Μέρος ΙΙ Γενικό πλαίσιο για τα ΕΣΔΕΑ

Τα ΕΣΔΕΑ που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρέχουν το πλαίσιο για την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών ενεργειακής απόδοσης.

Τα ΕΣΔΕΑ αφορούν τα σημαντικά μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και την αναμενόμενη/επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων στον τομέα του εφοδιασμού, της μεταφοράς και διανομής ενέργειας, καθώς και της τελικής χρήσης ενέργειας. Τα ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) Στόχοι και στρατηγικές

αα)  ο ενδεικτικός εθνικός στόχος ενεργειακής απόδοσης για το 2020 του άρθρου 3,

αβ)  ο εθνικός ενδεικτικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας που τίθεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3855/2010 (Α’ 95) (Οδηγία 2006/32/ΕΚ)

αγ)  άλλοι υφιστάμενοι στόχοι ενεργειακής απόδοσης που αφορούν το σύνολο της οικονομίας ή ειδικούς τομείς.

β) Μέτρα και εξοικονόμηση ενέργειας

Τα ΕΣΔΕΑ παρέχουν πληροφορίες για τα μέτρα που εγκρίθηκαν ή προβλέπεται να  εγκριθούν ενόψει της εφαρμογής των κύριων στοιχείων του παρόντος νόμου και της σχετικής εξοικονόμησης.

βα)  Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας

Τα ΕΣΔΕΑ παραθέτουν τα σημαντικά μέτρα που ελήφθησαν και τις σημαντικές δράσεις που ανελήφθησαν για την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Για κάθε μέτρο ή δέσμη μέτρων/δράσεων παρέχονται εκτιμήσεις της αναμενόμενης εξοικονόμησης για το 2020 και της εξοικονόμησης που έχει επιτευχθεί έως τη στιγμή της υποβολής εκθέσεων.

Εφόσον διατίθενται, θα πρέπει να παρέχονται στοιχεία σχετικά με άλλες επιπτώσεις/οφέλη των μέτρων (μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, βελτίωση της ποιότητας του αέρα, δημιουργία θέσεων εργασίας κ.λπ.) και ο προϋπολογισμός εφαρμογής.

ββ) Τελική εξοικονόμηση ενέργειας

Τα πρώτα και τα δεύτερα ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα σε σχέση με την εκπλήρωση του στόχου της τελικής εξοικονόμησης ενέργειας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3855/2010 (Α’ 95) (Οδηγία 2006/32/ΕΚ). Εάν ο υπολογισμός/εκτίμηση της εξοικονόμησης ανά μέτρο δεν είναι διαθέσιμα, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο τομέα αποδεικνύεται με βάση τον συνδυασμό μέτρων.

Τα πρώτα και τα δεύτερα ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνουν επίσης τη μέτρηση ή/και μεθοδολογία υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας. Εάν εφαρμόζεται η «συνιστώμενη μεθοδολογία»[1], το ΕΣΔΕΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά σε αυτή.

γ)  Δημόσιοι φορείς (άρθρο 6)

Τα ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνουν κατάλογο των δημόσιων φορέων που έχουν εκπονήσει σχέδιο ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 6.

δ)  Υποχρεώσεις ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 8)

Τα ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνουν τους εθνικούς συντελεστές που επελέγησαν σύμφωνα με το παράρτημα IV.

Το πρώτο ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του εθνικού καθεστώτος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 ή τα εναλλακτικά μέτρα που εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 8.

ε) Ενεργειακοί έλεγχοι και καθεστώτα διαχείρισης (άρθρο 9)

Τα ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνουν:

εα) τον αριθμό των ενεργειακών ελέγχων που διενεργήθηκαν την προηγούμενη περίοδο,

εβ) τον αριθμό των ενεργειακών ελέγχων που διενεργήθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις την προηγούμενη περίοδο,

εγ) τον αριθμό των μεγάλων εταιρειών στην επικράτεια των κρατών μελών, με ένδειξη του αριθμού των εταιρειών που αφορά τις παραγράφους 8 και 11  του άρθρου 9.

στ) Προώθηση της αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης (άρθρο 14)

Τα ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνουν εκτίμηση της προόδου που έχει συντελεσθεί κατά την εφαρμογή της περιεκτικής αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του  άρθρου 14.

ζ)  Μεταφορά και διανομή ενέργειας (άρθρο 15)

Το πρώτο ΕΣΔΕΑ και οι επόμενες εκθέσεις που πρέπει να υποβάλλονται στη συνέχεια ανά δέκα (10) έτη περιλαμβάνουν την αξιολόγηση που έχει εκπονηθεί, τα μέτρα και τις επενδύσεις που έχουν προσδιοριστεί για την αξιοποίηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης των υποδομών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας που αναφέρονται στις  παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 15.

η)  Τα ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνουν τις εκθέσεις ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή και ανάπτυξη ανταπόκρισης στη ζήτηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15.

θ)  Συστήματα αναγνώρισης προσόντων, διαπίστευσης και πιστοποίησης (άρθρο 16)

Τα ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνουν πληροφοριακά στοιχεία για τα διαθέσιμα συστήματα αναγνώρισης προσόντων, διαπίστευσης και πιστοποίησης ή τα ισοδύναμα συστήματα επαγγελματικών προσόντων για τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, ενεργειακών ελέγχων και μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

ι)   Ενεργειακές υπηρεσίες (άρθρο 18)

Τα ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνουν εσωτερικό σύνδεσμο στον ιστότοπο με τον κατάλογο των επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 18.

ια) Άλλα μέτρα προώθησης της ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 19)

Το πρώτο ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνει κατάλογο των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 19.[1] Συστάσεις για μεθόδους μέτρησης και επαλήθευσης στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

 • Μέρος ΙΙ, Παράγραφος α) αβ)
  ΣΧΟΛΙΟ: Πλησιάζοντας στο 2016 δεν πρέπει να μιλάμε πια για ενδεικτικό στόχο, αλλά για ακριβή προσδιορισμό της ΕΞΕ, όχι δια της μεθόδου του βραχυτάτου πήχεως (που είναι το πάτωμα), αλλά δια μίας σοβαρής baseline, που δεν θα μας εκθέτει και στο μέλλον. Π.χ. να δούμε πως θα κινηθούμε στην σύνταξη του 4ου ΕΣΔΕΑ, όταν έχουμε πάρει στοιχεία από τα 3 προηγούμενα με άλλη μεθοδολογία

  Μέρος ΙΙ, Παράγραφος ββ)
  ΣΧΟΛΙΟ : Η οδηγία παραπέμπει στα κράτη μέλη να καθορίσουν μεθοδολογία. Ωστόσο ο εθνικός στόχος 9% έως το 2016 από την 1η Ιαν. 2008 αν δεν λάβει υπόψη του το ΑΕΠ ή τις βαθμοημέρες κλπ, και λανθασμένος θα προκύψει, αλλά και θα μας εκθέσει διεθνώς μετά το 2016, οπόταν το ΑΕΠ μας ίσως μπει σε ανοδική τροχιά.

  Μέρος ΙΙ, Παράγραφος γ)
  Στα τρία ΕΣΔΕΑ υπάρχει πουθενά τέτοιος κατάλογος δημόσιων φορέων?