξεων που τίθενται στην παράγραφο 1,

β)   καθορίζεται η ευθύνη κάθε εξουσιοδοτηθέντος μέρους, συμμετέχοντος μέρους ή δημόσιας αρχής επιβολής, αναλόγως της περιπτώσεως,

γ)   προσδιορίζεται με διαφάνεια η εξοικονόμηση ενέργειας που πρόκειται να επιτευχθεί,

δ)   το ύψος της εξοικονόμησης ενέργειας που απαιτείται ή που πρόκειται να επιτευχθεί από το μέτρο πολιτικής εκφράζεται ως κατανάλωση τελικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας τους συντελεστές μετατροπής που ορίζονται στο παράρτημα IV του άρθρου 25,

ε)   η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τις μεθόδους και τις αρχές που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παραρτήματος V του άρθρου 25,

στ) η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τις μεθόδους και τις αρχές που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παραρτήματος V του άρθρου 25,

ζ)   τα συμμετέχοντα μέρη εκπονούν ετήσια έκθεση για την επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας, εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό, και τη δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους,

η)   εξασφαλίζεται η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και εξετάζονται κατάλληλα μέτρα εάν η πρόοδος δεν είναι ικανοποιητική,

θ)   καθιερώνεται σύστημα ελέγχου το οποίο περιλαμβάνει επίσης ανεξάρτητη επαλήθευση στατιστικά σημαντικού μέρους των μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, και

ι)    δημοσιεύονται ετησίως στοιχεία για τις ανά έτος τάσεις της εξοικονόμησης ενέργειας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

14. Οι κανονισμοί και οι εθελοντικές συμφωνίες που αναφέρονται στην περίπτωση β) της παραγράφου 12 συνάδουν προς τα κριτήρια που αναφέρονται στις περιπτώσεις α), β), γ), δ), ε), ζ), η), θ) και ι) της παραγράφου 13.

15. Τα άλλα μέτρα πολιτικής που αναφέρονται στην παράγραφο 12 και η δυνατότητα της παραγράφου 10 οφείλουν να συνάδουν προς τα κριτήρια που αναφέρονται στις περιπτώσεις α), β), γ), δ), ε), η), θ) και ι) της παραγράφου 13.

16. Τα μέτρα πολιτικής πρέπει να πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 13, 14 και 15. Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης καταδεικνύεται ο τρόπος που ικανοποιούνται τα κριτήρια της παραγράφου 13 για τα μέτρα πολιτικής των παραγράφων 12 και 10. Στην περίπτωση μέτρων πολιτικής διαφορετικών από τα παραπάνω, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης εξηγείται με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται ισότιμο επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας, παρακολούθησης και επαλήθευσης. Σε περίπτωση αλληλοεπικάλυψης του αντίκτυπου των μέτρων πολιτικής ή των επιμέρους δράσεων δεν μετράται διπλά η εξοικονόμηση ενέργειας.

 • 1 Ιουλίου 2015, 14:35 | ΔΕΗ

  Στο άρθρο 8, παράγραφος 1, αναφέρεται ότι οι λεπτομέρειες των καθεστώτων επιβολής θα καθορισθούν με Υπουργική Απόφαση.
  Δεδομένου ότι η ΔΕΗ Α.Ε. διέπεται από τους περιορισμούς και υποχρεώσεις που επιβάλλει το ΠΔ 59 του 2007 σχετικά με τις ακολουθούμενες διαδικασίες προμηθειών, καθώς και λόγω του μεγέθους της και της εν γένει κοινωνικής συνεισφοράς της κατέχει ιδιαίτερη θέση στην αγορά, θεωρούμε ότι στην προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παραπάνω ιδιαιτερότητες και περιορισμοί της Επιχείρησης σε ότι αφορά τα σχετικά μέτρα και δράσεις που θα επιβληθούν στα υπόχρεα μέρη.

 • 1 Ιουλίου 2015, 14:45 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ABEE

