Άρθρο 6 Υποδειγματικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς (άρθρο 5 και άρθρο 20 παράγραφος 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Κάθε χρόνο ανακαινίζεται  το τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού εμβαδού δαπέδου θερμαινόμενων ή/και ψυχομένων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση προκειμένου να εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4122/2013, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2014.

2.  Το ποσοστό του τρία τοις εκατό (3%) υπολογίζεται επί του συνολικού εμβαδού δαπέδου των κτιρίων με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου μεγαλύτερο από διακόσια πενήντα  τετραγωνικά μέτρα (250 τ.μ.) που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση, τα οποία την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληρούν τις εθνικές απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4122/2013.

3.   Κατά την εφαρμογή μέτρων για τη ριζική ανακαίνιση των κτιρίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, και 2, το κτίριο θεωρείται ως σύνολο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται το κέλυφος, ο εξοπλισμός, η λειτουργία και η συντήρηση.

4.   Τα κτίρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 με τη χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση έχουν προτεραιότητα για την υλοποίηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης, όπου αυτά είναι οικονομικώς αποδοτικά και τεχνικώς εφικτά.

5.   Από την υποχρέωση της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες κτιρίων:

α)   μνημεία και κτίρια επισήμως προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισμών κτίρια, στο βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο μη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους,

β)   κτίρια των ενόπλων δυνάμεων ή κτίρια που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας για τα οποία απαιτείται η διασφάλιση και διατήρηση του χαρακτήρα του απορρήτου της εθνικής άμυνας και ασφάλειας. Στα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται οι ενιαίοι χώροι διαβίωσης ή τα κτίρια γραφείων που προορίζονται για τις ένοπλες δυνάμεις και το λοιπό προσωπικό των αρχών εθνικής άμυνας,

γ)   κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή για θρησκευτικές δραστηριότητες.

6.   Όταν ανακαινίζεται περισσότερο από το τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού εμβαδού δαπέδου των κτιρίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 σε ένα δεδομένο έτος, το πλεονάζον  συνυπολογίζεται στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης οποιουδήποτε από τα τρία προηγούμενα ή επόμενα έτη.

7.   Στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης των κτιρίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 συνυπολογίζονται:

α)   τα νέα κτίρια που καταλαμβάνονται και είναι ιδιόκτητα και τα οποία αντικαθιστούν συγκεκριμένα κτίρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 που κατεδαφίσθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών και

β)   τα κτίρια που έχουν πωληθεί, κατεδαφισθεί ή τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια των δύο (2) προηγούμενων ετών λόγω της εντατικότερης χρήσης άλλων κτιρίων.

8. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα  ετήσιων συμβολών στο ταμείο του άρθρου 20 με ποσό ισοδύναμο προς τις επενδύσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των υποχρεώσεων αυτών.

9.   Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, έχει την ευθύνη κατάρτισης καταλόγου των κτιρίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις της παραγράφου 5. Ο κατάλογος περιλαμβάνει το εμβαδόν δαπέδου σε τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου ή σχετικά ενεργειακά δεδομένα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

10. Ο κατάλογος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δύναται να αναπροσαρμόζεται με κατάλληλη επικαιροποίηση των δεδομένων και των σχετικών στοιχείων που προκύπτουν.

11. Τα κτίρια του καταλόγου της παραγράφου 9 έχουν προτεραιότητα κατά τη θέσπιση χρηματοοικονομικών κινήτρων και προγραμμάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων.

12. Με ευθύνη των Περιφερειαρχών, των Δημάρχων, για τα κτίρια αρμοδιότητάς τους:

α)   εκπονείται σχέδιο ενεργειακής απόδοσης, το οποίο περιέχει συγκεκριμένους στόχους και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Το σχέδιο αναθεωρείται ανά δύο (2) έτη και υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

β) καθιερώνεται σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει ενεργειακούς ελέγχους, στο πλαίσιο του σχεδίου ενεργειακής απόδοσης,

γ) στο βαθμό που αυτό είναι οικονομικά εφικτό, εφαρμόζονται τα σχέδια ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ άλλων, ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα, καθώς επίσης και επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών μέσω σύναψης συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.

Τα ανωτέρω κτίρια που εντάσσονται σε σχέδια ενεργειακής απόδοσης ή συστήματα ενεργειακής διαχείρισης έχουν προτεραιότητα κατά τη θέσπιση χρηματοοικονομικών κινήτρων και προγραμμάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων.

13. Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει τον γενικό έλεγχο και την αρμοδιότητα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 1.