  1. Άρθρο 8, Παράγραφος 2:
  – Στις ιστορικές καταναλώσεις των τελικών καταναλωτών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η ιδιοκαταναλισκόμενη ενέργεια από αυτοπαραγωγή, η οποία πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί στο σύνολό της εξοικονομούμενη ενέργεια, στο ποσοστό που προέρχεται από απορριπτόμενη θερμότητα. Ωστόσο, δεν είναι σαφές στο σχέδιο νόμου αν η ενέργεια αυτοπαραγωγής λαμβάνεται υπόψη και γι΄αυτό προτείνεται να περιληφθεί σχετική αναφορά στο Νόμο.
  – Στις εξαιρέσεις για τον καθορισμό του στόχου πρέπει όπως είναι εύλογο να εξαιρεθούν και οι κατ’ όγκο πωλήσεις ενεργειακών προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως Πρώτη ύλη (π.χ. η χρήση Φυσικού Αερίου για την παραγωγή αμμωνίας).
  2. Άρθρο 8, Παράγραφος 3δ: Θεωρείται εύλογο να προστεθεί στις κατηγορίες εξοικονόμησης ενέργειας, που προσμετρούνται, και η παραγωγή ενέργειας από απορριπτόμενη ενέργεια, ανεξάρτητα από το πότε άρχισε να εφαρμόζεται η συγκεκριμένη δράση και ενώ εξακολουθεί να υφίσταται έως το 2020.
  3. Άρθρο 8, Παράγραφος 5: Στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας συμβάλει σημαντικότατα και στις περισσότερες των περιπτώσεων πιο αποτελεσματικά από τη μείωση της καταναλισκόμενης τελικής ενέργειας, π.χ. αν ένας χρήστης ενέργειας καταναλώνει ετησίως 100 MWh προερχόμενη από καύσιμο πετρέλαιο και ηλεκτρική ενέργεια και μειώσει την κατανάλωσή του σε 90 MWh έχει εξοικονομήσει 10% της τελικής καταναλισκόμενης ενέργειας και περίπου 10% της αντίστοιχης πρωτογενούς. Ωστόσο, αν ένας δεύτερος χρήστης καταναλώνει ετησίως 100 MWh από καύσιμο πετρέλαιο και ηλεκτρική ενέργεια και υποκαταστήσει τις 50 MWh από αιολική ενέργεια, ενώ εξακολουθεί να καταναλώνει συνολικά 100 MWh τελικής ενέργειας εντούτοις έχει εξοικονομήσει το 50% της πρωτογενούς ενέργειας που κατανάλωνε και σαφώς έχει συμβάλει αποτελεσματικότερα στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων. Θεωρείται επομένως εύλογο να προβλεφτεί στο Νόμο η συνεκτίμηση μεταξύ άλλων και της πρωτογενούς ενέργειας κατά τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το σχέδιο νόμου Παράρτημα ΧΙΙΙ, στις Ετήσιες Εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των εθνικών στόχων για το 2020 θα καταγράφονται πληροφορίες τόσο για την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας όσο και για την κατανάλωση τελικής ενέργειας.
  4. Άρθρο 8, Παράγραφος 12: Η εκμετάλλευση απορριπτόμενης ενέργειας, που συμβάλει σημαντικότατα στην εξοικονόμηση ενέργειας, θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις δράσεις, που λαμβάνονται υπόψη στα μέτρα πολιτικής, για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας και επομένως, να επισημαίνεται ξεκάθαρα στο Νόμο ότι εμπίπτει στην κατηγορία έργων που δικαιούνται χρηματοδότησης ή φορολογικών κινήτρων.
  Επιπλέον, δεδομένου ότι στο Σχέδιο Νόμου δεν αναφέρεται τι συνεκτιμήθηκε για να εκδοθεί η Οδηγία 2012/27 την οποία υιοθετεί, θεωρείται απαραίτητο να επισημανθούν στο εν λόγω άρθρο τα αναφερόμενα για την παρακολούθηση του αντίκτυπου των μέτρων στους τομείς και κλάδους που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα με σκοπό να διασφαλίζεται ότι ο συγκεκριμένος Νόμος προάγει και δε δυσχεραίνει την ανάπτυξη των τομέων αυτών (παράγραφος 55 της Οδηγίας) .

 • 1 Ιουλίου 2015, 13:41 | ITA Group

  Από τις προβλέψεις της παραγράφου 1 θα πρέπει να εξαιρούνται οι εταιρίες διανομής ή/και πώλησης τηλεθέρμανσης/τηλέψυξης εφόσον πρόκειται για «αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλέψυξης», καθότι η σύνδεση σε τέτοια δίκτυα αποτελεί το στόχο/επιθυμητό. Από μόνα τους τα δίκτυα αυτά δεν μπορούν να προβούν σε περαιτέρω εξοικονόμηση στην τελική χρήση, παρά μόνο αν συνδεθούν σε αυτά όλοι οι τεχνοοικονομικά εφικτοί διαθέσιμοι καταναλωτές. Για το λόγο αυτό άλλωστε και η διανεμόμενη ενέργεια από αποδοτικές υποδομές τηλεθέρμανσης/τηλέψυξης ήδη προσμετράται στην εξοικονομηθείσα ενέργεια (παράγραφος γ παραγράφου 3 ιδίου άρθρου). Η σύνδεση, ωστόσο, των τελικών καταναλωτών δεν αποτελεί ευθύνη των εταιριών διανομής αλλά των ίδιων των καταναλωτών, εφόσον βεβαίως υφίστανται αμερόληπτες διαδικασίες για τη σύνδεση των καταναλωτών σε σχετικά δίκτυα διανομής.

 • Παράγραφος 2
  Το πνεύμα της οδηγίας είναι η παρότρυνση προς τους μεγάλους ηλεκτροπαραγωγούς που ανήκουν στο σύστημα της εμπορίας ρύπων να παρέχουν κίνητρα μείωσης της κατανάλωσης βασισμένα στον εξής κανόνα: 1,5% μείωση κατ’ όγκον στην τελική κατανάλωση σημαίνει κατ ελάχιστον 3% μείωση στην παραγωγή. Ο μεγαλύτερος ηλεκτροπαραγωγός στη χώρα μας μέχρι σήμερα, αγνοεί πεισματικά και επιδεικτικά, υποκύπτοντας σε εσωτερικά συνδικαλιστικά κανιβαλιστικά κελεύσματα και όχι μόνο, ακόμα και αν με κροκοδείλια δάκρυα διαπιστώνουν, ότι οι πιο εύρωστοι οικονομικά πελάτες εξυπηρετούνται πλέον από άλλους παρόχους. Όλοι δε οι υπόλοιποι μεγάλοι ηλεκτροπαραγωγοί-πάροχοι εθίζονται στο να «αγνοούν» την υποχρέωση αυτή αρεσκόμενοι και μη ελεγχόμενοι δεν αντιδρούν, αφού η παρούσα κατάσταση τους μειώνει τα κόστη και συμφέρει.
  Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ κατά το ΕΣΔΕΑ 2014 βγήκαμε ασπροπρόσωποι ως προς τις ΕΞΕ από τις μεταφορές (>80%), πως γίνεται να εξαιρούμε τις μεταφορές από την υποχρέωση? Εκεί δεν γίνεται άλλωστε η μεγαλύτερη υπεξαίρεση και διακίνηση μαύρου χρήματος? Η οδηγία πάντως (Article 7 Paragraph 1) ορίζει ότι οι μεταφορές δύναται να εξαιρεθούν ή μερικά ή ολικά. Άραγε εκεί θέλουμε να αφήσουμε τον πήχη?

  Παράγραφος 3α
  Αν παρεμπιπτόντως βασιστούμε στο υπολογισμό του επί τοις εκατό % για την ποσότητα των εξοικονομήσεων στην κατ’ όγκον προσέγγιση, χωρίς να την συναρτήσουμε με τις σχετιζόμενες μεταβλητές σε μία λογική ενεργειακής baseline, θα βρεθούμε στα αμέσως επόμενα έτη στην δυσάρεστη κατάσταση, να έχουμε ενδεχομένως πραγματικές εξοικονομήσεις, αλλά να είναι αδύνατον να τις ποσοτικοποιήσουμε με την κατ’ όγκον προσέγγιση, αφού η μόνη τάση που θα έχει και πρέπει να έχει το ΑΕΠ είναι η ανοδική (αν τουλάχιστον θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρχουμε ως κράτος). Ωστόσο η αύξηση του ΑΕΠ νομοτελειακά θα φέρει κατ’ όγκον αύξηση της κατανάλωσης.

  Παράγραφος 8
  Αν είχε λειτουργήσει το τριπλό μητρώο του Ν.3855/2010 (Ηλεκτροπαραγωγών & Παρόχων, εταιρειών ΕΕΥ και Ενεργειακών ελεγκτών, θα ήταν και εύκολη η εκτίμηση τόσο της ΕΞΕ προκειμένου για τον εθνικό στόχο, όσο και της πρόβλεψης του προφίλ της μελλοντικής ζήτησης. Ωστόσο μέχρι το 2013 δεν είχε ανοίξει κανένα μητρώο, γιατί υπήρχε η άποψη από «θεσμικούς παράγοντες» ότι θα λειτουργήσει σαν το μητρώο των εγκαταστατών φωτοβολταϊκών του ΚΑΠΕ. Πάντως μέχρι και σήμερα δεν έχουν ελεγχθεί οι δικλίδες του Ν.3855/2010 περί ΕΕΥ, ενώ ιδιαίτερα για τις ΕΕΥ που θα συμβάλλονται με το δημόσιο χρειάζονται επιπλέον προαπαιτούμενα.

  Παράγραφος 8β
  Ως προς την εμπιστευτικότητα: Δύσκολα μία πολυεθνική εταιρεία προτίθεται να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία της, γιατί απλούστατα ο δείκτης της καταναλωθείσας ενέργειας ανά παραγόμενο προϊόν αποτελεί know how.