 • 1 Ιουλίου 2015, 13:09 | Ελένη Χατζηγεωργίου

  Παράγραφος 5
  Προτείνεται να διατυπωθεί ως «δύνανται να εξαιρεθούν» (όταν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι) και όχι εξ’αρχής «εξαιρούνται». Η Οδηγία στο αντίστοιχο άρθρο επίσης χρησιμοποιεί τη λέξη «δύνανται» τα κράτη μέλη να μην εφαρμόσουν τις απαιτήσεις για αυτά τα κτίρια. Υπάρχουν περιπτώσεις που δε συντρέχει λόγος να εξαιρεθούν κτίρια των κατηγοριών α/β/γ από το να εφαρμόσουν μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης. Π.χ. κτίρια στην κατηγορία β/ δεν είναι μόνο κτίρια γραφείων και χώροι διαβίωσης αλλά ενδεχομένως και εκπαιδευτικά κτίρια, κτίρια ψυχαγωγίας π.χ. αμφιθέατρα κλπ τα οποία συμπεριλαμβάνονται εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

 • 1 Ιουλίου 2015, 12:00 | Ελένη Χατζηγεωργίου

  Παρόλο που η οδηγία δίνει τη δυνατότητα χρήσης αυτής της εναλλακτικής μεθόδου, δηλαδή αντί το κράτος να αναβαθμίζει ενεργειακά τα σχετικά δημόσια κτίρια ετησίως, να καταβάλλει σε ένα «Ειδικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης» (δηλ. προσωρινά όπως καθορίζεται στο Πράσινο Ταμείο) ποσό ισοδύναμο με τις επενδύσεις που χρειάζονται για την υλοποίηση των αναβαθμίσεων, θα έπρεπε αυτό να αποτελεί την ύστατη λύση, όταν αποδεικνύεται ότι για σημαντικούς λόγους δε μπορεί να προχωρήσει κάποια συγκεκριμένη αναβάθμιση, και όχι να δίνεται εξαρχής αυτή η δυνατότητα ως ισότιμη εναλλακτική, γιατί έτσι και καθυστερεί περαιτέρω η υλοποίηση των αναβαθμίσεων και δεν εξασφαλίζεται ότι τα χρήματα αυτά θα αξιοποιηθούν κάποτε προς αυτό το σκοπό.

 • Παράγραφος 1&2
  Για είναι δυνατόν να ισχύουν αυτές η παράγραφοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα εξής προαπαιτούμενα:
  1) Όλα τα δημόσια κτήρια να διαθέτουν πιστοποιητικά ΠΕΑ (κελύφους, λεβήτων και κλιματιστικών) μέχρι τις 31 Μαΐου 2015
  και
  2) Να έχει ενεργοποιηθεί ο εν αδρανεία θεσμός του Ενεργειακού υπευθύνου της κοινής υπουργικής απόφασης ΦΕΚ1122/2008, και το υπουργείο να έχει δεχτεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 ετήσιες εκθέσεις «από όλες» τις υπηρεσίες του δημοσίου – ιδιαίτερα όταν το κτίριο που στεγάζονται ανήκει στο δημόσιο

  Παράγραφος 12
  1) Δεν διευκρινίζεται ο βαθμός της ευθύνης των όλων Περιφερειαρχών και Δημάρχων, σε περίπτωση που δεν υλοποιήσουν τα α),β),γ). Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο νόμος 3855/2010 δεν λειτούργησε ΠΟΤΕ.
  2) Προτείνεται ως πιο δόκιμος ο όρος ο «ενεργειακούς ελέγχους» αντί «ενεργειακές επιθεωρήσεις» ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ : Ο όρος ενεργειακός έλεγχος χρησιμοποιείται ήδη από την οδηγία και πρέπει να τον χρησιμοποιούμε και στο νομοσχέδιο για να κάνουμε την εξής διάκριση: 1) επιθεώρηση κατά την τελική χρήση «end use» = ενεργειακός έλεγχος, 2) επιθεώρηση όπως κατασκευάστηκε «as build» κατά ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ = ενεργειακή επιθεώρηση
  3) Η οδηγία στην παράγραφο 24 των λαμβανομένων υπόψη της στον πρόλογό της, προσδιορίζει το σύστημα ISO50001 ή/ και το σύστημα ISO14001 εφόσον περιλαμβάνει ενεργειακούς ελέγχους. Άλλωστε στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν.3855/2010 προσδιορίζεται το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης ΕΝ16001, το οποίο πλέον αντικαταστάθηκε επίσημα από το διεθνές ISO50001.